Programma 3 Economie

Wat willen we bereiken?

TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties

Wat gaan we daarvoor doen?

TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid

Wat gaan we daarvoor doen?

TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers

Wat gaan we daarvoor doen?

TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan.

NJN21 - Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)

NJN21 - Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)

Capelse indicatoren

Niet van toepassing. 

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 3 staan hieronder weergegeven. 

3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal

Digitaliseringsvouchers MKB-deal – Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 33 / V 33 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 33 / V 33 in 2021

Op 8 juni 2021 heeft het college de deelname MKB-Deal Digitaliseringsvoucher vastgesteld (BBV 509916) en heeft u hiervoor in de Voorjaarsnota 2021 3.1 een bedrag van N 33 beschikbaar gesteld. De MKB-Deal Digitaliseringsvoucher MKB is een samenwerking tussen de gemeenten Capelle aan den IJssel, Den Haag, Schiedam en Zoetermeer en lokale ondernemersverenigingen en is bedoeld om bedrijven micro- en kleine Capelse MKB-bedrijven te stimuleren digitaliseringsmaatregelen te nemen. Deze MKB-Deal is door de provincie Zuid-Holland gehonoreerd, waarmee er nog eens N 33 beschikbaar komt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 33 en de baten  in de begroting met V 33 in 2021 te verhogen.

3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 350 / N 350 in 2021 en N 350 / V 350 in 2022
Kasstroom: V 350 in 2021 en N 350 in 2022

In de bijlage van deze najaarsnota treft u het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Voor wat betreft de budgetten Hoofdweg vak A en de BIZ Capelle-West verstrijkt de drie-jaars-termijn dit jaar. We stellen voor deze met een jaar te verlengen. Het budget voor de Hoofdweg vak A wordt volgend jaar ingezet voor de verwachte aanpassingen in dit gebied. Voor de BIZ Capelle-West vindt eind dit jaar een nieuwe BIZ-stemming plaats. Het hieronder genoemde budget wordt bij voortzetting van de BIZ Capelle West volgend jaar ingezet. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

Reserve eenmalige uitgaven Besluit 2021 2022
Hoofdweg vak A NJN2016 5.4.2 / NJN2018 3.4.1 V255 N255
Projectplan BIZ Capelle XL Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1 V75 N75
BIZ Capelle-West quick wins VJN2017 3.4.4 V20 N20
Totaal V350 N350
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N350 V350

3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 895 in 2021 en 895 in 2022)

Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A - Technisch
Lasten / baten: V 20 in 2022
Kasstroom: V 895 in 2021 en N 895 in 2022

Binnen het programma 3 schuift het krediet voor de Hoofdweg vak A door naar volgend jaar.  Het krediet wordt gebruikt om de al jaren gewenste verkeersprobleem op te lossen. Het betreft een nieuwe verbinding Schinkelse Baan met Lylantse Baan waardoor de routing in dit economisch belangrijk gebied verbeterd wordt. Tevens kan dan de verkeersonveilige aansluiting van de Lylantse Baan op/aan de Hoofdweg vervallen.

Wij stellen u voor het krediet (uitgaven en inkomsten) zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 én de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 20 in 2022.

Naam krediet Wijziging op kredieten Wijziging afschrijvingslasten
Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2022
Hoofdweg vak A uitgaven -1377 1377 V20
Hoofdweg vak A inkomsten 482 -482
Totale begrotingswijziging -895 895 V20

3.4 Opstellen Programma Economie

Opstellen Programma Economie - Beleidskeuze
Lasten : N30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N30 in 2022

Het huidige Programma Economie heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 gaan we een start maken met het opzetten van een nieuw economisch programma zodat dit naadloos doorloopt op het huidige Programma Economie. Ook deze keer vragen wij een adviesbureau ons te ondersteunen bij de voorbereiding en het opstellen van het programma.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N30 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N1.563 V317 N1.246 N1.631 N1.210 N1.148 N1.148
Baten V724 V33 V757 V760 V760 V760 V760
Saldo van baten en lasten N839 V350 N489 N871 N450 N388 N388
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V305 N375 N70 V375 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N59 N0 N59 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V246 N375 N129 V375 N0 N0 N0
Resultaat N593 N25 N618 N496 N450 N388 N388
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal N33 V33 N0
3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven V350 N0 V350
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V317 V33 V350
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N375 N0 N375
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Totaal mutatie in de reserves N375 N0 N375
Mutatie Resultaat N25