Programma 4 Onderwijs

Missie

Terug naar navigatie - Missie

In Capelle werken wij samen met de scholen en andere bij jeugd betrokken organisaties aan een sterke educatieve en sociale basis. Wij willen dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen en zich gezond ontwikkelen. Wij zetten in op een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 27. Als er belemmeringen zijn in de ontwikkeling kijken wij samen met de partners op welke wijze dit kan worden opgelost. Elk kind krijgt onderwijs in een modern en fris gebouw. Elke jongere krijgt kansen op een startkwalificatie. Daarnaast zetten wij in op het doorbreken van de cyclus op laaggeletterdheid door het versterken van de basisvaardigheden van jong en oud.  

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning

Terug naar navigatie - Sluitend netwerk- samenhang onderwijs, zorg en ondersteuning
BG23 - Geïndiceerde doelgroeppeuters dat geplaatst is op de voorscholen

Geïndiceerde doelgroeppeuters (peuters met indicatie van CJG) dat geplaatst is op de voorscholen. Eenheid: percentage

Boekwerk 2023
Verwachtingswaarde 70 %

Wat gaan wij daarvoor doen?

Niet van school zonder startkwalificatie

Terug naar navigatie - Niet van school zonder startkwalificatie
BG23 - Absoluut verzuim (landelijke indicator)

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2019' staat voor schooljaar '2018/2019'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

De streefwaarde voor 2023 is gedaald, omdat wij verwachten dat de aantallen teruglopen naar het niveau van voor de coronapandemie. 

Regio 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 2,85 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 3 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 4,2 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,9 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)
Capelle aan den IJssel 2,1 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 4,7 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) - -
Nederland 2,7 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,5 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) - -

BG23 - Relatief verzuim (landelijke indicator)

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

De waarden in 2020 (Capelle en Nederland) zijn lager door de effecten van de schoolsluitingen vanwege de coronapandemie. De verwachtingswaarde voor 2023 is gedaald t.o.v. de verwachtingswaarde 2022, omdat wij verwachten dat de aantallen teruglopen naar het niveau van voor de coronapandemie. 

Regio 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 33 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 35 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 43 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 35 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)
Capelle aan den IJssel 11 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 37 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) - -
Nederland 18 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 19 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) - -

BG23 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO) (landelijke indicator)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2020" staat voor schooljaar "2019/2020". Eenheid: %.

Onze cijfers zijn beter te vergelijken met Rotterdam i.p.v. Nederland. Dit komt doordat de problematiek van Capelse jongeren te vergelijken is met Rotterdamse jongeren. RMC Rijnmond is de grootste RMC regio van Nederland met z'n eigen zware grootstedelijke problematiek, nog meer dan regio Amsterdam, Utrecht als Haaglanden.

Regio 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 2,6 % 2,8 % 2,6 % 2,3 %
Capelle aan den IJssel 2,3 % 2,5 % - -
Rotterdam 2,5 % 2,7 % - -
Nederland 1,7 % 1,9 % - -

Wat gaan wij daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Programma voor wegwerken leervertraging verlengd
Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is verlengd tot en met 2025. Gemeenten hebben meer tijd gekregen om het programma uit te voeren. 

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2022 (SHO) (RV 692968 maart 2022);
 • Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden Nationaal Programma Onderwijs (BBV 654785 december 2021);
 • Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021 (BBV 409859 juni 2021);
 • Uitvoeringsplan '(Digi)taal begint lokaal 2021 – 2023’ (BBV 533480 juni 2021);
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2021 (BBV 499895 juni 2021);
 • Uitvoeringsprogramma Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022 (BBV 409859 april 2021); 
 • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2021 (RV 442872 april 2021);
 • Aanpak laaggeletterdheid: (Digi)taal begint lokaal’ (310102 november 2020);
 • Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143405 februari 2020);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Notitie Brede school netwerken 2015 e.v. (BBV 610133 december 2014);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N8.649 N15.171 N9.335 N9.121 N9.214 N9.629 N10.143 N10.186 N10.242 N10.293
Baten V4.294 V9.634 V4.634 V4.291 V4.288 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286 V4.286
Saldo van baten en lasten N4.355 N5.537 N4.701 N4.830 N4.926 N5.342 N5.857 N5.900 N5.955 N6.006
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N111 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N124 V372 N150 N0 N0 V328 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N235 V372 N150 N0 N0 V328 N0 N0 N0 N0
Resultaat N4.590 N5.165 N4.851 N4.830 N4.926 N5.014 N5.857 N5.900 N5.955 N6.006

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
In 2022 incidenteel budget ventilatie scholen (VJN22 0.2 - VJN224.3) V2.527 N2.000 V527 V527
In 2022 incidenteel budget verhuiskosten SHO (BG22) via reserve eenmalig V171 V171 N321 N150
Deel budget BSN aandachtsscholen bekostingen uit OAB-gelden (BG22 4.1) V109 V109 V109
Eigendomsoverdracht onderwijs MFC Fascinatio (VJN22 4.4) V147 113 V34 V34
Ambtelijke capaciteit (BG23 0.9) N99 N99 N99
In 2022 overgeheveld budget OAB vanuit 2021 (NJN21 4.5) V2.400 2400 N0 N0
In 2022 (826) en 2023 (339) incidentele middelen NPO (NJN21 4.4) V487 487 N0 N0
In 2022 incidenteel budget actieplan corona ventiatie scholen (NJN21 0.17) via reserve eenmalig V150 V150 N150 N0
Afschrijvingen en toegerekende rente N151 N151 N151
Directe personeels- en apparaatskosten V130 V130 V130
Overige verschillen (N51 via reserve eenmalig) N35 N35 N51 N86
Totaal V5.836 N5.000 V836 N522 V314

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 2024 2025 2026 e.v. 2022 2023 2024 2025 2026 e.v.
4.2 Strategische Huisvestingsplan Onderwijs (VJN2018 4.2-NJN21 4.2), verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig V171 V178 N171 N178
4.2 Aanpak laaggeletterdheid (NJN21 4.5) V39
4.2 Verhuiskosten Comenius College (VJN22 4.2) via reserve eenmalig V150 N150
4.2 Actieplan corana; aanvullende middelen ventilatie scholen via reserve eenmalig (NJN21 0.17/VJN22 0.2) V350 N350
4.2 Taxatie Berliozstraat via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V12
4.2 SPUK ventilatie in scholen (VJN 4.1) V1.833 N1.833
4.2 Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio (VJN 4.3) V185 N494
4.3 SPUK NPO (NJN21 4.4) V826 V339 N826 N339
4.3 Actieplan corana; Capelle stagestad via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V40 N40
Totaal V3.456 V339 N0 N0 V328 N3.714 N339 N0 N0 N328