Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Wat willen we bereiken?

TV1.1 Versterken van brandpreventie.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Stimuleren van Capellenaren (inwoners en ondernemers) om mee te werken aan een veilig Capelle.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Vergroten van de veiligheid in buurten en wijken en het versterken van de synergie tussen de ingezette middelen op veiligheidsgebied.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Bestrijden van (georganiseerde) criminaliteit en ondermijning van de rechtstaat.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Aanpakken van overlastgevende en criminele Capellenaren.

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.
Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

NJN20 - Diefstal uit woning

Het aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

NJN20 - Gewelds- en seksuele misdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

NJN20 - Vernielingen en beschadigingen

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.
Van de jaren 2012, 2015 en 2016 is de waarde van Nederland op 27 oktober 2020 op waarstaatjegemeente.nl  "?"
Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)

NJN20 - Winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)

NJN20 - Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
Eenheid: per 10.000 inwoners 12-17 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Aantal rampenoefeningen

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

NJN20 - Afname criminaliteit

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari  tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid

NJN20 - Aantal woninginbraken

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari  tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid

NJN20 - Aantal straatroven

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari  tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid

NJN20 - Aantal overvallen

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Cijfers over periode januari  tot en met augustus 2020.
Eenheid: stuks.

Bron: politie regionale eenheid

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Veiligheidsbeleid
De coronacrisis heeft impact op de uitvoering van ons veiligheidsbeleid. Met name op die maatregelen en acties waarin we fysiek samen werken en samen komen met Capellenaren  en/of partners . De uitvoering  is bemoeilijkt, doordat we (tijdelijk) zo min mogelijk bijeenkomsten hebben georganiseerd. dat geldt onder andere voor zaken als Buurtpreventieteams, Politiekids, maar ook voor het uitvoeren van het casusoverleg ondermijning, casusoverleg nazorg. 

Handhavers
Een crisis die de gemeentegrenzen overschrijdt en het uitvoeren van de bijbehorende noodverordening, heeft geleid tot veel overuren van onze handhavers. Niet alleen door het vele afval dat gedumpt werd, maar ook bijvoorbeeld de vele vragen van ondernemers, het sluiten van de horeca en soms zelfs hele gebieden, leidde tot extra werk.

Overige ontwikkelingen:
Ontwikkelagenda VRR
De VRR is gestart met een Ontwikkeltraject dat zich richt zich op de toekomst van de VRR. In zijn nieuwjaarspeech van 2020 heeft de directeur van de VRR, de heer Littooij, duidelijk gemaakt dat er voor de VRR meerdere belangrijke ontwikkelingen spelen die om een strategisch antwoord vragen. De belangrijkste van deze ontwikkelingen zijn:

  • Wettelijke ontwikkelingen als de WNRA, de Europese deeltijdrichtlijn arbeid en de invoering van de Omgevingswet;
  • In de afgelopen tien jaar is de VRR financieel significant minder gegroeid in vergelijking met de ontwikkeling van lonen en prijzen, inmiddels is duidelijk dat de VRR-begroting tegen haar grenzen oploopt;
  • Mondiale en klimatologische ontwikkelingen maken onze maatschappij kwetsbaar voor nieuwe typen crises (o.a. terrorisme, droogte, extreme neerslag, uitval ICT, epidemieën). De voorbereiding op dit soort crises is in Nederland nog niet uitontwikkeld.

In de collegebrief van 26 mei hebben wij een toelichting gegeven op de Ontwikkelagenda. Op maandag 14 september 2020 heeft de heer Littooij van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) een presentatie gegeven over het Ontwikkeltraject VRR, welke wordt begeleid door bureau Berenschot. 28 oktober 2020 vindt een conferentie over dit project plaats voor de leden van het Algemeen Bestuur van de VRR. Op maandag 12 oktober 2020 is er een raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen (BVM) gepland waar de deelnemende raadsleden input kunnen geven voor de inbreng van de burgemeester op 28 oktober 2020. Ter ondersteuning voor de raad hebben wij een notitie opgesteld om een mogelijke denkrichting te geven/ondersteunen te bieden voor de input van de raadsleden. 

Wijkbrandweerfunctionaris
Via de Voorjaarnota 2020 heeft uw raad extra middelen toegekend om de inzet van de wijkbrandweerfunctionaris in heel 2020 te kunnen financieren. Wij hebben in de Begroting 2021 een voorstel ingediend om structurele middelen aan te ramen voor het structureel continueren van de wijkbrandweerman.

Ontwikkelingen bij  Zorg- en Veiligheidshuis  Rotterdam-Rijnmond (ZVHRR) 
In de taakveldenraming 2020 van de begroting 2020 hebben wij aangegeven dat het ZVHRR medio 2020 zou verhuizen naar de Kop van Zuid in Rotterdam. Deze verhuizing heeft nog niet plaatsgevonden en het AB van het ZVHRR dient hierover nog een besluit te nemen. Het AB van het ZVHRR werkt aan een verdieping en verduurzaming om te komen tot een "Zorg- en Justitieplein" voor de regio. In dat kader loopt er ook een discussie om de bijdrage van de partners te herijken. De structurele lasten zijn toegenomen en de bijdrage van de partners zijn de afgelopen jaren niet verhoogd of geïndexeerd. Naar verwachting volgt in Q4 een besluit van het AB over de bijdrage en financiering van het ZVHRR. Momenteel is onze bijdrage € 0,25 per inwoner. Er ligt een voorstel om dit te verhogen naar € 0,40 per inwoner.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 1 staan hieronder weergegeven. 

1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur

Overheveling budget Impulsgelden Weerbaar bestuur - Technisch
Lasten / Baten: V/N 110 in 2020, N/V 110 in 2021
Kasstroom - V 110 in 2020, N 110 in 2021

Wij doen mee aan de pilot Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK. In dat kader hebben wij in 2020 een budget ontvangen van 120.000. Het project van de gemeente Capelle aan den IJssel richt zich op de preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijning en het versterken van de maatschappelijke weerbaarheid. Onder andere door een integrale samenwerking tussen het sociaal en veiligheidsdomein. En door samen te werken met professionals in de frontlinie, bewoners en ondernemers. Zodoende wordt een nieuwe maatschappelijke norm uitgedragen waarin criminele activiteiten geen ruimte kunnen krijgen binnen de samenleving. 

Diverse acties uit ons plan, zoals de trainingen op scholen, training omgang met polarisatie, en het educatief programma weerbaarheidsprogramma, zijn vanwege de Coronacrisis uitgesteld. En daarmee ook de kosten. Het ministerie heeft aangegeven de projecten graag alsnog in 2021 te willen laten uitvoeren en te willen financieren.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 110 in 2020 en N/V 110 in 2021 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.2 Budget wijkveiligheidsplannen 2020

Overheveling budget wijkveiligheidsplannen 2020 - Technisch
Lasten / Baten: V/N 60 in 2020, N/V 60 in 2021
Kasstroom - V 60 in 2020, N 60 in 2021

In het IVB5 heeft de raad besloten om een budget van 101K beschikbaar te stellen voor de wijkveiligheidsplanen. De conceptplannen zijn in december 2019 ter consulatie aangeboden aan de commissie BVM. De wijkveiligheidsplannen zijn in maart 2020 door het college definitief vastgesteld.
Daarbij is een bedrag van 86K gereserveerd voor de uitvoering in 2020, waarbij reeds 20K is uitgevoerd/besteed in 2019 (inzet sociale activering in Schollevaar en jongerenwerker in Florabuurt). De overige 15K was nog een PM-post. Daarmee resteert in 2020 een budget van 81K. Als gevolg van de Coronacrisis zijn diverse maatregelen nog niet ten uitvoer gebracht en daardoor de kosten nog niet gemaakt.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 60 in 2020 en N/V 60 in 2021 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.3 Overheveling budget project Alleen jij bepaalt

Overheveling budget project Alleen jij bepaalt - Technisch
Lasten/ Baten: Structureel V/N 38 vanaf 2021
Kasstroom: Incidenteel V/N 38 vanaf 2021

Wij hebben u geïnformeerd over de voortgang van het project AJB via onder ander de collegebrief van februari 2019 (kenmerk S32/1073487, toelichting resultaten project Alleen jij bepaalt wie je bent) en die van juli 2020 (kenmerk 132097/273230, evaluatie januari - juni 2020 Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022) . Inmiddels is in de praktijk gebleken dat via het project allerhande domeinen in beeld komen op het vlak (jeugd)zorg en vrije tijdsbesteding van de Capelse jongeren. Bijvoorbeeld de afstemming met sportclubs over het gebruik van accommodaties, contact met scholen over het aandragen van deelnemers en de pedagogische contacten die de instructeurs hebben met de jongeren en hun thuissituatie. In het kader van een integrale aanpak willen wij het project daarom onderbrengen in ons preventieve Jeugdbeleid.

Wij stellen u dan ook voor om de begroting aan te passen met V/N 38 vanaf 2021.

De wijziging zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma Mutatie
1 V38
6a N38
Totaal N0

1.4 Inzet team Handhaving

Inzet handhaving - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 50 in 2020
Kasstroom: N 50

Als gevolg van Corona heeft de eerste golf voor het team Handhaving voornamelijk in het teken gestaan van het uitvoeren van de Regionale Noodverordening. Het team is in zowel preventief als repressief opzicht actief geweest, waarbij het accent lag op het adviseren (in de vorm van persoonlijke bezoeken en het sturen van brieven aan diverse branches, profit en non-profit en andere publiek toegankelijke instellingen) om het virus te bestrijden. Totaal zijn 23 locaties, onder andere, voetbalkooien en JOP’s, tijdelijk afgesloten. Daarnaast zijn ook drukke plaatsen tijdelijk afgesloten om dagjesmensen te ontmoedigen, onder andere parkeerplaatsen bij het Schollebos en toeristische fietsroutes. De gemaakte kosten bedragen voor het afsluiten van locaties N 40 en de extra kosten van beveiliging en inhuur N 10.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 50 in 2020.

1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed

Implementatie  beheertool wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 122 eenmalig in 2020 en N18 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 122 eenmalig in 2020, N 18 structureel vanaf 2021

Professionalisering van het gebouwbeheer vereist dat we op gebied van wet- en regelgeving (compliancy) in control zijn. De gemeente heeft een maatschappelijke taak voor de gebruikers en huurders van haar vastgoed om een veilige werkomgeving te faciliteren. Door volledig te voldoen aan de wettelijke kaders omtrent gebouwbeheer, wordt hier voor een groot deel aantoonbaar invulling aan gegeven. Indien de verantwoordelijkheid van bepaalde zaken bij derden is belegd, heeft de gemeente een Zorgplicht (controlerende taak) om hierop te toetsen.
Om hier een verdiepingsslag te maken is het noodzakelijk dat per pand uitgezocht wordt welke elementen/installaties aanwezig zijn, welke wet- en regelgeving hieraan gekoppeld is, wie verantwoordelijk is, de controle hierop en het vastleggen van deze data.  Dit resulteert in  N 122 eenmalig in 2020 en voor de beheertool N 18 vanaf 2021. 

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 122 eenmalig in 2020 en N 18 vanaf 2021.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt op de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma’s:

Programma 2020 2021 2022 2023 2024
1. Integrale veiligheid en openbare orde N12 N2 N2 N2 N2
5a. Vrijetijdsbesteding (Sport en Cultuur) N61 N9 N9 N9 N9
6a. Sociale Infrastructuur N49 N7 N7 N7 N7
Totaal N122 N18 N18 N18 N18

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2020 incl. wijz. Wijz. NJN 2020 BG2020 na wijz. NJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N8.450 V123 N8.327 N8.761 N8.348 N8.298 N8.372
Baten V665 N0 V665 V672 V672 V672 V672
Saldo van baten en lasten N7.785 V123 N7.662 N8.089 N7.676 N7.626 N7.700
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V256 N170 V86 V170 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V34 N0 V34 V34 V26 V34 V34
Totaal mutaties reserves V290 N170 V120 V204 V26 V34 V34
Resultaat N7.495 N47 N7.542 N7.885 N7.650 N7.592 N7.666
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur V110 N0 V110
1.2 Budget wijkveiligheidsplannen 2020 V60 N0 V60
1.4 Inzet team Handhaving N50 N0 N50
1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed N12 N0 N12
0.5 Rente V24 N0 V24
0.11 Aanpassing budgetten energie N6 N0 N6
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten N3 N0 N3
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V123 N0 V123
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N170
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves N170
Mutatie Resultaat N47