Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

Terug naar navigatie - Overzicht inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle subsidies voor projecten op dit moment. De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. In de collegebrief van week 15 in 2017 hebben wij aangegeven om dit overzicht een vaste plek in de P&C-cyclus te willen geven. Dit doen wij in de voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Het overzicht bevat zowel aangevraagde, beschikte/lopende als afgewezen subsidies.

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van het College en de Raad, dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat voor de directie en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad of het College. Als de raad of het College onverwijld besluit niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, zal de subsidieaanvraag worden ingetrokken. Aanvragen worden financieel verwerkt als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Categorie Naam Project Subsidie Status
Financien Omgekeerd invorderen V32 Beschikt
BCO 75 jaar vrijheid V24 Afgerond
BCO 75 jaar vrijheid deel 2 V25 Afgerond
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium A. V70 Afgerond
Stadsontwikkeling Vervoersknooppunt Rivium B. V85 Lopend
Stadsontwikkeling Parkshuttle Verkeersonderneming aanvraag V4.165 Lopend
Stadsontwikkeling MRDH- Rivium gebiedspaspoort 2.0, nadere onderleggers bij het transformatiegebied. V122 Beschikt
Verkeer (SO/SB) MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2023 V168 Aanmelding
MRDH Verkeerseducatie 2021 Capelle aan den Ijssel V12 Aanmelding
Stadsontwikkeling Brug Ringvaart-Golfbaanpad V117 Aanmelding ingetrokken op ons verzoek.
Stadsontwikkeling/ Stadsbeheer Parkshuttle IVRI's 2021 V17 MRDH Kleine projecten, status aanmelding
Stadsontwikkeling Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte. Status: aanmelding IpvA. Verwacht 1,1 milj. V1.100 MRDH, programma OV infra, positief ambtelijk advies. Status: aanmelding.
Stadsbeheer/ Rivium MRDH- Groot aanvullend onderhoud baan, meerkosten. Verwacht 45k. V45 Positieve grondhouding, nog geen definitief bedrag. Programma MRDH-Exploitatie. Status aangevraagd.
Stadsbeheer/Rivium MRDH- Groot onderhoud Parkshuttle, reeds afgerond. Verwacht 270k V270 Positieve, nog niet definitief beschikt. Ambtelijk advies positief. Programma explotatie. Status aangevraagd.
Stadsontwikkeling Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan V549 Aanmelding
Stadsbeheer 2020 Veiligheid Schollevaar- fietspad Burgemeester Schalijlaan Aanmelding en aanvraag
Stadsbeheer 2020 Veiligheid Schollevaar- fietsoversteken Kapellekensbaan Aanmelding en aanvraag
Stadsbeheer Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan V221 Aanmelding
Stadsontwikkeling/Stadsbeheer 2021 Kruispunt Wisselspoor Afgewezen
Stadsontwikkeling/Stadsbeheer 2021- Fietsoversteek Vlinderbaan- Operalaan Afgewezen
Stadsbeheer/Verkeer Rijkssubsidie Verkeersveiligheid V746 Aangevraagd
Verkeer MRDH- Buurtbus maatwerkvoorziening Capelle 2019-2020 V47 Afrondend
Verkeer MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2021 V135 Ingediend
Verkeer Snelfietsroute Algerabrug-Capelsebrug V1.850 Aanmelding via programma KTA Move
Verkeer Herindeling Capelseplein autodeel V1.022 Aanmelding via programma KTA Move
Verkeer Herindeling Capelseplein fietsdeel V381 Aanmelding via programma KTA Move
Verkeer Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via Ijsseldijk(zuidelijke route) V664 Aanmelding via programma KTA Move(Groot deel Rotterdam)
Verkeer Vervangen I-VRI's (niet Rivium) V120 Aanvraag ingediend
Stadsontwikkeling Voorbereiding geluidsanering wegverkeer V116 Afgerond
Stadsontwikkeling Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde V179 Lopend
Samenleving Pilot ontzorgen, ism GR, Krimpen, St. Welzijn Capelle en Zuidplas V149 Lopend
Samenleving ZonMw - Personen met Verward gedrag, Actieonderzoek Capelle aan de IJssel (opleiding) V20 Afrondend
Samenleving ZonMw - Personen met Verward gedrag V210 Afrondend
Samenleving Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 1e tranche V75 Aangevraagd, bedrag reeds ontvangen, nog geen beschikking (Status 27 okt. 2020)
Samenleving Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 2e tranche V56 Aangevraagd
Samenleving 2020- ZonMW, multiprobleemgezinnen V20 Afgewezen
Samenleving ESF RRRIA2 Rotterdam Rijnmond, uitgevoerd door GR Ijsselgemeenten (verwerving maatschappelijke partners) V744 Afrondend
Stadsbeheer 2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel V125 Lopend
Stadsbeheer Icoonsoorten V42 Beschikt, loopt van 2020 t/m 2023
Stadsbeheer Interreg Star2C's/ Arica/ Waterweg V246 Lopend
P&O Preventief Medisch Onderzoek (GR) V13 Afgerond
BCO A en O Fonds, organisatie Meester in je Werk week 2019 V2 Afgerond
BCO A en O Fonds, organisatie Meester in je Werk week 2020 V3 Aangevraagd
Stadsontwikkeling HOTTECH- Harvesting Operational Temperatures from The Effuent for Cooling and Heating. V4.943 Afgewezen mei 2020
Stadsontwikkeling RRE- regeling reductie energiegebruik V180 Beschikt
Stadsontwikkeling Voucher EAW Extern Advies Warmtetransitie 2020, EAW-20-00198780 V20 Beschikt
Vastgoed Zonnepanelen gemeentewerf, Groenedijk 10 V4 Lopend
Vastgoed Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20 V15 Lopend
Vastgoed Zonnepanelen Lijstersingel 22 N0 Afgewezen januari 2020
Vastgoed Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school) V75 Beschikt
Zonnepanelen Zwembad, Pelikaanweg 4 V291 Lopend
Vastgoed Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326 2016-2031 V116 Lopend
Vastgoed Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal V12 Lopend
Vastgoed Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars V18 Lopend
Vastgoed Zonnepanelen op de Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle. V73 Lopend
Vastgoed Zonnepanelen op de Capelseweg 33 V28 Lopend
Vastgoed Zonnepanelen op de PC Boutensingel 1 V35 Lopend
Vastgoed Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers V26 Lopend
Vastgoed Warmtepomp CompaC ClimaVeneta NX-N/LN CA 0352PA bij de tijdelijke onderwijshuisvesting SHO V8 Afrondend
Bestuur Ex gedetineerden 2020 V19 Afgerond
Totaal V19.845