Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven

Het onderstaande overzicht geeft inzicht in het verloop van de Reserve eenmalige uitgaven. De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budgetten die in enig jaar niet is besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden (incl. eerste jaar van begroten), anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of jaarrekening.
In de eerste kolom is inzichtelijk gemaakt of er mutaties in het overzicht die het gevolg zijn van besluiten in deze najaarsnota. Als er staat “nieuw” dan betreft dit een nieuwe post die toegevoegd wordt. Als er staat “doorschuiven” dan is dit een post die doorschuift naar een ander jaar.

Mutatie NJN20 Omschrijving Besluit Verloop 2020 2021 2022 2023 2024
Bedrag Nieuw of Doorgeschuiven Stand 1-1 Ont Dot Stand 31-12 Ont Dot Stand Ont Dot Stand Ont Dot Stand Ont Dot Stand
Programma 0
Stadsvisie VJN2019 0.4.13 2021 32 32 0 0 0 0 0 0
0 Totaal Programma 0 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 1
60 D Restantbudget aanvalsplan Straatroven en overvallen NJN2018 1.4.2/NJN2020 1.2 2020 101 41 0 60 60 0 0 0 0
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Slotlaan 121 35 35 0 0 0 0 0 0
110 D Weerbaarheid bestuur Jaarrekening 2018 / NJN2020 1.1 2020 120 10 0 110 110 0 0 0 0
170 Totaal Programma 1 256 86 0 170 170 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 2
50 D Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7 2020 118 68 0 50 50 0 0 0 0
96 N Nieuwe mobilieit Wijz.voorstel Begr.2020 2022 0 0 96 96 96 0 0 0 0
Verkeersmaatreglen Dorpsstraat VJN2019 2.4.6 2021 30 30 0 0 0 0 0 0
39 D Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg - Schonberglaan Wijz.voorstel Begr.2019 2021 19 0 20 39 39 0 0 0 0
Wijkontsluiting Schollevaar VJN2019 2.4.6 2021 36 36 0 0 0 0 0 0
Parkeertellingen NJN2015 2.4.4 (jr 2019) 2017 13 13 0 0 0 0 0 0
Verv.knoop Rivium NJN18 2.4.6 2020 0 124 124 0 0 0 0 0
50 N Lasten verharding NJN2020 2.5 2022 0 0 50 50 50 0 0 0 0
235 Totaal Programma 2 216 271 290 235 235 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 3
239 D Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 2017 239 0 0 239 239 0 0 0 0
41 D Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2016 5.4.2 2018 65 24 0 41 41 0 0 0 0
BIZ Capelle-West NJN2016 5.4.1 2018 20 20 0 0 0 0 0 0
30 D Leidraad Hoofdweggebied VJN2018 3.4.4 / VJN2019 3.4.2 2021 41 11 0 30 30 0 0 0 0
310 Totaal Programma 3 365 55 0 310 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2021 644 192 0 452 86 366 0 366 64 302 302 0
0 Totaal Programma 4 644 192 0 452 86 0 366 0 0 366 64 0 302 302 0 0
Programma 5a
Transitie & exploitatie zwembad (voordeel kapitaallasten) NJN 2017 5.4.2 2019 200 121 0 79 79 0 0 0 0
0 Totaal Programma 5a 200 121 0 79 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 5b
Kwaliteitsimpuls openbare ruimte Wijzigingsvoorstel begroting 2018/NJN2020 2020 23 23 0 0 0 0 0 0
Rivier als getijdenpark VJN2018 5.4.9 19 19 0 0 0 0 0 0
100 N Vrijval budget Subsidieregeling Evenementen NJN 2020 5A.1 2022 100 100 100
100 Totaal Programma 5b 42 42 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6a
budget WOP 2019 Jaarrekening 2019 2021 97 97 0 0 0 0 0 0
LPB congres 2019 Jaarrekening 2019 2021 32 32 0 0 0 0 0 0
Exploitatie gemeentelijk vastgoed - Maria Daneelserf NJN2018 1.4.3 2020 23 23 0 0 0 0 0 0
75 N Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6a.4 2022 75 75 75
75 N Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6a.5 2022 75 75 75
150 Totaal Programma 6a 152 152 150 150 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6b
Budget Prestatie-indicatoren schuldenaanpak NJN2018 6.4.16 2020 30 30 0 0 0 0 0 0
50 D Stroomlijnen, verbeteren toegang inkomenondersteuning NJN2018 6.4.19/NJN 2020 6B.4 2022 50 0 0 50 50 0 0 0 0
Pilot jongeren en schulden NJN 2017 6.4.9 75 75 0 0 0 0 0 0
Impulsbudget Samenwerkingsproject begeleiding jongeren naar werk Jaarrekening 2017 413 213 0 200 200 0 0 0 0
110 N Overheveling en Vrijval Jeugdfonds Sport & Cultuur– NJN2020 6B.1 2022 110 110 110
75 N Overhevelen budget toekomstverkenning Stichting CapelleWerkt NJN2020 6B.12 75 75 75
158 N Vrijval resterende budget 2020 MKB werkoffensief NJN2020 6B,8 2022 158 158 158
393 Totaal Programma 6b 568 318 343 593 593 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6c
Maatwerkvoorzieningen 18+ NJN2017 6.4.23 2019 0 0 0 0 0 0
0 Totaal Programma 6c 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 6d
55 D Transformatiebudget GRJR NJN2020 6D.1 159 104 55 55 0 0 0 0
160 N Extra financiële middelen voor huiselijk geweld NJN2020 6D.2 160 160 160
215 Totaal Programma 6d 159 104 160 215 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 7
Uitvoering Subsidieregeling AED 24 24 0 0 0 0 0 0
Voorbereiding geluidsanering 56 56 0 0 0 0 0 0
Klimaatmiddelen (algemene uitkering) Jaarrekening 2019 162 162 0 0 0 0 0 0
0 Totaal Programma 7 242 242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Programma 8
65 D Implementatie omgevingswet NJN2016 8.4.1 59 0 6 65 65 0 0 0 0
-120 N s-Gravenweg 325 NJN2019 8.4.8 120 0 -120 0 120 0 0 0 0
DOE MEE programma VJN2016 10.4.2 20 20 0 0 0 0 0 0
Promoten-coörinatie activiteiten VJN2016 10.4.2 13 13 0 0 0 0 0 0
De Hoven Fase 2 VJN2018 8.4.5 79 79 0 0 0 0 0 0
800 D Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7 257 0 543 800 800 0 0 0 0
Gebiedsaanpak Schollevaar VJN2017 8.4.9/NJN2020 86 86 0 0 0 0 0 0
Centrumgebied Jaarrekening 2019 20 20 0 0 0 0 0 0
Geo data in 3D VJN2019 8.4.3 10 10 0 0 0 0 0 0
Florabuurt VJN2018 8.4.7 / VJN2019 8.4.5 36 36 0 0 0 0 0 0
745 Totaal Programma 8 580 384 549 745 865 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Afronding
2.318 Totaal 3.456 1.999 1.592 3.049 2.803 120 366 0 0 366 64 0 302 302 0 0