Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

 • Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
 • Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren.

Wat gaan we daarvoor doen?

T.V. 5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960.

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - % Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Onderzoek vindt om de vier jaar plaats. In de bewonersenquête zijn vragen opgenomen over sport. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algeme voorzieningen/Sport.
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: unieke bezoekers

Door overgang naar nieuwe beheerder website zijn de cijfers van 2018 en 2019 niet bekend. De vernieuwde website is in januari 2020 gelanceerd. Door de corona-crisis is de communicatiecampagne rondom de vernieuwde site uitgesteld, daarom zijn de bezoekersaantallen lager dan verwacht.
Eenheid: stuks.

Bron: eigen beheer

NJN20 - Bezoekersaantallen digitale cultuurbalie: likes op Facebook

Eenheid: stuks.

Bron: eigen beheer

NJN20 - Deelnamepercentage aan de stimuleringsregeling gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Bron: (vrijwillige) abonnementen op de Monumentenwacht

NJN20 - Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Eenheid: %.

Bron: rapportage Monumentenwacht

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Bibliotheek en theater
In dit programma zijn wijzigingsvoorstellen opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten en gederfde inkomsten Corona van de Bibliotheek aan den IJssel en het Isala Theater in 2020. Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van de diverse partijen en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. 

Overige ontwikkelingen:
Zwembad/sportcombinatie Aquapelle
Op vrijdag 19 juni 2020 is de zwembad/sportcombinatie Aquapelle opgeleverd. Op 1 september 2020 is het gebouw officieel geopend door onze burgemeester. De uitvoering van dit project is binnen de projectkaders afgerond, op de vastgestelde planning, binnen de financiële middelen en conform in het bestek opgestelde kwaliteit.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5A staan hieronder weergegeven. 

5A.1 Budget Subsidieregeling Evenementen

Budget Subsidieregeling Evenementen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 100 in 2020, N/V 100 in 2021 
Kasstroom: V/N 100 in 2020, N/V 100 in 2021 

Als gevolg van de maatregelen tegen het Coronavirus was het gedurende een aantal maanden niet toegestaan evenementen te organiseren. Met de partijen die  reeds een aanvraag hadden ingediend is overlegd of evenementen naar een later tijdstip konden worden verschoven en welke voorbereidingskosten eventueel al gemaakt waren. Echter, op  een groot deel van de beschikbare middelen in de Subsidieregeling Evenementen is  geen beroep gedaan.  Wij willen u voorstellen deze middelen over te hevelen naar 2021, zodat er incidenteel meer ruimte is om in 2021 een grote activiteit voor de Capellenaar te organiseren, mits dat mogelijk is vanuit de regels van het rijk en het RIVM

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 100 in 2020 en N/V 100 in 2021 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

5A.2 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet 96 in 2020 en 94 in 2021)

Kredieten gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallast N 5 structureel vanaf 2021 en kapitaallast V 13 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 96 in 2020, N 94 in 2021

Voor de volgende onderwerpen moeten investeringskredieten aangevraagd of aangepast/herverdeeld worden:

 • Aanleg van padelbanen bij TC Capelle, Capelseweg 35;
 • Herverdeling krediet vervanging gymnastiekmateriaal gymlokaal Meeuwensingel;
 • Herverdeling krediet Energiebesparende maatregelen.

Wij stellen u voor om de volgende investeringskredieten beschikbaar te stellen of aan te passen:

 1. Voor de aanleg van padelbanen bij TC Capelle, Capelseweg 35, een investeringskrediet van 190, exclusief btw, in 2020 met een kapitaallast van N 5 met ingang van 2021. U bent hierover in de collegebiref van juli reeds geïnformeerd;
 2. Het krediet voor de vervanging van gymnastiekmateriaal Meeuwensingel te verlagen met 13 in 2020 en te verhogen met 13 in 2021. Dit resulteert in een latere afschrijving van het krediet. Wij stellen u voor in 2021 eenmalig  de kapitaallasten van V 3 te laten vrijvallen in de algemene middelen;
 3. Het krediet voor energiebesparende maatregelen te verlagen met 81 in 2020 en te verhogen met 81 in 2021. Dit resulteert in een latere afschrijving van het krediet. Wij stellen u voor in 2021 eenmalig de kapitaallasten van V 10 te laten vrijvallen in de algemene middelen.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

2020 2021 2021 2022 2021
Structureel Structureel Eenmalig
Projecten Taakveld Progr Krediet Krediet Lasten Lasten Lasten
1 Aanleg Padelbanen TKV 5-2 FD 5 190 N5
2 Vervanging gymnastiekmateriaal Meeuwensingel TKV 5-2 FD 5 -13 13 V3
3 Energiebesparende maatregelen TKV 8-3 FD 8 -81 81 V10
Totaal 96 94 N5 V13

5A.3 Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (Krediet -700 in 2020)

Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallasten V 31 eenmalig in 2021 en V 24 structureel vanaf 2022
Kasstroom:  V 700 in 2020

Op 1 september 2020 is het nieuwe Capelse sportcomplex Aquapelle geopend door de burgemeester en officieel in gebruik genomen.
Het traject van het opstellen van het Programma van Eisen (PvE) tot de uiteindelijke voltooiing van dit complex heeft enkele jaren geduurd waarin meerdere wijzigingen in het ontwerp van het complex hebben plaats gevonden.

Na de ontwerpfase is het project aanbesteed. Het geraamde budget was als gevolg van de aantrekkende markt en noodzakelijke aanpassingen in het ontwerp van het complex, onvoldoende. Voor de realisatie van het project heeft uw raad besloten extra budget beschikbaar te stellen. Het werk is hierna gegund aan De Vries en Verburg. Op 5 september 2018 is de overeenkomst getekend en is gestart met de realisatie van het gebouw.
Het project is gerealiseerd binnen de planning, kwaliteit en budget.

Het totaal gevoteerde krediet voor dit complex is in de begroting verwerkt als meerdere kredieten: kredieten voor de bouwkundige elementen, de installaties, de inrichting, de zonnepanelen en een aanvullend krediet. Dit is onder meer gedaan vanwege de verschillende afschrijvingstermijnen van de diverse gebouwonderdelen.

De begrote kosten per onderdeel in de aanbesteding wijken af van de oorspronkelijk gevoteerde kredieten. Dit is tussentijds niet herijkt in de begroting.

Nu de bouw van het complex is afgerond en wij de afrekening hebben opgemaakt, zien we dat het project een positief saldo heeft van V 700 en er nog een restkrediet is van 245 voor kosten in de nazorgperiode. Dit resulteert in een voordeel van V 700.

Wij stellen u voor

 1. De gevoteerde kredietbedragen volgens onderstaande tabel aan te passen in de begroting, en het voordeel (700) te verwerken in de begroting;
 2. De begrote uitgaven voor het sportcomplex in 2020 en 2021 aan te passen;
 3. De vrijval op de kapitaallasten als volgt te verwerken in de begroting: eenmalig V 31 in 2021, structureel V 24 vanaf 2022.
Krediet Was Wordt Mutatie
Bouwkundige onderdelen 9.312 12.042 2.730
Installaties 3.299 4.569 1.270
Inrichting 300 305 5
Zonnepanelen 802 334 -468
Nazorg 4.482 245 -4.237
Voorgestelde vrijval - 700 700
Totaal budget 18.195 18.195 -

5A.4 Naheffing BTW Isala theater

Naheffing BTW Isala theater - Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N 180 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 180 eenmalig in 2020

Als gevolg van een onderzoek over de jaren 2014-2018 door de Belastingdienst is gebleken dat er op bepaalde onderdelen de BTW- regels per abuis niet correct zijn toegepast. Hierdoor zal de Belastingdienst over de periode 2015-2018 in ieder geval een naheffing opleggen om deze BTW alsnog te vorderen..
De naheffing bestaat uit de onderstaande onderdelen:

 • Het onbelast verstrekken van BTW- belaste subsidies. Het ingeschatte naheffingsbedrag is N 90 in 2020;
 • Het onbelast factureren van elementen in huurovereenkomsten die feitelijk belast zijn. Het ingeschatte naheffingsbedrag is N 90 in 2020.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 180 eenmalig in 2020.

5A.5 Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona

Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: Incidenteel N 175 / V 75 eenmalig in 2020
Kasstroom: Incidenteel N 100 in 2020

Het Isala theater verwacht over het jaar 2020 een bedrag van N 175 aan meerkosten en inkomstenderving Corona. Het is onzeker wat de opeenvolgende verscherpte maatregelen dit najaar betekenen voor de rest van dit jaar.  Wij hebben een bedrag van V 75 voor het Isala ontvangen uit de subsidieregeling Noodsteun culturele sector Zuid-Holland 2020 van de Provincie Zuid-Holland.  De subsidie van de provincie vereist co-financiering vanuit de gemeente. Tevens is er een tweede/aanvullende aanvraag gedaan voor een provinciale subsidie. Hiervan zijn wij in afwachting op de reactie van de Provincie.

Het definitieve bedrag meerkosten en inkomsterderving  Corona wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van het Isala en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij indien nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis (gemeentefonds). De inkomsten zijn verwerkt in programma 0.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met N 175 / V 75 eenmalig in 2020.

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2020 incl. wijz. Wijz. NJN 2020 BG2020 na wijz. NJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N12.137 N129 N12.266 N13.104 N13.096 N13.091 N13.127
Baten V3.546 V77 V3.623 V4.023 V4.023 V4.023 V4.023
Saldo van baten en lasten N8.591 N52 N8.643 N9.081 N9.073 N9.068 N9.104
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V121 N100 V21 V179 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N38 N0 N38 N38 N38 N38 N38
Totaal mutaties reserves V83 N100 N17 V141 N38 N38 N38
Resultaat N8.508 N152 N8.660 N8.940 N9.111 N9.106 N9.142
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5A.1 Budget Subsidieregeling Evenementen V100 N0 V100
5A.4 Naheffing BTW Isala theater N180 N0 N180
5A.5 Isala theater compensatie meerkosten en inkomstenderving Corona N175 V75 N100
4.5 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed N18 V2 N16
0.5 Rente V262 N0 V262
0.12 Compensatie meerkosten Corona N24 N0 N24
0.11 Aanpassing budgetten energie N24 N0 N24
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten N9 N0 N9
1.5 Wet- en regelgeving omtrent gemeentelijk vastgoed N61 N0 N61
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N129 V77 N52
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N100
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves N100
Mutatie Resultaat N152

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Wat willen we bereiken?

TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel.

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit deelprogramma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - m2 groen

Eenheid: m2.

Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal bomen

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

NJN20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.
Eenheid: %.

Bron: beheerplan 2016-2020

NJN20 - Aantal onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal Stadslandbouwprojecten

Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

NJN20 - Aantal meldingen buitenruimte

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

NJN20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: %.

Bron: interne registratie

Onwikkelingen

Impact Corona:
Vertraging uitvoering projecten
We verwachten een vertraging in de uitvoering van projecten. Werkzaamheden als werkvoorbereiding kosten thuis meer tijd dan op kantoor. Ook voor aannemers kosten werkzaamheden als aanplanten van nieuw groen en schoffelen meer tijd omdat meer afstand gehouden moet worden.

Kinderboerderij
In dit programma zijn wijzigingsvoorstellen opgenomen met betrekking tot de verwachte meerkosten en gederfde inkomsten Corona van Kinderboerderij Klaverweide  in 2020.  Het definitieve bedrag wordt bekend bij de jaarrekening 2020 van de kinderboerderij en zal dan verrekend worden. Dan is er ook meer zicht op langere termijn effecten en zullen wij waar nodig een voorstel bij de Voorjaarsnota 2021 doen. 

Overige ontwikkelingen:
Haalbaarheidsonderzoek verplaatsen kinderboerderij
In september 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gestart naar de mogelijkheid van het verplaatsen van de kinderboerderij naar het Schollebos. Dit in het kader van de visie op het Schollebos. Naar verwachting wordt dit onderzoek in het eerste kwartaal van 2021 afgerond. 

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 5B staan hieronder weergegeven. 

5B.1 Duiker B. van Dijklaan (Krediet 150 in 2020 en 25 in 2021)

Water – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 4/ V 4 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 150 in 2020 en N 25 in 2021

In een duiker aan de Burgemeester van Dijklaan blijkt een verstopping te zijn. Dit kan leiden tot overstromingen en inzakken van de duiker. Voorlopig is dit opgelost door de duiker af te sluiten, dit is echter geen permanente oplossing. Om deze calamiteit te verhelpen zal de duiker  vervangen moeten worden.

Wij stellen u voor een krediet van 150 in 2020 en 25 in 2021 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 4 met een evenredige onttrekking V 4 uit de reserve Water vanaf 2022.

5B.2 Investering IBOR (Krediet -136)

Investering IBOR – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 153 / N 29 in 2021, V 12 / V 10 in 2022, V 8 / V 22 in 2023 en N 38 / V 22 in 2024
Kasstroom: V 3.385 in 2020, N 2.939 in 2021, N 1.033 in 2022, V 194 in 2023 en V 529 in 2024

Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. De belangrijkste oorzaken zijn:

 • Uitlopen van werkzaamheden door de nutsbedrijven;
 • Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen;
 • Beperkte ruimte in de ondergrond voor zowel riolering als kabels en leidingen waardoor tijdens het werk oplossingen moeten worden gezocht;
 • Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd);
 • Door beperkingen vanwege Covid-19 duren zowel voorbereiding als uitvoering langer;
 • Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Opvallend in onderstaande tabel zijn bij de verschuiving in jaren wellicht de afschrijvingen van N 19 in 2023 en N 15 in 2024. Oorzaak hiervan is dat enkele kredieten een jaar naar voren naar voren zijn geschoven van 2023 naar 2022 en van 2024 naar 2023 waardoor de afschrijvingslasten 1 jaar eerder starten. Als gevolg van de verschuiving in jaren is het financieel effect  op de afschrijvingen 0 in 2025.

Uit controle van de begrote afschrijvingslasten is gebleken dat deze niet overeenkomen met de werkelijke afschrijvingslasten. Wij hebben daarom in onderstaande tabel een correctie afschrijving opgenomen van  V 17 in 2021,  V 5 in 2022, V 20 in 2023 en N 29  in 2024.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten in 2020  te verlagen met 3.385, 194 in 2023 en 529 in 2024 en te verhogen met 2.939 in 2021 en 1.033 in 2022. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 153 in 2021, V 12 in 2022 en V 8 in 2023 en te verhogen met N 38 in 2024, gevolgd door een dotatie aan de Reserve Water van N 29 in 2021 en een onttrekking uit de Reserve Water van V 10 in 2022, V 22 in 2023 en V 22 in 2024.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 5.7 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2020 2021 2022 2023 2024
Verschuiving in jaren -3.405 3.095 1.033 -194 -529 - N0 V135 V1 N19 N15
Aframen/aanramen 20 -156 - - - -136 N0 V1 V6 V6 V6
Correctie afschrijving - - - - - - N0 V17 V5 V20 N29
Totaal -3.385 2.939 1.033 -194 -529 -136 N0 V153 V12 V8 N38
Reserve Water N0 N29 V10 V22 V22
Saldo N0 V124 V22 V30 N16

5B.3 Grondverkoop project Zaanse Schans

Grondverkoop project Zaanse Schans - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 30 eenmalig in 2020
Kasstroom: V 30 eenmalig in 2020

Binnen het project Zaanse Schans in Schollevaar koopt Havensteder dit najaar een perceel gemeentegrond aan t.b.v. het appartementencomplex aan de Norma.

Wij stellen u voor de baten in de begroting eenmalig met V 30 te verhogen.

5B.4 Prognose Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden

Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden (N 50 / V 50 eenmalig in 2020 en N 15 structureel ingaande 2021) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 50 / V 50 eenmalig in 2020 en N 15 structureel ingaande 2021
Kasstroom: N 50 / V 50 eenmalig in 2020 en N 15 structureel ingaande 2021

We verwachten dit jaar voor zowel de lasten- als de batenkant een afwijking ten opzichte van het budget. Aan de lastenkant (N 50) wordt dit veroorzaakt door een tariefstijging van de waterschapsbelasting en extra externe inhuur op het Erfgrenzenproject. Voor wat betreft de inkomsten verwachten we een V 50 door meer grondverkopen dan begroot. De tarieven voor de waterschapsbelasting vanaf 2021 zijn op dit moment nog niet definitief, maar we verwachten dat dit meerjarig een structureel nadeel van N 15 met zich meebrengt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 50 en ingaande 2021 structureel met N 15 te verhogen en de baten in de begroting 2020 eenmalig met V 50 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2020 incl. wijz. Wijz. NJN 2020 BG2020 na wijz. NJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N6.953 V22 N6.931 N6.760 N6.754 N7.019 N7.111
Baten V893 V80 V973 V893 V893 V893 V893
Saldo van baten en lasten N6.060 V102 N5.958 N5.867 N5.861 N6.126 N6.218
Mutaties in reserves:
Reserve Water N0 N0 N0 N44 V186 V358 V371
Reserve Openbare Ruimte N34 N0 N34 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V42 N0 V42 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N69 N0 N69 N69 N87 N69 N69
Totaal mutaties reserves N61 N0 N61 N113 V99 V289 V302
Resultaat N6.121 V102 N6.019 N5.980 N5.762 N5.837 N5.916
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5B.3 Grondverkoop project Zaanse Schans N0 V30 V30
5B.4 Prognose Verkoop/verhuur gemeentelijke gronden N50 V50 N0
0.5 Rente V88 N0 V88
0.12 Compensatie meerkosten Corona N14 N0 N14
0.11 Aanpassing budgetten energie N2 N0 N2
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V22 V80 V102
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves N0
Mutatie Resultaat V102