Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.
De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s.

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Omschrijving Bron Jaarrekening 2017 Jaarrekening 2018 Jaarrekening 2019 Begroting 2020 Najaarsnota 2020
Sluitende begroting Interne registratie Ja Ja Ja Ja Ja
Goedgekeurde controleverklaring getrouw beeld Externe accountant Ja Ja Ja Ja n.n.b.
Goedgekeurde controleverklaring rechtmatigheid Interne registratie Ja Ja Ja Ja n.n.b.
Kwaliteit uitvoering Wet Woz Oordeel waarderingskamer Goed Goed Goed Goed Goed

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Impact Corona:
Taken persoonlijk contact
Vooral taken waarbij normaliter persoonlijk contact plaats vind, zoals bij hoorzittingen, zienswijzegesprekken en bijeenkomsten met onze partners en Capellenaren (o.a. WOP’s SOS-overleggen ) konden/kunnen geen doorgang vinden of vragen om creativiteit en flexibiliteit van de betrokkenen om toch contact/overleg te hebben, bijvoorbeeld door digitaal te overleggen.

Raadsreis
De raadsreis 2020 richting Brussel stond gepland op 9 en 10 september. In verband met de Coronacrisis is het programma en opzet van deze raadsreis echter gewijzigd.

Bouwarchief
Corona heeft ervoor gezorgd dat er een verdubbeling is in de aanvragen voor inzage in bouwarchief. Alle aanvragen worden indien mogelijk digitaal afgehandeld.  De afgelopen maanden is de vraag en gebruik van facilitaire goederen en diensten veranderd t.o.v. de periode voor Corona. We passen onze dienstverlening en processen hier zoveel mogelijk op aan.

Verkiezingen
Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 met inachtneming van maatregelen in verband met Covid-19 gaat extra werk en uitgaven vergen. Hierbij moet gedacht worden aan extra stemlocaties, materiaal, communicatie en capaciteit. De organisatie van verkiezingen is een precair proces waarbij specialistische kennis nodig is. De projectgroep verkiezingen wordt uitgebreid met interne collega’s en we zetten tijdelijk externe specialistische expertise in. Vanuit het rijk ontvangen we een financiële compensatie om deze verkiezingen goed en veilig te kunnen organiseren. De maatregelen worden in het vierde kwartaal 2020 verder uitgewerkt. 

Publiekshal
Vanwege Covid-19 is ter bescherming van de veiligheid van zowel Capellenaren als medewerkers een aantal maatregelen in de Publiekshal getroffen. Er zijn schermen van plexiglas geplaatst bij de balies van de afdeling Publiekszaken en Sociale Zaken. Ook zijn markeringen met een looproute op de vloer aangebracht zodat de 1,5 meter afstand geborgd wordt. Bij de ingang staan desinfecterende middelen. We werken volledig op afspraak. Ook voor het afhalen van eerder aangevraagde reisdocumenten en rijbewijzen. Op die manier stroomlijnen we het aantal aanwezige mensen in de Publiekshal. Het is daardoor op geen enkel moment druk op het gemeentehuis en is er voor gekozen geen venstertijden voor bepaalde doelgroepen in te voeren. Wel vragen we bezoekers een mondkapje te dragen bij hun bezoek aan het gemeentehuis. Ook onze medewerkers dragen een mondkapje in de Publiekshal. Tot op heden is er geen aanleiding de openingstijden opnieuw te beperken en zijn de publieksbalies alle werkdagen geopend. Bij het voltrekken van huwelijken in de trouwzaal is een maximum aantal personen van 30 toegestaan. Dit maximum is inclusief de trouwambtenaar en bode. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden dat gasten van het bruidspaar gebruik kunnen maken van een livestream waardoor zij op afstand kunnen meekijken bij de huwelijksceremonie.

Overige ontwikkelingen:
Sustainable Development Goals (SDG’s)
In kwartaal 1 hebben wij een analyse gemaakt van de opgaven die door Platform31 benoemd worden, de acties die daaraan gekoppeld worden en de SDG-doelen die geraakt worden. Diverse programma’s van onze gemeente, zoals programma sociaal domein en programma duurzaamheid,  (b)lijken goed aan te sluiten bij de onderverdeling van de SDG's. In mei hebben de dit overzicht gepresenteerd aan de algemeen directeur en daarna voorgelegd aan de collegeleden. In kwartaal 4 en 2021 gaan we verder aan de slag met het in kaart brengen van onze inzet die we feitelijk al doen op de global goals.

Deelname aan City deal Slimme stad
Vanaf april 2020 neemt de gemeente ambtelijk deel aan de city deal ‘Een slimme stad, zo doe je dat’ (https://future-city.nl/citydeal/). Inmiddels hebben de eerste sessies plaatsgevonden. Daarnaast is er in dit kader ook een actieve city deal netwerk app groep opgestart waarop dagelijks informatie wordt gedeeld door de publieke en private deelnemers aan de city deal. Naast netwerkvorming, oriënteren we ons op diverse binnen de city deal te ontwikkelen tools, die in een startfase verkeren. Het is de bedoeling dat in december de bestuurlijke ondertekening van de city deal zal plaatsvinden.

Digitalisering
We zijn bezig met het onderzoeken en oppakken van verdere digitalisering en volledig digitaal werken. 

0.1 Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. Corona

Terug naar navigatie - 0.1 Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. Corona

Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. Corona - Onvermijdelijk
Lasten / Baten V 70 /  N 190 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 120 eenmalig in 2020

De corona crisis, en de daaruit voortvloeiende maatregelen, heeft een negatief effect op o.a. de leges reisdocumenten en rijbewijzen voor 2020. De trend is dat er minder reisdocumenten aangevraagd worden omdat de mogelijkheden tot reizen minimaal zijn. Verder is er door de RDW besloten, vanwege onder andere de beperkte capaciteit bij CBR en de beperkte mogelijkheden om een afspraak te maken voor vernieuwing rijbewijzen, dat een rijbewijs wat verloopt in de periode van 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020, 7 maanden langer geldig blijft. Dit heeft als gevolg dat er in 2020 minder rijbewijzen afgegeven worden. We verwachten wel dat na de Coronacrisis de leges op een aantal producten  een inhaalslag zal gaan maken. Bijvoorbeeld  omdat Capellenaren alsnog hun rijsbewijs kunnen behalen en uitgestelde huwelijken plaatsvinden. Wanneer dit het het geval is en in welke omvang, is nu nog geen zicht op. We zullen u tijdig  informeren en de leges aanpassen. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 70 en de baten te verlagen met N 190 eenmalig in 2020.

0.2 Verkiezingen, impact Corona

Terug naar navigatie - 0.2 Verkiezingen, impact Corona

Verkiezingen impact Corona - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 99 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 99 eenmalig in 2021

Het organiseren van de Tweede Kamer verkiezingen in 2021 met inachtneming van maatregelen in verband met het coronavirus gaat extra werk en uitgaven vergen en heeft direct invloed op de begroting van 2021. Vanuit het rijk ontvangen we een financiële compensatie om deze verkiezingen goed en veilig te kunnen organiseren. De maatregelen worden in het vierde kwartaal 2020 verder uitgewerkt. Voor deze kosten ontvingen wij reeds in 2020 een vergoeding van het kabinet van V 99 in de Septembercirculaire 2020.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 99 eenmalig in 2021.

0.3 Accountantskosten

Terug naar navigatie - 0.3 Accountantskosten

Accountantskosten- Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 38 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 38 eenmalig in 2020

Voor 2020 verwachten we extra lasten van N 38 voor werkzaamheden door de accountant in het kader van de (rechtmatigheids)controle. Dit is deels veroorzaakt door het meerwerk over het boekjaar 2019, welke in 2020 is betaald, en daarnaast een inschatting van de extra werkzaamheden i.v.m. de coronacrisis.

Wij stellen u voor in 2020 om de begrote lasten met N 38 te verhogen.

0.4 Dividenden

Terug naar navigatie - 0.4 Dividenden

Aanpassen Dividenden- Onvermijdelijk
Lasten / Baten : N 229/ V 220 in 2020 en  N 83 / V 83 in 2021
Kasstroom: N 229 in 2020 en N 83 in 2021

Dividend Irado
We hebben dit jaar V 110 dividendbaten ontvangen van Irado. Irado beslist in december 2020 of er mogelijk nog een aanvullende bedrag uit 2019 wordt uitgekeerd.  Dit betekent een nadeel van N 220 ten opzichte van de begroting. Dit wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden ( V 220) in programma 7.

Op basis van de halfjaarcijfers van Irado, wordt verwacht dat in 2021 25% minder dividend zal worden uitgekeerd. Dit betekent een nadeel van N 83 ten opzichte van de begroting in 2021. Dit wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden ( V 83)

Dividend BNG
Door de coronacrisis zal BNG geen dividend uitkeren, wat een nadeel betekent ten opzichte van de begroting van N 9 in 2020.

Wij stellen u voor de geraamde baten  in 2020 af te ramen met N 229 en in 2021 met N 83 en het nadeel van dividend Irado te dekken uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden ( V 220 in 2020 en V 83 in 2021). 

0.5 Rente

Terug naar navigatie - 0.5 Rente

Rente rekening courant - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 195/ V 7 in 2020, N 37 in 2021, N 86 in 2022, N 148 in 2023 en N 119 in 2024 – Onvermijdelijk
Kasstroom: V 202 in 2020, N 37 in 2021, N 86 in 2022, N 148 in 2023 en N 119 in 2024

Periodiek actualiseren wij de liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In de prognose is rekening gehouden met de kasstromen met betrekking tot uw voorgenomen besluiten in deze Najaarsnota. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met de huidige rente en de verwachte renteontwikkeling. De percentages die we hanteren zijn als volgt: 2020 en 2021 0,5%, 2022 en 2023 1%, 2024 en 2025 1,5% en vanaf 2026 2%.
Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het herrekende omslagpercentage voor 2020 is 0,1%.

Het voordeel V 268 op programma 7 wordt weer neutraal gemaakt door een evenredige dotatie aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden (N 57) en rioolheffing middelen derden (N 211).

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. 

Wij stellen u voor de begroting aan te passen met V 195/ V 7 in 2020, N 37 in 2021, N 86 in 2022, N 148 in 2023 en N 119 in 2024. Met het effect na 2024 is rekening gehouden in de doorkijk naar 2028.

Het herrekende omslagpercentage heeft de volgende consequenties voor de programma’s in 2020:

Programma Mutatie
0 N1.623
1 V24
2 V230
3 V23
4 V493
5A V262
5B V88
6A V54
6C V9
7 V268
8 V172
Saldo N0

0.6 OZB Eigenaren Woningen

Terug naar navigatie - 0.6 OZB Eigenaren Woningen

OZB Eigenaren Woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten :  V 34 in 2020
Kasstroom : V 34 in 2020

Er zijn in 2020 meer belastingopbrengsten dan was begroot. Een aantal bezwaren moeten nog worden afgehandeld, waar verminderingen uit kunnen voortvloeien. Daarnaast moeten er nog aanslagen worden opgelegd wegens nieuwbouw. Wij verwachten een voordeel van V 34.

Wij stellen voor in 2020 de geraamde baten te verhogen met V 34.

0.7 OZB Eigenaren Niet-Woningen

Terug naar navigatie - 0.7 OZB Eigenaren Niet-Woningen

OZB Eigenaren Niet-Woningen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten:  N 30 in 2020
Kasstroom: N 30 in 2020

Door de combinatie van reeds geboekte oninbare posten en het resterend financiële risico van de nog af te handelen bezwaarschriften is de huidige inschatting dat er tekort ontstaat van N 30.

Wij stellen u voor in 2020 voor de geraamde baten af te ramen met N 30.

0.8 Voorziening dubieuze debiteuren

Terug naar navigatie - 0.8 Voorziening dubieuze debiteuren

Voorziening dubieuze debiteuren - Onvermijdelijk
Lasten / Baten : N 230 in 2020
Kasstroom : N 0

In verband met de corona crisis is er meer dan gebruikelijk uitstel van betaling verleend aan debiteuren (privaatrechtelijke en publiekrechtelijke vorderingen). We verwachten door de crisis meer oninbare posten. Om deze oninbare posten op te kunnen vangen verwachten we een voorziening nodig te hebben ter grootte van N 400. Op dit moment is de voorziening N 170.
Om de voorziening op het gewenste niveau te brengen is er een dotatie aan de voorziening nodig van N 230.

Wij stellen u voor om in 2020 de voorziening dubieuze debiteuren te verhogen met N 230.

0.9 Algemene Uitkering gemeentefonds compensatie corona

Terug naar navigatie - 0.9 Algemene Uitkering gemeentefonds compensatie corona

Algemene uitkering compensatie corona (V 1.955 in 2020 en V 646 in 2021) – Onvermijdelijk
Baten / lasten: V 1.955 in 2020 en V 646 in 2021
Kasstroom: V 1.955 in 2020 en V 646 in 2021

Gemeenten worden via het Gemeentefonds gecompenseerd voor extra lasten en tegenvallende baten als gevolg van de coronacrisis. In juni 2020 werd een deel hiervan reeds bekend gemaakt. In de Septembercirculaire volgt nog een deel. Er is door het kabinet ook nog € 100 miljoen gereserveerd voor inkomstenderving bij gemeenten, maar het is nog niet bekend hoe dit ingezet gaat worden. In de onderstaande tabel is een overzicht van de verschillende onderdelen van de compensatie opgenomen. Wij stellen u voor om de begroting als volgt aan te passen: V 1.955 in 2020 en V 646 in 2021.

In voorstel 0.10  wordt de verwerking van de Septembercirculaire inzichtelijk gemaakt.

2020 2021 Totaal
Compensatie corona tranche juni
1 Lokale culturele voorzieningen deel 1 V208
2 Inhaalzorg en meerkosten Jeugdzorg V153
3 Inhaalzorg en meerkosten WMO 2015 V47
4 Minder toeristen- en parkeerbelasting V17
5 Voorschoolse voorziening peuters V32
6 Participatie / sociale werkbedrijven < 1 juni V281
Compensatie corona tranche september
7 Opschalingskorting 2 jaar verwijderen V283 V646
8 Buurt- en dorpshuizen V76
9 Vrijwilligersorganisaties jeugd V28
10 Toezicht en handhaving V187
11 Marktgelden, precario, evenementenleges V21
12 Noodopvang kinderen cruciaal beroep V88
13 Eigen bijdrage Wmo V75
14 Coronaproof organiseren verkiezingen V99
15 Lokale culturele voorzieningen deel 2 V204
16 Participatie / sociale werkbedrijven > 1 juni V156
17 Reservering inkomstenderving € 100 mln pm
Totaal V1.955 V646 V2.601

0.10 Algemene Uitkering gemeentefonds septembercirculaire

Terug naar navigatie - 0.10 Algemene Uitkering gemeentefonds septembercirculaire

Mutaties Septembercirculaire 2020 (excl. corona compensatie) - onvermijdelijk
Baten / lasten: V 2.658 in 2020, N 1.297 in 2021, N 1.387 in 2022, N 1.553 in 2023 en N 1.582 in 2024
Kasstroom: V 2.658 in 2020, N 1.297 in 2021, N 1.387 in 2022, N 1.553 in 2023 en N 1.582 in 2024

1. Mutaties Meicirculaire 2020
In de Meicirculaire 2020 zaten diverse mutaties, waarbij de wijziging van het accres (= de groei van het fonds) de belangrijkste was. In de circulaire was te lezen dat het accres bevroren wordt voor 2020 en 2021, om gemeenten stabiliteit te geven in de onzekere coronatijd. De stelpost behoedzaamheid die wij voor 2020 hadden ingesteld, kan daarmee vrijvallen. Het accres komt op 4,62% in 2020 en 3,71% in 2021. Dat is hoger dan het meerjarige gemiddelde van 2,81%.

2. Compensatie coronacrisis (zie ander voorstel programma 0)

3. Accres Septembercirculaire 2020
In de Septembercirculaire 2020 is te lezen dat het accres niet alleen voor 2020 en 2021, maar voor de hele periode bevroren wordt. Op dit onderdeel kunnen wij voorlopig geen wijzigingen verwachten. Het is wel een onzekerheid wanneer de gebruikelijke “trap op / trap af” systematiek weer “aan” gezet wordt. Het kabinet laat deze keuze over aan een nieuw kabinet.

4. Plafond BTW-compensatiefonds
Gemeenten kunnen BTW compenseren met het BTW-compensatiefonds (BCF). Omdat er in 2019 nog ruimte in het fonds was, krijgen wij nu een eenmalig voordeel. Meerjarig begroten wij € 0 voor dit onderdeel.

5. en 6. Bijstand
In de Septembercirculaire is te lezen dat het kabinet verwacht dat het aantal bijstandscliënten de komende jaren gaat groeien, als gevolg van de coronacrisis en de recessie. Het kabinet corrigeert hiervoor de zogenoemde “uitkeringsbasis”, waardoor wij een nadeel ontvangen. Ook hebben wij onze lokale prognose geactualiseerd. Hierbij gaan wij uit van lagere aantallen dan bij de vorige prognose bij de Najaarsnota 2019, wat veroorzaakt wordt door de daling van het bijstandsbestand in 2020. Hierdoor ontstaat er op dit onderdeel ook een nadeel.

7. Hoeveelheidsverschillen woningbouwplanning
In de woningbouwplanning die uw raad op 6 juli 2020 heeft ontvangen, staat een toename van 1.686 woningen in de periode 2020 t/m 2024 geprognosticeerd. Met deze aantallen hebben wij de prognose van de algemene uitkering aangepast voor de verdeelmaatstaven “woonruimten”, “inwoners”, “huishoudens” en “WOZ-waarden”. In de planning staan ook nog 5.704 woningen waarvan een jaar van oplevering nog niet bekend is. Dit betreft projecten zoals Rivium en Florabuurt. Deze projecten hebben wij dan ook niet meegenomen. In de reeks staan overigens nadelen in de jaren 2020 t/m 2022, veroorzaakt doordat projecten wat langer lopen dan eerder geprognosticeerd.

8. Re-integratie klassiek
De maatstaf “Re-integratie klassiek” combineert 7 variabelen met betrekking tot de participatiewet. Dat wij een nadeel ontvangen op deze maatstaf, komt waarschijnlijk doordat Capelle het de afgelopen jaren op onderdelen zoals het aantal bijstandscliënten beter heeft gedaan dan het landelijk gemiddelde. Wij trekken dit nadeel ook door naar 2021, maar niet structureel vanaf 2022. Wij verwachten namelijk dat deze maatstaf in het nieuwe verdeelstelsel verdwijnt.

9. Overige verdeelmaatstaven
De gegevens van de verdeelmaatstaven zijn geactualiseerd met recente data.

10. Overige verschillen
Dit betreft de optelsom van kleinere mutaties en afrondingsverschillen afkomstig uit de circulaire.

11. Stelpost inwonerstijging
In de tabel is zichtbaar dat de algemene uitkering toe gaat nemen als gevolg van inwonerstijging, en gerelateerde maatstaven. De structurele lasten zullen ook in ongeveer gelijke tred toe gaan nemen. Daarom nemen we nu en stelpost op voor hetzelfde bedrag voor deze toenemende lasten (zoals inwonerbijdrage gerelateerde posten als bijdrage VRR, MRDH, hogere uitgaven jeugd, WMO, BUIG maar ook gerelateerde kosten zoals ICT en personeel). Bij toekomstige wijzigingsvoorstellen die aan inwonerstijging gerelateerd zijn, kunnen we de stelpost als dekking inzetten. Jaarlijks bij de Mei- of Septembercirculaire wordt de stelpost opnieuw berekend met actuele gegevens.

2020 2021 2022 2023 2024 2025
Stand VJN 20/ Begr. 21 en Meicirc.2020 V117.339 V123.399 V123.990 V125.551 V126.193 V127.167
1 Mutaties Meicirculaire 2020 V2.559
2 Compensatie corona (zie ander voorstel) V1.955 V646
Mutaties Septembercirculaire 2020 V99 N1.297 N1.387 N1.220 N1.099 N864
Stand Septembercirculaire 2020 V121.952 V122.748 V122.603 V124.331 V125.094 V126.303
Specificatie Septembercirculaire 2020:
3 Accres N0 N0 N0 N0 N0 N0
4 Plafond BTW-compensatiefonds V391
5 Ontwikkeling uitkeringsbasis bijstand N144 N360 N724 N868 N874 N806
6 Hoeveelheidsgegevens bijstand V88 N75 N271 N472 N534 N479
7 Hoeveelheidsgegevens woningbouwplanning N160 N539 N324 V333 V483 V636
9 Re-integratie klassiek N279 N277
10 Overige verdeelmaatstaven N144 N151 N89 N16 N17 N17
11 Overige verschillen V347 V105 V21 N197 N157 N198
Totaal effect baten V99 N1.297 N1.387 N1.220 N1.099 N864
11 Stelpost inwonerstijging N333 N483 N636
Totaal financieel effect baten en lasten V99 N1.297 N1.387 N1.553 N1.582 N1.500

0.11 Aanpassing budgetten energie

Terug naar navigatie - 0.11 Aanpassing budgetten energie

Aanpassing budgetten energie - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 78 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 78 in 2020

Als gevolg van de stijging van energie tarieven en belastingen hebben we te maken met gestegen energielasten voor onze bedrijfsvoeringpanden.
Wij stellen u voor eenmalig in 2020 een budget beschikbaar te stellen van N 78 voor deze toegenomen lasten en dit te verwerken in de begroting. Hiervoor is er dekking vanuit de stelpost prijzen (zie wijziging verderop in dit programma).  

De structurele mutaties vanaf 2021 zijn meegenomen in de voorstellen voor de begroting 2021.
De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Programma 2020
0. Bestuur N24
1. Integrale veiligheid en openbare orde N6
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N1
5a. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N24
5b. Openbaar en (openlucht) recreatie N2
6a. Sociale Infrastructuur N20
7. Volksgezondheid en Milieu N1
Totaal N78

0.12 Compensatie meerkosten coronacrisis – Onvermijdelijk

Terug naar navigatie - 0.12 Compensatie meerkosten coronacrisis – Onvermijdelijk

Compensatie meerkosten Corona – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 101 in 2020 en N 19 in 2021
Kasstroom: N 101 in 2020 en N 19 in 2021

Op diverse programma’s zien we wijzigingen als gevolg van de coronacrisis. De wijzigingen zijn in dit programma samengevat, maar worden financieel verwerkt op de betreffende programma’s. De voorstellen komen op de programma’s niet meer terug.

Hieronder volgt een overzicht.

Programma 0 – Portefeuillehouder Van Veen
Vanuit het Rijk is een compensatiepakket samengesteld om gemeenten in staat te stellen de dienstverlening tijdens de coronamaatregelen op allerlei gebieden op peil te houden. Wij hebben de huurders van ons gemeentelijk vastgoed hieraan getoetst en gekeken naar betalingsverplichtingen en aangehouden vorderingen.
Hieruit concluderen wij dat drie huurders in aanmerking komen voor compensatie . De overige huurders worden via een subsidie relatie met ons gecompenseerd of kunnen een beroep doen op andere compensatieregelingen. Met het toekennen van dit compensatievoorstel worden de vorderingen van deze huurders gladgetrokken. Voor 2 huurders betreft dit een nadeel op programma 0 voor N 12 en voor 1 huurder een nadeel op programma 6A voor N 3.

Programma 0 – portefeuillehouder Burgemeester
Voor extra communicatie over het welzijn- en hulpaanbod voor Capellenaren is er N 12 aan meerkosten gemaakt.

Programma 4 – portefeuillehouder Westerdijk
Voor Noodopvang en compensatie eigen bijdrage voorschoolse voorziening peuters is er N 22 aan meerkosten gemaakt.

Programma 5A – portefeuillehouder Westerdijk
De Bibliotheek aan den IJssel verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 24 aan meerkosten en inkomstenderving Corona.

Programma 5B – portefeuillehouder Struijvenberg
Kinderboerderij Klaverweide verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 14 aan meerkosten en inkomstenderving Corona.

Programma 6A – portefeuillehouder Van Veen
Zie toelichting bij onderdeel “programma 0” betreffende vastgoed. Het nadeel is N 3.

Programma 6A – portefeuillehouder Wilson
Als gevolg van de coronacrisis is de vraag naar advies, een luisterend oor, ondersteuning en hulp van Capelse ouderen toegenomen. De afgelopen periode is hierdoor de caseload van de Ouderencoach van Welzijn Capelle sterk toegenomen (van 12 tot medio maart 2020 naar 61 per 28 juli 2020). Voorgesteld wordt om incidentele middelen beschikbaar te stellen om in de periode november 2020 – april 2021 te kunnen voorzien in de toegenomen vraag en de openstaande trajecten kwalitatief goed af te ronden. De lasten hiervoor zijn N 9 in 2020 en N 19 in 2021.

Programma 6B – portefeuillehouder Westerdijk
Voor de voedselbank is er N 5 aan meerkosten gemaakt.
Bovenstaande resulteert in N 101 in 2020 en N 19 in 2021. Wij stellen u dan ook voor om de begroting aan te passen met deze bedragen aan te passen.

Progr. Onderdeel Portefeuillehouder Effect 2020 Effect 2021
0 Huurders vastgoed Van Veen N12
0 Communicatie Burgemeester N12
4 Voorschoolse voorziening peuters Westerdijk N22
5A Bibliotheek aan den IJssel Westerdijk N24
5B Kinderboerderij Klaverweide Struijvenberg N14
6A Huurders vastgoed Van Veen N3
6A Ouderencoach Wilson N9 N19
6B Voedselbank Westerdijk N5
Totaal N101 N19

0.13 2e Begrotingswijziging GR IJsselgemeenten

Terug naar navigatie - 0.13 2e Begrotingswijziging GR IJsselgemeenten

2e Begrotingswijziging GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten : N 55 in 2020 , N 39 in 2021 en N 16 vanaf 2022
Kasstroom: N 55 in 2020 , N 39 in 2021 en N 16 vanaf 2022

Mede door de uitbraak van Covid-19 is het huidige onderhoudsbudget niet toereikend. Hieronder volgt een splitsing van de kosten in verschillende categorieën welke  in onderstaande tabel toegelicht worden

Covid-19 gerelateerd

Meerkosten:

 • Inhuur Cognos expertise (tool voor management rapportages) Vanwege verplicht online werken, oppakken prioriteiten calls en inwerken (online) nieuwe medewerker.;
 • Implementatie nieuwe financiële pakket: uitgesteld project met een half jaar vanwege Covid en meer tijd en ondersteuning nodig voor deze implementatie en het online testen;
 • Voor het opschuiven van deze implementatie van het financiële pakket, extra projectmanagement en ondersteuning leverancier;
 • Fase 2 van de implementatie van het nieuw HR systeem voor Capelle en IJsselgemeenten, inhuur extra projectmanagement voor deze extra periode. Opgeschoven vanwege stagnatie in testen door Covid en dat alles online moest.

Minderkosten:

 • De gehele Exchange omgeving is niet gerealiseerd door andere drukke werkzaamheden en werken op afstand vanwege Covid (Uitstel);
 • Fase 2 om in de cloud te back-uppen, dit moet in nauw overleg met de afdelingen, geen prio vanwege Covid vandaar deze fase uitgesteld (Uitstel);
 • Vanwege online werken door Covid en andere prioriteiten geen tijd gehad om een nieuwe logon omgeving voor systeembeheer op te zetten (Uitstel).

Niet Covid-19 gerelateerd

Meerkosten:

 • Voor Motion (HR Pakket) gaan we over naar fase 3. De organisaties hebben nieuwe wensen nu er een aantal jaar mee gewerkt wordt. Het pakket is ook verder doorontwikkeld. Hiervoor moet op korte termijn een extra project gedaan worden dat zowel tijd kost voor een projectleider als van een consultant van de leverancier;
 • Voor het nieuwe financiële pakket is de wens om actuele gegevens uit de landelijke database van de KvK te hebben. Hiervoor moeten diverse koppelingen worden gemaakt.

Minderkosten:

 • De implementatie van Two Factor authentication was goedkoper dan verwacht. Covid heeft een rol gespeeld omdat iedereen hierdoor sneller over moest en eerder de codes op eigen telefoons wilde ontvangen. Door het grote aantal bleken de licenties voor de codes goedkoper (Vrijval); 
 • KPN krijg de implementatie van een audit tool vanuit de VNG niet geïmplementeerd (Uitstel);
 • Problemen met oplossing voor Identity en Acces Management. Eerst problemen oplossen en dan heroverwegen omdat de organisaties teveel uitzonderingen hebben.(Vrijval);
 • Vanwege de strategie om over te gaan naar MicroSoft ook voor virusscanning, opgeschoven en heroverwegen (Uitstel);
 • De tool die pro-actief beheer inzichten geeft, wordt niet vervolgd na pilot na overleg met directies (Vrijval);
 • Goedkoper contract van onderhoud op de servers door aanbesteding (Vrijval);
 • Deel van budget niet nodig omdat door harmonisatie applicaties, minder auditverklaringen hoeven te worden afgeven (Vrijval);
 • Onze contracten voor internetverbindingen en netwerken opnieuw onderhandeld waardoor het goedkoper is geworden (Vrijval).
2020 2021 Vanaf 2022
Onderhoud N79 N112 N0
Kapitaallasten N0 N55 N23
Totaal lasten N79 N57 N23
Lasten per gemeente
Last gemeente Capelle aan den IJssel (69%) N55 N39 N16
Last gemeente Krimpen aan den IJssel (31%) N24 N18 N7

0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten

Terug naar navigatie - 0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten

Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 178  eenmalig in 2020, N 97 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 178  eenmalig in 2020, N 97 structureel vanaf 2021

Vervangen led scherm gevel gemeentehuis
Het led scherm op de gevel van het gemeentehuis dat gebruikt wordt voor mededelingen aan voorbijgangers en bezoekers van de gemeente is defect. Het led scherm dient te worden vervangen en onderhouden. Dit resulteert in een nadeel van N 22 eenmalig in 2020 voor de vervanging van het led scherm en een nadeel van N1 structureel vanaf 2020 voor het onderhoud.

Cursussen ARBO
Het budget voor de cursussen is afgelopen jaren niet geïndexeerd. In 2018 en 2019 is het budget ontoereikend gebleken. Dit resulteert in een N 11 structureel vanaf 2020.

Schoonmaak
Het budget is afgelopen jaren nauwelijks aangeraamd, terwijl de prijzen wel flink zijn gestegen. Dit resulteert in N 25 in 2020.
Voor 2021 en verder is structureel extra budget aangeraamd in de actualisatie van de Begroting 2021. Er zijn echter ook hogere schoonmaakkosten door de coronamaatregelen. Deze zijn nog niet voorzien in de begroting. Dit resulteert in N 18 structureel vanaf 2021. 

Schoonmaak sanitair
Door een gewijzigd contract en een grotere afname van hygiëne producten, als gevolg van de coronamaatregelen, ontstaat er in 2020 een overschrijding op het budget. Dit resulteert in N 28 eenmalig in 2020.

Koffieautomaten en bijbehorende producten
De laatste aanbesteding voor koffieautomaten en bijbehorende producten heeft geleid tot structureel hogere kosten. Het budget is hier niet op aangepast en resulteert in een nadeel van N 27 structureel vanaf 2020. 

Baten uit werkplekkenvergoeding GR IJsselgemeenten
De werkplekkenvergoeding die gemeente Capelle ontvangt van de GR IJsselgemeenten bleek voor de jaarschijf 2019 onjuist berekend. Dit is in 2019 gecorrigeerd qua facturatie, maar niet in de begroting. In de actualisatie van de begroting 2020 is voortgeborduurd op verkeerde bedragen, waardoor de begrote baten niet correct zijn. Dit resulteert in een nadeel van N 24 eenmalig in 2020.
Voor 2021 en verder is dit aangepast in de actualisatie van de begroting 2021.

Post
De afgelopen jaren is het budget voor post ontoereikend gebleken. Vanwege dit meerjarige tekort en een verwachte prijsstijging bij een nieuw af te sluiten contract, is het nodig dit budget op te hogen. Dit resulteert in een nadeel van N 40 vanaf 2020.

In Tabel A zijn de aanpassingen op de budgetten schematisch weergegeven. In  tabel  B is weergegeven hoe deze lasten worden verdeeld over de verschillende programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Het nadeel van N  7 op programma 7 wordt geneutraliseerd door een evenredige onttrekking V 7 uit de rioolheffing middelen derden.

Wij stellen u voor om de begroting aan te ramen met N 178 in 2020 en N 97 structureel vanaf 2021.

Tabel A
2020 2021 2022 2023 2024
Vervangen en onderhouden LED-scherm N23 N1 N1 N1 N1
Cursussen ARBO N11 N11 N11 N11 N11
Schoonmaak N25 N18 N18 N18 N18
Schoonmaak sanitair N28
Koffieautomaten en bijbehorende producten N27 N27 N27 N27 N27
Baten uit werkplekkenvergoeding GR IJsselgemeenten N24
Post N40 N40 N40 N40 N40
Totaal N178 N97 N97 N97 N97
Tabel B
Programma 2020 2021 2022 2023 2024
0. Bestuur - Lasten N130 N72 N72 N72 N72
0. Bestuur - Baten N24
1. Integrale veiligheid en openbare orde - Lasten N3 N3 N3 N3 N3
2. Verkeer, vervoer en waterstaat - Lasten N5 N5 N5 N5 N5
5a. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) - Lasten N9 N10 N10 N10 N10
7. Volksgezondheid en Milieu - Lasten N7 N7 N7 N7 N7
Totaal N178 N97 N97 N97 N97

0.15 Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (Krediet 125 eenmalig in 2021 en 125 eenmalig in 2022)

Terug naar navigatie - 0.15 Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (Krediet 125 eenmalig in 2021 en 125 eenmalig in 2022)

Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis - Onvermijdelijk / Beleidskeuze
Lasten / Baten: kapitaallast N 50 structureel vanaf 2023
Kasstroom: N125 eenmalig in 2021 en N125 eenmalig in 2022

De aanschaf van de meeste beeldschermen in het gemeentehuis is destijds meegenomen in een grote renovatie en de kosten ervan zijn gedekt uit een eenmalig budget. Er is geen voorziening getroffen voor het te zijner tijd vervangen van de beeldschermen. Vervanging op een gegeven moment is technisch gezien noodzakelijk. De kosten voor vervanging van alle beeldschermen in het gemeentehuis worden geschat op 250.

Wij stellen u voor om voor de vervanging van de beeldschermen in het gemeentehuis een krediet beschikbaar te stellen van 125 eenmalig in 2021 en 125 eenmalig in 2022. Daarnaast stellen wij u voor een kapitaallast aan te ramen van N 50 vanaf 2023.

0.16 Aanpassing stelpost prijzen

Terug naar navigatie - 0.16 Aanpassing stelpost prijzen

Aanpassing stelpost prijzen - Onvermijdelijk
Baten lasten: V 418 in 2020
Kasstroom: geen

Op programma 0 hebben wij een stelpost prijzen opgenomen, bedoeld om prijsstijgingen op diverse programma’s op te vangen. Deze bedraagt N 418 in 2020. Op programma 0 staat een voorstel om V 78 te dekken uit deze stelpost, voor aanpassing van de budgetten voor energie. Het resterend saldo van N 340 kan vrijvallen.

Wij stellen u voor om de begroting met V 418 te verlagen.

0.17 Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum

Terug naar navigatie - 0.17 Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum

Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 25 in 2020
Kasstroom: N 25 in 2020

Na de vaststelling in de raad van het gebiedspaspoort 2.0 Rivium en het verwerpen van het inleidend verzoek voor een raadgevend referendum over het gebiedspaspoort 2.0 Rivium is een aantal juridische procedures gestart tegen de genomen besluiten. Voor de ondersteuning van deze zaken is de griffie niet geëquipeerd. Binnen de organisatie is onvoldoende capaciteit beschikbaar, dus wordt uitgeweken naar juridische ondersteuning van één van de aangewezen bureau’s. De kosten die hiermee gemoeid zijn gaan het huidige budget te boven. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 25 te verhogen.

0.18 Datalab

Terug naar navigatie - 0.18 Datalab

Datalab – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 58 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 58 eenmalig in 2020

In 2021 willen we het beleid op Big Data vormgeven, zodat we bij alle processen altijd en overal beschikken over de benodigde data. Dit jaar zijn we gestart met de voorbereidingen hiervan. We willen de data van onze eigen organisatie delen met anderen, zowel intern als extern waarbij we zorgen voor een informatievoorziening die steeds meer in verband staat of zelfs vervlochten raakt met die van onze externe partners. Goede data zijn op diverse plekken en momenten van waarde: ze leveren inzicht en het (her)gebruik van data bespaart kosten. Daarnaast is In het Programma Wonen 2019-2022 als actiepunt opgenomen om een Gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad op te zetten. Ook is er behoefte aan monitoring van de Rotterdamwet. Beide dashboards worden onderdeel van het Datalab. De benodigde kosten zijn volgens onderstaande tabel.

Wij stellen voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 58 te verhogen.

Datalab Budget
Datagedreven werken N30
Inhuur externe data analiste N28
Totaal N58

0.19 Mutaties reserve bedrijfsvoering

Terug naar navigatie - 0.19 Mutaties reserve bedrijfsvoering

Mutaties reserve bedrijfsvoering programma 0 – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 / N 100 in 2020
Kasstroom: V 100 in 2020

Wij stellen u voor de lasten van de bedrijfsvoering in 2020 met V 100 te verlagen en dit te egaliseren via de reserve bedrijfsvoering. De heeft vooral betrekking op de verwachte afdelingsresultaten 2020. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Programma 2020
0. Bestuur V85
6c. Wet Maatschappelijke Ondersteuning V10
Totaal lasten V95
0. Bestuur V5
Totaal baten V5
Totaal saldo lasten en baten V100
Mutatie reserve bedrijfsvoering N100
N100
Totaal N0

0.20 Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken

Terug naar navigatie - 0.20 Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken

Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken - Beleidskeuze
Baten / lasten: V 2.250 in 2024 en 2025, V 2.500 in 2026 , V 2.750 in 2027 en V 3.000 in 2028
Kasstroom: V 2.250 in 2024 en 2025, V 2.500 in 2026 , V 2.720 in 2027 en V 3.000 in 2028

Bij de Begroting 2021 hebben wij een voorstel gedaan voor het opnemen van een algemene taakstelling i.v.m. het proces kadernota kerntaken. Deze taakstelling is gericht op de jaren 2024 t/m 2028. De achterliggende gedachte achter de taakstelling is dat steeds meer gemeenten de noodklok luiden over te weinig middelen die het kabinet ter beschikking stelt voor het uitvoeren van taken. Met name in de Jeugdzorg en de Wmo worden gemeenten geconfronteerd met stijgende lasten. Op de algemene ledenvergadering van 25 september 2020 hebben de VNG-leden diverse moties aangenomen om het kabinet te bewegen om met meer geld over de brug te komen. Het is echter heel onzeker in welke mate het nieuwe kabinet, na de verkiezingen van 2021, hier open voor staat.
In deze Najaarsnota zien wij de tekorten in de jaren 2024 t/m 2028 verder oplopen. Om deze reden stellen wij u voor om de reeds opgenomen taakstelling te verhogen met V 2.250 in 2024 en 2025. In de jaren van de doorkijk erna hebben wij de taakstelling verhoogd:  V 2.500 in 2026, V 2.750 in 2027 en V 3.000 in 2028. De totale taakstelling is daarmee: V 2.750 in 2024 en 2025, V 3.000 in 2026, V 4.250 in 2027 en V 5.000 in 2028.
Om deze taakstelling in te vullen, willen wij het “proces kadernota kerntaken” gebruiken, waar wij op dit moment reeds aan begonnen zijn. De raadswerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR) heeft ons verzocht om de Kadernota Kerntakendiscussie uit 2010 te actualiseren. In het najaar van 2020 en voorjaar van 2021 gaan wij bekijken wat onze kerntaken zijn en wat mogelijk niet. Daarmee krijgen wij zicht op mogelijkheden om onze budgetten doelmatiger te besteden. Wij betrekken de raadswerkgroep SIR ook bij deze inventarisatie en leggen u bij de Voorjaarsnota 2021 keuzes voor.

0.21 Uitbreiding formatie unit Belastingen

Terug naar navigatie - 0.21 Uitbreiding formatie unit Belastingen

Uitbreiding formatie unit Belastingen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 140 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 140 structureel vanaf 2021 

De uitbreiding van het aantal fte op de unit Belastingen is noodzakelijk omdat er dit jaar al een substantieel aantal meer bezwaren zijn ontvangen (voornamelijk door NCNP-bureaus) waarbij het de verwachting is dat deze komende jaren niet zal afnemen. Hiervoor is het noodzakelijk dat de capaciteit wordt uitgebreid met 1 fte bezwaarafhandeling. Tegelijkertijd is er sprake van een “ombouw” van de grondslag voor de WOZ-waarde van kubieke meters naar vierkante meters als ook de invoeging van een afwaardering voor de VVE-bijdrage. Daarnaast dient het iDeal-betalen ingevoerd te worden als mede capaciteit voor het opvoeren van de geplande (ver)bouw in het Rivium (5.000 objecten), alsmede de door deze areaaluitbreiding structureel toenemende kwantiteit (zo’n 15%) van het aantal werkzaamheden. Hierdoor is het noodzakelijk dat de capaciteit van de unit Belastingen wordt uitgebreid met 1 fte werkvoorbereider zodat deze flexibel op de unit ingezet kan worden.

Wij stellen u voor om de lasten met N 140 structureel vanaf 2021 te verhogen

Het nadeel N 34 op programma 7 wordt geneutraliseerd door een evenredige onttrekking aan de voorzieningen afvalstoffenheffing middelen derden  (V 21)  en rioolheffing middelen derden (V 13).
De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Programma 2021 2022 2023 2024
0. Bestuur N100 N100 N100 N100
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N6 N6 N6 N6
7. Volksgezondheid en Milieu N34 N34 N34 N34
Totaal N140 N140 N140 N140

0.22 Dividend Evides

Terug naar navigatie - 0.22 Dividend Evides

Dividend Evides - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 11 in 2020, N 68 in 2021, N 81 in 2022, N 100 in 2023 en N 196 in 2024
Kasstroom: V 11 in 2020, N 68 in 2021, N 81 in 2022, N 100 in 2023 en N 196 in 2024

Evides heeft een voorstel ingediend om de komende jaren minder dividend uit te keren, waardoor haar eigen doelsolvabiliteit kan groeien. Met doelsolvabiliteit wordt de gewenste omvang van het eigen vermogen in relatie tot het totale vermogen bedoeld. Het doel is nu 40%, maar Evides wil groeien naar 41%. Dit betekent dat er minder winst uitgekeerd kan worden en dat de buffer van Evides stijgt. Evides heeft een aantal redenen om dit voor te stellen, waaronder dat het toegestane rendement door de Minister is verlaagd van 4,0% naar 2,75%. Hierdoor wordt het moeilijker om tegenvallers op te vangen of om financiering van de bank te ontvangen. Een tweede reden is dat de investeringen toe gaan nemen de komende jaren.
Wij stellen u voor om het dividend als volgt aan te passen: V 11 in 2020, N 68 in 2021, N 81 in 2022, N 100 in 2023 en N 196 in 2024. Het structurele effect vanaf 2025 is N 117.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2020 incl. wijz. Wijz. NJN 2020 BG2020 na wijz. NJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N29.912 N1.432 N31.344 N33.205 N29.716 N30.318 N28.268
Baten V213.557 V4.190 V217.747 V139.388 V138.901 V141.521 V143.076
Saldo van baten en lasten V183.645 V2.758 V186.403 V106.183 V109.185 V111.203 V114.808
Mutaties in reserves:
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V964 N90 V874 V278 V217 V248 V186
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V32 N0 V32 N0 N0 N0 N0
Reserve Doe Mee Fonds V728 N0 V728 V3.000 N0 N0 N0
Reserve rekenkamer N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V1.724 N90 V1.634 V3.278 V217 V248 V186
Resultaat V185.369 V2.668 V188.037 V109.461 V109.402 V111.451 V114.994
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
0.1 Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. Corona V70 N190 N120
0.3 Accountantskosten N38 N0 N38
0.4 Dividenden N0 N229 N229
0.5 Rente V202 N0 V202
0.5 Rente N1.623 N0 N1.623
0.6 OZB Eigenaren Woningen N0 V34 V34
0.7 OZB Eigenaren Niet-Woningen N0 N30 N30
0.8 Voorziening dubieuze debiteuren N230 N0 N230
0.9 Algemene Uitkering gemeentefonds compensatie corona N0 V1.955 V1.955
0.10 Algemene Uitkering gemeentefonds septembercirculaire N0 V2.658 V2.658
0.11 Aanpassing budgetten energie N24 N0 N24
0.12 Compensatie meerkosten Corona N24 N0 N24
0.13 Begroting GR IJsselgemeenten N55 N0 N55
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten N130 N24 N154
0.16 Aanpassing stelpost prijzen V418 N0 V418
0.17 Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum N25 N0 N25
0.18 Datalab N58 N0 N58
0.19 Mutaties reserve bedrijfsvoering V85 V5 V90
0.22 Dividend Evides N0 V11 V11
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N1.432 V4.190 V2.758
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N90
Totaal mutatie in de reserves N90
Mutatie Resultaat V2.668