Kredietenoverzicht

Kredieten en het verloop van investeringen

Terug naar navigatie - Kredieten en het verloop van investeringen

Onderstaande tabel geeft voor de meerjarenbegroting de gevoteerde (2023) en te voteren (2024 e.v.) kredieten weer. Tevens maken wij onderscheid tussen kredieten die hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen (verv.) zijn, of hoofdzakelijk voortkomen uit beleidsmatige keuzes.

Begroting Raming Type*
Progr. Krediet 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0 Bedrijfsvoering 25 75 772 381 107 50 - 395 beleid
2 IBOR Civiel Technische Werken 907 1.275 633 594 674 677 677 662 verv.
2 IBOR Openbare verlichting 1.698 2.233 1.230 1.570 2.042 1.412 1.550 1.679 verv.
2 IBOR Verhardingen 4.444 6.631 7.271 6.327 8.343 7.981 8.019 7.854 verv.
2 Veiliger maken fietspaden 500 - - - - - - - beleid
2 Verkeersregelinstallaties 2.388 627 1.148 609 592 592 592 592 verv.
2 Vervoersknooppunt Rivium 600 - - - - - - - beleid
2 Algera corridor - - - - - - - 8.000 beleid
2 Versnelling Rivium 1.760 1.760 1.760 1.760 - - - - beleid
4 Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs - 8.217 8.216 8.216 - - - - beleid
4 2e fase Comenius College** - - - 5.500 5.500 5.500 - - beleid
5A Sportaccomodaties, -velden en verlichting 926 117 219 - - 1.293 332 - beleid
5B IBOR Groen 2.054 1.542 1.804 934 904 904 904 904 verv.
5B IBOR Speelplaatsen 283 724 305 434 536 539 539 527 verv.
5B IBOR Water 1.290 563 1.093 1.834 1.659 1.034 1.034 1.034 verv.
6C Rolstoelen en scootmobielen 824 824 824 824 824 824 824 824 beleid
7 Ondergrondse containers 1.331 1.331 931 931 931 931 931 931 verv.
7 Riolering 5.044 4.829 8.794 8.431 7.638 7.635 7.635 6.283 verv.
8 Gebiedsvisie Centraal Capelle 3.728 2.685 87 - - - - - beleid
8 Landelijk Capelle 1.485 475 - - 346 - - - beield
8 Openbaar gebied Wiekslag 300 - - - - - - - beleid
Totaal 29.587 33.908 35.088 38.344 30.098 29.374 23.038 29.686
*Onderscheid tussen kredieten die hoofdzakelijk vervangingsinvesteringen zijn, of hoofdzakelijk voortkomen uit beleidsmatige keuzes
**Bij risico "12. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs" in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing hebben wij aangegeven extracomptabel rekening te houden met de investering voor de 2e fase Comenius College. Voor deze investering verwachten wij bij de Voorjaarsnota 2023 met een voorstel te komen en is vooruitlopend hierop opgenomen in dit overzicht.