Programma 4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten).

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN20 - Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

NJN20 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing.

Onwikkelingen

Impact Corona:
Noodopvang en ouderbijdrage peuteropvang
Gedurende de periode dat de scholen gesloten waren hebben wij kosten gemaakt voor noodopvang en de compensatie van de ouderbijdrage peuteropvang. Hiervoor worden wij door het Rijk gecompenseerd. In dit programma is hiertoe een wijzigingsvoorstel opgenomen.

Overige ontwikkelingen:
Aanpassing subsidieplafond 2021 Subsidieregeling Onderwijskansen
In de Programmabegroting 2021 zijn de  subsidieplafonds vastgesteld. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Onderwijskansen is gesteld op 700. In verband met de overheveling van de Rijksmiddelen Onderwijsachterstanden van 2020 naar 2021 (zie wijzigingsvoorstel 4.2) verhogen wij het subsidieplafond voor 2021 met 200. Het subsidieplafond voor de Subsidieregeling Onderwijskansen wordt daarmee voor 2021 gesteld op 900. 

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 4 staan hieronder weergegeven. 

4.1 Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN)

Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN) - Beleidskeuze
Lasten / Baten: Incidenteel V 40 in 2020
Kasstroom: Incidenteel V 40 in 2020

Als gevolg van de Coronacrisis zijn in het eerste halfjaar van 2020 in verband met het sluiten van de scholen minder BSN activiteiten uitgevoerd dan was voorzien. Omdat een aantal scholen na de heropening heeft aangegeven prioriteit te leggen bij het inzetten op eventuele opgelopen onderwijsachterstanden worden er in de 2e helft van 2020  wederom minder activiteiten uitgevoerd dan gepland.  Daardoor is in zijn totaliteit minder subsidie verstrekt over 2020.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verlagen met V 40 in 2020.

4.2 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid

Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid - Technisch
Lasten/Baten: V/N 1.100 in 2020 en N/V 2.220 in 2021
Kasstroom: V 1.100 in 2020, N 2.220 in 2021

Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Op grond van een nieuwe verdeelsleutel die is ingegaan per 2019 vallen meer Capelse kinderen onder de doelgroep van het onderwijsachterstandenbeleid en ontvangen wij een hogere bijdrage van het Rijk. In 2019 ontvingen wij een bedrag van V 2.177 en in 2020 een bedrag van V 2.755. Bij de Jaarrekening 2019 hebben wij u geïnformeerd over een onderbesteding van de beschikbare middelen over 2019 van V 1.120 in verband met de nog op handen zijnde herijking van het onderwijsachterstandenbeleid. Omdat het hier een specifieke uitkering van het Rijk betreft met een looptijd van vier jaar (2019 t/m 2022) Niet bestede middelen over de looptijd worden teruggevorderd door het Rijk. Omdat we de overgebleven middelen van 2019 ook niet in 2020 zullen besteden, ramen we deze aan in 2021.

Dit resulteert in  N/V 1.120 in 2021. 

In april 2020 heeft u het nieuwe beleid vastgesteld met de notitie ´Kansen voor ieder Kind´. In deze notitie is ook de inzet van de beschikbare middelen bepaald (inclusief onderbesteding 2019). Ook voor 2020 verwachten wij nog een onderbesteding van de middelen van V 1.100. De reden hiervoor is dat de in het beleid opgenomen uitbreiding de subsidie voor peuteropvang pas per 1 augustus is gestart. Daarnaast is het aantal aanvragen bij de subsidieregeling Onderwijskansen die ook per 1 augustus open staat achter gebleven. Wij verwachten dat dit een gevolg is van de coronacrisis. Inmiddels zijn de aanvragen voor 2021  voor de subsidieregeling Onderwijskansen op gang gekomen.
Medio 2021 hebben wij meer zicht op het beroep dat gedaan wordt op de subsidieregeling Peuteropvang. Indien een herverdeling van de inzet van de middelen nodig blijkt dan komen wij hierop terug bij de Voorjaarsnota 2021.

Dit resulteert in V/N 1.100 in 2020 en N/V 1.100 in 2021.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 1.100 in 2020 en N/V 2.220 in 2021.

4.3 Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal (Krediet 333 in 2020)

Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal – Onvermijdelijk
Lasten/Baten:  N 367 eenmalig in 2020 , kapitaallast N 8 structureel vanaf 2021.
Kasstroom: Krediet + 333 eenmalig in 2020, N 367 eenmalig in 2020.

Tijdens de sloop van het voormalige schoolgebouw van SBO De Bouwsteen, Lijstersingel en De Capelse Schoolvereniging met gymnastieklokaal, Pelikaanweg, is ondanks destructief asbestonderzoek meer asbest aangetroffen. De extra saneringskosten bedragen eenmalig N 700 in 2020. Op de locatie van De Capelse Schoolvereniging met gymnastieklokaal, Pelikaanweg zal na de sloop een nieuw schoolgebouw en gymnastieklokaal worden gebouwd. De kosten van de asbestsanering van N 333 van deze locatie wordt, conform het BBV, geactiveerd.  Na de sloop van het schoolgebouw op de locatie Lijstersingel zal geen nieuw schoolgebouw worden gebouwd. Conform het BBV mogen deze kosten van N 367 daarom niet worden geactiveerd.

Wij stellen u voor om:

  1. Een krediet beschikbaar te stellen van 333 eenmalig in 2020 voor de asbestsanering van de locatie Pelikaanweg en een kapitaallast aan te ramen van N 8 structureel vanaf 2021;
  2. Eenmalig N 367 in 2020 beschikbaar te stellen voor de asbestsanering van de locatie Lijstersingel.

4.4 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed  – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 52 / N 17 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 52 / N 17 eenmalig in 2020

In 2020 hebben een aantal mutaties plaatsgevonden in het gemeentelijk vastgoed die resulteren in N 52 / N 17 eenmalig in 2020.

1. Programma 4: TKV 4-2 FD Onderwijshuisvesting
Huur van de nieuwbouw SBO De Bouwsteen, Lijstersingel 22 op basis van genormeerde rijksvergoeding voor materiele instandhouding van het pand is hoger dan de werkelijke lasten,. Dit levert per saldo een voordeel op van V 27.

2. Programma 5a: TKV 5-1 SAM Sportbeleid en activering
Compensatie van de kostendekkende verhuur van de opgeleverde kleedkamers van de voetbalverenigingen SVS (Capelseweg 31) en CVV Zwervers (Couwenhoekseweg 1) levert een nadeel op van N 25.

3. Programma 5a: TKV 5-2 FD Sportaccommodaties
3a. Doorberekening van de exploitatie van de kleedkamers voor de voetbalverenigingen SVS en CVV Zwervers levert per saldo een voordeel op van V 9.
3b. Daarnaast verloopt de lasten en baten als gevolg van de aanleg van de Padelbanen voor Tennisclub Capelle (Capelseweg 35) budgettair neutraal (N 3/V 3).

4. Programma 5a: TKV 5-6 FD Media
Door actualisatie van de servicekosten van de bibliotheek (Stadsplein 39), kunnen de lasten en baten budgettair verlaagd worden (N 27/V 27).

5. Programma 6a: TKV 6-1 FD Samenkracht en burgerparticipatie
Als gevolg van de coronacrisis heeft wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneels erf 20, in 2020 minder inkomsten uit tijdelijk verhuur en horeca verkoop, maar ook minder horeca uitgaven. Met ingang van het jaar 2020 resulteert bovenstaande mutatie in een eenmalig nadeel van N 33 (V 17/N 50).

6. Programma 6a: TKV 6-1 FD Samenkracht en burgerparticipatie
Het bestuur van de Stichting Bouw en Beheer van het Zuid-Moluks ontmoetingscentrum is niet in staat om voldoende middelen te generen om de huur te betalen. Over 2020 is er een huurachterstand van N 47. De verwachting is dat dit bedrag, maar ook de toekomstige huurverplichting, niet door de Stichting opgebracht kan worden. Voor begroting 2021 en volgende jaren is al rekening gehouden met het niet ontvangen van deze huurinkomst.

Wij stellen u voor de mutaties in de begroting te verwerken met N 52/N 17 eenmalig in 2020. De structurele mutaties vanaf 2021 zijn meegenomen in de voorstellen voor de begroting 2021.

De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Vastgoed Programma Lasten Baten Totaal
1 Lijstersingel 22 4 N51 V78 V27
Totaal programma 4 N51 V78 V27
2 Sportbeleid 5a N25 N0 N25
3a Capelseweg 31 5a N8 V11 V3
Couwenhoekseweg 1 5a N9 V15 V6
3b Capelseweg 35 5a N3 V3 N0
4 Stadsplein 5 5a V27 N27 N0
Totaal programma 5a N18 V2 N16
5 Maria Danneels erf 20 6a V17 N50 N33
6 Noorderbreedte 101 6a N0 N47 N47
Totaal programma 6a V17 N97 N80
Totaal N52 N17 N69

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2020 incl. wijz. Wijz. NJN 2020 BG2020 na wijz. NJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N9.058 V1.193 N7.865 N10.440 N8.441 N8.657 N9.284
Baten V3.520 N1.022 V2.498 V5.717 V3.497 V3.497 V3.497
Saldo van baten en lasten N5.538 V171 N5.367 N4.723 N4.944 N5.160 N5.787
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V192 N0 V192 V86 N0 V64 V302
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N37 N0 N37 N37 N37 N37 N37
Totaal mutaties reserves V155 N0 V155 V49 N37 V27 V265
Resultaat N5.383 V171 N5.212 N4.674 N4.981 N5.133 N5.522
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
4.1 Vrijval budget Subsidieregeling Brede School Netwerken (BSN) V40 N0 V40
4.2 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid V1.100 N1.100 N0
4.3 Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal (Krediet 333) N367 N0 N367
4.4 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed N51 V78 V27
0.5 Rente V493 N0 V493
0.12 Compensatie Corona N22 N0 N22
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V1.193 N1.022 V171
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves N0
Mutatie Resultaat V171