Sitemap

Najaarsnota 2020 Blz. 1
Najaarsnota 2020 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Inleiding en leeswijzer Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Impact coronacrisis Blz. 9
Impact coronacrisis op budgetten in 2020 Blz. 10
Impact coronacrisis op budgetten in 2021 t/m 2024 Blz. 11
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 12
Wat willen we bereiken? Blz. 13
TV0.1 Investeren in relaties met andere overheden, (maatschappelijke) organisaties en partners en daarbij een krachtig eigen geluid laten horen. Blz. 14
Investeren in goede relatie met partners Blz. 15
TV0.1 Informatie vergaren met betrekking tot beleidsonderdelen van Capellenaren. Blz. 16
Toolkit burgerparticipatie Blz. 17
Het houden van een buurtmonitor in 2020 Blz. 18
Deelname aan de Quickscan Lokale Democratie Blz. 19
Landelijke indicatoren Blz. 20
Capelse indicatoren Blz. 21
Ontwikkelingen Blz. 22
Wijzigingsvoorstellen Blz. 23
0.1 Lagere leges inkomsten en afdrachten a.g.v. Corona Blz. 24
0.2 Verkiezingen, impact Corona Blz. 25
0.3 Accountantskosten Blz. 26
0.4 Dividenden Blz. 27
0.5 Rente Blz. 28
0.6 OZB Eigenaren Woningen Blz. 29
0.7 OZB Eigenaren Niet-Woningen Blz. 30
0.8 Voorziening dubieuze debiteuren Blz. 31
0.9 Algemene Uitkering gemeentefonds compensatie corona Blz. 32
0.10 Algemene Uitkering gemeentefonds septembercirculaire Blz. 33
0.11 Aanpassing budgetten energie Blz. 34
0.12 Compensatie meerkosten coronacrisis – Onvermijdelijk Blz. 35
0.13 2e Begrotingswijziging GR IJsselgemeenten Blz. 36
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten Blz. 37
0.15 Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (Krediet 125 eenmalig in 2021 en 125 eenmalig in 2022) Blz. 38
0.16 Aanpassing stelpost prijzen Blz. 39
0.17 Kosten rechtszaak en juridische ondersteuning Rivium/Referendum Blz. 40
0.18 Datalab Blz. 41
0.19 Mutaties reserve bedrijfsvoering Blz. 42
0.20 Algemene taakstelling i.v.m. proces kadernota kerntaken Blz. 43
0.21 Uitbreiding formatie unit Belastingen Blz. 44
0.22 Dividend Evides Blz. 45
Wat mag het kosten? Blz. 46
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 47
Wat willen we bereiken? Blz. 48
TV1.1 Versterken van brandpreventie. Blz. 49
Evalueren pilot wijkbrandweerfunctionaris Blz. 50
Uitvoeren prioriteitennota brandveiligheid 2019-2022 Blz. 51
TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle. Blz. 52
Nader onderzoek naar de introductie app voor slachtoffers van straatintimidatie en terreur Blz. 53
Ondersteunen (burger)initiatieven op het gebied van buurtpreventieapps, buurtpreventieteams en burgernet Blz. 54
Ondersteunen en faciliteren Politiekids trajecten op basisscholen Blz. 55
Ondersteunen samenwerkingsverbanden voor een veilig ondernemingsklimaat. Blz. 56
TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied. Blz. 57
Continueren bestaande cameraprojecten en zo nodig meer cameratoezicht in de openbare ruimte Blz. 58
Inzetten van stadsmariniers om veiligheid- en leefbaarheidsproblemen in kwetsbare buurten aan te pakken Blz. 59
Uitvoeren van het regionaal convenant woonoverlast en aanpak woonoverlast 2016 onder leiding van de stadsmarinier woonoverlast Blz. 60
Uitvoeren van maatregelen genoemd in de wijkveiligheidsplannen per wijk Blz. 61
Verder uitwerken aanbeveling Rekenkamer duiding veiligheidsbeleving Blz. 62
TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat. Blz. 63
Continueren en waar mogelijk versterken van onze ondermijningsaanpak samen met partners Blz. 64
Uitvoeren van maatregelen uit het IVB 5 onder prioriteit Ondermijning, waaronder toepassen wet Bibob en Opiumwet en uitvoeren controles Blz. 65
Versterken van onze informatiepositie, onder andere door inzet van een informatiemakelaar en webvoyager Blz. 66
TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren. Blz. 67
Ondersteunen project Pak je Kans en taakstraffen door bureau Halt Blz. 68
Uitvoeren persoonsgerichte aanpakken voor HIT-ers, veelplegers, etc. Blz. 69
Uitvoeren aanpak nazorg ex-gedetineerden Blz. 70
Continueren aanpak straatroven en overvallers en deelname aan Integrale Persoonsgerichte Toeleiding naar Arbeid (of onderwijs) Blz. 71
Uitvoeren van maatregelen uit het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB 5) onder prioriteit zorg- en veiligheid Blz. 72
Landelijke indicatoren Blz. 73
Capelse indicatoren Blz. 74
Ontwikkelingen Blz. 75
Wijzigingsvoorstellen Blz. 76
1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur Blz. 77
1.2 Budget wijkveiligheidsplannen 2020 Blz. 78
1.3 Overheveling budget project Alleen jij bepaalt Blz. 79
1.4 Inzet team Handhaving Blz. 80
1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed Blz. 81
Wat mag het kosten? Blz. 82
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 83
Wat willen we bereiken? Blz. 84
TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar. Blz. 85
Verkeersveiligheid Schollevaar Blz. 86
TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Blz. 87
Infrastructuur kruisingen Schaardijk Blz. 88
Programma Mobiliteit Blz. 89
Waterbus Blz. 90
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken. Blz. 91
Evalueren buurtbus Blz. 92
Landelijke indicatoren Blz. 93
Capelse indicatoren Blz. 94
Ontwikkelingen Blz. 95
Wijzigingsvoorstellen Blz. 96
2.1 Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle Blz. 97
2.2 Buurtbus Blz. 98
2.3 Aanpak fietsroute Blz. 99
2.4 Optimaliseren asfaltbeleid Blz. 100
2.5 Asfalteren rondom rotondes 's Graveland Blz. 101
2.6 Inspecteren kunstwerken Blz. 102
2.7 Investering IBOR (Krediet 845) Blz. 103
2.8 Aantrekkelijkheid openbare ruimte Blz. 104
2.9 Doorschuiven kredieten Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (Krediet - 620/ 150 in 2020, 320 in 2021 en 300 / - 150 in 2022) Blz. 105
2.10 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven Blz. 106
Wat mag het kosten? Blz. 107
Programma 3 Economie Blz. 108
Wat willen we bereiken? Blz. 109
TV3.1 Versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid. Blz. 110
Opzetten van een Creative Tech Campus op Rivium Blz. 111
Menukaart opstellen voor startende ondernemers Blz. 112
Evalueren en actualiseren van de Structuurvisie Detailhandel Blz. 113
TV3.1 Versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties. Blz. 114
Inventarisatie maken van glasvezel op bedrijventerreinen Blz. 115
Inzetten van een KVO op Capelle West Blz. 116
Onderzoek doen naar behoefte woon-werkunits Blz. 117
Onderzoek Koperwiek langs speerpunten Platform 'De Nieuwe Winkelstraat' Blz. 118
TV3.1 Voortzetten van de goede relatie met ondernemers. Blz. 119
Onderzoeken in welke vorm de ondernemersprijs terug kan komen Blz. 120
Tweemaal per jaar een Capels Ondernemersontbijt organiseren Blz. 121
T.V. 3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur. Blz. 122
Aansluiting zoeken bij ontwikkelingen Alexanderknoop Blz. 123
Plan voor stadsdistributie Hoofdweg ontwikkelen Blz. 124
Landelijke indicatoren Blz. 125
Capelse indicatoren Blz. 126
Ontwikkelingen Blz. 127
Wijzigingsvoorstellen Blz. 128
3.1 Commerciële contracten Blz. 129
3.2. Logiesbelasting en Marktgelden Blz. 130
3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 1.377 / 482 in 2020, 1.377 / - 482 in 2021) Blz. 131
3.4 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven Blz. 132
Wat mag het kosten? Blz. 133
Programma 4 Onderwijs Blz. 134
Wat willen we bereiken? Blz. 135
TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs. Blz. 136
Huisvesting scholen Blz. 137
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen. Blz. 138
Onderwijsachterstandenbeleid en VVE-aanbod Blz. 139
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten). Blz. 140
Startkwalificatie en verminderen schoolverlaten Blz. 141
Landelijke indicatoren Blz. 142
Capelse indicatoren Blz. 143
Onwikkelingen Blz. 144
Wijzigingsvoorstellen Blz. 145
4.1 Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN) Blz. 146
4.2 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 147
4.3 Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal (Krediet 333 in 2020) Blz. 148
4.4 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed Blz. 149
Wat mag het kosten? Blz. 150
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 151
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 152
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 153
Wat willen we bereiken? Blz. 154
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen. Blz. 155
Opstellen lokaal sportakkoord Blz. 156
Uitvoeren Prestatieafspraken 2020 Sportief Capelle Blz. 157
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren. Blz. 158
Inzetten op cultuureducatie op scholen Blz. 159
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 160
T.V. 5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960. Blz. 161
Onderzoek cultuurhistorische waarde sociale woningbouw 1950-1960 Blz. 162
Landelijke indicatoren Blz. 163
Capelse indicatoren Blz. 164
Ontwikkelingen Blz. 165
Wijzigingsvoorstellen Blz. 166
5A.1 Budget Subsidieregeling Evenementen Blz. 167
5A.2 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet 96 in 2020 en 94 in 2021) Blz. 168
5A.3 Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (Krediet -700 in 2020) Blz. 169
5A.4 Naheffing BTW Isala theater Blz. 170
5A.5 Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona Blz. 171
Wat mag het kosten? Blz. 172
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 173
Wat willen we bereiken? Blz. 174
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming. Blz. 175
Opstellen Programma Buitenruimte Blz. 176
Uitvoeren projecten 'Kwaliteitsimpuls openbare ruimte' Blz. 177
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel. Blz. 178
Aanvulling Zandrakpark Blz. 179
Aansluiten bij project De Rivier als getijdengebied Blz. 180
Aansluiten bij provinciale landschapstafel Blz. 181
Landelijke indicatoren Blz. 182
Capelse indicatoren Blz. 183
Onwikkelingen Blz. 184
Wijzigingsvoorstellen Blz. 185
5B.1 Duiker B. van Dijklaan (Krediet 150 in 2020 en 25 in 2021) Blz. 186
5B.2 Investering IBOR (Krediet -136) Blz. 187
5B.3 Grondverkoop project Zaanse Schans Blz. 188
5B.4 Prognose Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden Blz. 189
Wat mag het kosten? Blz. 190
Programma 6 Sociaal domein Blz. 191
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 192
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 193
Wat willen we bereiken? Blz. 194
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving. Blz. 195
Waarderen en ondersteunen van mantelzorgers Blz. 196
Zorgdragen voor een sociale basisinfrastructuur Blz. 197
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle gezond en veilig en kansrijk op. Blz. 198
Realiseren KinderLabs Blz. 199
Ondersteunen Capelse Jeugdraad en Kindercollege Blz. 200
Landelijke indicatoren Blz. 201
Capelse indicatoren Blz. 202
Ontwikkelingen Blz. 203
Wijzigingsvoorstellen Blz. 204
6A.1 Vrijval budget Subsidieregeling Maatschappelijke Ondersteuning Blz. 205
6A.2 Meicirculaire - Impulsgelden dak- en thuisloosheid en het Telefonisch advies- en hulppunt Blz. 206
6A.3 Overhevelen budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek Blz. 207
6A.4 Overhevelen budget toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet Blz. 208
6A.5 Inzet budget Schuldenaanpak Blz. 209
6A.6 Welzijn Capelle compensatie meerkosten Corona Blz. 210
Wat mag het kosten? Blz. 211
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 212
Wat willen we bereiken? Blz. 213
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen). Blz. 214
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen in het kader van de gebundelde uitkering (BUIG) Blz. 215
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen. Blz. 216
Stroomlijnen en vergemakkelijken aanvraagproces (de toegang) van de regelingen Blz. 217
Verhogen bereik Jeugdfonds Sport & Cultuur Blz. 218
Voorlichting over inkomensondersteunende regelingen aan de doelgroep en intermediaire organisaties intensiveren Blz. 219
TV6.3 Het tegengaan van problematische schulden onder Capellenaren. Blz. 220
Bredere inzet budgetbeheer Blz. 221
Intensivering van nazorg Blz. 222
Inzet van schuldsanering Blz. 223
Terugdringen van het beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 224
Verbetering toegang Blz. 225
Versterking vroegsignalering Blz. 226
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders. Blz. 227
Voorbereiding nieuwe wet inburgering Blz. 228
Voortzetting pilot Inburgering Nieuw Stijl Blz. 229
Landelijke indicatoren Blz. 230
Capelse indicatoren Blz. 231
Ontwikkelingen Blz. 232
Wijzigingsvoorstellen Blz. 233
6B.1 Overheveling Jeugdfonds Sport & Cultuur Blz. 234
6B.2 Meicirculaire - Maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige statushouders Blz. 235
6B.3 Meicirculaire- Invoering Wet Inburgering Blz. 236
6B.4 Overhevelen budget Stroomlijnen en verbeteren toegang inkomensondersteuning Blz. 237
6B.5 Meicirculaire- Pilot Financieel Ontzorgen Blz. 238
6B.6 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) Blz. 239
6B.7 Coronacrisis: Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig Ondernemers (TOZO) Blz. 240
6B.8 Overhevelen en ombuigen deel budget 2020 MKB werkoffensief Blz. 241
6B.9 Inkomensregelingen Blz. 242
6B.10 CapelleWerkt compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona Blz. 243
6B.11 Promen Corona-effecten Blz. 244
6B.12 CapelleWerkt overhevelen budget toekomstverkenning en overname beheer en exploitatie pand Stationsplein 20 Blz. 245
6B.13 Concept Ondernemingsplan 2021 Promen Blz. 246
6B.14 Vrijval gedeelte budget Brede Schuldenaanpak Blz. 247
Wat mag het kosten? Blz. 248
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 249
Landelijke indicatoren Blz. 250
Capelse indicatoren Blz. 251
Ontwikkelingen Blz. 252
Wijzigingsvoorstellen Blz. 253
6C.1 Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 570 in 2020 en 138 structureel vanaf 2021) Blz. 254
6C.2 Volume stijging Wmo Blz. 255
Wat mag het kosten? Blz. 256
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 257
Wat willen we bereiken? Blz. 258
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders. Blz. 259
Organiseren jeugdgezondheidszorg en jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 260
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling. Blz. 261
Stimuleren samenwerking om huiselijk geweld en kindermishandeling effectief aan te pakken Blz. 262
Landelijke indicatoren Blz. 263
Capelse indicatoren Blz. 264
Ontwikkelingen Blz. 265
Wijzigingsvoorstellen Blz. 266
6D.1 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk Blz. 267
6D.2 Extra financiële middelen voor huiselijk geweld Blz. 268
6D.3 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Blz. 269
Wat mag het kosten? Blz. 270
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 271
Wat willen we bereiken? Blz. 272
TV7.4 Schone leefomgeving. Blz. 273
Uitvoeren Actieplan omgevingslawaai Blz. 274
Uitvoeren gevelmaatregelen bij de saneringswoningen Blz. 275
Landelijke indicatoren Blz. 276
Toelichting afval Blz. 277
Capelse indicatoren Blz. 278
Ontwikkelingen Blz. 279
Wijzigingsvoorstellen Blz. 280
7.1 Actieplan Circulair Capelle Blz. 281
7.2 Geluidsanering verkeerslawaai Blz. 282
7.3 Voorbereidingskrediet riolering Rivium (Krediet 50 in 2020 en 130 in 2021) Blz. 283
7.4 Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (Krediet 45 in 2020 en 5 in 2021) Blz. 284
7.5 Riool - Investering IBOR (Krediet 210) Blz. 285
7.6 Voorziening rioolheffing middelen derden Blz. 286
7.7 Baten Afvalstoffenheffing Blz. 287
7.8 Extra kosten afval door het Corona-virus Blz. 288
7.9 Continuering beleid grof vuil Blz. 289
7.10 Afval - Investering IBOR (Krediet 161 in 2020) Blz. 290
7.11 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden Blz. 291
Wat mag het kosten? Blz. 292
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 293
Wat willen we bereiken? Blz. 294
TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D. Blz. 295
Geodata uitbouwen tot 3D model Blz. 296
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021. Blz. 297
Opstellen Stadsvisie Blz. 298
Opstellen van een plan van aanpak voor de transitieperiode Omgevingswet 2021-2029 Blz. 299
Uitvoeren Praktijkproef Omgevingsvergunning Blz. 300
TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad. Blz. 301
Opstellen gebiedsatlas ontwikkeling (sociale) woningvoorraad Blz. 302
TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid. Blz. 303
Meer woonexperimenten invoeren Blz. 304
TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle. Blz. 305
Huisvestingsstrategie die niet alleen oog heeft voor traditionele woonvormen, maar ook gericht is op starters, alleenstaanden en ouderen Blz. 306
Nieuwbouwprojecten laten voldoen aan een vastgelegde score volgens de methode GPR-gebouw Blz. 307
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 308
Ruimte voor nieuwbouw en eigen initiatief Blz. 309
Transformatie van Het Nieuwe Rivium naar een werk/woonmilieu Blz. 310
Verminderen van de kwetsbaarheid van Bongerd/Wingerd (Florabuurt) Blz. 311
Landelijke indicatoren Blz. 312
Capelse indicatoren Blz. 313
Ontwikkelingen Blz. 314
Wijzigingsvoorstellen Blz. 315
8.1 Actualisatie Grondexploitaties Blz. 316
8.2 Externe inhuur Ruimtelijke Ordening Blz. 317
8.3 Leges omgevingsvergunningen Blz. 318
8.4 Vergunningverlening en handhaving Blz. 319
8.5 Doorschuiven kredieten Rivium (Krediet - 790 / 590 in 2020 en 790 / -590 in 2021) Blz. 320
8.6 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven Blz. 321
Wat mag het kosten? Blz. 322
Financieel overzicht programma's Blz. 323
Overzicht voor wijziging Blz. 324
Overzicht van wijziging Blz. 325
Overzicht na wijziging Blz. 326
Verschil met Voorjaarsnota 2020 Blz. 327
Financieel perspectief te voeren beleid Blz. 328
Eindstand inclusief doorkijk naar 2028 Blz. 329
Wijzigingen die niet zijn meegenomen Blz. 330
Financiële ratio's Blz. 331
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen) Blz. 332
Solvabiliteit Blz. 333
EMU-saldo Blz. 334
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Blz. 335
Afschrijvingsnorm Blz. 336
Algemene uitkering Blz. 337
Advies raadswerkgroep SIR Blz. 338
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 339
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 340
Definitie weerstandsvermogen Blz. 341
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 342
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 343
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 344
Algemene risico's Blz. 345
1. Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 346
2. Fiscaliteiten Blz. 347
3. Dividenden Blz. 348
4. Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 349
5. Oplopende rentelasten Blz. 350
6. Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 351
7. Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 352
Risico's sociaal domein Blz. 353
8. Participatiewet Blz. 354
9. Jeugdhulp Blz. 355
10. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 356
11. Uitspraak Centrale Raad van Beroep voor Huishoudelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 357
12. Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 358
Overige risico's Blz. 359
13. Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 360
14. Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 361
15. Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 362
16. Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 363
17. Grondexploitaties Blz. 364
18. Kosten coronacrisis Veiligheidsregio Blz. 365
Raadsbesluit Blz. 366
Raadsbesluit Blz. 367
Amendementen en moties Blz. 368
Amendementen Blz. 369
Moties Blz. 370
Bijlagen Blz. 371
Verloop post onvoorzien Blz. 372
Verloop van de post onvoorzien Blz. 373
Analyse omvang reserves en voorzieningen Blz. 374
Analyse omvang reserves en voorzieningen Blz. 375
Verloop algemene reserve Blz. 376
Verloop algemene reserve Blz. 377
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 378
Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 379
Kredietenoverzicht Blz. 380
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 381
Inkomende subsidies Blz. 382
Overzicht inkomende subsidies Blz. 383
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 384
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 385
Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven Blz. 386
Prognose per jaarschijf Blz. 387
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020 Blz. 388
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2020 Blz. 389
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap