Begroting in hoofdlijnen

Eindstand Begroting 2023

Terug naar navigatie - Eindstand Begroting 2023

Wij laten in deze begroting een voordelig resultaat zien in de eerste jaren. Met voorstel 0.11 in deze begroting stellen wij voor om de taakstelling uit de begroting te halen en in het vervolg door de eindstand van de begroting inzichtelijk te maken welke eventuele financiële opgave er is. Daarnaast geven wij met deze begroting al deels invulling aan de ambities zoals opgenomen in het Capelse Akkoord en weten wij ook, gezien de prijsstijgingen, een eenmalige compensatie te geven aan de Capellenaren. In de onderstaande tabel laten wij de resultaten op hoofdlijnen zien. Verderop in dit hoofdstuk vindt u de individuele wijzigingsvoorstellen. In de actualisatie van de meerjarenbegroting hebben wij, conform de uitgangspuntenbrief voor de Begroting 2023, verschillende budgetten geactualiseerd. Het gaat hierbij onder andere over de salarissen, indexaties van verbonden partijen en indexaties van subsidies. Daarnaast zijn de prijsgevoelige budgetten geïndexeerd met de prijsindex.

Begroting en meerjarenbegroting
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eindstand Begroting 2022 V5.031 V970 V710 V1.218 N336 N919 N1.339 N1.339
Eindstand Najaarsnota 2021 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109 V109
Eindstand Voorjaarsnota 2022 V5.114 V2.793 V1.156 V1.446 N225 N1.371 N1.267 N1.527
Actualisatie N2.355 N2.280 N2.259 N2.361 N2.399 N2.259 N1.861 N2.025
Wijzigingsvoorstellen V395 V12.803 V16.720 V4.506 V4.676 V4.372 V2.510 V1.451
Eindstand Begroting 2023 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101
Restant taakstelling N 0 N 0 N 0 N 0 N 0 N 0

Actualisatie Begroting

Terug naar navigatie - Actualisatie Begroting

In de actualisatie van de meerjarenbegroting hebben wij, conform de uitgangspuntenbrief voor de Begroting 2023, verschillende budgetten geactualiseerd. Het gaat hierbij onder andere over de salarissen, indexaties van verbonden partijen in lijn met uw besluiten over de begrotingen van deze partijen en indexaties van subsidies. Een aantal van deze indexaties is vrij omvangrijk, zoals bij het CJG (+/- 800). Daarnaast zijn de prijsgevoelige budgetten geïndexeerd met de prijsindex. Het gehanteerde prijsindex is 3,0%, in lijn met de meicirculaire 2022. Waar er, op basis van contracten, een andere prijsindex van toepassing is, hebben wij dit toegepast. De toerekening van de lasten vanuit de bedrijfsvoering naar de verschillende programma's houden wij periodiek tegen het licht. Bij de actualisatie van deze begroting hebben wij dit ook weer gedaan wat heeft geresulteerd in verschuivingen over programma's heen. Hierdoor is er sprake van een lagere toerekening aan afval en riolering, waardoor er ook sprake is van een lagere onttrekking aan de respectievelijke voorzieningen. In de actualisatie is eveneens de raming voor het wachtgeld aangepast naar de actuele situatie. Het uitgangspunt hierbij is dat wij ervan uitgaan dat er voor 50% gebruik gemaakt zal worden van het maximale wachtgeld. Met name hierdoor ontstaat de trendbreuk bij de Salarissen en sociale lasten. De afschrijvingslasten zijn beoordeeld op juistheid. Vanuit deze beoordeling is geconstateerd dat er op de langere termijn sprake is van een (beperkte) verlaging van de afschrijvingslasten. In de tabel hieronder geven wij inzicht in de financiële gevolgen van de actualisatie. 

Actualisatie 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Salarissen en sociale lasten N1.236 N1.287 N1.315 N1.498 N1.533 N1.526 N1.412 N1.505
Belastingen N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10 N10
Sociale uitkeringen en eigen bijdragen N62 N62 N62 N62 N62 N62 N62 N62
Ingeleend personeel N13 N13 N13 N13 N13 N13 N13 N13
Overige goederen en diensten N1.772 N1.690 N1.683 N1.727 N1.747 N1.686 N1.567 N1.643
Sociale uitkeringen in geld N25 N23 N3 N1 N1 N3 N11 N23
Inkomensoverdrachten en subsidies N632 N638 N578 N632 N647 N618 N703 N631
Mutatie reserves N150 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Mutatie voorzieningen N379 N350 N379 N350 N350 N379 N350 N672
Afschrijvingen N320 N203 N300 N259 N215 N77 V75 V147
Overige verrekeningen V296 V296 V296 V296 V296 V296 V296 V296
Grondexploitaties N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32 N32
Totaal lasten N4.336 N4.012 N4.079 N4.288 N4.314 N4.110 N3.789 N4.147
Belastingen V770 V744 V776 V744 V744 V776 V744 V1.068
Huren V314 V314 V314 V314 V314 V314 V314 V314
Leges en andere rechten V424 V431 V432 V567 V588 V530 V627 V498
Overige goederen en diensten V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74
Mutatie reserves V150 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Mutatie voorzieningen N147 N226 N170 N167 N200 N238 N226 N228
Overige verrekeningen V408 V408 V408 V408 V408 V408 V408 V408
Grondexploitaties N13 N13 N13 N13 N13 N13 N13 N13
Totaal baten V1.980 V1.732 V1.820 V1.927 V1.915 V1.851 V1.929 V2.122
Saldo N2.355 N2.280 N2.259 N2.361 N2.399 N2.259 N1.861 N2.025

Structureel en reëel evenwicht

Terug naar navigatie - Structureel en reëel evenwicht

De provincie geeft een dringend advies om in het raadsvoorstel of de inleiding van de begroting al een staat op te nemen waaruit het structureel evenwicht van de begroting blijkt. In deze begroting nemen wij deze staat hieronder op. De provincie benadrukt dat er mag geen sprake zijn van een opschuivend sluitend perspectief. Onze meerjarenbegroting voldoet hieraan met uitzondering van de jaren 2029 en 2030. De Provinciaal toezichthouder beoordeelt het saldo van structurele baten en lasten tot en met 2026. In deze jaren hebben wij een structureel sluitende begroting. 

Begroting en meerjarenbegroting
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Eindstand Begroting 2023 V3.154 V13.316 V15.617 V3.591 V2.052 V742 N618 N2.101
Correctie saldo incidentele baten en lasten V176 N415 V150 N405 N 0 N 0 N 0 N 0
Saldo structurele baten en lasten V3.330 V12.901 V15.767 V3.186 V2.052 V742 N618 N2.101

Wijzigingsvoorstellen

Terug naar navigatie - Wijzigingsvoorstellen

De inhoudelijke uitwerking van de wijzigingsvoorstellen treft u in de diverse programma’s aan. Per voorstel geven wij aan of het een onvermijdelijke wijziging is of dat het wijzigingsvoorstel een beleidskeuze is. 

Prog. / nr. Wijzigingsvoorstel Begroting en meerjarenbegroting Onvermijdelijk / beleidskeuze
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
0.1 Algemene Uitkering gemeentefonds, Meicirculaire 2022 V15.908 V20.465 V21.743 V9.500 V10.040 V10.040 V10.040 V10.040 Onvermijdelijk
0.2 Rente N255 N453 N581 N771 N974 N1.014 N1.196 N1.360 Onvermijdelijk
0.3 Stelpost Prijzen V298 V247 V237 V151 V159 V177 V26 V26 Onvermijdelijk
0.4 Stelpost Lonen N1.083 N1.083 N1.083 N1.083 N1.083 N1.083 N1.083 N1.083 Onvermijdelijk
0.5 Extra Wethouder N93 N93 N93 N93 N93 N93 N93 N93 Onvermijdelijk
0.6 Aanpassing budgetten energie N1.844 N1.217 N609 N346 N346 N346 N346 N346 Onvermijdelijk
0.7 Toezichthouder Basisregistratie Personen N125 N125 N125 N125 N125 N125 N125 N125 Onvermijdelijk
0.8 Griffie N129 N119 N99 N99 N99 N99 N99 N99 Beleidskeuze
0.9 Ambtelijke capaciteit (Capels Akkoord) N406 N356 N206 N206 N206 N206 N206 N206 Beleidskeuze
0.10 GR IJsselgemeenten N61 N122 N122 N122 N122 N122 N122 N122 Beleidskeuze
0.11 Taakstelling sluitende begroting N0 N0 N0 N0 N0 N0 N1.000 N1.000 Beleidskeuze
0.12 Eenmalige compensatie 2023 N4.610 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
1.1 Handhaving (Capels Akkoord) N440 N440 N440 N440 N440 N440 N440 N440 Beleidskeuze
1.2 Digitale stadsmarinier (Capels Akkoord) N183 N183 N183 N183 N183 N183 N183 N183 Beleidskeuze
1.3 Integraal Veiligheidsbeleid - Groepsaanpak N81 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
2.1 Prijsstijgingen N245 N245 N245 N245 N245 N245 N245 N245 Onvermijdelijk
2.2 Straatreiniging N300 N300 N300 N300 N300 N300 N300 N300 Onvermijdelijk
2.3 MIRT Algeracorridor N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Onvermijdelijk
2.4 Versnellingsafspraken project Rivium District en Vervoersknoop N0 N0 N0 N0 N235 N235 N235 N235 Beleidskeuze
2.5 Parkshuttle N200 N40 N40 N40 N40 N40 N40 N40 Beleidskeuze
2.6 Verkeerssituatie bedrijventerrein Capelle West e.o. N0 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 Beleidskeuze
2.7 Verkeersveiligheid N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
2.8 Fietsoversteek Reigerlaan N0 N2 N2 N2 N2 N2 N2 N2 Beleidskeuze
2.9 Veiliger maken fietspaden N0 N25 N25 N25 N25 N25 N25 N25 Beleidskeuze
2.10 i-VRI's N0 N77 N77 N77 N77 N77 N77 N77 Beleidskeuze
2.11 Aanleg ondergrondse infrastructuur N248 N248 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
3.1 Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West N250 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
3.2 Wees loyaal, koop lokaal (Capels Akkoord) N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 Beleidskeuze
5A.1 Stadsfeest (Capels Akkoord) N150 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
5B.1 Hoger onderhoudsniveau (Capels Akkoord) N400 N400 N400 N400 N400 N400 N400 N400 Beleidskeuze
5B.2 Ecologisch maaibeheer (Capels Akkoord) N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65 N65 Beleidskeuze
5B.3 Meer en beter groen N100 N100 N100 N100 N100 N100 N100 N100 Beleidskeuze
6A.1 Opvang vluchtelingen Oekraïne N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Onvermijdelijk
6A.2 Ziektevervanging Stichting Welzijn Capelle N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 Beleidskeuze
6A.3 Gevolgen Corona thema mentaal en fysiek gezond N100 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
6A.4 Vervolg Jeugdnota 'De basis voor groei 2021-2024 N250 N250 N250 N250 N250 N250 N250 N250 Beleidskeuze
6A.5 Kinderlabs N240 N480 N480 N480 N480 N480 N480 N480 Beleidskeuze
6A.6 Incidentele middelen voor ouderencoaching N85 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
6B.1 Budget inburgering V57 N22 N13 N18 N18 N18 N18 N18 Onvermijdelijk
6B.2 Bijdrage Promen N193 N194 N182 N26 V187 V210 V230 V254 Onvermijdelijk
6B.3 Ophogen inkomensgrens Jeugdfonds van 120% naar 130% wettelijk sociaal minimum (Capels Akkoord) N17 N25 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
6B.4 Pilot Jongerenregeling sport en cultuur 18 tot en met 26 jaar (Capels Akkoord) N17 N42 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
6B.5 Ophogen bijdrage collectieve zorgverzekering N210 N210 N210 N210 N210 N210 N210 N210 Beleidskeuze
6B.6 Schuldenaanpak jongeren N110 N110 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
6B.7 Aanpassen bijdrage zwemles Jeugdfonds Sport & Cultuur (Capels Akkoord) N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 N60 Beleidskeuze
6C.1 Prijs-en volume stijging Wmo V199 V253 V294 V349 V405 V484 V211 N43 Onvermijdelijk
6C.2 Taakstelling eigen bijdrage huishoudelijke hulp - Meicirculaire N0 N0 V273 V277 V277 V277 V277 V277 Onvermijdelijk
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR): definitieve Begroting 2023 N28 N361 N603 N857 N1.119 N1.388 N1.664 N1.948 Onvermijdelijk
6D.2 Kostenbesparende maatregelen Hervormingsagenda Jeugd N1.615 V460 V1.911 V1.998 V2.050 V2.050 V2.050 V2.050 Beleidskeuze
6D.3 Begroting CJG N1.015 N1.015 N1.015 N1.015 N1.015 N1.015 N1.015 N1.015 Beleidskeuze
7.1 Actieplan Omgevingslawaai N40 N40 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Onvermijdelijk
7.2 Basis Geluid Emissieplan N25 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Onvermijdelijk
7.3 Lasten afval N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Onvermijdelijk
7.4 Tarief afvalstoffenheffing N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
7.5 GGD afname van plusproduct in verband met omgevingswet N25 N25 N25 N25 N25 N25 N25 N25 Beleidskeuze
8.1 Leges en Voorziening omgevingsvergunningen N107 V115 V115 V115 V115 N0 N0 N381 Onvermijdelijk
8.2 Stationsgebied Schollevaar N100 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
8.3 Openbaar gebied Wiekslag N0 N0 N10 N10 N10 N10 N10 N10 Beleidskeuze
8.4 Participatie en communicatie N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 N50 Beleidskeuze
8.5 Warenarburg N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
8.6 Omgevingsagenda N250 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
8.7 Gebiedspaspoort Centrumgebied N150 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 Beleidskeuze
Afronding N2 N0 N0 N1 N0 N0 N0 N0
Totaal V395 V12.803 V16.720 V4.506 V4.676 V4.372 V2.510 V1.451

Financiële kengetallen

Terug naar navigatie - Financiële kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten schrijft voor dat wij door middel van financiële kengetallen inzicht geven in onze financiële positie. In deze Begroting 2023 ontwikkelen de kengetallen zich in grote lijnen positiever dan bij de Voorjaarsnota 2022. De netto schuldquote blijft tot en met 2029 in de categorie "minst risicovol" op basis van de signaleringswaarde van de Provincie. De solvabiliteit verschuift in 2028 van "minst risicovol" naar "neutraal". Dit was in de Voorjaarsnota 2022 vanaf 2026. Daarnaast is zichtbaar dat er sprake is van een negatieve structurele exploitatieruimte vanaf 2029. Een verdere toelichting op de ratio's vindt u bij de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Financiële ratio's Rekening 2021 Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1a netto schuldquote 19,1% 37,8% 39,0% 48,8% 53,4% 66,3% 70,3% 77,0% 81,0% 90,0%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 19,0% 37,7% 39,0% 48,7% 53,3% 66,3% 70,3% 77,0% 81,0% 90,0%
2 solvabiliteit 64,5% 54,9% 54,4% 53,8% 54,3% 51,4% 50,3% 48,8% 47,8% 46,0%
3 grondexploitatie 1,7% 2,8% -1,7% 0,3% 1,3% 2,6% 1,7% 2,0% 2,2% 2,3%
4 structurele exploitatieruimte 7,0% 3,5% 1,2% 5,2% 6,4% 1,4% 0,9% 0,3% -0,3% -0,9%
5 belastingcapaciteit 76,3% 78,0% 71,0% N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.
6 debt service coverage ratio 2,6 0,4 1,5 2,8 2,9 1,6 1,6 1,4 1,3 1,2
7 afschrijvingsratio 3,0% 3,2% 3,6% 4,8% 5,6% 5,9% 6,7% 6,9% 7,0% 7,4%