Raadsbesluit

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2020;

b e s l u i t :

1. De Najaarsnota 2020, met inachtneming van het Erratum Najaarsnota 2020*, vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2020 en Begroting 2021 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2022 tot en met 2024.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2020 en Begroting 2021 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijzing van de meerjarenraming 2022 tot en met 2024.

4. In te stemmen met het aanpassen van de subsidieplafonds 2021 op Programma 4, ten opzichte van de plafonds zoals deze in de Begroting 2021 zijn opgenomen.


5. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

Kredieten Bedrag Programma
Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (2021) 125 0
Vervanging beeldschermen in het gemeentehuis (2022) 125 0
Investering IBOR (2020-2024) 845 2
Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (2020) -470 2
Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (2021) 320 2
Fietsbrug, Parkeerbeleid en Vervoersknooppunt (2022) 150 2
Hoofdweg vak A (2020) -895 3
Hoofdweg vak A (2021) 895 3
Asbestsanering SBO De Bouwsteen en BO CSV/gymnastieklokaal 333 4
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2020) 96 5A
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) 94 5A
Herverdeling kredieten sportcomplex Aquapelle (2020) -700 5A
Duiker B. van Dijklaan (2020) 150 5B
Duiker B. van Dijklaan (2021) 25 5B
Investering IBOR (2020-2024) -136 5B
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2020) 570 6C
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021) 138 6C
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022) 138 6C
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2023) 138 6C
Stijging kosten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2024 en verder structureel) 138 6C
Voorbereidingskrediet riolering Rivium (2020) 50 7
Voorbereidingskrediet riolering Rivium (2021) 130 7
Investering IBOR (2020-2024) 210 7
Afval - Investering IBOR (2020) 161 7
Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (2020) 45 7
Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (2021) 5 7
Rivium (2020) -200 8
Rivium (2021) 200 8

6. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname

Reserves 2020 2021 2022 2023 2024 Progr.
Reserve bedrijfsvoering 90 0 0 0 0 0
Reserve eenmalige uitgaven 110 -110 0 0 0 1
Reserve eenmalige uitgaven 60 -60 0 0 0 1
Reserve eenmalige uitgaven 50 -50 0 0 0 2
Reserve eenmalige uitgaven 185 -185 0 0 0 2
Reserve eenmalige uitgaven 310 -310 0 0 0 3
Reserve eenmalige uitgaven 100 -100 0 0 0 5A
Reserve Water 0 0 -4 -4 -4 5B
Reserve Water 0 29 -10 -22 -22 5B
Reserve eenmalige uitgaven 75 -75 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 75 -75 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 110 -110 0 0 0 6B
Reserve eenmalige uitgaven 50 -50 0 0 0 6B
Reserve eenmalige uitgaven 158 -158 0 0 0 6B
Reserve eenmalige uitgaven 75 -75 0 0 0 6B
Reserve bedrijfsvoering 10 0 0 0 0 6C
Reserve eenmalige uitgaven 55 -55 0 0 0 6D
Reserve eenmalige uitgaven 160 -160 0 0 0 6D
Reserve eenmalige uitgaven 745 -745 0 0 0 8
Voorzieningen 2020 2021 2022 2023 2024 Progr.
Voorziening dubieuze debiteuren 230 0 0 0 0 0
Voorziening rioolheffing middelen derden 0 0 -5 -5 -5 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 0 0 -1 -1 -1 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 0 142 5 -45 -22 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 204 -20 -20 -20 -20 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 65 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 -100 -100 -100 -100 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 -150 -150 -150 -150 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 -4 -5 -5 -5 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 104 -21 -21 -21 -21 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden -220 -83 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 57 0 0 0 0 7
Voorziening verliesgevende complexen -1.948 0 0 553 1.395 8
Voorziening omgevingsvergunningen -2.229 2.766 -494 -167 0 8

7. Bij de Jaarrekening 2020 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2020.

8. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in  het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapacitieit.

9. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.

10. Het college te mandateren om over het boekjaar 2020 specifiek voor corona uitgaven wijzigingen op de begroting te mogen doorvoeren,  waarbij uw raad wordt geïnformeerd door middel van een collegebrief.

11.   Een stelpost inwonerstijging op te nemen op programma 0, waaruit lasten gedekt zullen worden die gerelateerd zijn aan de groei van onze gemeente. De stelpost wordt ieder jaar geactualiseerd met gegevens uit de woningbouwplanning.

 

*) Het Erratum Najaarsnota 2020 is al verwerkt op de website in de betreffende onderdelen. 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2020,

 

 

de griffier                                                           de voorzitter