Onderzoeksopdrachten

Voortgang

In de commissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 is door ons met de raad gesproken over het memo van ons voor de invulling van de taakstelling.  Het uitgangspunt voor ons is om op een verantwoorde manier invulling te geven aan de bezuinigingsopgave en tegelijkertijd zoveel mogelijk te voorkomen dat deze bezuinigingen de Capellenaar raken, onze dienstverlening en voorzieningen(niveau) in stand gehouden kan worden en de lokale lasten niet met meer de gebruikelijke inflatiecorrectie verhoogd hoeft te worden, mede gelet ook op de moeilijke tijd waarin we ons nu bevinden. 

We hebben daarom nadrukkelijk gekozen voor een “stap voor stap” proces, waarbij we onderstaande uitgangspunten en prioritering hanteren:

  1.  We richten ons eerst op financieel-technische bezuinigingsvoorstellen.
  2.  Vervolgens richten we ons op “scherper aan de wind zeilen”. Welke maatregelen kunnen we nemen die weliswaar iets meer risico opleveren, maar nog steeds verantwoord zijn. We willen deze mogelijkheden eerst ten volle benutten voor we meer ingrijpende maatregelen nemen die onze inwoners direct raken;
  3. Daarna richten we ons op maatregelen die de doelmatigheid, de efficiency van de gemeente vergroten. Dat heeft zowel betrekking op de interne organisatie (doelmatigheid onderzoek ex artikel 213a Gemeentewet) als op de externe dienstverlening (Jeugd, Wmo, subsidies, etc.). Doel is om onze taken slimmer en eenvoudiger uit te voeren en dubbellingen te schrappen. In het memo zijn ook de sporen 4 (versoberen dienstverlening) en 5 (verhoging lokale lasten) benoemd. 

In het memo is ook een tiental onderzoeksopdrachten benoemd bij de eerste 3 sporen. Onderwerpen die verder uitgezocht moeten worden waarbij de reële verwachting is dat de uitkomsten van de onderzoeksopdrachten tot gevolg zullen hebben dat de gehele resterende taakstelling ingevuld kan worden. 

Bij de Begroting 2022 zijn deze onderzoeksopdrachten nader uitgewerkt. Omdat de periode tussen het opstellen van de Begroting 2022 en de Najaarsnota 2021 relatief kort is en omdat het zwaartepunt van de onderzoeksopdrachten in 2022 ligt, is er nu in deze Najaarsnota geen nadere voortgang te melden. Bij de Voorjaarsnota 2022 zal er integraal gerapporteerd worden over de voortgang. Indien er eerder relevante informatie te melden is, dan zullen wij dit doen door middel van een collegebrief.

In deze Najaarsnota is een voorstel opgenomen voor ramen van de lasten die gemoeid zijn met de uitvoering van de onderzoeksopdrachten.