Programma 8 Stadsontwikkeling

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij regisseren en faciliteren de ontwikkeling van een blijvend vitale stad. Een stad waar het prettig wonen, werken en leven is. Wij zorgen ervoor dat wonen in Capelle aantrekkelijk blijft met passende woningen voor iedereen. Wij zetten hierbij in op het uitbreiden van de woningvoorraad. Samen met de Capellenaar en partners geven wij de omgeving vorm en bieden ruimte aan initiatieven. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. Wij doen dit alles met oog voor de ruimtelijke kwaliteit.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Prettig wonen

Terug naar navigatie - Prettig wonen
BG23 - Demografische druk (landelijke indicator)

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. Eenheid: %.

Regio 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 72 % 74 % 74 % 75 %
Capelle aan den IJssel 73,1 % 73,5 % 75 % -
Nederland 70 % 70,1 % 70,3 % -

BG23 - Nieuw gebouwde woningen (landelijke indicator)

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Eenheid: per 1.000 woningen.
In de afgelopen jaar is de eenheid op waarstaatjegemeente meerdere keren aangepast. Het tonen van de streefwaarden van voorgaande jaren is hierdoor niet mogelijk. Streefwaarde 2023: de ontwikkeling van de woningproductie is afgeleid van de Capelle Bouwt aan de Stad-monitor en is deels afhankelijk van externe factoren. Deze monitor actualiseren wij twee keer per jaar bij de voor- en najaarsnota. De drie grootste projecten die naar verwachting worden opgeleverd in 2023 zijn Harmonie, IJsselpark en Hortus. 

Regio 2023 2020 2021
Streefwaarde 12,5 per 1.000 woningen - -
Capelle aan den IJssel - 5,4 per 1.000 woningen 5,9 per 1.000 woningen
Nederland - 8,9 per 1.000 woningen 8,9 per 1.000 woningen

BG23 - WOZ-waarde woningen (landelijke indicator)

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Eenheid: duizend euro.

Regio 2020 2021 2022 2023
Verwachtingswaarde 216 duizend euro 235 duizend euro 254 duizend euro 296 duizend euro
Capelle aan den IJssel 229 duizend euro 246 duizend euro - -
Nederland 271 duizend euro 290 duizend euro - -

BG23 - Woonlasten éénpersoonshuishouden (landelijke indicator)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro.

Regio 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 560 euro 569 euro 605 euro 601 euro
Capelle aan den IJssel 567 euro 589 euro 647 euro -
Nederland 700 euro 733 euro - -

BG23 - Woonlasten meerpersoonshuishouden (landelijke indicator)

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro.

Regio 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 622 euro 637 euro 679 euro 675 euro
Capelle aan den IJssel 634 euro 661 euro 720 euro -
Nederland 773 euro 810 euro - -

Wat gaan wij daarvoor doen?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Door met de Rotterdamwet
Wij doen het verzoek tot verlenging van de Rotterdamwet in juni 2023. In het eerste kwartaal 2023 evalueren wij de effecten hiervan.

Wooncrisis in Capelle
De wooncrisis staat hoog op de landelijke politieke agenda. Ook in onze stad voelen wij deze druk. Als Capelle kunnen wij de wooncrisis niet oplossen. Wel zijn er maatregelen denkbaar om de scherpe kantjes voor de Capellenaar af te halen. Zo hebben wij bijvoorbeeld het voornemen om de opkoopbescherming per 1 januari 2023 in te voeren. Hiervoor treffen wij nu al de voorbereidingen, zoals het inrichten van de website en het vergunningensysteem om een aanvraag te kunnen ontvangen en behandelen en het inrichten van het toezicht en de handhaving hieromtrent. De financiële consequenties zijn tot op heden minimaal. Bij wijzigingen houden wij u op de hoogte via de P&C cyclus. Ook bieden wij meer kansen op de woningmarkt door te blijven werken aan gebiedsontwikkeling en transformaties in o.a. het Rivium District. De ambitie blijft om daar 5.000 woningen toe te voegen aan de bestaande woningvoorraad. Wij streven er naar om binnen Rivium District kaders vast te stellen, zodat een definitief omgevingsplan, plintenvisie, beeldkwaliteitsplan en SOK kan worden opgesteld. De ontwikkelingen hebben niet alleen impact op de huidige gebruikers, maar ook op de omgeving daarbuiten en daar houden wij middels afstemmingsmomenten rekening mee. De participatie en co-creatie houdt niet op na inspraakperiodes. Ieders inbreng voor ontwikkeling in Rivium District blijft belangrijk en iedereen is dan ook (nog steeds) van harte uitgenodigd om mee te denken en actief mee te ontwikkelen.

Stimuleren verhuisbereidheid ouderen 
Wij zien dat ouderen vaak lang in de vertrouwde woning blijven wonen. Dat is begrijpelijk, maar het leidt er toe dat gezinnen die toe zijn aan een grotere woning minder snel een geschikte woning vinden. Sturen hierop is lastig, zeker bij de particuliere woningvoorraad. In het te vernieuwen Programma Wonen brengen wij de woonwensen van ouderen goed in beeld, zodat bij de realisatie van nieuwe woningen ook een geschikt aanbod voor ouderen tot stand kan komen. Met Havensteder hebben wij in de Samenwerkingsafspraken vastgelegd dat wij in 2022 starten met een werkgroep om te onderzoeken of de verhuisbereidheid van ouderen vanuit huurwoningen kan worden vergroot door de inzet van een verhuisstimuleringsregeling en/of een verhuiscoach.

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Grondprijzenbrief 2023 (Raad december 2022);
 • Legesverordening 2023 (Raad december 2022);
 • Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 640023 december 2021);
 • Stadsvisie (BBV 557471 september 2021);
 • Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding (BBV 402725 april 2021);
 • Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Raadsbesluit 201285 mei 2020);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555 april 2019);
 • Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
 • Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
 • Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
 • Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
 • Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Strategisch verwerven 2013 (BBV 498740 juni 2013);
 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Havensteder
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Stichting Woonzorg Nederland
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

8.1 Leges en Voorziening omgevingsvergunningen

Terug naar navigatie - 8.1 Leges en Voorziening omgevingsvergunningen

Leges en Voorziening omgevingsvergunningen - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: N 0 / N 107 in 2023, V 35 / V 80 in 2024, V 115 / N 0 in 2025, N 0 / V 115 in 2026 en 2027, N 0 / N 381 in 2030
Kasstroom: N 107 in 2023, V 80 in 2024, V 381 in 2026 en N 381 in 2030

Er zijn enkele wijzigingen die invloed hebben op de te begroten leges en daarmee samenhangend de dotaties aan en onttrekkingen uit de Voorziening leges omgevingsvergunningen.

Onderwijs
Voor het kindcentrum in de Florabuurt zijn nu voor het eerst leges V 268 in de Begroting 2023 opgenomen en voor de nieuwbouw aan de Meeuwensingel zijn de leges bijgesteld van V 92 naar V 143, echter wel met de verwachting dat deze leges in 2024 in plaats van 2023 volgen. 

Woningbouwplanning 
Voor enkele projecten is nu de verwachting dat de aanvragen omgevingsvergunning niet in 2023 maar in 2022 volgen. Voor de bijstelling van de leges omgevingsvergunning in 2022 zullen wij u met de Najaarsnota 2022 informeren.

Rivium
Zoals in de Voorjaarsnota 2022 aangegeven, bestaat er een mate van onzekerheid over het moment van indienen van de aanvragen omgevingsvergunning. Voor de leges die momenteel nog in de begroting staan opgenomen in 2030 is nu het uitgangspunt bijgesteld dat de aanvraag in 2026 volgt wat leidt tot N 381 in 2030 en V 381 in 2026.

Wij stellen u voor de lasten / baten in de begroting bij te stellen met N 0 / N 107 in 2023, V 35 / V 80 in 2024, V 115 / N 0 in 2025, N 0 / V 115 in 2026 en 2027, N 0 / N 381 in 2030 daarmee rekening houdend met de dotaties en onttrekkingen uit de Voorziening leges omgevingsvergunningen in de periode 2024-2027 volgens onderstaande tabel 3.

Tabel 1: Leges omgevingsvergunningen 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
1. Strategisch huisvestings onderwijs V268 V143 N0 N0 N0 N0 N0 N0
2. Woningbouwplanning V526 V526 V526 V526 V526 V526 V526 V526
3. Transformatie Rivium N0 V1.818 V1.686 V381 N0 N0 N0 N0
4. Kleine aanvragen V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74 V74
Totaal nieuw te begroten V868 V2.561 V2.286 V981 V600 V600 V600 V600
Huidige begroting V975 V2.481 V2.286 V600 V600 V600 V600 V981
Saldo = mutatie leges N107 V80 N0 V381 N0 N0 N0 N381
Tabel 2: Voorziening omgevingsvergunningen van 2024 - 2027
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Begrote dotatie N0 N989 N795 N0 N0 N0 N0 N0
Begrote onttrekking N0 N0 N0 V892 V892 N0 N0 N0
Totaal huidige begroting voorziening N0 N989 N795 V892 V892 N0 N0 N0
Nieuwe begrote dotaties N0 N954 N679 N0 N0 N0 N0 N0
Nieuwe begrote onttrekkingen N0 N0 N0 V626 V1.007 N0 N0 N0
Totaal voorstel nieuwe begroting 2021-2025 N0 N954 N679 V626 V1.007 N0 N0 N0
Saldo N0 V35 V115 N265 V115 N0 N0 N0
Tabel 3: Lasten / baten overzicht 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
Te begroten leges (baat) N107 V80 N0 V381 N0 N0 N0 N381
Saldo dotaties voorziening (last) N0 V35 V115 N0 N0 N0 N0 N0
Saldo onttrekkingen voorziening (baat) N0 N0 N0 N265 V115 N0 N0 N0
Totaal lasten N0 V35 V115 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal baten N107 V80 N0 V115 V115 N0 N0 N381
Saldo N107 V115 V115 V115 V115 N0 N0 N381

8.2 Stationsgebied Schollevaar

Terug naar navigatie - 8.2 Stationsgebied Schollevaar

 Stationsgebied Schollevaar - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 100 in 2023
Kasstroom: N 100 in 2023

Rond het NS station Schollevaar en het winkelcentrum Picassopassage zijn meerdere initiatiefnemers met woningbouwplannen. Deze plannen sluiten op hoofdlijnen aan bij ambities vanuit o.a. het Programma Duurzaamheid, Programma Economie én Programma Wonen, maar passen niet binnen het vigerende bestemmingsplan. Een ruimtelijk kader om af te wijken van het bestemmingsplan ontbreekt.
Met het opstellen van een gebiedspaspoort voor het stationsgebied Schollevaar kan een ruimtelijk kader worden gevormd, waarbij wij ook kijken naar de maatschappelijke opgaven en de opgaven in de buitenruimte. Pas na vaststelling van het gebiedspaspoort zal eventueel benodigd budget en/of krediet voor de uitvoering van het paspoort worden aangevraagd. Daarvoor dienen eerst de ambities en spelregels helder op papier te worden gezet.  

Voor het opstellen van dit gebiedspaspoort stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 100 in 2023. Als na het opstellen van dit gebiedspaspoort sprake zal zijn van een grondexploitatie, kunnen deze kosten worden verhaald. 

8.3 Openbaar gebied Wiekslag (Krediet 300 in 2024)

Terug naar navigatie - 8.3 Openbaar gebied Wiekslag (Krediet 300 in 2024)

Kwetsbare woningvoorraad Wiekslag - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 10 vanaf 2025
Kasstroom: N 300 in 2024

In december 2017 hebben wij met Havensteder samenwerkingsafspraken ondertekend over het geven van een kwaliteitsimpuls in de buurten Wiekslag, Hoeken, de Bongerd/Wingerd en de 747-buurt. Daarbij is afgesproken dat wij openbaar gebied van Havensteder aankopen en investeren in het toevoegen van extra kwaliteit aan het openbaar gebied. Voor de Wiekslag is de koopovereenkomst inmiddels gesloten (zaaknummer 543439) en samen met betrokken bewoners en de buurtcoalitie (Havensteder, Stichting Welzijn Capelle, buurthuis De Fluiter, Centrum voor Jeugd en gezin en politie) hebben wij een inrichtingsplan opgesteld. Vaststelling van dit inrichtingsplan staat gepland voor begin 2023. In dit inrichtingsplan komen meerdere plannen samen: IBOR, fietsverbinding centrumring, verkeersveiligheid de Bouwsteen en kwaliteitsimpuls Buitenruimte Wiekslag. Voor de overige buurten geldt dat wij hier de komende jaren ook willen investeren in de buitenruimte, de hiervoor benodigde kredieten zullen wij meenemen in de P&C-documenten.  

Voor het uitvoeren van dit inrichtingsplan stellen wij u voor in 2023 een krediet van 300 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting vanaf 2025 te verhogen met N 10 vanaf 2025.

8.4 Participatie en communicatie

Terug naar navigatie - 8.4 Participatie en communicatie

Participatie en communicatie - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 50 vanaf 2023
Kasstroom: N 50 vanaf 2023

Het informeren, betrekken en raadplegen van Capellenaren bij ontwikkelingen in de stad vraagt aandacht, tijd en geld. Het in 2022 vastgestelde participatiekader biedt handvatten voor zorgvuldige participatie met heldere verwachtingen over participatie voor bestuur en Capellenaren. Instrumenten als de maptable, de MentiMeter en de website Capellebouwtaandestad.nl dragen bij aan die heldere participatie en communicatie. Vaak zijn die kosten projectspecifiek, soms projectoverstijgend. Die projectoverstijgende participatie en communicatie vraagt om een jaarlijks budget, vergelijkbaar met het eerdere DOEMEE-budget. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 50 structureel vanaf 2023.

8.5 Warenarburg

Terug naar navigatie - 8.5 Warenarburg

Faciliterend project Warenarburg - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N / V 80 in 2023 en N / V 25 in 2024 
Kasstroom: N / V 80 in 2023

DuraVermeer heeft het voornemen kenbaar gemaakt een zorgcomplex met ca. 105-110 zorgstudio’s voor zorgbehoevenden met indicatie ZZP-5 (dementerende ouderen) en in mindere mate ZZP-7 (invalide ouderen met psychologische klachten) te realiseren. Hiervoor wordt mogelijk het oude pand aan de Warenarburg 1-5 gesloopt. Wonen met zorg past niet in het geldende bestemmingsplan. Om wonen met zorg hier eventueel mogelijk te maken, wordt een kavelpaspoort opgesteld met daarin de ambities en spelregels voor deze locatie. In een vroeg stadium van het project betrekken wij de omwonenden en uw raad. Wij hebben in dit proces een faciliterende rol en draagt geen financieel risico bij deze ontwikkeling. De geraamde plankosten worden door middel van een intentieovereenkomst en anterieure overeenkomst verhaald.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 80 / V 80 in 2023 en N 25 / V 25 in 2024.

8.6 Omgevingsagenda

Terug naar navigatie - 8.6 Omgevingsagenda

Omgevingsagenda - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 250 in 2023
Kasstroom: N 250 in 2023

De Stadsvisie is het instrument waarin ruimtelijke kaders voor de lange termijn zijn vastgelegd. Daarnaast beschrijft de visie diverse uitwerkingsopgaven. Bij de vaststelling van de visie is de motie "Van Stadsvisie naar strategische ontwikkelagenda" aangenomen om deze visie nader uit te werken. Ook hebben wij behoefte aan handvatten voor de intake-/omgevingstafel en het definitieve omgevingsplan. Wij werken dit uit in de Omgevingsagenda. Na het opstellen van een projectopdracht en koersdocument leggen wij de Omgevingsagenda naar verwachting in december 2023 ter besluitvorming aan u voor. De interne kosten (uren) dekken wij uit bestaand budget Omgevingswet. Voor de externe kosten (o.a. extern advies, communicatie en participatie) is een bedrag van N 250 benodigd.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 250 in 2023. 

8.7 Gebiedspaspoort Stadshart 2.0

Terug naar navigatie - 8.7 Gebiedspaspoort Stadshart 2.0

Gebiedspaspoort Stadshart 2.0 - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 150 in 2023
Kasstroom: N 150 in 2023

Met het opstellen van een gebiedspaspoort 2.0 voor het stadshart stellen wij een ruimtelijke kader op dat ons helpt in de afweging voor nieuwe initiatieven. Wij stellen hierin ambities en spelregels op ten aanzien van hoogtes, functies, voorzieningen en (voorziene) bouwplannen.

Voor het opstellen van dit gebiedspaspoort stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 150 in 2023

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving Rekening 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Raming 2024 Raming 2025 Raming 2026 Raming 2027 Raming 2028 Raming 2029 Raming 2030
Lasten N14.734 N30.516 N36.003 N15.536 N10.187 N10.110 N9.364 N6.936 N12.358 N6.195
Baten V12.558 V19.474 V32.462 V12.291 V6.202 V6.563 V5.914 V2.885 V8.285 V2.171
Saldo van baten en lasten N2.176 N11.042 N3.541 N3.245 N3.985 N3.547 N3.450 N4.051 N4.073 N4.024
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering V47 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N570 V1.915 V69 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N523 V1.915 V69 N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Resultaat N2.699 N9.127 N3.472 N3.245 N3.985 N3.547 N3.450 N4.051 N4.073 N4.024

Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Begroting 2023
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
Grondexploitaties (NJN21 8.7 - VJN22 8.6) N8.742 V15.598 V6.856 V6.856
De Hoven 2 (NJN21 8.8) N1.811 N1.811 N1.811
Leges en Voorziening omgevingsvergunningen (NJN20 8.3 - NJN21 8.1 - VJN22 8.1) V1.389 V1.389 V1.389
Toename bouwleges vanwege SHO, MPS en transformatie Rivium (NJN19 8.4.5) N1.207 N1.207 N1.207
Centraal Capelle (VJN19 8.4.8) V706 V706 V706
Omgevingsagenda (BG23 8.6) N250 N250 N250
Q-team Rivium (NJN21 8.2) V204 V204 V204
Gebiedspaspoort Centrumgebied (BG23 8.7) N150 N150 N150
Aanpassing budgetten energie (BG23 0.6) N135 N135 N135
Landelijk Capelle (VJN19 8.4.7 - VJN21 8.10 -VJN22 0.17), deels via reserve eenmalige uitgaven N73 N73 N42 N115
Verlaging leges omgevingsvergunningen (BG23 8.1) N107 N107 N107
Stationsgebied Schollevaar (BG23 8.2) N100 N100 N100
Omgevingswet (BG21 8.1 - VJN22 0.17), deels via reserve eenmalige uitgaven V101 V101 N41 V60
Capelseweg Bermweg (VJN21 8.9 - NJN21 8.4 - VJN22 8.3) V642 N590 V52 V52
Rivium District (VJN22 8.5) V1.500 N1.480 V20 V20
Transformatie (VJN22 8.4) V143 N123 V20 V20
Centrumring (NJN21 8.5), via reserve eenmalige uitgaven V1.728 V1.728 N1.728 N0
Meeuwensingel (VJN21 8.3 - NJN21 8.3 - VJN22 8.6) V652 N652 N0 N0
Diverse faciliterende projecten, deels via reserve eenmalige uitgaven V110 N75 V35 N35 N0
Warenarburg (BG23 8.5) N80 V80 N0 N0
Ambtelijke capaciteit (BG23 0.9) N43 V93 V50 V50
Afschrijvingen en toegerekende rente V64 V64 V64
Directe personeels- en apparaatskosten V61 V21 V82 V82
Overige verschillen N14 V41 V27 V27
Totaal N5.487 V12.988 V7.501 N1.846 V5.655

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Taakveld Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
8.1 Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie (VJN2019 8.4.1), deels dekking via reserve eenmalige uitgaven V41 N640 N790 N440 N225
8.1 ING-locatie via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V35 N35
8.1 Capelseweg/Bermweg inclusied plandeel B6 (VJN22 8.3) V445 N445
8.1 Omgevingsagenda (BG23 8.1) N250
8.1 Opstellen gebiedsvisie Schollevaar (BG23 8.2) N100
8.1 Meeuwensingel (VJN 2021 8.3) V653 N653
8.2 Winstnemingen grondexploitaties V1.625 V3.211 V582
8.2 Mutatie verliesgevende complexen (VJN22 8.6) N7.455
8.2 Actualisatie grondexploitaties (VJN22 8.6) V3.046 V18.145 V200 V414 V2.736 N5.866 N6.627 N5.605 N2.429 N3.396 N553 N714 N662
8.2 Balansmutaties V2.820 V5.405 V2.429 V2.982 V714 V662 N11.518 N2.183
8.3 De Hoven II fase 2 (VJN 2021 8.4) N110 N1.921 N110 N308
8.3 Gebiedsvisie Centraal Capelle (NJN 2021 8.5) N706
8.3 Q-teams als onderdeel vergunningverlening N204
8.3 Landelijk Capelle via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V42 N42
8.3 Gebiedsaanpak Capelseweg via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V69 V69 N69 N69
8.3 Budget Centrumgebied via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V1.728
8.3 Transformaties (VJN22 8.4) V123 N168 N25
8.3 Rivium District (VJN22 8.5) V2.980 V1.500 N3.000 N1.500
Totaal V13.607 V22.925 V6.187 V2.429 V3.396 V2.736 V714 V662 N0 N19.393 N22.800 N6.155 N2.962 N3.396 N2.736 N714 N662 N0