Aanbiedingsbrief

Logo gemeente Capelle aan den IJssel briefhoofd

 

 

 

Aan: De leden van de raad van de gemeente CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum: 9 november 2021

Betreft: Aanbiedingsbrief Najaarsnota 2021

 

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Najaarsnota 2021 aan.

In Capelle zijn de gevolgen van corona nog steeds voelbaar. Er zijn in 2022 verdere maatregelen nodig om deze te bestrijden. We maken de stap voorwaarts met maatregelen uit het ‘Actieplan corona: samen sterker’. We doen dit voor en met de Capellenaar, onze sociaal-maatschappelijke partners en Capelse ondernemers. In deze Najaarsnota 2021 geven we een totaalbeeld over de beleidskeuzes en de hiervoor mogelijk noodzakelijke financiële bijstellingen.

Landelijke ontwikkelingen hebben ook hun weerslag op de Capelse ontwikkelingen. Zo treft de grote krapte op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt ook onze gemeente. Het is steeds lastiger om de juiste mensen te vinden. Daarom moeten we meer investeren in onze arbeidsmarktcommunicatie en recruitment.
In de buitenruimte werken we hard aan de uitvoering van de laatste projecten uit IBOR 2016-2020. Hierbij betrekken we steeds meer de Capellenaar. 

Ook mondiale ambities en afspraken ter bevordering van een inclusieve samenleving, zoals beschreven in het VN-verdrag voor mensen met een handicap, willen we in Capelle borgen. In 2022 stellen wij een Lokale Inclusieve Agenda op. Hierin nemen wij op welke maatregelen wij nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

We realiseren ons dat we niet alle doelstellingen, zoals opgenomen bij de Begroting 2021, hebben gerealiseerd of gaan realiseren in 2021. Wanneer wij naar de doelstellingen op de programma's kijken, dan staan 23 doelen op "groen" (gerealiseerd), 20 op "oranje" (wordt niet in 2021 gerealiseerd), 1 op "rood" (wordt niet gerealiseerd) en 49 op "grijs" (loopt volgens planning of is doorlopend). Voor het nu niet realiseren van deze doelen zijn verschillende oorzaken, waarbij corona zeker een rol speelt. Voor de ambtelijke organisatie is het ook een uitdagend jaar geweest waarbij soms ook een andere manier van werken nodig was. 

1. Beleidsinhoudelijke verantwoording 2021

Wmo
Door een toename in de Wmo-meldingen is in het algemeen de werkvoorraad bij het Wmo-loket de afgelopen periode fors toegenomen. Dit heeft tot vertraging in de afhandeling van de Wmo-meldingen gezorgd van 2 tot 4 weken later dan de wettelijke termijn van maximaal 8 weken. Ook dit is landelijk te zien. Het Wmo-loket heeft diverse maatregelen toegepast om de werkvoorraad terug te dringen. Daarnaast leveren we maatwerk waar nodig.

Jeugd, Onderwijs en Sport
In het kader van het Nationaal Programma Onderwijs stellen we met scholen, schoolbesturen en jeugdpartners een uitvoeringsplan op voor de schooljaren 2021-2022 en 2022-2023. De focus ligt op sociaal-emotionele ontwikkeling, de mentale en fysieke gezondheid van jongeren en extra inzet op cultuur en sport.
Via het uitvoeringsprogramma ‘'Elk kind verdient dezelfde basis en meer-onderwijskansenbeleid’ is dit schooljaar gestart met diverse interventies gericht op taalstimulering, huiswerkbegeleiding en talentontwikkeling op de basisscholen en in de KinderLabs. 
In navolging van 2020 hebben wij in 2021 de intentieverklaring Lokaal Sportakkoord ondertekend met Sportief Capelle, Stichting Welzijn Capelle en het IJsselcollege. Het Lokaal Sportakkoord draagt bij aan het met plezier sporten en bewegen in een veilige, gezonde omgeving voor iedereen.
Vanuit het uitvoeringsplan ‘(Digi)taal begint lokaal’ is gestart met het Digi-taalhuis in de bibliotheek. Ook zijn er Digi-taalpunten in het Huis van de Wijk in Middelwatering en Schenkel geopend. De coördinator van het Digi-taalhuis is op 1 oktober 2021 gestart. Zij coördineert activiteiten en initiatieven die gericht zijn op het verbeteren van taalvaardigheden, digitale vaardigheden en rekenvaardigheden.
We willen jeugdhulp zoveel als mogelijk lokaal realiseren. Met een overheveling van onderdelen van Daghulp en Ambulante Jeugdhulp van de GRJR naar het CJG én de drangtaken, die het CJG verder ontwikkelt naar Intensieve Hulp, is een doorontwikkeling op die wens gemaakt. Gezien de toenemende kosten van jeugdhulp wordt samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, cliënten en professionals een hervormingsagenda jeugd opgesteld. Deze hervormingsagenda wordt regionaal uitgewerkt en doorvertaald naar Capelle om ook lokaal de jeugdhulp te verbeteren en het jeugdstelsel beter beheersbaar te maken. Dit doen we met belangrijke partners als het CJG en de GRJR. Daar waar wij kennis kunnen bundelen doen wij dat, bijvoorbeeld samen met de uitvoeringsorganisatie van de GRJR en de overige 14 gemeenten in ons regionaal verband. Begin 2022 wordt de landelijke hervormingsagenda definitief vastgesteld. De GRJR is afgelopen jaar gevraagd om de lobby richting politiek Den Haag te blijven voeren zodat de gemeenten in de regio Rijnmond voldoende financiële armslag krijgen om de Jeugdwet goed en kwalitatief te blijven uitvoeren.

BUIG
Bij de Najaarsnota 2020 was de inschatting dat er in 2021 een gemiddeld cliëntenaantal over 2021 van 1.932 zou zijn. Nu, een jaar verder, is deze inschatting gedaald naar 1.828. Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 3,6% gedaald. Of de schatting uitkomt eind 2021 blijft natuurlijk onzeker. We verwachten deze daling door het afschaffen van de coronamaatregelen en de aantrekkende economie. Tegelijkertijd weten we niet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen en wat de impact van corona gaat zijn, nu het aantal besmettingen weer oploopt. Op basis van de huidige inzichten is een voorstel opgenomen binnen programma 6B om enerzijds de baten uit het rijksbudget te verlagen en anderzijds de prognose voor de uitgaven. Dit levert in de komende jaren per saldo voordelen op binnen de begroting. 

Stadsontwikkeling, Economie en Werk & Inkomen
De verwachting was dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2021 sterk zou kunnen stijgen als gevolg van de coronacrisis. Tot het vierde kwartaal is de stijging uitgebleven. Wij verwachten dat we ook in 2021 binnen het beschikbare bijstandsbudget blijven. De regeling Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) verlengen wij tot het einde van dit jaar. 
Het samenwerkingsproject MKB werkoffensief is afgerond. De succesvolle opbrengsten van het project worden geborgd in de samenwerking binnen het regionaal Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio.
Wij hebben besloten deel te nemen aan de MKB-deal Digitaliseringsvoucher MKB. Met onze deelname willen we ondernemers stimuleren om aan de slag te gaan met digitalisering. Niet alleen om uit de coronacrisis te komen, maar ook voor kansen op lange termijn. De vouchers bieden ondernemers de mogelijkheid om een stap (verder) te zetten in hun digitaliseringsstrategie. Direct na de openstelling van de MKB-deal voor Capelse ondernemers zijn de eerste aanvragen al binnengekomen.
Bij de Najaarsnota wordt de actuele stand van zaken van de "grondexploitaties" in een geheime bijlage voorgelegd aan de raad.

Veiligheid
In de zomer van 2021 is een einde gekomen aan een langdurige lockdown-periode vanwege de coronapandemie. Het neveneffect van de lockdown voor veiligheid is dat sprake is geweest van een verlaging van het aantal incidenten, met uitzondering van cybercrime en woonoverlast. De terugkeer naar het oude “normaal” betekent voor veiligheid (opnieuw) het inzetten op voorkomen van criminaliteit in de fysieke samenleving en doorgaan met het ontwikkelen van een weerbaarheidsaanpak tegen digitale fraude (cybercrime), welke in de coronaperiode is toegenomen. Zowel nationaal als regionaal is sprake van toename van geweld onder de jeugd; dit vraagt ook voor Capelle om een aanpak. De processen van woonoverlast en Persoonsgerichte Aanpak gaan we verder optimaliseren. In 2022 staat ook de actualisatie van het integraal veiligheidsbeleid op de agenda, alsmede de uitkomsten / voorstellen uit de Ontwikkelagenda van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.

2. Financieel perspectief 2021-2029

De onderstaande tabel laat de financiële resultaten zien: het saldo van baten en lasten. 

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Eindstand Begroting 2022/ VJN 2021 N766 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115 V2.623 V1.069 V486 V66
Besluitvorming Begroting 2022:
- Amendement Kapitaallastenreserve N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250
- Amendement Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid N155 N155 N155 N155 N155 N155
Beginstand Najaarsnota 2021 N766 V4.167 V5.031 V970 V710 V1.218 N336 N919 N1.339
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota V9.150 V8.787 N1.449 V2.848 V960 V722 V640 V2.286 V1.448
Eindstand Najaarsnota 2021 V8.384 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109
Taakstelling N1.000
Activiteiten continueren in begroting N36 N321 N381 N810 N810 N810 N810 N810


Uit de tabel blijkt dat er in alle jaren sprake is van een sluitende begroting. Waar er eerst in 2021 nog sprake was van een tekort, is er nu sprake van een overschot. Daarnaast stellen we in deze najaarsnota voor om enkele incidentele begrotingsposten structureel te verwerken in de begroting. Wij willen voorkomen dat het volgende college en raad voor succesvolle en waardevolle activiteiten geen structureel budget ter beschikking hebben en hebben in dit kader toegezegd niet eerder te zullen overgaan tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaatsgevonden en hier positief over is besloten door uw raad. In elk P&C-document maken wij inzichtelijk wat de stand van zaken is van de individuele posten. We laten hiermee een solide begroting achter voor het volgende college. Alleen in 2029 is nog sprake van een taakstelling van 1.000.

Wijzigingsvoorstellen
De grootste financiële wijzigingen, zowel in de exploitatie als in mutaties op reserves en voorzieningen en de kredieten, in 2021 (groter dan 500) in deze najaarsnota lichten wij hieronder toe, in volgorde van de programma indeling:

 • Algemene uitkering mei + september circulaire (baten V 5.023);
 • Vaccinatie locatie COVID-19 (lasten N 1.195 en baten V 1.195);
 • Voorziening onderhoud (lasten N/V 667);
 • Overhevelen Corona-middelen (lasten V 973);
 • Denk en Doe Mee fonds (lasten V 1.500);
 • Kredieten gemeentelijk vastgoed (krediet V 1.664);
 • Doorschuiven budgetten Mobiliteit (lasten  V 663);
 • Investeringen IBOR Programma 2 (krediet V 9.640);
 • Budget VERH, CTW, OV en VRI (lasten V 711);
 • Toerekening kosten investeringen (lasten V 1.790);
 • Doorschuiven kredieten programma 2 (krediet V 1.896);
 • Doorschuiven kredieten Hoofdweg vak A (krediet V 895);
 • Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid (lasten V 2.400);
 • Investeringen IBOR Programma 5 (krediet V 4.604);
 • Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) (lasten V 1.689 en baten N 617);
 • Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet N 606);
 • GRJR (lasten N 1.345);
 • Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (lasten N 1.339);
 • Investeringen IBOR Programma 7 (krediet V 4.409);
 • Leges en voorziening omgevingsvergunningen (lasten V 2.776 en baten N 3.655);
 • Vergunningverlening en handhaving (lasten V 1.115);
 • Centrumring (lasten N/V 1.728 en krediet V 1.689);
 • Grondexploitaties (lasten V 1.460 en baten N 1.638);
 • De Hoven fase 2 (lasten V 1.863 en baten V 243);
 • Het nieuwe Rivium (lasten V 680 en baten N 680).

Met name in de kredieten is er sprake van een verschuiving van 2021 naar latere jaren. Daarnaast zijn er ook overhevelingen van 2021 naar 2022 voor (eenmalige) budgetten. Dit heeft voor 2021 een positief effect op het EMU-saldo. 

Actualisatie kadernota kerntaken 

Wij zijn met uw raad een proces gestart om te komen tot een vliegende start voor een kadernota kerntaken met de nieuwe gemeenteraad. Wij hebben hierover geregeld overleg met de raadswerkgroep SIR. Achter de schermen wordt hier ambtelijk hard aan gewerkt.

Doorkijk 2026-2029
De meerjarenbegroting bestaat wettelijk uit vier jaar, maar er zijn ook diverse budgetten die een ontwikkeling laten zien die relevant is voor de periode erna. Daarom hebben wij een doorkijk gemaakt naar 2026 t/m 2029. Voor de meeste wijzigingsvoorstellen die structureel zijn, betekent dit dat de bedragen structureel zijn doorgetrokken naar 2026 en verder. Waar de bedragen voor de doorkijk afwijken van 2025 is dit in het wijzigingsvoorstel aangegeven. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de rente.  Daarnaast zijn er ook voorziene investeringen die buiten de doorkijk vallen, zoals de investeringen in de MIRT. Tot slot houden we rekening met een investering voor de 2e fase van het Comenius College, die wel binnen de doorkijk valt.

Risico’s
Wij zien dat er sprake is van een vrij constante omvang van de geïnventariseerde risico's. Desalniettemin blijft alertheid voor de komend de jaren noodzakelijk. De risico’s worden verder toegelicht in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In de komende periode willen we ook meer focus gaan leggen op de kansen die we als gemeente lopen en dit ook onderdeel laten zijn van de risicoparagraaf. Zo is dit bijvoorbeeld het geval bij het risico Jeugd.

3. EMU-saldo en financiële ratio’s

Het exploitatieresultaat dat hierboven is toegelicht, is niet het enige middel om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld ook posten die niet meegenomen worden in dit saldo, maar wel tot feitelijke kosten leiden, zoals uitgaven in voorzieningen of investeringskredieten. Sinds een aantal jaar is het daarom voor gemeenten verplicht om financiële kengetallen te berekenen. Ook berekenen wij het EMU-saldo, dat een inschatting geeft van alle verwachte kasstromen: alle feitelijke inkomsten en uitgaven. In alle jaren is er een financieringsbehoefte is, waardoor er nieuwe leningen aangetrokken moeten worden. 

Netto schuldquote
De Netto schuldquote, gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen, laat de volgende ontwikkeling zien.

Netto schuldquote (gecorr.) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
VJN 2021 38,0% 57,0% 69,0% 80,0% 88,0% 94,0% 94,0% 95,0% 96,0%
Begroting 2022 51,2% 58,8% 70,6% 80,1% 88,7% 92,5% 96,2% 97,4%
NJN 2021 24,9% 41,4% 52,3% 61,0% 76,0% 83,1% 87,2% 89,7% 91,4%


Solvabiliteit
De solvabiliteit, oftewel de verhouding “eigen vermogen / totaal vermogen”, ontwikkelt zich als volgt.

Solvabiliteit 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
VJN 2021 54,0% 49,0% 46,0% 44,0% 42,0% 41,0% 41,0% 41,0% 41,0%
Begroting 2022 51,3% 49,9% 47,6% 45,4% 43,5% 42,6% 41,7% 41,2%
NJN 2021 63,2% 56,3% 53,9% 52,4% 49,2% 47,6% 46,7% 46,2% 46,0%


De netto schuldquote en solvabiliteit zijn in gunstige zin aangepast in de Najaarsnota 2021 ten opzichte van de Begroting 2022. Dit is vooral ingegeven doordat er een aantal omvangrijke positieve voorstellen zijn verwerkt in deze Najaarsnota, zoals de Septembercirculaire 2021. De netto schuldquote blijft tot en met 2028 in de "groene" zone. De solvabiliteit bevindt zich in de eerste jaren in “groen”, maar verschuift vanaf 2025 naar "geel" en blijft dat ook in de jaren erna.

EMU-saldo
Het EMU-saldo ontwikkelt zich als volgt.

EMU-saldo 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
VJN 2021 -54.724 -36.091 -26.877 -16.710 -17.090 -11.605 -2.536 -1.740 -1.852
Begroting 2022 -25.256 -16.015 -18.701 -19.411 -18.564 -8.771 -8.417 -2.601
NJN 2021 -22.871 -41.276 -20.246 -16.889 -27.873 -15.903 -8.525 -7.342 -2.208

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2021 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.411, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel en grafiek blijkt dat wij hier niet aan voldoen, behalve in de laatste jaren 2028 en 2029. Een EMU-saldo van 0 is overigens de theoretisch beste situatie, als uitgaven en inkomsten aan elkaar gelijk zijn.

Debt Service Coverage Ratio
De Debt Service Coverage Ratio ontwikkelt zich als volgt.

Debt Service Coverage Ratio 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
VJN 2021 -0,1 1,0 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1,4 1,4
Begroting 2022 1,7 1,7 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 1,3
NJN 2021 0,9 2,0 1,6 1,9 1,5 1,5 1,5 1,6 1,5

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. De DSCR laat een vrij constant beeld zien van boven de 1 na 2022 en net iets lager dan 1 in 2021.

Advies raadwerkgroep Structurele Investeringsruimte (SIR)
In april 2019 en mei 2020 heeft de raadswerkgroep SIR  ten behoeve van de voorjaarsnota een advies uitgebracht. Voor de Voorjaarsnota 2021 is dit niet gedaan. We reflecteren hieronder op het laatst gegeven advies vanuit de raadswerkgroep SIR.

Nummer Advies werkgroep Stand van zaken Najaarsnota 2021
1 Blijf de meerjarige doorrekening van de verschillende ratio’s, indicatoren en kengetallen presenteren in P&C-documenten. Hier is aan voldaan.
2 Blijf in de meerjarige doorrekening binnen de neutrale categorie van onze toezichthouder voor wat betreft de netto schuldquote (< 130%) en de solvabiliteit (> 20%). Hier is aan voldaan. Voor de netto schuldquote en voor de solvabiliteit zitten we in "categorie B neutraal".
3 Blijf voldoen aan de wettelijke regelgeving vanuit de wet HOF indien hier wijzigingen op ontstaan en kom/blijf voor de periode 2024 tot en met 2027 gemiddeld binnen de referentiewaarde voor het EMU-saldo en streef naar een waarde van minimaal € 0 EMU-saldo vanaf 2027. Hier is nog niet aan voldaan. Gemiddelde 2024-2027 is -/- 17.298. Referentiewaarde is -/- 8.411. EMU-saldo is in 2027 -/- 8.525, in 2028 -/- 7.342 en in 2029 -/- 2.208. Wij verwachten dat de opbrengsten uit de onderzoeksopdrachten een positief effect zullen hebben op het EMU-saldo.
4 Minimaliseer het aantal bestemmingsreserves, aangezien bestemmingsreserves weliswaar een dekkingsmiddel zijn, maar nadrukkelijk geen financieringsmiddel. Uitgevoerd in Voorjaarsnota 2019. Bij de Jaarstukken 2020 heeft de raad ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve Eneco.
5 Blijf behoudend begroten; Zet daarbij financiële voordelen eerst en vooral in voor versterking van de balans en het terugdringen van de verwachte schuldenlast; Laat zichtbaar de afweging terugkomen over het mogelijk heroverwegen en/of temporiseren van eerder gemaakte keuzes in de P&C-cyclus; Zoek voor het rentepercentage voor de nieuwe langlopende leningen aansluiting bij de bovenkant van wat omliggende gemeenten als lange termijn rente hanteren; Handhaaf de soort “behoedzaamheidsreserve” voor de te ontvangen accressen in de Algemene uitkering; Verhoog de lasten voor de Capellenaar niet met meer dan de inflatie, zolang daar geen directe noodzaak voor is. Rente: uitgevoerd in Najaarsnota 2019 en opnieuw in Voorjaarsnota 2020. In de Begroting 2021 zijn de percentages verlaagd meer in lijn met regiogemeenten. Bij de Begroting 2022 is een voorstel opgenomen om, in lijn met de collegebrief 2021/076, de rente structureel op 1,0% te zetten. Algemene uitkering: In lijn met de Voorjaarsnota 2021 ramen wij de Algemene Uitkering reëel. Belastingen: geïndexeerd in de Begroting 2022.
6 Formuleer een procesvoorstel voor de actualisatie van de Kadernota Kerntakendiscussie 2010, zodat actualisatie nog dit jaar plaats kan vinden. In samenspraak met uw raad is een proces gevormd om de voorbereidingen van de kadernota kerntaken voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 vorm te geven. Hierover is in september 2021 met uw raad gesproken om te komen tot een proces voor de komende maanden tot de nieuwe raad is geïnstalleerd. In november 2021 vindt er een vervolggesprek plaats.
7 Bepaal vanaf 2020 de norm voor de Debt Service Coverage Ratio (DSCR) op minimaal 1,0. Voor de jaren 2022 e.v. is hier (ruim) aan voldaan. In 2021 is deze net onder de 1,0.
8 Begroot behoedzaam en behoudt vooralsnog de volledige Eneco opbrengst ter versterking van de balans en bepaal op een later moment of een gedeelte van deze opbrengsten incidenteel kan worden ingezet voor het realiseren van bestaande en/of nieuwe beleidswensen. Het bedrag dat minimaal behouden dient te blijven om het wegvallende dividend van structureel € 890.000 te kunnen opvangen bedraagt (tegen 2%) € 44,5 miljoen. In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u de kaders voor besteding van de Eneco-gelden vastgesteld. Bij de jaarstukken 2020 heeft u akkoord gegeven op het vormen van een bestemmingsreserve "Bestedingen Eneco-gelden".
9 Geef bij elk P&C-document een expliciete toelichting op die resultaten (begrotingsresultaat en EMU-saldo) en ratio’s (netto schuldquote, solvabiliteit en DSCR) waar in enig jaar en/of structureel niet wordt voldaan aan de gestelde kaders. Geef daarbij aan op welke wijze er wel (weer) voldaan gaat worden aan deze kaders. De verschillende ratio's voldoen aan de gestelde kaders, met uitzondering van het EMU-saldo.

 

4. Vervolgprocedure
U behandelt de Najaarsnota 2021 op 29 en 30 november 2021 in de raadscommissies en op 13 en 14 december 2021 in de raad. Wij sturen daarna de Najaarsnota 2021 ter kennisname naar de Provincie.

 

5. Informatie en vragen
U kunt beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen bij de afdeling Financiën via p&c@capelleaandenijssel.nl.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,


Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

 

De secretaris                                  De burgemeester

 

w.g.                                                 w.g.

 

A.L. Duijmaer van Twist                 mr. P. Oskam