Sitemap

Sitemap

Najaarsnota 2020 Blz. 1  
Najaarsnota 2020 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Aanbiedingsbrief Blz. 4  
Aanbiedingsbrief Blz. 5  
Inleiding en leeswijzer Blz. 6  
Inleiding Blz. 7  
Leeswijzer Blz. 8  
Impact coronacrisis Blz. 9  
Impact coronacrisis op budgetten in 2020 Blz. 10  
Impact coronacrisis op budgetten in 2021 t/m 2024 Blz. 11  
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 12  
Wat willen we bereiken? Blz. 13  
TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen. Blz. 14  
Investeren in goede relatie met partners Blz. 15  
TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren. Blz. 16  
Toolkit burgerparticipatie Blz. 17  
Het houden van een buurtmonitor in 2020 Blz. 18  
Deelname aan de Quickscan Lokale Democratie Blz. 19  
Landelijke indicatoren Blz. 20  
Capelse indicatoren Blz. 21  
Ontwikkelingen Blz. 22  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 23  
0.1 Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. Corona Blz. 24  
0.2 Verkiezingen, impact Corona Blz. 25  
0.3 Accountantskosten Blz. 26  
0.4 Dividenden Blz. 27  
0.5 Rente Blz. 28  
0.6 OZB Eigenaren Woningen Blz. 29  
0.7 OZB Eigenaren Niet-Woningen Blz. 30  
0.8 Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 31  
0.9 Algemene Uitkering gemeentefonds compensatie corona Blz. 32  
0.10 Algemene Uitkering gemeentefonds septembercirculaire Blz. 33  
0.11 Aanpassing budgetten energie Blz. 34  
0.12 Compensatie meerkosten coronacrisis – Onvermijdelijk Blz. 35  
0.13 2e Begrotingswijziging GR IJsselgemeenten Blz. 36  
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten Blz. 37  
0.15 Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (Krediet 125 eenmalig in 2021 en 125 eenmalig in 2022) Blz. 38  
0.16 Aanpassing stelpost prijzen Blz. 39  
0.17 Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum Blz. 40  
0.18 Datalab Blz. 41  
0.19 Mutaties reserve bedrijfsvoering Blz. 42  
0.20 Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken Blz. 43  
0.21 Uitbreiding formatie unit Belastingen Blz. 44  
0.22 Dividend Evides Blz. 45  
Wat mag het kosten? Blz. 46  
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 47  
Wat willen we bereiken? Blz. 48  
TV1.1 Versterken van brandpreventie. Blz. 49  
Evalueren pilot wijkbrandweerfunctionaris Blz. 50  
Uitvoeren prioriteitennota brandveiligheid 2019-2022 Blz. 51  
TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle. Blz. 52  
Nader onderzoek naar de introductie app voor slachtoffers van straatintimidatie en terreur Blz. 53  
Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet Blz. 54  
Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen Blz. 55  
Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat. Blz. 56  
TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied. Blz. 57  
Continueren bestaande cameraprojecten en zo nodig meer cameratoezicht in de openbare ruimte Blz. 58  
Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken Blz. 59  
Uitvoeren van het regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast 2016 onder leiding van de stadsmarinier woonoverlast Blz. 60  
Uitvoeren van maatregelen genoemd in de wijkveiligheidsplannen per wijk Blz. 61  
Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving Blz. 62  
TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat. Blz. 63  
Continueren en waar mogelijk versterken van onze ondermijningsaanpak samen met partners Blz. 64  
Uitvoeren van maatregelen uit het IVB 5 onder prioriteit Ondermijning, waaronder toepassen wet Bibob en Opiumwet en uitvoeren controles Blz. 65  
Versterken van onze informatiepositie, onder andere door inzet van een informatiemakelaar en webvoyager Blz. 66  
TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren. Blz. 67  
Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt Blz. 68  
Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc. Blz. 69  
Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden Blz. 70  
Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs) Blz. 71  
Uitvoeren van maatregelen uit het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB 5) onder prioriteit zorg- en veiligheid Blz. 72  
Landelijke indicatoren Blz. 73  
Capelse indicatoren Blz. 74  
Ontwikkelingen Blz. 75  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 76  
1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur Blz. 77  
1.2 Budget wijkveiligheidsplannen 2020 Blz. 78  
1.3 Overheveling budget project Alleen jij bepaalt Blz. 79  
1.4 Inzet team Handhaving Blz. 80  
1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed Blz. 81  
Wat mag het kosten? Blz. 82  
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 83  
Wat willen we bereiken? Blz. 84  
TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar. Blz. 85  
Verkeersveiligheid Schollevaar Blz. 86  
TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 87  
Infrastructuur kruisingen Schaardijk Blz. 88  
Programma Mobiliteit Blz. 89  
Waterbus Blz. 90  
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken. Blz. 91  
Evalueren buurtbus Blz. 92  
Landelijke indicatoren Blz. 93  
Capelse indicatoren Blz. 94  
Ontwikkelingen Blz. 95  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 96  
2.1 Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle Blz. 97  
2.2 Buurtbus Blz. 98  
2.3 Aanpak fietsroute Blz. 99  
2.4 Optimaliseren asfaltbeleid Blz. 100  
2.5 Asfalteren rondom rotondes 's Graveland Blz. 101  
2.6 Inspecteren kunstwerken Blz. 102  
2.7 Investering IBOR (Krediet 845) Blz. 103  
2.8 Aantrekkelijkheid openbare ruimte Blz. 104  
2.9 Doorschuiven kredieten Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (Krediet - 620/ 150 in 2020, 320 in 2021 en 300 / - 150 in 2022) Blz. 105  
2.10 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven Blz. 106  
Wat mag het kosten? Blz. 107  
Programma 3 Economie Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid. Blz. 110  
Opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium Blz. 111  
Menukaart opstellen voor startende ondernemers Blz. 112  
Evalueren en actualiseren van de Structuurvisie Detailhandel Blz. 113  
TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties. Blz. 114  
Inventarisatie maken van glasvezel op bedrijventerreinen Blz. 115  
Inzetten van een KVO op Capelle West Blz. 116  
Onderzoek doen naar behoefte woon-werkunits Blz. 117  
Onderzoek Koperwiek langs speerpunten Platform 'De Nieuwe Winkelstraat' Blz. 118  
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers. Blz. 119  
Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen Blz. 120  
Tweemaal per jaar een Capels Ondernemersontbijt organiseren Blz. 121  
T.V. 3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur. Blz. 122  
Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen Alexanderknoop Blz. 123  
Plan voor stadsdistributie Hoofdweg ontwikkelen Blz. 124  
Landelijke indicatoren Blz. 125  
Capelse indicatoren Blz. 126  
Ontwikkelingen Blz. 127  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 128  
3.1 Commerciële contracten Blz. 129  
3.2. Logiesbelasting en Marktgelden Blz. 130  
3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 1.377 / 482 in 2020, 1.377 / - 482 in 2021) Blz. 131  
3.4 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven Blz. 132  
Wat mag het kosten? Blz. 133  
Programma 4 Onderwijs Blz. 134  
Wat willen we bereiken? Blz. 135  
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Blz. 136  
Huisvesting scholen Blz. 137  
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen. Blz. 138  
Onderwijsachterstandenbeleid en VVE-aanbod Blz. 139  
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Blz. 140  
Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten Blz. 141  
Landelijke indicatoren Blz. 142  
Capelse indicatoren Blz. 143  
Onwikkelingen Blz. 144  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 145  
4.1 Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN) Blz. 146  
4.2 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 147  
4.3 Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal (Krediet 333 in 2020) Blz. 148  
4.4 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed Blz. 149  
Wat mag het kosten? Blz. 150  
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 151  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 152  
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 153  
Wat willen we bereiken? Blz. 154  
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen. Blz. 155  
Opstellen lokaal sportakkoord Blz. 156  
Uitvoeren Prestatieafspraken 2020 Sportief Capelle Blz. 157  
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. Blz. 158  
Inzetten op cultuureducatie op scholen Blz. 159  
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 160  
T.V. 5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960. Blz. 161  
Onderzoek cultuurhistorische waarde sociale woningbouw 1950-1960 Blz. 162  
Landelijke indicatoren Blz. 163  
Capelse indicatoren Blz. 164  
Ontwikkelingen Blz. 165  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 166  
5A.1 Budget Subsidieregeling Evenementen Blz. 167  
5A.2 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet 96 in 2020 en 94 in 2021) Blz. 168  
5A.3 Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (Krediet -700 in 2020) Blz. 169  
5A.4 Naheffing BTW Isala theater Blz. 170  
5A.5 Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona Blz. 171  
Wat mag het kosten? Blz. 172  
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 173  
Wat willen we bereiken? Blz. 174  
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming. Blz. 175  
Opstellen Programma Buitenruimte Blz. 176  
Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte' Blz. 177  
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel. Blz. 178  
Aanvulling Zandrakpark Blz. 179  
Aansluiten bij project De Rivier als getijdengebied Blz. 180  
Aansluiten bij provinciale landschapstafel Blz. 181  
Landelijke indicatoren Blz. 182  
Capelse indicatoren Blz. 183  
Onwikkelingen Blz. 184  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 185  
5B.1 Duiker B. van Dijklaan (Krediet 150 in 2020 en 25 in 2021) Blz. 186  
5B.2 Investering IBOR (Krediet -136) Blz. 187  
5B.3 Grondverkoop project Zaanse Schans Blz. 188  
5B.4 Prognose Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden Blz. 189  
Wat mag het kosten? Blz. 190  
Programma 6 Sociaal domein Blz. 191  
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 192  
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 193  
Wat willen we bereiken? Blz. 194  
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving. Blz. 195  
Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers Blz. 196  
Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur Blz. 197  
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig en kansrijk op. Blz. 198  
Realiseren KinderLabs Blz. 199  
Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege Blz. 200  
Landelijke indicatoren Blz. 201  
Capelse indicatoren Blz. 202  
Ontwikkelingen Blz. 203  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 204  
6A.1 Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Blz. 205  
6A.2 Meicirculaire - Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt Blz. 206  
6A.3 Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek Blz. 207  
6A.4 Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet Blz. 208  
6A.5 Inzet budget Schuldenaanpak Blz. 209  
6A.6 Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona Blz. 210  
Wat mag het kosten? Blz. 211  
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 212  
Wat willen we bereiken? Blz. 213  
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Blz. 214  
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) Blz. 215  
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen. Blz. 216  
Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen Blz. 217  
Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur Blz. 218  
Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren Blz. 219  
TV6.3 Het tegengaan van problematische schulden onder Capellenaren. Blz. 220  
Bredere inzet budgetbeheer Blz. 221  
Intensivering van nazorg Blz. 222  
Inzet van schuldsanering Blz. 223  
Terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 224  
Verbetering toegang Blz. 225  
Versterking vroegsignalering Blz. 226  
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders. Blz. 227  
Voorbereiding nieuwe wet inburgering Blz. 228  
Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl Blz. 229  
Landelijke indicatoren Blz. 230  
Capelse indicatoren Blz. 231  
Ontwikkelingen Blz. 232  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 233  
6B.1 Overheveling Jeugdfonds Sport & Cultuur Blz. 234  
6B.2 Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders Blz. 235  
6B.3 Meicirculaire- Invoering Wet Inburgering Blz. 236  
6B.4 Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning Blz. 237  
6B.5 Meicirculaire- Pilot Financieel Ontzorgen Blz. 238  
6B.6 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) Blz. 239  
6B.7 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) Blz. 240  
6B.8 Overhevelen en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief Blz. 241  
6B.9 Inkomensregelingen Blz. 242  
6B.10 CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona Blz. 243  
6B.11 Promen Corona-effecten Blz. 244  
6B.12 CapelleWerkt overhevelen budget toekomstverkenning en overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 Blz. 245  
6B.13 Concept Ondernemingsplan 2021 Promen Blz. 246  
6B.14 Vrijval gedeelte budget Brede Schuldenaanpak Blz. 247  
Wat mag het kosten? Blz. 248  
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 249  
Landelijke indicatoren Blz. 250  
Capelse indicatoren Blz. 251  
Ontwikkelingen Blz. 252  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 253  
6C.1 Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 570 in 2020 en 138 structureel vanaf 2021) Blz. 254  
6C.2 Volume stijging Wmo Blz. 255  
Wat mag het kosten? Blz. 256  
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 257  
Wat willen we bereiken? Blz. 258  
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders. Blz. 259  
Organiseren jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 260  
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Blz. 261  
Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken Blz. 262  
Landelijke indicatoren Blz. 263  
Capelse indicatoren Blz. 264  
Ontwikkelingen Blz. 265  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 266  
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk Blz. 267  
6D.2 Extra financiële middelen voor huiselijk geweld Blz. 268  
6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Blz. 269  
Wat mag het kosten? Blz. 270  
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 271  
Wat willen we bereiken? Blz. 272  
TV7.4 Schone leefomgeving. Blz. 273  
Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai Blz. 274  
Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen Blz. 275  
Landelijke indicatoren Blz. 276  
Toelichting afval Blz. 277  
Capelse indicatoren Blz. 278  
Ontwikkelingen Blz. 279  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 280  
7.1 Actieplan Circulair Capelle Blz. 281  
7.2 Geluidsanering verkeerslawaai Blz. 282  
7.3 Voorbereidingskrediet riolering Rivium (Krediet 50 in 2020 en 130 in 2021) Blz. 283  
7.4 Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (Krediet 45 in 2020 en 5 in 2021) Blz. 284  
7.5 Riool - Investering IBOR (Krediet 210) Blz. 285  
7.6 Voorziening rioolheffing middelen derden Blz. 286  
7.7 Baten Afvalstoffenheffing Blz. 287  
7.8 Extra kosten afval door het Corona-virus Blz. 288  
7.9 Continuering beleid grof vuil Blz. 289  
7.10 Afval - Investering IBOR (Krediet 161 in 2020) Blz. 290  
7.11 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Blz. 291  
Wat mag het kosten? Blz. 292  
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 293  
Wat willen we bereiken? Blz. 294  
TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D. Blz. 295  
Geodata uitbouwen tot 3D model Blz. 296  
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Blz. 297  
Opstellen Stadsvisie Blz. 298  
Opstellen van een plan van aanpak voor de transitieperiode Omgevingswet 2021-2029 Blz. 299  
Uitvoeren Praktijkproef Omgevingsvergunning Blz. 300  
TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad. Blz. 301  
Opstellen gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad Blz. 302  
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid. Blz. 303  
Meer woonexperimenten invoeren Blz. 304  
TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle. Blz. 305  
Huisvestingsstrategie die niet alleen oog heeft voor traditionele woonvormen, maar ook gericht is op starters, alleenstaanden en ouderen Blz. 306  
Nieuwbouwprojecten laten voldoen aan een vastgelegde score volgens de methode GPR-gebouw Blz. 307  
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 308  
Ruimte voor nieuwbouw en eigen initiatief Blz. 309  
Transformatie van Het Nieuwe Rivium naar een werk/woonmilieu Blz. 310  
Verminderen van de kwetsbaarheid van Bongerd/Wingerd (Florabuurt) Blz. 311  
Landelijke indicatoren Blz. 312  
Capelse indicatoren Blz. 313  
Ontwikkelingen Blz. 314  
Wijzigingsvoorstellen Blz. 315  
8.1 Actualisatie Grondexploitaties Blz. 316  
8.2 Externe inhuur Ruimtelijke Ordening Blz. 317  
8.3 Leges omgevingsvergunningen Blz. 318  
8.4 Vergunningverlening en handhaving Blz. 319  
8.5 Doorschuiven kredieten Rivium (Krediet - 790 / 590 in 2020 en 790 / -590 in 2021) Blz. 320  
8.6 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven Blz. 321  
Wat mag het kosten? Blz. 322  
Financieel overzicht programma's Blz. 323  
Overzicht voor wijziging Blz. 324  
Overzicht van wijziging Blz. 325  
Overzicht na wijziging Blz. 326  
Verschil met Voorjaarsnota 2020 Blz. 327  
Financieel perspectief te voeren beleid Blz. 328  
Eindstand inclusief doorkijk naar 2028 Blz. 329  
Wijzigingen die niet zijn meegenomen Blz. 330  
Financiële ratio's Blz. 331  
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen) Blz. 332  
Solvabiliteit Blz. 333  
EMU-saldo Blz. 334  
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Blz. 335  
Afschrijvingsnorm Blz. 336  
Algemene uitkering Blz. 337  
Advies raadswerkgroep SIR Blz. 338  
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 339  
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 340  
Definitie weerstandsvermogen Blz. 341  
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 342  
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 343  
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 344  
Algemene risico's Blz. 345  
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 346  
2. Fiscaliteiten Blz. 347  
3. Dividenden Blz. 348  
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 349  
5. Oplopende rentelasten Blz. 350  
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 351  
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 352  
Risico's sociaal domein Blz. 353  
8. Participatiewet Blz. 354  
9. Jeugdhulp Blz. 355  
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 356  
11. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 357  
12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 358  
Overige risico's Blz. 359  
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 360  
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 361  
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 362  
16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 363  
17. Grondexploitaties Blz. 364  
18. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio Blz. 365  
Raadsbesluit Blz. 366  
Raadsbesluit Blz. 367  
Amendementen en moties Blz. 368  
Amendementen Blz. 369  
Moties Blz. 370  
Bijlagen Blz. 371  
Verloop post onvoorzien Blz. 372  
Verloop van de post onvoorzien Blz. 373  
Analyse omvang reserves en voorzieningen Blz. 374  
Analyse omvang reserves en voorzieningen Blz. 375  
Verloop algemene reserve Blz. 376  
Verloop algemene reserve Blz. 377  
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 378  
Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 379  
Kredietenoverzicht Blz. 380  
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 381  
Inkomende subsidies Blz. 382  
Overzicht inkomende subsidies Blz. 383  
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 384  
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 385  
Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven Blz. 386  
Prognose per jaarschijf Blz. 387  
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020 Blz. 388  
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020 Blz. 389