Verloop post onvoorzien

Verloop van de post onvoorzien

Het college is bevoegd tot bestedingen ten lasten van de post onvoorzien. De omvang van de post onvoorzien is begroot op € 0,50  per inwoner, oftewel N 33. De post onvoorzien maakt deel uit van taakveld 0.8 Overige baten en lasten. In de tabel hieronder is het verloop van het budget opgenomen. 

Budget post Onvoorzien 2020
Stand per 1 januari 2020 33
Bestedingsbesluit:
Bij de vaststelling van de VJN 2020 is het besluit genomen om het budget beschikbaar te stellen voor 2 extra pagina's in de IJssel- en Lekstreek gedurende 6 maandan. -33
Prognose stand per 31 december 2020 0