Raadsbesluit

Raadsbesluit

Terug naar navigatie - Raadsbesluit

De raad van de gemeente Capelle aan den IJssel;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;

BESLUIT:

1. De Najaarsnota 2021 vast te stellen.

2. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 en kennis te nemen van de voorgestelde wijzigingen in de uitvoering van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025. Tevens kennis te nemen van de doorkijk 2026 tot en met 2029.

3. De ontwerpbesluiten tot wijziging van de Begroting 2021 en de Begroting 2022 vast te stellen en kennis te nemen van de ontwerpbesluiten tot wijziging van de meerjarenraming 2023 tot en met 2025.


4. De volgende kredieten te voteren/ verlengen/ verlagen/ verhogen:

Kredieten Bedrag Programma
Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2021) -125 0
Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (2022) 125 0
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2021) -1.664 1
Kredieten gemeentelijk vastgoed (2022) 1.664 1
Fietscorridor Algerabrug (2022) 2.150 2
Investering IBOR -2.347 2
Toerekening kosten aan investeringen 6.149 2
Kredieten programma 2 (2021) -1.896 2
Kredieten programma 2 (2022) 1.896 2
Hoofdweg vak A (2021) -895 3
Hoofdweg vak A (2022) 895 3
Investering IBOR -800 5B
Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2021) 606 6C
Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (2022 en verder structureel) 317 6C
Investering IBOR -303 7
Centrumring (2021) -1.689 8
Centrumring (2022) 1.689 8
Programma Stadsontwikkeling (2021) -200 8
Programma Stadsontwikkeling (2022) 200 8

5. De volgende mutaties te verwerken in de reserves en voorzieningen:
+ is toename en – is afname

Reserves 2021 2022 2023 2024 2025 Progr.
Reserve bedrijfsvoering -131 0 0 0 0 0
Reserve bedrijfsvoering 35 0 0 0 0 0
Reserve eenmalige uitgaven 973 -973 0 0 0 0
Reserve Denk en Doe Mee fonds 1.500 -1.500 0 0 0 0
Reserve eenmalige uitgaven 75 -75 0 0 0 0
Reserve eenmalige uitgaven 60 -60 0 0 0 1
Reserve eenmalige uitgaven 663 -663 0 0 0 2
Reserve bedrijfsvoering 0 53 53 53 53 2
Reserve eenmalige uitgaven 350 -350 0 0 0 3
Reserve eenmalige uitgaven -17 -171 64 302 0 4
Reserve eenmalige uitgaven 39 -39 0 0 0 4
Reserve Water 121 0 0 0 0 5B
Reserve eenmalige uitgaven 75 -75 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 122 -122 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 140 -140 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 30 -30 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 43 -43 0 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 35 0 -35 0 0 6A
Reserve eenmalige uitgaven 37 -37 0 0 0 6B
Reserve eenmalige uitgaven 27 -27 0 0 0 6B
Reserve eenmalige uitgaven 75 -75 0 0 0 6B
Reserve eenmalige uitgaven 205 -205 0 0 0 6D
Reserve eenmalige uitgaven 50 -50 0 0 0 7
Reserve eenmalige uitgaven 70 -70 0 0 0 7
Reserve eenmalige uitgaven 300 -300 0 0 0 7
Reserve eenmalige uitgaven 1.728 -1.728 0 0 0 8
Reserve eenmalige uitgaven 138 -138 0 0 0 8
Voorzieningen 2021 2022 2023 2024 2025 Progr.
Voorziening onderhoud 667 -1.358 -8 -419 0 0
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 152 146 115 81 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 0 -645 -975 -942 -975 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 58 0 0 0 0 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 50 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 50 0 0 0 0 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 0 -70 -70 -70 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 0 70 70 70 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 119 0 0 0 0 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 0 2 2 2 2 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 0 1 1 1 1 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 826 533 519 504 489 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 27 26 24 23 22 7
Voorziening rioolheffing middelen derden 25 23 33 33 33 7
Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden 125 0 0 0 0 7
Voorziening omgevingsvergunningen -1.959 611 3.292 -888 -1.056 8
Voorziening verliesgevende complexen -91 3.758 -3.667 0 0 8

6. Bij de Jaarrekening 2021 een definitief besluit te nemen over het verwerken van het geprognosticeerde resultaat 2021.

7. Kennis te nemen van de ontwikkelingen in de risico’s zoals opgenomen in het hoofdstuk Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit.

8. De mutaties in de reserve eenmalige uitgaven, gelet op de eerder vastgestelde bestedingstermijn van maximaal 3 jaar, vast te stellen conform het in deze nota opgenomen bijlage.

9. Het amendement “Een teken van hoop in Capelle” te verwerken in de Najaarsnota 2021. Het besluit bij het amendement luidt als volgt:
De Najaarsnota 2021 vast te stellen met dien verstande dat,

  • de cliënten van de Voedselbank Capelle aan den IJssel in deze moeilijke tijden een steuntje in de rug wordt gegeven, door hen eenmalig een waardebon van € 50 (per cliënt) te verstrekken,
  • het daarmee gepaard gaande bedrag (van maximaal € 7.500,--) ten laste wordt gebracht van het beschikbare jaarrekeningresultaat zoals opgenomen in de Najaarsnota 2021 (8.343.000 V, blz. 127, vrij besteedbaar).

10. Financiële eindstand Najaarsnota 2021 na besluitvorming:

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Eindstand Najaarsnota 2021 V8.384 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109
Aangenomen amendementen:
- Amendement "Een teken van hoop in Capelle" N8
Eindstand Najaarsnota 2021, met inachtneming van de aangenomen amendementen V8.376 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109


Vastgesteld in de openbare vergadering van 14 december 2021.