Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV2.1 Verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken.

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Aantal verkeersdoden

Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.
Eenheid: stuks.

Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

NJN20 - Aantal letselongevallen

Wij vinden het van belang om inzicht te geven in het aantal verkeersdoden en letselongevallen, maar niet gepast om hier streefwaarden voor op te nemen.
Eenheid: stuks.

 

Bron: landelijke verkeersongevallenregistratie

NJN20 - Aantal meldingen buitenruimte

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: stuks.

Bron: interne registratie

NJN20 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren.
Eenheid: %.

Bron: interne registratie

NJN20 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek.
Eenheid: %.

Bron: beheerplan 2016-2020

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Openbaar Vervoer
Voor OV zijn er geen effecten voor de begroting geweest vanwege coronacrisis. Gratis OV voor senioren is doorgegaan. Evenals de vervoerplannen voor 2020 en de voorbereiding van de vervoerplannen voor 2021. De subsidiebijdrage van de MRDH aan de vervoerders voor de vervoerplannen 2020 wordt conform begroting van de MRDH doorbetaald, ondanks een uitgedunde dienstregeling in het 2e kwartaal 2020. De bestuurscommissie Va van de MRDH heeft besloten om de subsidiebijdrage voor 2020 aan de vervoerders niet te korten voor deze periode, voor een toekomstbestendig OV. Wat betreft de buurtbus voor Capelle, volgt Capelle dezelfde lijn als de MRDH wat betreft de bijdrage uit de begroting voor de buurtbus. Dus geen korting voor het niet rijden van de buurtbus in de periode maart-mei en augustus-september.

Schoolzones
Het verkeerveiligheidsproject voor veiligere schoolomgevingen is doorgegaan en er zijn geen effecten voor de begroting geweest vanwege de coronacrisis. Voor het jaarlijks terugkerende praktisch verkeersexamen voor basisschoolleerlingen zullen de scholen, die het schoolseizoen 2019/2020 niet meegedaan hebben aan het fietsverkeersexamen, volgend jaar het dubbele aantal leerlingen sturen.

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 

2.1 Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle

Subsidie haalbaarheidsstudies Park Shuttle – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 30 / V 30 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 30 / V 30 eenmalig in 2020

In december 2019 hebben we bij de Vervoersautoriteit van de MRDH subsidie aanvragen gedaan voor het uitvoeren van drie haalbaarheidsstudies ten behoeve van de ParkShuttle, welke inmiddels zijn verleend (V44). Dit bedrag wordt evenredig verdeeld over de gemeente Capelle, Conexxion en ToGether. In de Voorjaarsnota 2020 hebben we ons aandeel van 14,5 K reeds in de begroting verwerkt. Voor het resterende bedrag stellen wij u voor de lasten en baten in de begroting 2020 eenmalig met N 30 / V 30 te verhogen.

2.2 Buurtbus

Buurtbus - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 22 in 2020, V 25 in 2021, V 13 in 2022 en V 35 in 2023 eenmalig
Kasstroom: N 22 in 2020, V 25 in 2021, V 13 in 2022 en V 35 in 2023 eenmalig

Vanuit de MRDH ontvangen we gedurende drie jaar een subsidie ten behoeve van de buurtbus. In de begroting is deze verwerkt voor de jaren 2020 tot en met 2022, maar inmiddels is duidelijk dat we deze vanaf volgende jaar zullen ontvangen. Omdat we volgend jaar de bijdrage voor 2020 plus vier maanden 2019 zullen ontvangen, zal ook dit bedrag worden aangepast.
Daarnaast ontvangen we vanuit de gemeente Rotterdam gedurende drie jaar een bijdrage van 12,5K, die nog niet in de begroting is verwerkt.

Wij stellen u voor de baten in de begroting volgens onderstaand schema aan te passen.

Omschrijving inkomsten 2020 2021 2022 2023
Huidige situatie subsidie MRDH V35 V35 V35 N0
Nieuwe situatie subsidie MRDH N0 V47 V35 V35
Begrotingswijziging N35 V12 N0 V35
Huidige situatie bijdrage Rotterdam N0 N0 N0 N0
Nieuwe situatie bijdrage Rotterdam V13 V13 V13 N0
Begrotingswijziging V13 V13 V13 N0
Totaal N22 V25 V13 V35

2.3 Aanpak fietsroute

Aanpak fietsroute - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 92 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 92 eenmalig in 2020

In november 2018 is gestart met de MIRT-verkenning Oeververbinding regio Rotterdam. Vooruitlopend op de realisatie van de lange termijn maatregelen rond 2030, wordt ingezet op een aantal korte termijn maatregelen om de doorstroming op de Algeracorridor komende jaren te verbeteren. Eén van de korte termijn maatregelen is het opwaarderen van de huidige fietsroute Algerabrug – Capelsebrug tot volwaardige ‘Snelle fietsroute’. Bredere fietspaden, meer fietscomfort, omleggen bochten, betere verlichting en de realisatie van een fietsstraat maken onder andere deel uit van de opwaardering. Op basis van de verwachte ureninzet en benodigde externe kosten is een voorbereidingsbudget benodigd van N 92.
De raming voor het Definitief Ontwerp zal volgens planning maart 2021 afgerond zijn, waarna we het hiervoor benodigde uitvoeringskrediet zullen aanvragen in de Voorjaarsnota 2021. Vanuit de Korte Termijn Aanpak (KTA) van het gebiedsprogramma Mobiliteit en Verstedelijking (MOVE) geldt een 100% uitvoeringssubsidie voor dit project, welke we na ontvangst van de definitieve beschikking tevens zullen verwerken in de begroting.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 92 te verhogen.

2.4 Optimaliseren asfaltbeleid

Lasten Verharding – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 50 / N 50 in 2020 en N 50 / V 50 in 2021
Kasstroom: V 50 in 2020 en N 50 in 2021

De situatie rondom Corona vraagt veel aandacht. Daardoor lukt het niet het onderzoek naar asfaltslijtage in 2020 af te ronden. Omdat we hier zorgvuldig mee om willen gaan, stellen wij u voor om dit onderzoek in 2021 verder voor te zetten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2020 met V 50 te verlagen en in 2021 eenmalig te verhogen met N 50 en deze in 2020 N 50 en in 2021 V 50 via de Reserve eenmalige uitgaven te laten lopen.

2.5 Asfalteren rondom rotondes 's Graveland

Lasten Verharding – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 170 in 2020 en N 170 in 2021
Kasstroom: V 170 in 2020 en N 170 in 2021

Het aanpassen van de rotondes in ’s Gravenland in het kader van de kwaliteitsimpuls, verfraaiien toegangswegen,  is verplaatst naar 2021. Tijdens het aanpassen zijn we voornemens asfaltwerkzaamheden rondom de rotondes mee te nemen. Dit zorgt voor minimalisering van de overlast en geeft, naast dat het noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden betreft, een aantrekkelijker beeld van de buitenruimte. 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2020 met V 170 te verlagen en in 2021 eenmalig te verhogen met N 170.

2.6 Inspecteren kunstwerken

Lasten Civieltechnische Kunstwerken – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 40 in 2020 en N 40 in 2021
Kasstroom: V 40 in 2020 en N 40 in 2021

In 2019 zijn de civieltechnische kunstwerken geïnspecteerd. Op basis van deze gegevens vind in 2020 en 2021, waar nodig, onderhoud en vervanging plaats. Hierdoor worden de inspecties van 2020, vanwege tijdgebrek, tegelijkertijd met de inspecties van 2021 uitgevoerd.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting in 2020 met V 40 te verlagen en in 2021 eenmalig te verhogen met N 40.

2.7 Investering IBOR (Krediet 845)

Investering IBOR – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 561 in 2021, V 375 in 2022, N 142 in 2023 en N 231 in 2024
Kasstroom: V 12.909 in 2020, N 9.588 in 2021, N 2.158 in 2022, N 1.432 in 2023 en N 577 in 2024

Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. Extra budget is nodig voor het project Dalenbuurt-Oost. In dit project lopen we tijdens de uitvoering aan tegen onverwachte bodem- en waterproblematiek. De belangrijkste oorzaken voor vertraging in de resterende projecten zijn:

  • Uitlopen van werkzaamheden door de nutsbedrijven;
  • Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen;
  • Beperkte ruimte in de ondergrond voor zowel riolering als kabels en leidingen waardoor tijdens het werk oplossingen moeten worden gezocht;
  • Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd);
  • Door beperkingen vanwege Covid-19 duren zowel voorbereiding als uitvoering langer;
  • Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Uit controle van de begrote afschrijvingslasten is gebleken dat deze niet overeenkomen met de werkelijke afschrijvingslasten. Wij hebben daarom in onderstaande tabel een correctie afschrijving opgenomen van  V 47 in 2021, V 233 in 2022, N 172 in 2023 en N 230 in 2024.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten met 12.909 te verlagen in 2020 en te verhogen met 9.588 in 2021, 2.158 in 2022, 1.432 in 2023 en 577 in 2024. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 561 in 2021, V 375 in 2022 en te verhogen met N 142 in 2023 en N 231 in 2024. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 2.1 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2020 2021 2022 2023 2024
Verschuiving in jaren -12.041 8.909 1.657 1.429 46 0 N0 V433 V156 V45 V14
Aframen/aanramen -368 678 1 3 531 845 N0 V67 N16 N17 N17
Correctie afschrijving N0 V48 V233 N172 N230
Totaal -12.409 9.588 1.658 1.432 577 845 N0 V548 V373 N144 N233
Programma 8 -500 - 500 - - - N0 N0 N0 N0 N0
Totaal -12.909 9.588 2.158 1.432 577 845 N0 V548 V373 N144 N233
Doorbelasting Tractie naar taakveld 1.2 N0 V11 V1 V1 V1
Doorbelasting Tractie naar taakveld 8.2 N0 V1 V0 V0 V0
Doorbelasting Tractie naar taakveld 8.3 N0 V1 V1 V1 V1
Totaal N0 V561 V375 N142 N231

2.8 Aantrekkelijkheid openbare ruimte

Aantrekkelijkheid openbare ruimte - Technisch
Lasten / Baten: V 275 in programma 2 en N 275 in programma 5B in 2021
Kasstroom: 0

In de Begroting 2021 is onder voorstel 2.4 ‘Aantrekkelijkheid openbare ruimte’ een budget van 500 in 2021 opgenomen om de aantrekkelijkheid en beleving van de openbare ruimte te verbeteren. Dit budget is per abuis verdeeld over verharding (50), openbare verlichting (225) en groen (225). Het budget van 500 is volledig bestemd voor groen.

Wij stellen u voor om akkoord te gaan met de overheveling van het budget van V 275 in programma 2 naar groen N 275 in programma 5B. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

2.9 Doorschuiven kredieten Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (Krediet - 620/ 150 in 2020, 320 in 2021 en 300 / - 150 in 2022)

Doorschuiven kredieten Programma 2 – Technisch
Lasten / Baten: V 57 in 2020, V 81 in 2021 en V 2 in 2022
Kasstroom: V 470 in 2020, N 320 in 2021  en N 150 in 2022

Binnen het programma 2 is een aantal kredieten die doorschuiven naar de volgende jaren. Voor het krediet van de fietsbrug geldt dat de uitvoering hiervan afhankelijk is van de nog te nemen besluiten binnen het project MIRT en de deelprojecten die hieruit zullen voortvloeien. Vooralsnog willen we dit krediet doorzetten naar 2022; zodra er meer zekerheid is over de voortgang van het MIRT-project zullen wij u hierover uiteraard berichten en ook dit krediet beoordelen. Het parkeerbeleid is onderdeel van het Uitvoeringsprogramma van het Programma Mobiliteit welke volgens planning begin 2021 zal worden vastgesteld. De besteding van het krediet Parkeerbeleid wordt hier in meegenomen. Het krediet voor de Vervoersknoop Rivium wordt dit jaar niet volledig besteed, het restant schuiven we door naar volgend jaar.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2020, 2021 en 2022 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 57 in 2020, V 81 in 2021 en V 2 in 2022.

Wijziging op kredieten Afschrijvingen
Naam krediet 2020 2021 2022 2020 2021 2022
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan - lasten -300 300 V2 V2
Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan - baten 150 -150
Parkeerbeleid -170 170 0 V7
Vervoersknooppunt Rivium -150 150 V57 V72
Totaal -470 320 150 V57 V81 V2

2.10 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 185 / N 185 in 2020 en N 185 / V 185 in 2021
Kasstroom: V 185 in 2020 en N 185 in 2021

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

Besluit 2020 2021
Gemeentelijk mobiliteitsplan NJN2018 2.4.7 V50 N50
Nieuwe mobiliteit Wijzigingsvoorstel Begroting 2020 2.1 V96 N96
Voorbereiding Fietsbrug Algeraweg-Schönberglaan Wijzigingsvoorstel Begroting 2020 2.2 V39 N39
Totaal V185 N185
0-10 Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N185 V185

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2020 incl. wijz. Wijz. NJN 2020 BG2020 na wijz. NJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N10.168 V604 N9.564 N7.797 N8.136 N8.396 N9.155
Baten V714 V8 V722 V519 V463 V451 V416
Saldo van baten en lasten N9.454 V612 N8.842 N7.278 N7.673 N7.945 N8.739
Mutaties in reserves:
Reserve Openbare Ruimte N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V216 N235 N19 V235 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N152 N0 N152 N152 N162 N154 N154
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V64 N235 N171 V83 N162 N154 N154
Resultaat N9.390 V377 N9.013 N7.195 N7.835 N8.099 N8.893
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
2.1 Subsidie haalbaarheidsstudie Park Shuttle N 30 V 30 N 0
2.2 Buurtbus N 0 N 22 N 22
2.3 Aanpak fietsroute N 92 N 0 N 92
2.4 Optimaliseren asfaltbeleid V 50 N 0 V 50
2.5 Asfalteren rondom rotondes 's Graveland V 170 N 0 V 170
2.6 Inspecteren kunstwerken V 40 N 0 V 40
2.9 Doorschuiven kredieten Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (Krediet - 470 in 2020, 320 in 2021 en 150 in 2022) V 57 N 0 V 57
2.10 Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven V 185 N 0 V 185
0.5 Rente V 230 N 0 V 230
0.11 Aanpassing budgetten energie N 1 N 0 N 1
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten N 5 N 0 N 5
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V 604 V 8 V 612
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N 235
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N 0
Totaal mutatie in de reserves N 235
Mutatie Resultaat V 377