Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. 

NJN20 - Fijn huishoudelijk restafval

Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.
Eenheid: kg per inwoner.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Huishoudelijk afval)

Toelichting afval

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018 en 2019 zijn aangeleverd  maar staan nog niet zichtbaar op  waarstaatjegemeente.nll. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015 315
2016 308
2017 303
2018 191
2019 186

NJN20 - Hernieuwbare elektriciteit

In het Koersdocument Duurzaam Capelle en vervolgens het Programma Duurzaamheid 2019-2022zijn de doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie vastgelegd. Er is geen streefwaarde in de Begroting 2019 en 2020 geformuleerd voor het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar alleen een ambitie voor hernieuwbare energie. De streefwaarde voor eind 2022 bedraagt 17%.
Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

NJN20 - Afvalscheiding

Eenheid: %.

Bron: interne registratie

Ontwikkelingen

Impact Corona:
Afval
Mensen zijn tijdens de lockdown spontaan, en in grote getale, gaan opruimen. Dit leidde tot overvolle containers, dumpen van afval en lange rijen voor het afvalbrengstation. Daarbij kan, vanwege mogelijk besmettingsgevaar, bijvoorbeeld textiel, niet meer hergebruikt worden. Dit moet, veilig, worden opgehaald en verbrand. Het inzamelen van grof afval en de situatie op het afvalbrengstation veilig houden, leiden tot fors hogere kosten.

Riool
Ook op het gebied van riolering zien we een toename van kosten. Dit lijkt vooral te wijten aan het feit dat mensen mondkapjes en andere hygiënemiddelen door het riool spoelen. Daarnaast verwachten we een vertraging in de uitvoering van projecten. Werkzaamheden als werkvoorbereiding kosten thuis meer tijd dan op kantoor. Ook voor aannemers kosten werkzaamheden als bestraten en schoffelen meer tijd omdat meer afstand gehouden moet worden.

GGD Rotterdam Rijnmond
De  meerkosten die de  GGD RR  heeft gemaakt voor de  aanpak Corona over 2020 worden vergoed door het Rijk. 

Duurzaamheid
Corona heeft uiteraard ook effect op het duurzaamheidsbeleid. Wij merken dat aan de ene kant Capellenaren (bijvoorbeeld bedrijfseigenaren) een pas op de plaats maken met investeringen in duurzaamheid. Aan de andere kant kiezen Capellenaren juist nu om een groen dak aan te leggen of zonnepanelen te plaatsen. Vanwege het Coronavirus hebben wij moeten omschakelen naar digitale vormen van bijeenkomsten en huisbezoeken. Dit blijven wij waarschijnlijk in de toekomst als extra service aanbieden. Op deze manier kunnen wij een bredere doelgroep aanspreken. Het is op dit moment nog niet duidelijk wat de impact van Corona op de wat langere termijn is. Veel zal afhangen van de manier waarop de effecten van de Coronacrisis worden aangepakt en hoe hierbij de koppeling wordt gelegd met verduurzaming.

Overige ontwikkelingen:
Geen ontwikkelingen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 7 staan hieronder weergegeven. 

7.1 Actieplan Circulair Capelle

Actieplan Circulair Capelle - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 40 eenmalig in 2020
Kasstroom: N 40 eenmalig in 2020

Inzet op circulariteit biedt forse kansen voor de werkgelegenheid. Circulaire economie is geen ideologie meer, maar het nieuwe business model. Wanneer bedrijfsleven en overheid de handen ineenslaan, is het mogelijk deze economische kansen te verzilveren. Dat deze Capelse aanpak en ambitie op draagvlak kan rekenen bij het Capelse bedrijfsleven, is gebleken uit de grote interesse voor het symposium “circulair ondernemen loont; het bedrijfsleven als duurzame versneller”. Aan dit symposium op 6 oktober jl., namen 300 ondernemers digitaal deel.
Afgelopen jaar zijn reeds diverse projecten in samenwerking met Capelse bedrijven geïnitieerd.
Het actieplan Capelle richt zich voor de komende 5 jaar op een daadkrachtige projectmatige aanpak. Hierbij wordt ingezet op behoud en uitbreiding van arbeidsplaatsen, het vergroten van de concurrentiekracht en benutten van economische kansen. Dit wordt bereikt door optimalisatie van ketensamenwerking, benutten van lokale marktkansen en het vergroten van samenwerking op bedrijventerreinen en binnen bestaande constructies als BIZ’zen en parkmanagement.
Juist in deze tijden is het relevant en urgent de economische kansen voor Capelse ondernemers in kaart brengen. Om de huidige ontwikkelkracht te bepalen en in de komende jaren de progressie te kunnen meten, is het noodzakelijk te ijken wat de huidige mate van circulariteit van Capelle is en waar precies de grootste kansen liggen. Resulterend in resultaatgerichte pijlers van het Actieplan Circulair Capelle. Deze praktisch ingestoken marktverkenning heeft twee hoofddoelen: enerzijds het bepalen van de huidige stand van circulariteit van het Capelse bedrijfsleven, zodat progressie de daaropvolgende jaren kwantificeerbaar is en, mogelijk nog relevanter, om de mogelijkheden voor ketenoptimalisatie en synergie tussen bedrijven onderling, in kaart te brengen.
Voor het laten uitvoeren van een circulaire nulmeting stellen wij u voor de lasten in de begroting 2020 eenmalig met N 40 te verhogen.

7.2 Geluidsanering verkeerslawaai

Subsidie uitvoeringskosten geluidsanering verkeerslawaai – Technisch
Lasten / Baten: N 92 / V 92 in 2020, N 46 / V 46 in 2021 en N 47 / V 47 in 2022 eenmalig
Kasstroom: N 92 / V 92 in 2020, N 46 / V 46 in 2021 en N 47 / V 47 in 2022 eenmalig

In het kader van de Subsidieregeling Sanering Verkeerslawaai heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op 26 augustus 2020 besloten een subsidie te verlenen van 185.100,-.
Het betreft hier een specifieke uitkering voor de uitvoering van het aanbrengen van gevelmaatregelen ten behoeve van geluidsanering aan in totaal 24 woningen aan de Bermweg, waarvoor we de aanbesteding zullen starten. De subsidie zal in drie jaar worden ontvangen.

Wij stellen u voor zowel de lasten als de baten in de begrotingen 2020, 2021 en 2022 eenmalig aan te passen zoals opgenomen in de tabel.

Omschrijving Jaar Bedrag
Verlening subsidie en start uitvoering (50%) 2020 92
Tweede deel uitvoeringstermijn (25%) 2021 46
Derde deel uitvoeringstermijn (20%) 2022 37
Na eindverantwoording SiSa (5%) 2022 10
Totaal 185

7.3 Voorbereidingskrediet riolering Rivium (Krediet 50 in 2020 en 130 in 2021)

Voorbereidingskrediet riolering Rivium - Beleidskeuze
Lasten/ Baten: N 5 / V 5 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 50 in 2020 en N 130 in 2021

Om het wonen in het Rivium mogelijk te maken, is na het aanpassen van de capaciteit van het gemaal, de vergroting van het rioolstelsel een volgende stap. Het huidige rioolstelsel is op driekwart van zijn levensduur. Het is niet mogelijk het riool te vergroten zonder het in zijn geheel te vervangen.

Wij stellen u voor een voorbereidingskrediet van 50 in 2020 en 130 in 2021 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 5 vanaf 2022 met een evenredige onttrekking V 5 uit de Voorziening Rioolheffing middelen derden. In de Voorjaarsnota 2021 komen we met een integraal voorstel voor het totaal benodigd budget voor de buitenruimte.

7.4 Riolering - Pompput Doelen-Bouvigne (Krediet 45 in 2020 en 5 in 2021)

Riolering – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 1 / V1 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 45 in 2020 en N 5 in 2021

In het IBOR project Doelen-Bouvigne ligt een oude pompput die toe is aan vervanging. Nu daar een reconstructie plaatsvindt, is het wenselijk om werk met werk te maken. Ook is het, met het oog op overlast en toekomstig onderhoud, verstandig te put te verplaatsen naar een locatie die beter bereikbaar is.

Wij stellen u voor een krediet beschikbaar te stellen van 45 in 2020 en 5 in 2021 en de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 1 vanaf 2022 met een evenredige onttrekking V 1 uit de Voorziening Rioolheffing middelen derden.

7.5 Riool - Investering IBOR (Krediet 210)

Riool – Investering IBOR – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 142 / N 142 in 2021, V 5 / N 5 in 2022, N 45 / V 45 in 2023 en N 22 / V 22 vanaf 2024
Kasstroom: V 4.305 in 2020, N 4.465 in 2021, N 808 in 2022, V 403 in 2023 en V 356 in 2024

Door diverse omstandigheden is er vertraging ontstaan bij de feitelijke uitvoering van de voorgenomen projecten. Daarnaast vragen cf. BBV 309885 extra budget aan voor het DT-riool binnen project Dansenbuurt-Noord fase 4. Het DT-riool zorgt voor minder wateroverlast en beter functioneren van de afwaterketen en het watersysteem. Ook is extra budget nodig voor het project Dalenbuurt-Oost. In dit project lopen we tijdens de uitvoering aan tegen onverwachte bodem- en waterproblematiek. De belangrijkste oorzaken voor vertraging in de resterende projecten zijn:

  • Uitlopen van werkzaamheden door de nutsbedrijven;
  • Door het aantrekken van de arbeidsmarkt kunnen wij niet volledig onze projecten bemensen,
  • Beperkte ruimte in de ondergrond voor zowel riolering als kabels en leidingen waardoor tijdens het werk oplossingen moeten worden gezocht;
  • Bij werkzaamheden moet te allen tijde de doorgaande wegen worden ontzien dan wel levert dit beperkingen op bij andere werkzaamheden (niet tegelijkertijd);
  • Door beperkingen vanwege Covid-19 duren zowel voorbereiding als uitvoering langer;
  • Centrumring heeft hoge prioriteit en vraagt hierdoor extra capaciteit en inzet.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten te verlagen met 4.305 in 2020, 403 in 2023 en 356 in 2024 en te verhogen met 4.465 in 2021 en met 808 in 2022. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verlagen met V 142 in 2021 en met V 5 in 2022 en te verhogen met N 45 in 2023 en met N 22 in 2024, gevolgd door een evenredige dotatie aan / onttrekking uit de Voorziening rioolheffing middelen derden.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 7.2 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2020 2021 2022 2023 2024
Verschuiving in jaren -3.838 3.700 763 -625 - 0 N0 V105 V29 N19 N0
Aframen/aanramen -467 766 45 223 -356 210 N0 V37 N24 N26 N22
Totaal -4.305 4.465 808 -403 -356 210 N0 V142 V5 N45 N22
Voorziening rioolheffing middelen derden N0 N142 N5 V45 V22
Saldo N0 N0 N0 N0 N0

7.6 Voorziening rioolheffing middelen derden

Voorziening rioolheffing middelen derden - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 204 in 2020 en V 20 structureel vanaf 2021
Kasstroom: 0

Onder verwijzing naar het rente voorstel zoals opgenomen in programma 0, heeft de lagere rentetoerekening in 2020  gevolgen voor de voorziening rioolheffing middelen derden. Voor taakveld 7.2 heeft het rentevoordeel V 211 een lagere onttrekking N 211 tot gevolg uit de Voorziening rioolheffing middelen derden. 

Onder verwijzing naar het voorstel Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten in programma 0, heeft het daarin extra opgenomen budget voor de schoonmaak en voor de koffieautomaten deels betrekking op het taakveld 7.2, Dit betreft N 7 vanaf 2020 wat leidt tot een evenredige structurele onttrekking V 7 uit de voorziening rioolheffing middelen derden.

Onder verwijzing naar het voorstel Uitbreiding formatie unit Belastingen in programma 0, heeft de uitbreiding van de formatie deels (N 13) betrekking op taakveld 7.2 wat vanaf 2021 leidt tot een onttrekking V 13 uit de voorziening rioolheffing middelen derden.

Wij stellen u voor als gevolg van de lagere lasten akkoord te gaan met de lagere onttrekkingen van N 204 in 2020 (N 211 + V 7) en V 20 (V 7 + V 13) structureel vanaf 2021.

7.7 Baten Afvalstoffenheffing

Baten Afvalstoffenheffing - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 65 / V 65 in 2020
Kasstroom: V 65 in 2020

Onder druk van de verhuisbewegingen van het laatste kwartaal is de verwachting dat er nog N 70 verwerkt moet worden. In combinatie met een lichte meeropbrengst ontstaat er een positief saldo van V 65 .

Wij stellen u voor de geraamde baten te verhogen met V 65 en het voordeel toe te voegen aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden ( N 65).

7.8 Extra kosten afval door het Corona-virus

Afval – Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: N 820 in 2020 en N 100 / V 100 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 820 in 2020 en N 100 structureel vanaf 2021

De situatie omtrent Corona duurt langer dan we hadden voorzien. Ook zijn mensen, landelijk, meer gaan opruimen en verbouwen dan gedacht. Dit leidt ertoe dat er een fors overschot aan sloop- en bouwafval ontstaat (N 275 + N 160) waardoor de prijzen voor afvoeren en verwerken hiervan significant gestegen zijn . Ook de kosten voor het dagelijks inzamelen, afvoeren en verwerken van andere soorten afval blijven onverminderd hoog (N 15 + N15 + N 50 + N 305). Een overschot in dagelijks afval is ontstaan omdat mensen thuiswerken en hun afval daarom niet meer op het werk achterlaten. Gezien het overschot aan afval en het voortduren van de situatie rondom Covid-19 zullen de kosten niet per definitie dalen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig te verhogen met N 820 in 2020 en structureel met N 100 vanaf 2021. Voor de structurele N 100 stellen wij u een evenredige onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden voor van V 100 vanaf 2021. Voor de N 820 in 2020 stellen wij u voor, gezien de omvang van de lasten en dat de oorzaak hiervan ligt in Corona, de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden hier niet mee te belasten. 

Lasten afval 2020 2021 2022 2023 2024
Inzameling en verwerking grof vuil N275 N0 N0 N0 N0
Bouw- en sloopafval N160 N100 N100 N100 N100
GFT N15 N0 N0 N0 N0
Papier N15 N0 N0 N0 N0
Afvalbrengstation N50 N0 N0 N0 N0
Inzameling huisvuil N305 N0 N0 N0 N0
Totaal N820 N100 N100 N100 N100
Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N0 V100 V100 V100 V100
Saldo N820 N0 N0 N0 N0

7.9 Continuering beleid grof vuil

Grof vuil – Beleidskeuze
Lasten/ Baten:  N 150 / V 150 structureel vanaf 2021
Kasstroom: N 150 structureel vanaf 2021

In 2020 wordt extra aandacht besteed aan grof vuil, onder andere door vaker en sneller in te zamelen. Dit geeft niet alleen een netter straatbeeld, maar veroorzaakt ook minder onrust en optreden door handhaving, politie en brandweer. Graag willen we dit beleid (N 150) vanaf 2021 voortzetten.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting structureel met N 150 te verhogen vanaf 2021, gevolgd door een evenredige onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Lasten afval 2020 2021 2022 2023 2024
Continuering beleid grof vuil N0 N150 N150 N150 N150
Totaal N0 N150 N150 N150 N150
Onttrekking uit voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N0 V150 V150 V150 V150
Saldo N0 N0 N0 N0 N0

7.10 Afval - Investering IBOR (Krediet 161 in 2020)

Afval – Investering IBOR – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 4 / V 4 in 2021 en structureel N 5 / V 5 vanaf 2022
Kasstroom: N 161 in 2020

Door het plaatsen van sensoren in de ondergrondse containers, krijgen we meer grip op het inzamelen van afval. De ene containers is immers eerder vol dan een andere. Door dit de monitoren, kunnen we gerichter ophalen en voorkomen dat afval naast de container gedumpt wordt. In 2020 hebben we meer sensoren geplaatst dan vooraf voorzien.

Wij stellen u voor akkoord te gaan met de wijzigingen en de investeringskredieten te verhogen met 161 in 2020. Als gevolg van de wijzigingen op de afschrijvingen stellen wij u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 4 in 2021 en structureel N 5 vanaf 2022, gevolgd door een evenredige onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 7.3 2020 2021 2022 2023 2024 Totaal 2020 2021 2022 2023 2024
Verschuiving in jaren - - - - - - N0 N0 N0 N0 N0
Aframen/aanramen 161 - - - - 161 N0 N4 N5 N5 N5
Totaal 161 - - - - 161 N0 N4 N5 N5 N5
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N0 V4 V5 V5 V5
Saldo N0 N0 N0 N0 N0

7.11 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden

Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 104 in 2020 en V 21 structureel vanaf 2021
Kasstroom: 0

Onder verwijzing naar het rente voorstel zoals opgenomen in programma 0, heeft de lagere rentetoerekening in 2020 gevolgen voor de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. Voor taakveld 7.3 heeft het rentevoordeel V 57 een lagere onttrekking N 57 tot gevolg uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden. Door de lagere rente valt tevens voor taakveld 7.3 de toegerekende rente over de aandelen Irado lager uit met als gevolg een lagere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden van N 47. Dit brengt de totaal lagere onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing op N 104 (= N 57 + N 47).

Deze lagere onttrekking heeft een positief effect op het saldo binnen de Voorziening afvalstoffenheffing. Daarentegen is juist sprake van een onttrekking uit de voorziening bij de bovenstaande voorstellen:

  • Extra kosten afval door het Corona-virus,
  • Continuering beleid grof vuil,
  • Afval - Investering IBOR.

Het voorstel Uitbreiding formatie unit Belastingen in programma 0 leidt eveneens tot een onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden V 21 aangezien de  uitbreiding van de formatie vanaf 2021 voor N 21 betrekking heeft op taakveld 7.3.

Deze onttrekkingen hebben een negatieve invloed op het saldo binnen de Voorziening afvalstoffenheffing. Als gevolg daarvan is naar verwachting in 2025 een indicatieve tariefstijging noodzakelijk.

Wij stellen u voor als gevolg van de lagere lasten akkoord te gaan met de lagere onttrekking in 2020 van totaal N 104 en als gevolg van de stijging van de lasten vanaf 2021 de onttrekking uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden met structureel V 21 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2020 incl. wijz. Wijz. NJN 2020 BG2020 na wijz. NJN Raming 2021 Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024
Lasten N17.156 N814 N17.970 N18.366 N18.651 N19.062 N19.399
Baten V13.887 V69 V13.956 V15.045 V15.428 V15.850 V16.471
Saldo van baten en lasten N3.269 N745 N4.014 N3.321 N3.223 N3.212 N2.928
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V242 N0 V242 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N18 N0 N18 N18 N18 N18 N18
Totaal mutaties reserves V224 N0 V224 N18 N18 N18 N18
Resultaat N3.045 N745 N3.790 N3.339 N3.241 N3.230 N2.946
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2020:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
7.1 Actieplan Circulair Capelle N40 N0 N40
7.2 Geluidsanering verkeerslawaai N92 V92 N0
7.6 Voorziening rioolheffing middelen derden N0 N204 N204
7.7 Baten Afvalstoffenheffing N65 V65 N0
7.8 Extra kosten door het Corona-virus N820 N0 N820
7.11 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N0 N104 N104
0.4 Dividenden N0 V220 V220
0.5 Rente V268 N0 V268
0.11 Aanpassing budgetten energie N1 N0 N1
0.14 Aanpassing diverse bedrijfsvoeringbudgetten N7 N0 N7
6B.09 Inkomensregelingen N57 N0 N57
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N814 V69 N745
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0
Totaal mutatie in de reserves N0
Mutatie Resultaat N745