Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Wij maken en behouden een schone, hele en veilige buitenruimte. Om Capelle beter bereikbaar te maken investeren wij in de infrastructuur voor de auto, deelvervoer, openbaar vervoer en het fietsnetwerk in Capelle en verbindingen met de regio. Zo brengen wij de verschillende vormen van verkeer en vervoer in balans. Ook blijven wij aandacht geven aan het vergroten van de verkeersveiligheid en dragen wij bij aan een duurzame en toekomstgerichte stad.

Wat willen wij bereiken?

Schone, hele en veilige openbare buitenruimte

BG23 - Waardering voor het schoonmaken van de bestrating

De bewonersenquête vindt in de oneven jaren plaats. Eenheid: gemiddeld rapportcijfer.

Boekwerk 2017 2019 2021 2023
Streefwaarde 6,5 6 6 6
Jaarrekening 6 6,2 6,2 -

BG23 - Meldingen buitenruimte

Aantal meldingen buitenruimte zoals meldingen over verharding, groen, verlichting, afval en riolering. Deze indicator heeft betrekking op programma 2, 5B en 7. Wij presenteren deze indicator alleen in programma 2. Eenheid: aantal meldingen.

Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zagen wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteerde in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Voor 2023 verwachten wij een daling van het aantal meldingen.

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 6000 meldingen 6500 meldingen 6700 meldingen 6300 meldingen
Jaarrekening 11099 meldingen 9449 meldingen - -

BG23 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Percentage meldingen buitenruimte (zoals verharding, groen, verlichting, afval en riolering) die binnen de termijn worden afgehandeld. Deze indicator heeft betrekking op programma 2, 5B en 7. Wij presenteren deze indicator alleen in programma 2. Eenheid: %.

Boekwerk 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 98 % 98 % 98 % 98 %
Jaarrekening 94 % 92 % - -

Verschillende vormen van vervoer in balans

Wat gaan wij daarvoor doen?

Verkeersveilige stad

BG23 - Geregistreerde ongevallen

Het aantal geregistreerde ongevallen zijn ongevallen waar politie bij is geweest. Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal geregistreerde ongevallen, maar niet gepast om hier een verwachtingswaarde voor op te nemen. Eenheid: aantal geregistreerde ongevallen.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Jaarrekening 285 geregistreerde ongevallen 295 geregistreerde ongevallen 244 geregistreerde ongevallen 252 geregistreerde ongevallen

BG23 - Gewonden bij geregistreerde ongevallen

Aantal gewonden bij geregistreerde ongevallen. Geregistreerde ongevallen zijn ongevallen waar politie bij is geweest. Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal gewonden bij geregistreerde ongevallen, maar niet gepast om hier een verwachtingswaarde voor op te nemen. Eenheid: aantal gewonden.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Jaarrekening 37 gewonden 55 gewonden 53 gewonden 54 gewonden

BG23 - Dodelijke slachtoffers bij geregistreerde ongevallen

Aantal dodelijke slachtoffers bij geregistreerde ongevallen. Geregistreerde ongevallen zijn ongevallen waar politie bij is geweest. Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal dodelijke slachtoffers bij geregistreerde ongevallen, maar niet gepast om hier een verwachtingswaarde voor op te nemen. Eenheid: aantal dodelijke slachtoffers.

Boekwerk 2018 2019 2020 2021
Jaarrekening 2 dodelijke slachtoffers 0 dodelijke slachtoffers 0 dodelijke slachtoffers 0 dodelijke slachtoffers

Wat gaan wij daarvoor doen?

Duurzaam op weg

Wat gaan wij daarvoor doen?

Toekomstbestendige stad

Wat gaan wij daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Leveren van maatwerk
Het leveren van maatwerk binnen onze projecten in de buitenruimte, wordt steeds belangrijker. Hierin zien wij een trend waarbij de werkzaamheden verschuiven van groot naar klein onderhoud.

Kaderstellende nota's

  • Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021; Uitvoeringsprogramma 530254 juli 2021);
  • Programma Mobiliteit 2020-2030 (Raadsvoorstel 406688 maart 2021);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
  • Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018);
  • Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Maatschappelijke effecten

Concurrerende en bereikbare metropoolregio.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer en fiets.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 

2.1 Prijsstijgingen

Prijsstijgingen – Onvermijdelijk
Lasten: N 245 vanaf 2023
Kasstroom: N 245 vanaf 2023

De nasleep van de coronapandemie en de oorlog in Oekraïne hebben een dusdanig verstorende werking op de internationale markten dat de gevolgen voor ons niet volledig te overzien zijn. Voor onze asfaltwerken zien wij een sterkere prijsstijging dan bij andere onderdelen van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor deze budgetten te indexeren cf. de CBS index voor gesloten verharding met 26%, vanwege het ontbreken van zicht op de lange termijn prijsontwikkeling, stellen wij vooralsnog voor deze prijsstijging N 200 structureel te verwerken.
Tegelijkertijd met het asfalteren wordt er ook nieuwe belijning aangebracht op de weg. Hiervoor zien wij een prijsstijging van 12% waarmee de structurele lasten N 15 stijgen. 
De prijsontwikkelingen op het gebied van brandstof en de schaarste in personeel heeft ook zijn invloed op de gladheidbestrijding. Om deze op een verantwoorde manier te kunnen continueren zien wij ons genoodzaakt een structurele prijsstijging door te voeren. Het betreft een indexering binnen de lopende contracten voor de onderdelen brandstof en personeel van 50% en 10%, totaal N 30. Daarnaast is er voor de aanvoer van strooizout en de onderhoudscontracten een stijging van de kosten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 245 structureel vanaf 2023. 

2.2 Straatreiniging

Straatreiniging – Onvermijdelijk
Lasten: N 300 vanaf 2023
Kasstroom: N 300 vanaf 2023

Door de jaren heen is het schoon houden van de buitenruimte, en specifiek de verharding, duurder geworden. Eén van de oorzaken is de toegenomen intensiteit van het onkruid door het veranderende klimaat. Er moet nu meer en vaker weggehaald worden dan voorheen, om het gewenste onderhoudsniveau te behalen. Door de veranderende weersomstandigheden moet er vaker onkruid bestreden worden, wat resulteert in hogere lasten.  

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 300 structureel vanaf 2023. 

2.3 MIRT Algeracorridor (Krediet 8.000)

MIRT Algeracorridor - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 90 vanaf 2031 (indicatief)
Kasstroom: N 8.000

De Algeracorridor kent op dit moment congestieproblemen. Samen met alle regionale overheden wordt er voor € 68 miljoen geïnvesteerd om de bereikbaarheid voor alle modaliteiten op deze corridor te verbeteren. Wij dragen hieraan € 8 miljoen bij. Naast een betere doorstroming neemt als gevolg van ongelijkvloerse kruisingen ook de verkeersveiligheid toe en wordt waar mogelijk de stedelijke leefkwaliteit verbeterd (binnen de wettelijke kaders) en een bijdrage geleverd aan de mobiliteitstransitie. In de 1e helft 2023 wordt voor de MIRT Algeracorridor een bestuursovereenkomst over proces en financiën gesloten, welke aan de Raad nog wordt voorgelegd. Mogelijk dat dit gevolgen heeft voor de planning en daarmee de geraamde uitgaven.

Wij stellen u voor een krediet van N 8.000 in 2030 beschikbaar te stellen.

2.4 Versnellingsafspraken project Rivium District en Vervoersknoop (Krediet 36.360 / -29.320)

Rijkssubsidie versnellingsagenda project Rivium District en de vervoerknoop - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 235 vanaf 2027 (stelpost 30 jaar)
Kasstroom: N 36.360 / V 29.320 in 2023 t/m 2026

De ministeries van VRO en IenW willen de realisatie van woningbouw versnellen. Om snel stappen te kunnen zetten, hebben beide ministeries samen met regionale overheden versnellingsafspraken gemaakt. Het kabinet trekt nu € 1,5 miljard uit voor alle grootschalige woningbouwinitiatieven. Het Rijk geeft 50%-75% subsidie voor alle goedgekeurde voorstellen. Het meest waarschijnlijke scenario is dat het Rijk definitief gaat besluiten om het percentage naar 50% bij te stellen. Voor het project Rivium District en de vervoersknoop gaat het in totaal om een investeringsbedrag van € 39,1 miljoen exclusief Btw. De voorwaarde van het Rijk om subsidie te verstrekken, is dat wij samen met de regio het overige deel van de investeringskosten financieren en dat wij hiervoor garant staan. Naast 50% subsidie van het Rijk (€ 19,55 miljoen) verwachten wij een bijdrage van de regionale partners van € 9,77 miljoen. Het gevraagde voorlopige krediet bedraagt in dit scenario € 7,04 miljoen. 

Wij stellen u voor de door het Rijk vereiste garantstelling ad € 19,55 miljoen een voorlopig krediet van € 7,04 miljoen als voorlopig krediet en de daarmee gepaarde mogelijke afschrijvingslasten als stelpost in de Begroting op te nemen. Voor het concreet beschikbaar stellen van investeringskredieten leggen wij separate besluitvorming aan u voor.

Projecten Raming
Parkshuttle - Waterbushalte - P&R N17.200
Bovenplanse infrastructuur (o.a. publieke fietsparkeerplaatsen) N2.100
Fietstunnel A16 N9.000
Fietsbrug doorfietsroute Rivium-Kralingse Zoom N8.000
Zuidelijke doorfietsroute via de dijk en Rivium N2.800
Totaal projecten / krediet N39.100
Subsidie Rijk (50%) - begrotingswijziging V19.550
Restant te financieren door gemeente en regio N19.550
Cofinanciering reeds in gemeentelijke begroting V2.740
Verwachte aanvullende bijdrage regionale partners - begrotingswijziging V9.770
Gevraagd voorlopig krediet N7.040
Begrotingswijziging kredieten Raming
Totaal uitgaven projecten / krediet N39.100
Cofinanciering reeds in gemeentelijke begroting V2.740
Te voteren krediet uitgaven N36.360
Subsidie Rijk (50%) en verwachte aanvullende bijdrage regionale partners V29.320
Te voteren krediet inkomsten V29.320
Gevraagd voorlopig krediet N7.040

2.5 Parkshuttle (Krediet 600)

ParkShuttle Rivium – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 200 in 2023 en N 40 vanaf 2024
Kasstroom: N 800 in 2023

In de Voorjaarsnota 2022 2.3 is extra krediet beschikbaar gesteld (637) voor de meerkosten die voortvloeien uit een verkeersveiligheidsaudit. Dit gaat o.a. om het installeren van waarschuwingsinstallaties en verkeersregelautomaten, het aanpassen van een kruising en het plaatsen van diverse extra voorzieningen ter voorbereiding op het rijden van de ParkShuttle in gemengd verkeer. Aanvullend onderzoek heeft aangetoond dat ook voor het laten rijden van de ParkShuttle op de gesloten baan extra uitgaven noodzakelijk zijn, voornamelijk om de veiligheid van de fietsers te bevorderen. Het betreft bijvoorbeeld aanpassingen van de fietsoversteken bij overwegen, het (eventueel) aanpassen van slagbomen en het opnieuw inrichten van de fietspaden rondom de ParkShuttle baan (krediet 600). Voor het inzetten van verkeersregelaars, ureninzet en aanvullende onderzoeken is een bedrag van N 200 benodigd. Wij hebben dit project aangemeld bij de MRDH en deze is opgenomen in het concept van het IPVa2023. Mocht de MRDH hier positief op beschikken, zullen wij de bijdrage in de begroting verwerken via de P&C-cyclus.

Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van 600 en de lasten in de begroting met N 200 in 2023 en met N 40 vanaf 2024 te verhogen.

2.6 Verkeerssituatie bedrijventerrein Capelle West e.o. (Krediet 1.000)

Verkeerssituatie bedrijventerrein Capelle West e.o. - Beleidskeuze
Lasten / Baten N 50 vanaf 2024
Kasstroom: N 1.000 in 2023

De inrichting bij de Poolvosweg, Admiraal Helfrichweg en Gemzenstraat voldoen niet aan de inrichtingsprincipes van Duurzaam Veilig. De snelheid op deze wegen zijn 50 km/h terwijl er geen gescheiden fietspaden aanwezig zijn. Daarnaast rijdt er meer dan gemiddeld vrachtverkeer vanwege de functies in bedrijventerrein Capelle-West. De maximum snelheid passen wij daarom aan naar 30 km/h met voorzieningen voor fietsers en verharding die goed bestand is tegen vrachtverkeer.

Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van 1.000 en de lasten in de begroting te verhogen met N 50 vanaf 2024. 

2.7 Verkeersveiligheid (Krediet +1.220 / -1.220)

Verkeersveiligheid – Beleidskeuze
Lasten / Baten: n.v.t.
Kasstroom: N 1.220 / V 1.220 in 2023

In het kader van de verkeersveiligheid ontvangen wij diverse subsidies met een totaal van V 1.220 voor enkele IBOR projecten. De nadruk hierbij ligt op het verbeteren van de verkeersveiligheid d.m.v. het aanpassen van fietsoversteekplaatsen, het plaatsen van rotondes en kruispuntplateaus en het verbeteren van de veiligheid rondom schoolzones. De investering voor deze maatregelen bedraagt N 1.220. 

Wij stellen u voor een krediet ter beschikking te stellen van 1.220 en dit te dekken uit de te ontvangen subsidies -1.220 . 

2.8 Fietsoversteek Reigerlaan (Krediet 42)

Fietsoversteek Reigerlaan – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 2 vanaf 2024 
Kasstroom: N 42 in 2023

Wij verbeteren de verkeersveiligheid ter hoogte van de fietsbrug Pelikaanweg – Reigerlaan. Dit doen wij mede op basis van input van de Fietsersbond. Vele scholieren passeren hier dagelijks en steken de Reigerlaan over. Middels kleinschalige aanpassingen voorkomen wij toekomstige (bijna) fietsongevallen. 

Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van 42 en de lasten in de begroting te verhogen met N 2 vanaf 2024. 

2.9 Veiliger maken fietspaden (Krediet 500)

Veiliger maken fietspaden - Beleidskeuze 
Lasten / Baten: N 25 vanaf 2024
Kasstroom: N 500 in 2023

Wij willen het fietsgebruik in Capelle aan den IJssel stimuleren en de verkeersveiligheid op fietspaden verbeteren. Meer fietsgebruik sluit aan op de duurzaamheidsdoelen en is daarnaast goed voor de doorstroming van het autoverkeer. Daarom asfalteren wij (veelgebruikte) fietspaden die nu nog voorzien zijn van tegelverharding

Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van 500 en de lasten in de begroting te verhogen met N 25 vanaf 2024. 

2.10 i-VRI's (Krediet 650)

Omvormen naar i-VRI’s – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 77 vanaf 2024
Kasstroom: N 650 in 2023 

Wij voorzien de VRI’s op de Hoofdweg (N 400) en Algeracorridor (N 250) van nieuwe, slimme software. De i-VRI's bevorderen de doorstroming door rekening te houden met verschillende systemen, zoals navigatiesystemen in auto’s en smartphones. Op basis van deze systemen, het verkeersaanbod en de instellingen past de i-VRI het regelprogramma zo snel en slim mogelijk aan. Ook reageert een i-VRI sneller wanneer bepaalde voertuigen voorrang moeten krijgen t.o.v. het overige verkeer, bijvoorbeeld een aankomende ambulance of lijnbus. Het slimmer maken van de verkeerslichten op de Algeracorridor maakte onderdeel uit van de KTA-maatregelen, maar omdat er binnen dit programma geen subsidie beschikbaar is voor aanpassingen aan verkeerslichten, leggen wij voor beide een subsidieaanvraag voor aan MRDH. Na ontvangst van de betreffende beschikkingen zullen wij de subsidie verwerken in de begroting.

Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van 650 en de lasten in begroting te verhogen met N 77 vanaf 2024.

2.11 Aanleg ondergrondse infrastructuur

Aanleg infrastructuur - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 248 in 2023 en N 248 in 2024
Kasstroom: N 248 in 2023 en N 248 in 2024

Wij willen faciliteren bij de aanleg van een openbaar glasvezelnetwerk in Capelle. Dit zal gebeuren in zes fases, in de gebieden waar nu nog geen glasvezelaansluitingen gerealiseerd zijn. Naast de aanleg van de hoofdstructuur zullen gelijktijdig ook de huisaansluitingen worden gerealiseerd bij Capellenaren die glasvezel willen afnemen. Aansluitend hierop willen wij ook de warmte- en energietransitie ondersteunen en faciliteren. Om de buitenruimte heel en veilig te houden en overlast waar mogelijk te beperken is hiervoor tijdelijk 1,5 fte benodigd, totaal N 155. Rekening houdend met de overhead (N 93) bedragen de lasten voor uitbreiding van de formatie N 248.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 248 in 2023 en 2024. 

Aanleg glasvezel 2023 - 2024
Programma 0 N93
Programma 2 N155
Totaal nieuw te begroten N248

Wat mag het kosten?

Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N9.254 N10.170 N10.298 N10.877 N11.249 N11.748 N12.499 N12.786 N13.341 N13.885
Baten V951 V716 V679 V644 V644 V644 V644 V644 V644 V644
Saldo van baten en lasten N8.303 N9.455 N9.619 N10.233 N10.605 N11.104 N11.855 N12.142 N12.696 N13.241
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V52 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V826 V856 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V878 V856 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N7.425 N8.598 N9.619 N10.233 N10.605 N11.104 N11.855 N12.142 N12.696 N13.241

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6) N813 N813 N813
Budget verharding, CTW (NJN21 2.4) V463 V463 N38 V425
Voorbereidings MIRT(VJN21 2.8 - NJN21 2.2 - BG22 - VJN22 0.17 ) V445 V445 N136 V309
Straatreiniging (BG23 2.2) N300 N300 N300
Vervoersknoop Rivium (VJN20 2.4 - VJN21 2.6 - VJN22 0.14) V349 V349 N100 V249
Prijsstijgingen (BG23 2.1) N245 N245 N245
KTA - Capelseplein (NJN21 2.2 - BG22 2.1 - VJN22 0.17) V220 V220 N140 V80
Parkshuttle (BG23 2.5) N200 N200 N200
Nieuwe mobiliteit ( NJN21 2.2 - BG22 2.1 -VJN22 0.17 ) V185 V185 N137 V48
Verkeersbeleid - Meten is weten ( BG22 2.1 - NJN21 2.2 ) V181 V181 N40 V141
Verkeersveiligheid (NJN21 2.2 - BG22 2.1 - VJN22 0.17) V166 V166 N127 V39
Aanleg ondergronds infrastructuur (BG23 2.11) N155 N155 N155
Opstellen programma buitenruimte (NJN21 2.7 V120 V120 V120
Verkeerseducatie (NJN21 2.2 - BG22 2.1) V114 V114 N87 V27
Fietsbeleid (VJN22 2.4 - NJN22 2.2) V94 V94 N40 V54
Wegcategorisering weg en fiets (BG22 2.1) V78 V78 V78
KTA - iVRI's ( BG22 2.1 - NJN21 2.2 ) V70 V70 N40 V30
Werkgevers- en bewonersaanpak ( BG22 2.1 ) V56 V56 V56
Afschrijvingen en toegerekende rente N551 N551 N551
Directe personeels- en apparaatskosten N396 N396 N396
Overige verschillen N9 N37 N46 V29 N17
Totaal N128 N37 N165 N856 N1.021

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 e.v. 2022 2023 e.v.
2.1 Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven V100
2.1 MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN21 2.8-NJN21 2.2-VJN22 0.17) V136
2.1 Fietsbeleid via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V40 N94
2.1 Meten is weten via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V40 N181
2.1 Verkeerseducatie via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V43
2.1 KTA i-VRI's via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V40
2.1 Verkeersveiligheid via reserve eenmalig (NJN21 2.2-VJN22 0.17) V127
2.1 Actieplan corana; Verkeer via reserve eenmalig (VJN2022 0.2) V15 N15
2.1 Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalig (NJN21 2.2-VJN22 0.17) V137 N185
2.1 KTA Capelseplein via reserve eenmalig (NJN21 2.2-VJN22 0.17) V140
2.1 CTW via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V38
Totaal V856 N0 N475 N0

Subsidieplafond

Niet van toepassing.