Programma 3 Economie

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers.

Wat gaan we daarvoor doen?

T.V. 3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)

NJN20 - Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Bezettingsgraad Rivium

Eenheid: %.

Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Capelse ondernemers
In mei 2020 is er een enquête uitgezet onder de Capelse ondernemers om inzicht te krijgen hoe het hen vergaat tijdens de coronacrisis. Hierover bent u eerder geïnformeerd via collegebrief 2020/071. Uit de enquête is gebleken dat 61% de impact van de coronacrisis omschrijft als groot of zeer groot. Het wegvallen van de vraag en terugvallen van de omzet wordt als grootste oorzaak genoemd. 58% van de respondenten maakt zich veel zorgen over de gevolgen van de coronacrisis.
In juli 2020 hebben wij dezelfde enquête nogmaals uitgezet (na bekendmaking van het inwerkingtreden van het tweede steunpakket). Uit de tweede enquête kwam naar voren dat 44% de impact van de coronacrisis omschrijft als groot of zeer groot. 35% van de respondenten maakt zich veel zorgen over de gevolgen. In beide enquêtes waren de bekendheid van de steunmaatregelen van de overheid het grootste aandachtpunt, hoewel ruim 78% bekend is met de steunmaatregelen, is meer bekendheid én vindbaarheid van de steunmaatregelen nodig. Van 6 april tot en met 5 juni 2020 liep de eerste aanvraagperiode van de NOW 1.0. In deze periode hebben 562 bedrijven die gevestigd zijn in Capelle aan den IJssel een aanvraag gedaan met een totaal van € 40.383.018,-.

Weekmarkt
Medio mei 2020 is de weekmarkt weer deels opgestart, verdeeld over twee pleinen. De marktondernemers geven aan dat de omzetten per branche variëren. Een aantal branches hebben het erg moeilijk. Met name de non-food heeft (nog) tegenvallende omzetten. Over 2020 zullen de marktgelden lager uitvallen doordat er gedurende 7 weken de markt niet mocht worden gehouden en er geen marktgelden zijn geïnd.

Buitenreclame
Door de corona-crisis zijn landelijk de advertentie-inkomsten uit buitenreclame scherp gedaald. Diverse exploitanten hebben ons dan ook gevraagd om vermindering van de financiële afdrachten en om nieuwe afspraken te maken. De exploitanten hebben vooralsnog uitstel van betaling gekregen. Wij hebben een bureau de opdracht gegeven om de juridische en financiële mogelijkheden per contract in kaart te brengen op basis waarvan we keuzes kunnen maken hoe om te gaan met de verzoeken van de exploitanten.

Logiesbelasting
In verband met de corona-crisis zijn er minder overnachtingen geweest in onze gemeente waardoor de ontvangsten uit de logiesbelasting minder zijn dan begroot. In voorstel 3.4 wordt hier uitgebreider op in gegaan

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 

3.1 Commerciële contracten

Commerciële contracten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 46 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 46 eenmalig in 2020

De inkomsten van de buitenreclame binnen onze gemeente blijven achter bij de begroting, wat wordt veroorzaakt door het beëindigen van het lopende contract voor de abri’s (bushokjes). Volgend jaar eindigt een aantal contracten en daarnaast zijn de gevolgen van de Corona crisis binnen deze sector nog niet voldoende inzichtelijk. Wij doen onderzoek om deze gevolgen goed in kaart te kunnen brengen. Zodra de uitkomsten bekend zijn zullen wij u hier uiteraard over informeren.

Wij stellen u voor de baten in de begroting 2020 eenmalig met N 46 te verlagen.

3.2. Logiesbelasting en Marktgelden

Logiesbelasting  en Marktgelden- Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 75 in 2020, N 35 in 2021
Kasstroom: N 75 in 2020, N 35 in 2021

Als gevolg van de coronacrisis ontvangen wij minder baten uit de logiesbelasting en uit de marktgelden.
Door de coronacrisis heeft het college besloten (vanaf halverwege maart) geen aanslagen meer op te leggen voor de logiesbelasting. In juli/augustus is besloten dat weer wel te gaan doen.
Intussen hebben we de aangifte formulieren verzonden maar nog niet allemaal terug ontvangen. Het beeld wat naar voren komt bij de eerste aangiften van afgelopen kwartalen is dat bij ongeveer 25% van de grondslagen (voor het 1e kwartaal van 2020) er sprake is van zo’n 35% omzetdaling. Toen hadden we nog niet heel veel hinder van de lockdown. De grootste belastingplichtigen hebben nog verzuimd de aangifte terug te sturen, maar we verwachten daar een aanzienlijke omzetdaling. De omzetprognose is op basis van de eerste aangiften 2020. Het 1e kwartaal laat een daling van 35% zien, daarna kwam de lockdown. Een inschatting van -80% en vervolgens een licht herstel naar -50%. De prognose voor 2020 is N 52 en voor 2021 N 35.

Voor de marktgelden geldt dat de markt enige tijd gesloten is geweest, waardoor we ook minder hebben gefactureerd. De prognose voor 2020 is N 23.

Wij stellen u voor in 2020 de geraamde baten af te ramen met N 52 + N 23 = N 75, en in 2021 met N 35.

3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 1.377 / 482 in 2020, 1.377 / - 482 in 2021)

Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A – Technisch
Lasten / Baten: V 74 in 2020 en V 38 in 2021
Kasstroom: V 895 in 2020 en N 895 in 2021

Het krediet voor de revitalisering van de Hoofdweg vak A is nog onderdeel van de begroting 2020, maar inmiddels is duidelijk dat we hier dit jaar niets op zullen uitgeven. Reden hiervoor is dat de onderhandelingen met de ondernemers aan de Hoofdweg vak A nog niet zijn afgerond. We verwachten in het eerste kwartaal van 2021 duidelijkheid te hebben over deze ontwikkeling.

Wij stellen u voor de lasten en baten van het krediet Hoofdweg vak A door te schuiven naar 2021 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 74 in 2020 en V 38 in 2021.

Wijziging op kredieten Afschrijvingen
Naam krediet 2020 2021 2020 2021
Hoofdweg vak A - lasten -1.377 1.377 V38 V38
Hoofdweg vak A - baten 482 -482
Revitalisering De Scholver 0 0 V36
Totaal -895 895 V74 V38

3.4 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 310 / N 310 in 2020 en N 310 / V 310 in 2021
Kasstroom: V 310 in 2020 en N 310 in 2021

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

Besluit 2020 2021
Hoofdweg Vak A VJN2015 2.17.7/NJN2016 5.4.2 V280 N280
Leidraad Hoofdweggebied VJN2018 3.4.4/VJN2019 3.4.2 V30 N30
Totaal V310 N310
0-10 Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N310 V310

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2020 incl. wijz. Wijz. NJN 2020 BG2020 na wijz. NJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N1.614 V407 N1.207 N1.493 N1.225 N1.189 N1.127
Baten V1.092 N121 V971 V1.054 V1.089 V1.089 V1.089
Saldo van baten en lasten N522 V286 N236 N439 N136 N100 N38
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V365 N310 V55 V310 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N59 N0 N59 N59 N59 N59 N59
Totaal mutaties reserves V306 N310 N4 V251 N59 N59 N59
Resultaat N216 N24 N240 N188 N195 N159 N97
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
3.1 Commerciële contracten N0 N46 N46
3.2. Logiesbelasting en Marktgelden N0 N75 N75
3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 895 in 2020 en 895 in 2021) V74 N0 V74
3.4 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven V310 N0 V310
0.5 Rente V23 N0 V23
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V407 N121 V286
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N310
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves N310
Mutatie Resultaat N24