Programma 8 Stadsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

TV8.1 Geo data beschikbaar in 3D.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2021.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.3 Gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV8.3 Verbeteren van de woonkwaliteit van Capelle.

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hier treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Demografische druk

De som van het aantal personen van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 20 tot 65 jaar.
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)

NJN20 - Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Vanaf 2020 is de meeteenheid aangepast van "aantal per 1.000 woningen" naar "aantal per 1.000 inwoners". Hierdoor zijn de streefwaarden van voorgaande jaren niet meer bruikbaar. 
Eenheid: per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)

NJN20 - WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen.
Eenheid: duizend euro.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)

NJN20 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

NJN20 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Te realiseren grondgebonden woningen

Percentage te realiseren grondgebonden woningen ten opzichte van het totaal aantal te bouwen woningen (grondgebonden en appartementen) minus sloop.
Eenheid %.

Bron: woningbouwprogramma in het MeerjarenProgrammaStadsontwikkeling (MPS)

NJN20 - Woningvoorraad

Eenheid: stuks.

Bron: buurtmonitor

NJN20 - Omvang sociale voorraad

Eenheid: stuks.

Bron: corporaties

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Woningmarkt
Vooralsnog zijn er geen signalen dat Corona van invloed is op de woningmarkt. De vraag naar woningen blijft onverminderd hoog. Ten aanzien van nieuwbouw zien wij nog geen terugtrekkende beweging van ontwikkelaars of initiatiefnemers.

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 8 staan hieronder weergegeven. 

8.1 Actualisatie Grondexploitaties

Actualisatie Grondexploitaties - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 1.556 / V 2.329 in 2020, V 2.511 / N 2.352 in 2021, N 3.779 / V 3.227 in 2022, N 609 / V 842 in 2023 en V 1.553 / N 1.797 in 2024
Voorziening verliesgevende complexen: -1.948 in 2020, +553 in 2022 en + 1.395 in 2024
Kasstromen: N 923 / N 1.962 in 2020, V 1.882 / V 4.002 in 2021, N 1.838 / N 641 in 2022, N 503 / V 19 in 2023, V 147 / V 13 in 2024

Voor de projecten met actief grondbeleid worden de kosten en opbrengsten inzichtelijk gemaakt in grondexploitaties. In de bijlage bij de Najaarsnota 2020 geven we inzicht in de financiële actualisatie van de projecten met een vastgestelde grondexploitatie.
Bij deze actualisatie gaan we er vanuit dat we aan het eind van het jaar 5 projecten gaan afsluiten. Van deze 5 projecten voldoen 2 projecten niet langer aan de voorwaarde van het BBV geldende regels rondom grondexploitaties. We gaan daar verkopen in huidige staat. Voor deze 2 (faciliterende) projecten nemen we separate budgetten onder taakveld 8.1 op. Daarnaast leidt dit tot een vrijval van de voorziening verliesgevende complexen en het afboeken van de boekwaarde Bouwgronden in de Exploitatie op de balans per 31 december 2019.

Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Effecten Actualisatie grondexploitaties NJN2020 2020 2021 2022 2023 2024
Taakveld 8.2 Grondexploitaties
Lasten N620 V2.182 N1.752 N415 V210
Dotatie voorziening verliesgevende complexen N12 N0 N0 N0 N0
Afboeken boekwaarden per 31-12-2019 N1.599 N0 N0 N0 N0
Balansmutaties lasten V978 V630 N1.941 N106 V1.406
Totaal lasten N1.253 V2.812 N3.692 N521 V1.616
Baten N2.515 V3.939 N659 N0 N0
Mutatie winstnemingen V186 V397 N483 V302 N194
Vrijval voorziening verliesgevende complexen V1.948 N0 N0 N0 N0
Balansmutaties baten V2.157 N6.751 V4.352 V521 N1.616
Totaal baten V1.776 N2.415 V3.209 V823 N1.810
Totaal saldo baten en lasten V523 V397 N483 V302 N194
Taakveld 8.1 Facilterende projecten
Lasten N303 N301 N86 N88 N63
Baten V553 V63 V18 V19 V13
Totaal saldo baten en lasten V250 N238 N68 N69 N50
Totale mutatie
Lasten N1.556 V2.511 N3.779 N609 V1.553
Baten V2.329 N2.352 V3.227 V842 N1.797
Totaal saldo baten en lasten V773 V159 N551 V233 N244

8.2 Externe inhuur Ruimtelijke Ordening

Externe inhuur Ruimtelijke Ordening (N 65 eenmalig in 2020) – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 65 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 65 eenmalig in 2020

Het tekort aan capaciteit binnen het team Ruimtelijke Ordening heeft tot gevolg dat we hiervoor extern inhuren. Dit leidt tot een overschrijding op het budget welke voornamelijk wordt veroorzaakt door het inhuren van een senior- en een beleidsadviseur. Vanaf 2021 wordt de formatie van het team RO uitgebreid met een beleidsadviseur, maar dit jaar huren we deze capaciteit nog in. Door het inzetten van onze senior beleidsadviseur RO binnen de Omgevingsvisie hebben we ook voor deze functie externe capaciteit moeten inhuren.

Om dit tekort op het budget op te kunnen vangen stellen wij u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 65 te verhogen.

8.3 Leges omgevingsvergunningen

Leges en voorziening omgevingsvergunningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 2.229 / N 2.536 in 2020, N 2.766 / V 2.943 in 2021, V 178 in 2022, V 178 in 2023 en structureel V 84 vanaf 2024
Kasstroom: N 2.536 in 2020, V 2.943 in 2021, N 316 in 2022, V 11 in 2023 en structureel V 84 vanaf 2024

Met de Najaarsnota 2019 (voorstel 8.4.5) is besloten om voor de leges een voorziening omgevingsvergunningen in te stellen voor de periode 2020-2023. Uitgangspunt hierbij waren de verwachte aanvragen voor het nieuwe Rivium met een piek van de baten in 2020 met daar tegenover de bijkomende lasten die zich over meerdere jaren spreiden. Voor de transformatie van het Rivium is nu de verwachting dat de aanvragen doorschuiven naar de 1e helft 2021. De noodzaak voor de voorziening is er om die reden niet meer in 2020. Daarom stellen wij u voor de begrote dotatie in 2020 terug te draaien (V 2.229) en de voorziening alleen te betrekken op de periode 2021-2023.

Onderstaand treft u in tabel 1 een overzicht aan van de te verwachten leges omgevingsvergunningen in de periode 2020-2024. Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) betreft in 2020 de aanvraag voor de nieuwbouw Eben Haëzerschool en in 2021 de nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling (MPS) betreft diverse projecten zoals de woningbouwontwikkeling Hoven II, de Mient en ’s-Gravenweteringpark.

Als gevolg van de verschuiving van de verwachte leges voor het Rivium naar 2021 en de bijstelling MPS op basis van de meest recente woningbouwplanning, wijzigen de begrote dotaties aan én onttrekkingen uit de voorziening in de periode 2021-2023 zoals opgenomen in onderstaande tabel 2. Het saldo van de voorziening ultimo 2023 bedraagt 0.

Wij stellen u voor, zoals opgenomen in tabel 3, om de lasten en baten als volgt aan te passen: V 2.229 / N 2.536 in 2020, N 2.766 / V 2.934 in 2021, V 178 in 2022, V 178 in 2023 en structureel V 84 vanaf 2024.

Tabel 1: Leges omgevingsvergunningen 2020 2021 2022 2023 2024
1. SHO V75 V92 N0 N0 N0
2. MPS V1.171 V1.006 V270 V270 V270
3. Transformatie Rivium N0 V2.549 V879 N0 N0
4. Kleine aanvragen V74 V74 V74 V74 V74
Totaal prognose V1.320 V3.722 V1.223 V344 V344
Huidige begroting V3.856 V779 V1.540 V333 V260
Saldo = te begroten leges N2.536 V2.943 N316 V11 V84
Gemiddelde prognose leges periode 2021-2023 V1.763 V1.763 V1.763
Doteren/onttrekken voorziening = totaal prognose -/- gemiddelde N1.959 V540 V1.419
Tabel 2: Voorziening omgevingsvergunningen 2020 2021 2022 2023
Begrote dotatie N2.229 N0 N0 N0
Begrote onttrekking N0 V807 V46 V1.252
Totaal begroot N2.229 V807 V46 V1.252
Nieuwe begrote dotatie aan voorziening N0 N1.959 N0 N0
Nieuwe begrote lagere dotatie / onttrekking uit voorziening V2.229 N0 V540 V1.419
Mutatie voorziening V2.229 N2.766 V494 V167
Saldo voorziening per 31 december N0 V1.959 V1.419 N0
Tabel 3: Lasten / baten overzicht 2020 2021 2022 2023 2024
Te begroten leges N2.536 V2.943 N316 V11 V84
Dotaties aan / onttrekking uit voorziening V2.229 N2.766 V494 V167 N0
Saldo N307 V177 V178 V178 V84

8.4 Vergunningverlening en handhaving

Vergunningverlening en handhaving – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 555 en N 72 in 2020 en N 555 en N 144 in 2021 en 2022 
Kasstroom: V 555 en N 72 in 2020 en N 555 en N 144 in 2021 en 2022

Gezien de hoeveelheid aan én de omvang van de nieuwbouwprojecten zijn met de NJN 2019 (8.4.5) en de VJN 2020 (8.8) extra lasten opgenomen vanwege het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en de transformatie van het Rivium zoals opgenomen in onderstaande tabel.

De aanvragen voor de transformatie van het Rivium komen waarschijnlijk niet meer in de 2e helft 2020 zoals eerder het uitgangspunt was, maar komen nu naar verwachting in de 1e helft 2021. Daardoor zal ook de piek in de lasten naar verwachting pas plaatsvinden in 2021. Verder willen we ook de lasten begroten voor de welstandstoets (Q-team Rivium). Hiervoor verwachten aan lasten in N 72 in 2020 en N 144 in 2021 en 2022.

Wij stellen u voor om de lasten voor de inhuur vergunningverlening, handhaving en technische adviezen in 2020 met V 555 te verlagen en in 2021 te verhogen met N 555. Voor de welstandstoets stellen wij u voor een budget beschikbaar te stellen van 72 in 2020 en 144 in 2021 en 2022. Deze kosten worden meegenomen in de bepaling van de kostendekkenheid van de bouwleges.

VTH Begroot 2020 Realisatie 2020 Doorschuiven
Inhuur vergunningverlening N375 N175 V200
Inhuur handhaving N275 N0 V275
Technische adviezen N150 N70 V80
Totaal N800 N245 V555
Q-team+ Rivium Begroot 2020 Realisatie 2020 Begroot 2021 Begroot 2021
Welstandstoets N0 N72 N0 N0
Begroten Najaarsnota 2020 N72 N144 N144

8.5 Doorschuiven kredieten Rivium (Krediet - 790 / 590 in 2020 en 790 / -590 in 2021)

Doorschuiven kredieten Rivium - Technisch
Lasten / Baten: kapitaallasten V 10 in 2020 en 2021
Kasstroom: V 200 in 2020 en N 200 in 2021

De kredieten voor Het nieuwe Rivium – zie onderstaande tabel - zijn nog onderdeel van de begroting 2020. Met het vaststellen van het gebiedspaspoort 2.0 zijn ambities en uitgangspunten vastgelegd gericht op transformatie en verandering als ook op de herontwikkeling naar een hoog stedelijke woon-werkwijk. In dit jaar zal een deel van het krediet voor het Rivium worden besteed (300), maar het restant zullen we doorschuiven naar volgend jaar. Het aanleggen van een park zal dit jaar nog niet worden uitgevoerd.

Wij stellen u voor beide kredieten door te schuiven naar 2021 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 10 in 2020 en 2021.

Wijziging op kredieten Afschrijvingen
Naam krediet 2020 2021 2020 2021
Het nieuwe Rivium - lasten -590 590
Het nieuwe Rivium - baten 590 -590
Het nieuwe Rivium park -200 200 V10 V10
Totaal -200 200 V10 V10

8.6 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 745 / N 745 in 2020 en N 745 / V 745 in 2021
Kasstroom: V 745 in 2020 en N 745 in 2021

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

Besluit 2020 2021
Implementatie omgevingswet NJN2016 8.4.1 / VJN2019 8.4.1 V65 N65
Gebiedsvisie Landelijk Capelle VJN2019 8.4.7 V800 N800
Mutatie lasten V865 N865
Verkoop 's-Gravenweg 325 NJN2019 8.4.8 N120 V120
Mutatie baten N120 V120
Totaal mutatie lasten en baten V745 N745
0-10 Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N745 V745

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2020 incl. wijz. Wijz. NJN 2020 BG2020 na wijz. NJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N20.292 V2.138 N18.154 N24.238 N17.933 N16.023 N5.792
Baten V17.618 N327 V17.291 V17.420 V14.841 V15.059 V1.649
Saldo van baten en lasten N2.674 V1.811 N863 N6.818 N3.092 N964 N4.143
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V580 N745 N165 V745 N0 N0 N0
Reserve herstr.actief grondbeleid N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N121 N0 N121 N52 N52 N52 N52
Totaal mutaties reserves V459 N745 N286 V693 N52 N52 N52
Resultaat N2.215 V1.066 N1.149 N6.125 N3.144 N1.016 N4.195
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
8.1 Grondexploitaties N1.556 V2.329 V773
8.2 - Externe inhuur Ruimtelijke Ordening N65 N0 N65
8.3 Leges omgevingsvergunningen V2.229 N2.536 N307
8.4 Vergunningverlening en handhaving V483 N0 V483
8.5 Doorschuiven kredieten Rivium (Krediet - 200 in 2020 en 200 in 2021) V10 N0 V10
8.6 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven V865 N120 V745
0.5 Rente V172 N0 V172
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V2.138 N327 V1.811
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N745
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves N745
Mutatie Resultaat V1.066