Programma 3 Economie

Missie

Een krachtige lokale economie en een sterk en divers bedrijfsleven met binding aan de stad zijn van grote waarde. Wij werken samen met ondernemers aan een toekomstbestendige Capelse economie. Wij stimuleren de samenwerking tussen Capelse ondernemers.  

Wat willen wij bereiken?

Toekomstbestendig ondernemersklimaat

BG23 - Functiemenging (landelijke indicator)

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Eenheid: %.

Regio 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 53 % 53 % 53 % 52 %
Capelle aan den IJssel 52,8 % 52,4 % - -
Nederland 53,2 % 53,3 % - -

BG23 - Vestigingen (van bedrijven) (landelijke indicator)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar. De directe vergelijking met de MRDH is niet meer mogelijk op waarstaatjegemeente en wordt niet meer getoond. 

Regio 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 120 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 120 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 122 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 145 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar
Capelle aan den IJssel 129,2 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 140,9 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar - -
Nederland 158,1 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 165,1 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar - -

Wat gaan wij daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Actieplan corona succesvol
Wij hebben meerdere stimuleringsmaatregelen genomen om de lokale economie een zetje in de rug te geven tijdens en na de coronapandemie (zie het Actieplan corona). De komende maanden worden diverse maatregelen uit het plan voortgezet. Ondernemers uit onze winkelgebieden staan er, ondanks corona, relatief goed voor. Er is nog altijd sprake van een laag leegstandspercentage (Capelle 8,3%; Groot-Rijnmond 10,7%). De komende periode moet blijken of deze weerbaarheid ook aanhoudt op de lange termijn.

Kaderstellende beleidsnota's

 • Verordening logiesbelasting 2023 (Raad december 2022);
 • Verordening marktgeld 2023 (Raad december 2022);
 • Verordening BI-zone Capelle West 2023-2027 (BBV 740093 september 2022);
 • Structuurvisie Detailhandel 2021 (BBV 472728 juli 2021);
 • Verordening BI-zone CapelleXL 2021-2025 (BBV 336464 oktober 2020);
 • Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019);
 • Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 946055 november 2017);
 • Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015);
 • Marktverordening Capelle aan den IJssel 2011 (Raadsvoorstel Verseon 218310 september 2011).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Maatschappelijke effecten

Concurrerende en bereikbare metropoolregio.

Doelstelling voor programma
Het versterken van de economische ontwikkeling van de regio.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 

3.1 Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West

Voorterreinen- en gevelfonds bedrijventerrein Capelle West - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 250 in 2023
Kasstroom: N 250 in 2023

Het bedrijventerrein Capelle West is een al wat ouder bedrijventerrein waar, om vitaal en concurrerend te blijven, samen met de bedrijven een vernieuwing van de buitenruimte en de bedrijven is gewenst. Een eerste stap is het instellen van een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) geweest zodat er voor de gemeente en de ondernemers één duidelijk aanspreekpunt is voor dit gebied. Een tweede stap is de herziening van het bedrijvenlijst voor het bestemmingsplan Capelle West; hiermee hebben wij ongewenst bedrijvigheid qua gevaar, omgevingseffecten als geluid aantrekken van verkeer voorkomen en duidelijk ingezet op behoud van dit bedrijventerrein voor een specifieke groep bedrijven. Nu staan wij op het punt de buitenruimte aan te pakken, directe aanleiding is dat in dit gebied een IBOR-project van start gaat waarbij de ondergrondse infrastructuur en de wegen worden aangepakt. Voor de periode 2023-2024 staat de uitvoering van werkzaamheden in Capelle West gepland. Wij zijn bezig met een projectplan voor een integrale gebiedsaanpak voor bedrijventerrein Capelle West, dit valt uiteen in twee grote onderdelen:

 1. Het maken van een gebiedsinrichtingsplan;
 2. Het instellen van een voorterreinen en voorgevelfonds. Het aanpakken van de voorterreinen en voorgevels dient bij voorkeur te zijn afgerond, voordat de uitvoering van de inrichtingsplannen wordt gestart. Wij stellen dan ook voor het Voorterreinen- en voorgevelfonds nu in te stellen zodat ondernemers kunnen beginnen met de uitwerking van hun plannen voor de aanpak van de panden. De ondernemers kunnen voor het uitvoeren van deze plannen een bijdrage aanvragen van maximaal 50% van de kosten, waarbij een plafond geldt.  

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 250 in 2023. 

3.2 Wees loyaal, koop lokaal (Capels Akkoord)

Wees loyaal, koop lokaal - Beleidskeuze
Lasten : N 50 vanaf 2023
Kasstroom: N 50 vanaf 2023 

De actie "Wees loyaal, koop lokaal" was een groot succes in Coronatijd. Wij hebben vooral ingezet op een ‘feel good’ campagne in deze uitdagende tijden. Wij hebben het kopen en bestellen van producten bij lokale ondernemers fors gepromoot. Dit deden wij met sandwichborden, oproep op Socials, een Koop Lokaal filmpje (op https://capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl/begroting-2023/programma/programma-3-economie vindt u het filmpje) en persoonlijke aandacht middels bedrijfsbezoeken. Wij willen deze in coronatijd opgezette campagne uitbreiden. Vanaf 2023 zetten wij in op de ondersteuning van eigen initiatieven in winkelgebieden om het winkelgebied te promoten en de samenwerking tussen winkeliers te bevorderen. Hierbij denken wij o.a. aan evenementen en aankleding van winkelgebieden. Hiervoor is een bedrag van N 40 benodigd. Daarnaast willen wij vanuit deze campagne vanaf 2023 ook de weekmarkt gaan promoten. De weekmarkt wordt goedbezocht en heeft op marktdagen een aantrekkende werking op het naastgelegen winkelcentrum De Koperwiek. Samen met de Marktcommissie gaan wij de acties bepalen om de weekmarkt nog beter op de kaart te zetten. Hierbij denken wij onder meer aan een lokale/regionale reclamecampagne en periodieke acties op de weekmarkt zelf. Hiervoor is een bedrag van N 10 benodigd. Wij gaan dit beleid in 2024 evalueren, maar stellen wel voor de lasten structureel aan te ramen. Als de evaluatie positief is, dan staan de lasten al begroot vanaf 2025. Als de evaluatie negatief is, ramen wij de lasten op dat moment af.

Wij stellen voor de lasten te verhogen met N 50 structureel vanaf 2023.

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N1.042 N1.686 N1.509 N1.191 N1.182 N1.179 N1.180 N1.181 N1.182 N1.182
Baten V671 V787 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762 V762
Saldo van baten en lasten N371 N898 N747 N429 N421 N418 N419 N419 N420 N420
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N117 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N94 V398 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N211 V398 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N582 N500 N747 N429 N421 N418 N419 N419 N420 N420

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
Voorterreinen- en gevelfonds bedrijfventerrein Capelle West (BG23 3.1) N250 N250 N250
Hoofdweg vak A (NJN21 3.2 - VJN22 0.17), via reserve eenmalige uitgaven V226 V226 N226 N0
BedrijfsInvesteringsZone CapelleXL (NJN 21 3.2), deels via reserve eenmalige uitgaven V110 V110 N95 V15
MKB-Deal (VJN21 3.1), via reserve eenmalige uitgaven V55 N28 V27 N27 N0
Wees loyaal, koop lokaal (BG23 3.2) N50 N50 N50
BedrijfsInvesteringsZone Capelle-West (NJN 21 3.2 - VJN22 0.17), deels via reserve eenmalige uitgaven V45 V45 N25 V20
Opstellen prog.Economie (NJN21 3.4) V30 V30 V30
Afschrijvingen en toegerekende rente N38 N38 N38
Directe personeels- en apparaatskosten V39 V39 V39
Overige verschillen V10 V2 V12 N25 N13
Totaal V177 N26 V151 N398 N247

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 2024 e.v. 2022 2023 2024 e.v.
3.2 Hoofdweg vak A via reserve eenmalig (NJN21 3.2-VJN22 0.17) V226
3.2 Gebiedsinrichtingsplan bedrijventerrein Capelle-west (BG23 3.1) N250
3.3 Projectplan BIZ deel via reserve eenmalig (BG21 3.1 - NJN21 3.2) V75 N175 N100
3.3 MKB-deal via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V28 N28
3.3 Voorber.budget BIZ Capelle-West via reserve eenmalig (NJN21 3.2 - VJN22 0.17) V45 N45
3.4 Actieplan corana; Koop lokaal via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V15 N15
3.4 Actieplan corana; Workshops via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V10 N10
Totaal V399 N0 N0 N273 N350 N0

Subsidieplafond

Niet van toepassing.