Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

De najaarsnota is bedoeld als laatste financiële en beleidsmatige bijsturing in het lopende jaar. Ook actualiseren we de meerjarenbegroting 2021-2024.

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Eindstand Begroting 2021/ VJN 2020 V80.579 N1.568 V1.370 V3.345 V51 V435 V25 V44 V141
Begroting 2021:
Dotatie aan Reserve Besteding verkoop Eneco-aandelen N20.000
Besluitvorming Begroting 2021:
Amendement verlenging Denk & Doe Mee!-fonds (DDMF):
- Verlagen/ verhogen lasten V1.170 N3.000
- Dotatie/ onttrekking Reserve DDMF N1.170 V3.000
Amendement Bestemmingsreserve Eneco - eerst de kaders:
- Vervallen dotatie/ onttrekking reserve V20.000 N965 N455 N315 N174
Beginstand Najaarsnota 2020 V80.579 N2.533 V915 V3.030 N123 V435 V25 V44 V141
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota V2.876 V381 N2.171 N1.673 N1.925 N2.178 N2.492 N2.710 N2.899
Verhogen Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken V2.250 V2.250 V2.500 V2.750 V3.000
Eindstand Najaarsnota 2020 V83.455 N2.152 N1.256 V1.357 V202 V507 V33 V84 V242

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

Impact Coronacrisis. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van alle budgetten die wijzigen als gevolg van de coronacrisis. De wijzigingsvoorstellen staan op de verschillende programma's, maar dit hoofdstuk geeft een overzicht hiervan. 

De Najaarsnota is evenals de programmabegroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:

Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma’s, behalve binnen programma’s 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma’s. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.

Elk programma en de deelprogramma's bestaan uit:

  • Onder Wat willen we bereiken (doelstellingen) en Wat gaan we daarvoor doen (prestaties/activiteiten) melden we de voortgang van de prestaties tot en met het 3e kwartaal 2020. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood  geven we weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen. 

Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = wordt niet in 2020 gerealiseerd 
Rood =  wordt niet gerealiseerd

  • De landelijke indicatoren zijn vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren over de verschillende beleidsterreinen. Alle landelijke indicatoren, behalve die in programma 0, zijn afkomstig uit landelijke databases via waarstaatjegemeente. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. De gegevens van half oktober 2020 zijn opgenomen. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. We geven de cijfers in een grafiek weer. Wij geven ook de vergelijking met een andere gemeente of regio weer als hier meerwaarde voor is;
  • De Capelse beleidsindicatoren geven, net als de landelijke indicatoren, een beeld van de reeds gerealiseerde en na te streven prestaties en effecten op de beleidsvelden. Dit zijn echter ‘Capelse’ indicatoren, omdat ze niet landelijk voorgeschreven zijn. De indicatoren geven de stand van zaken van eind 3e kwartaal 2020 weer;
  • In de ontwikkelingen wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen o.a. de impact van de coronacrisis;
  • Per programma treft u de wijzigingsvoorstellen aan. Hierbij maken we onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug;
  • Wat mag het kosten? Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2020, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de programmabegroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren we daar een beslispunt voor aan. 

Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2028,  Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote, solvabiliteit en een reflectie op het advies van de raadswerkgroep SIR opgenomen. 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In dit hoofdstuk geven wij de laatste stand van zaken over de risico's die wij lopen en bereken wij de weerstandsratio.

Deze Najaarsnota bestaat uit de volgende bijlagen:

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen. 


Alle in deze najaarsnota genoemde bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven. 
 
Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld.

In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan. 

Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Najaarsnota 2020 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.