Impact coronacrisis

Impact coronacrisis op budgetten in 2020

De coronacrisis raakt veel onderdelen van onze werkzaamheden. Ook in financieel opzicht zijn er veel wijzigingen. Er zijn met name meer lasten dan begroot of tegenvallende baten, maar soms ook zijn er minder lasten door bijvoorbeeld uitstel van projecten. Deze lasten komen dan in latere jaren weer terug. In het onderstaande overzicht staan alle financiële mutaties van het jaar 2020 die in deze Najaarsnota 2020 worden voorgesteld, en die te relateren zijn aan de coronacrisis. Er staan ook enkele mutaties tussen die reeds in de Voorjaarsnota 2020 zijn verwerkt. Zo ontstaat een compleet beeld van de baten en lasten in 2020 van dit moment.

Links in de tabel staan de mutaties (meestal nadelen) en rechts staat de dekking (voordelen). Deze dekking bestaat vooral uit de compensatie van de Rijksoverheid in het gemeentefonds, die ook in het wijzigingsvoorstel op programma 0 is gespecificeerd. Voor de volledigheid merken wij op dat het gemeentefonds een algemeen dekkingsmiddel is, waardoor gemeenten vrij zijn om deze naar eigen inzicht te besteden. Ook geldt dat de verdeling van compensatie over de gemeenten op een generieke manier plaatsvindt en niet op basis van bijvoorbeeld verantwoordingen van gemeenten. Tussen feitelijke nadelen in onze gemeente en dekking uit het gemeentefonds ontstaan dus verschillen.  

2020
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.1. Van Veen Meer accountantskosten (schatting 50% door corona) N19 N19 Nee N19
2 0 0.2 Burgemeester Minder baten reisdocumenten, rijbewijs nog 7 maanden geldig V70 N190 N120 Nee N120
3 0 0.3. Van Veen Vastgoed: compensatie huur N12 N12 AU buurthuizen (zie ook prog.6A) N12
4 0 0.4. Burgemeester Extra inkoop IJssel&Lekstreek (besluit VJN 2020) N36 N36 Post onvoorzien V33 N3
5 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N28 N28 Nee N28
6 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: extra schoonmaak 2020 N28 N28 Nee N28
7 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N18 Nee N18
8 0 0.4. Burgemeester Extra communicatie over welzijn- en hulpaanbod N12 N12 Nee N12
9 0 0.5. Van Veen Minder dividend Irado N220 N220 Nee N220
10 0 0.5. Van Veen Minder dividend BNG N9 N9 Nee N9
11 0 0.7. Van Veen Compensatie via algemene uitkering (bedrag gesplitst bij "dekking") N0 N.v.t. N0
12 0 0.7. Van Veen Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting) N0 N.v.t. V283 V283
13 0 0.8. Van Veen Aanvullende dotatie voorziening dubieuze debiteuren N230 N230 Nee N230
14 1 1.1. Burgemeester Veiligheidsregio risico declaratie noodziekenhuis max. N 450 pm Nee
15 1 1.2. Hartnagel Extra kosten Handhaving N50 N50 AU Toezicht en handhaving V187 V137
16 2 2.1. Wilson Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021 V50 V50 Nee V50
17 3 3.1. Westerdijk Risico inkomsten commerciële contracten pm Nee N0
18 3 3.3. Westerdijk Minder inkomsten marktgelden N23 N23 AU marktgelden V21 N2
19 3 3.4. Van Veen Minder inkomsten logiesbelasting N52 N52 AU toeristenbelasting V17 N35
20 4 4.3. Westerdijk Noodopvang en eigen bijdrage voorziening peuters N22 N22 AU voorz. Peuters + noodopvang V120 V98
21 4 4.3. Westerdijk Vrijval subsidie Brede School Netwerken V40 V40 Nee V40
22 5A 5.1. Westerdijk Sportief Capelle mogelijk aanvraag specifiek uitkering pm SPUK Sport nog onzeker pm
23 5A 5.3. Westerdijk Minder aanvragen subsidies evenementen (budget naar 2021) V100 V100 Nee V100
24 5A 5.3. Westerdijk Meerkosten en inkomstenderving Isala Theater N175 N175 Steun provincie V 75 + AU cultuur V 412 V487 V312
Aanvraag 2e tranche provincie V 56 V56
25 5A 5.6. Westerdijk Meerkosten en inkomstenderving bibliotheek N24 N24 Idem AU cultuur (net als Isala) N24
26 5B 5.7. Struijvenberg Meerkosten en inkomstenderving kinderboerderij Klaverweide N14 N14 AU vrijwilligersorganisaties jeugd V28 V14
27 6A 6.1. Wilson Meerkosten Welzijn Capelle N70 N70 AU buurthuizen V76 V6
28 6A 6.1. Van Veen Vastgoed: compensatie huur N3 N3 AU buurthuizen N3
29 6A 6.1. Wilson Ouderencoach N9 N9 Nee N9
30 6B 6.3. Westerdijk TOZO-uitkering zelfstandigen - deel VJN 2020 N6.323 V6.323 N0 Nee N0
31 6B 6.3. Westerdijk TOZO-uitkering zelfstandigen - deel NJN 2020 N2.371 V2.371 N0 Nee N0
32 6B 6.3. Westerdijk Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 21) V110 V110 Nee V110
33 6B 6.3. Westerdijk Vrijval budget 2020 MKB werkoffensief V158 V158 Nee V158
34 6B 6.4. Westerdijk Meerkosten en inkomstenderving Promen N438 N438 AU Participatie Wsw V437 N1
35 6B 6.4. Westerdijk Meerkosten voedselbank N5 N5 Nee N5
36 6C 6.5. Westerdijk Meerkosten en inkomstenderving Capelle Werkt N60 N60 Nee N60
37 6C 6.6. Wilson Wmo maatwerkvoorzieningen (impact corona niet te kwantificieren) N0 N0 AU Wmo V47 V47
38 6C 6.6. Wilson Wmo eigen bijdrage (impact corona niet te kwantificeren) N0 N0 AU Wmo eigen bijdrage V75 V75
39 6D 6.71. Hartnagel Meerkosten GR Jeugdhulp N662 N662 AU Jeugdzorg V153 N509
40 6D 6.71. Hartnagel Meerkosten CJG N122 N122 Nee N122
41 7 7.1. Wilson Meerkosten GGD, rechtstreekse compensatie Rijk N0 N0 Nee N0
42 7 7.3. Wilson Meerkosten afvalinzameling - deel VJN 2020 N122 N122 Nee N122
43 7 7.3. Wilson Meerkosten afvalinzameling - deel NJN 2020 N820 N820 Nee N820
Totaal N11.130 V8.185 N2.945 V2.020 N981
Specificatie dekking:
Dekking AU (excl. verkiezingen V99) V1.912
Dekking post onvoorzien V33
Dekking pm SPUK Sport pm
Dekking noodsteun provincie ZH V75
Idem 2e tranche (aangevraagd) V56
Nog niet: AU "inkomstenderving" pm
Nog niet: AU "Jeugd/Wmo extra" (ca. V36) pm

Impact coronacrisis op budgetten in 2021 t/m 2024

In de onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat, met de kennis van nu, de meerjarige financiële impact is voor de periode 2021 t/m 2024. Omdat het verloop en de duur van de coronacrisis onzeker is, is ook de meerjarige financiële impact onzeker. 

2021
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.1. Burgemeester Verkiezingen 2021 coronaproof maken N99 N99 AU verkiezingen (ontvangst in 2020) V99 N0
2 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N9 N9 Nee N9
3 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N18 Nee N18
4 0 0.5. Van Veen Minder dividend Irado N83 N83 Nee N83
5 0 0.7. Van Veen Algemene compensatie gemeentefonds (opschalingskorting) N0 V646 V646
6 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V72 V72 Nee V72
7 2 2.1. Wilson Vertraging onderzoek Asfalt 2020 -> 2021 N50 N50 Nee N50
8 3 3.1. Westerdijk Nieuwe commerciële contracten vanaf 2021 pm Nee N0
9 3 3.4. Van Veen Minder inkomsten logiesbelasting N35 N35 AU toeristenbelasting V17 N18
9 5A 5.3. Westerdijk Doorschuiven budget subsidieregeling evenementen naar 2021 N100 N100 Nee N100
9 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V23 V23 Nee V23
10 6A 6.1. Westerdijk Ouderencoach N19 N19 Nee N19
11 6B 6.3. Wilson Minder aanvragen Jeugdfonds Sport & Cultuur (budget naar 2021) N110 N110 Nee N110
12 6B 6.3. Westerdijk Toename bijstandsbestand (in principe compensatie met BUIG) pm pm Nee N0
13 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) V18 V18 Voorziening rioolheffing middelen derden N18 N1
Totaal N293 N118 N411 V744 V333
2022
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V26 V26 Nee V26
4 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) V5 V5 Voorziening rioolheffing middelen derden N5 N0
Totaal V9 N0 V9 N5 V4
2023
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V8 V8 Nee V8
3 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N3 N3 Nee N3
4 7 7.2. Wilson Vertraging projecten riool (schatting 2/12e door corona) V3 V3 Voorziening rioolheffing middelen derden N3 V0
Totaal N14 N0 N14 N3 N17
2024
Nr. Prog. Taakv. Port.f. Onderwerp Lasten Baten Saldo Dekking Saldo na dekking
1 0 0.4. Van Veen GR Ijsselgemeenten ICT (schatting 50% door corona) N4 N4 Nee N4
2 0 0.4. Burgemeester Bedrijfsvoering: structurele extra schoonmaakkosten N18 N18 Nee N18
3 2 2.1. Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) V2 V2 Nee V2
4 5B 5.7 Wilson Vertraging projecten IBOR (schatting 2/12e door corona) N3 N3 Nee N3
Totaal N22 N0 N22 N0 N22