Sitemap

 1. Blz. 1 Najaarsnota 2021
  1. Blz. 2 Najaarsnota 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 Aanbiedingsbrief
    1. Blz. 5 Aanbiedingsbrief
   2. Blz. 6 Inleiding en leeswijzer
    1. Blz. 7 Inleiding
    2. Blz. 8 Leeswijzer
   3. Blz. 9 Programma 0 Bestuur en ondersteuning
    1. Blz. 10 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 11 TV0.1 Versterking lokale democratie
      1. Blz. 12 Leertraject Lokale democratie
      2. Blz. 13 Uitvoeren van Bewonersenquête 2021
      3. Blz. 14 Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie
     2. Blz. 15 TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken
      1. Blz. 16 Big data
    2. Blz. 17 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 18 Capelse indicatoren
    4. Blz. 19 Ontwikkelingen
    5. Blz. 20 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 21 0.1 Algemene uitkering mei + september circulaire
    7. Blz. 22 0.2 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen
    8. Blz. 23 0.3 Dividend Stedin
    9. Blz. 24 0.4 Dividend irado
    10. Blz. 25 0.5 Rente
    11. Blz. 26 0.6 Middelen onderzoeksopdrachten
    12. Blz. 27 0.7 Baten OZB eigenaren woningen
    13. Blz. 28 0.8 Baten OZB eigenaren niet-woningen
    14. Blz. 29 0.9 Bedrijfsvoering
    15. Blz. 30 0.10 Informatievoorziening Omgevingswet
    16. Blz. 31 0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten
    17. Blz. 32 0.12 Hogere legesinkomsten en afdrachten
    18. Blz. 33 0.13 Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (Krediet -125 in 2021 en krediet +275 in 2022)
    19. Blz. 34 0.14 Aanpassen facilitaire budgetten
    20. Blz. 35 0.15 Vaccinatie locatie COVID-19
    21. Blz. 36 0.16 Voorziening onderhoud
    22. Blz. 37 0.17 Overhevelen Corona-middelen
    23. Blz. 38 0.18 HR arbeidsmarktstrategie en recruitment
    24. Blz. 39 0.19 Uitvoering participatievisie en -verordening
    25. Blz. 40 0.20 Denk en Doe Mee fonds
    26. Blz. 41 0.21 Extra Communicatie Corona
    27. Blz. 42 0.22 Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl
    28. Blz. 43 0.23 Datalab
    29. Blz. 44 0.24 Activiteiten continueren in begroting
    30. Blz. 45 0.25 Taakstelling 2029
    31. Blz. 46 Wat mag het kosten?
   4. Blz. 47 Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde
    1. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 49 TV1.1 Versterken van brandpreventie
      1. Blz. 50 Wijkbrandweerfunctionaris
     2. Blz. 51 TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC)
      1. Blz. 52 Preventieve interventies
      2. Blz. 53 Aandacht voor inbraakpreventie
      3. Blz. 54 Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen
     3. Blz. 55 TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit
      1. Blz. 56 Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie
      2. Blz. 57 Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren
      3. Blz. 58 Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma
      4. Blz. 59 Regionaal controleteam en Webvoyager
      5. Blz. 60 Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel
     4. Blz. 61 TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken
      1. Blz. 62 Nazorg Capelse ex-gedetineerden
      2. Blz. 63 Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument
      3. Blz. 64 Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak
      4. Blz. 65 Aanpak problematische groepen en groepsgedrag
     5. Blz. 66 TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein
      1. Blz. 67 Bestrijden en voorkomen van woonoverlast
      2. Blz. 68 Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden
      3. Blz. 69 Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS)
      4. Blz. 70 Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling
      5. Blz. 71 SAVE overleg
     6. Blz. 72 TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken
      1. Blz. 73 Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen
      2. Blz. 74 Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf)
      3. Blz. 75 Inzet van stadsmariniers
      4. Blz. 76 Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen
      5. Blz. 77 Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten
    2. Blz. 78 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 79 Capelse indicatoren
    4. Blz. 80 Ontwikkelingen
    5. Blz. 81 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 82 1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur
    7. Blz. 83 1.2 Aanpak woonoverlast
    8. Blz. 84 1.3 Schades
    9. Blz. 85 1.4 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -1.664 in 2021 en 1.664 in 2022)
    10. Blz. 86 1.5 Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening
    11. Blz. 87 Wat mag het kosten?
   5. Blz. 88 Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat
    1. Blz. 89 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 90 TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid
      1. Blz. 91 Verbeteren doorstroming Algeracorridor
      2. Blz. 92 Aanbrengen i-VRI's
      3. Blz. 93 Opschaling Parkshuttle
      4. Blz. 94 Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus
      5. Blz. 95 Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit
     2. Blz. 96 TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar
      1. Blz. 97 Realiseren van verkeersmaatregelen
     3. Blz. 98 TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken
      1. Blz. 99 Uitbreiden route buurtbus
    2. Blz. 100 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 101 Capelse indicatoren
    4. Blz. 102 Ontwikkelingen
    5. Blz. 103 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 104 2.1 Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150)
    7. Blz. 105 2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit
    8. Blz. 106 2.3 Investering IBOR (Krediet -2.347)
    9. Blz. 107 2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI
    10. Blz. 108 2.5 Toerekening kosten aan investeringen (Krediet 6.419)
    11. Blz. 109 2.6 Doorschuiven kredieten programma 2 (Krediet -1.896 in 2021 en 1.896 in 2022)
    12. Blz. 110 2.7 Opstellen Programma Buitenruimte
    13. Blz. 111 Wat mag het kosten?
   6. Blz. 112 Programma 3 Economie
    1. Blz. 113 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 114 TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 115 KVO Capelle-West
     2. Blz. 116 TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid
      1. Blz. 117 Creative Tech Campus op Rivium
     3. Blz. 118 TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers
      1. Blz. 119 Ondernemersprijs
     4. Blz. 120 TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur
      1. Blz. 121 Stadsdistributie Hoofdweg
    2. Blz. 122 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 123 Capelse indicatoren
    4. Blz. 124 Ontwikkelingen
    5. Blz. 125 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 126 3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal
    7. Blz. 127 3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven
    8. Blz. 128 3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 895 in 2021 en 895 in 2022)
    9. Blz. 129 3.4 Opstellen Programma Economie
    10. Blz. 130 Wat mag het kosten?
   7. Blz. 131 Programma 4 Onderwijs
    1. Blz. 132 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 133 TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen
      1. Blz. 134 Onderwijskansenbeleid
     2. Blz. 135 TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten)
      1. Blz. 136 Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten
    2. Blz. 137 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 138 Capelse indicatoren
    4. Blz. 139 Ontwikkelingen
    5. Blz. 140 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 141 4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer
    7. Blz. 142 4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs
    8. Blz. 143 4.3 Onderwijskansen 2021
    9. Blz. 144 4.4 Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs
    10. Blz. 145 4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid
    11. Blz. 146 4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid
    12. Blz. 147 Wat mag het kosten?
   8. Blz. 148 Programma 5 Sport, cultuur en recreatie
    1. Blz. 149 Deelprogramma's en taakvelden
    2. Blz. 150 Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)
     1. Blz. 151 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 152 TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen
       1. Blz. 153 Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle
       2. Blz. 154 Uitvoering Lokaal Sportakkoord
      2. Blz. 155 TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren
       1. Blz. 156 Cultuureducatie op scholen
       2. Blz. 157 Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs
      3. Blz. 158 TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960
       1. Blz. 159 Waardering sociale woningbouw
     2. Blz. 160 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 161 Capelse indicatoren
     4. Blz. 162 Ontwikkelingen
     5. Blz. 163 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 164 5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden
     7. Blz. 165 5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater
     8. Blz. 166 5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed
     9. Blz. 167 5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur
     10. Blz. 168 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 169 Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie
     1. Blz. 170 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 171 TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming
       1. Blz. 172 Kwaliteitsimpuls buitenruimte
       2. Blz. 173 Programma buitenruimte
      2. Blz. 174 TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel
       1. Blz. 175 Uitbreiding Zandrakpark
       2. Blz. 176 Rivier als getijdenpark
     2. Blz. 177 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 178 Capelse indicatoren
     4. Blz. 179 Ontwikkelingen
     5. Blz. 180 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 181 5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij
     7. Blz. 182 5B.2 Investering IBOR (Krediet -1.040)
     8. Blz. 183 5B.3 Budget Groen en Water
     9. Blz. 184 Wat mag het kosten?
   9. Blz. 185 Programma 6 Sociaal domein
    1. Blz. 186 Deelprogramma's en taakvelden
    2. Blz. 187 Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur
     1. Blz. 188 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 189 TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving
       1. Blz. 190 Mantelzorgers
       2. Blz. 191 Sociale basisinfrastructuur
      2. Blz. 192 TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op
       1. Blz. 193 Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving
     2. Blz. 194 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 195 Capelse indicatoren
     4. Blz. 196 Ontwikkelingen
     5. Blz. 197 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 198 6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek
     7. Blz. 199 6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’
     8. Blz. 200 6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren
     9. Blz. 201 6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp
     10. Blz. 202 6A.5 Continuering Meldpunt Woningontruimingen
     11. Blz. 203 6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz
     12. Blz. 204 6A.7 Overheveling budget Veilige scholen
     13. Blz. 205 6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden
     14. Blz. 206 6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg
     15. Blz. 207 6A.10 Actieplan Lokale Inclusieve Agenda
     16. Blz. 208 Wat mag het kosten?
    3. Blz. 209 Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)
     1. Blz. 210 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 211 TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen)
       1. Blz. 212 Rechtmatig verstrekken van uitkeringen
       2. Blz. 213 Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven
      2. Blz. 214 TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen
       1. Blz. 215 Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen
      3. Blz. 216 TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren
       1. Blz. 217 Bredere inzet van budgetbeheer
       2. Blz. 218 Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten
       3. Blz. 219 Inzet schuldsanering
       4. Blz. 220 Intensivering nazorg
      4. Blz. 221 TV6.5 Snelle inburgering van statushouders
       1. Blz. 222 Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering
     2. Blz. 223 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 224 Capelse indicatoren
     4. Blz. 225 Ontwikkelingen
     5. Blz. 226 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 227 6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)
     7. Blz. 228 6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)
     8. Blz. 229 6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet
     9. Blz. 230 6B.4 Budget Wet inburgering
     10. Blz. 231 6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt
     11. Blz. 232 6B.6 Ondernemingsplan 2022 Promen
     12. Blz. 233 6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden
     13. Blz. 234 6B.8 Voorkomen instroom
     14. Blz. 235 6B.9 TONK
     15. Blz. 236 6B.10 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen
     16. Blz. 237 6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing
     17. Blz. 238 6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning
     18. Blz. 239 6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand
     19. Blz. 240 6B.14 Onderbesteding participatiebudget
     20. Blz. 241 6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede
     21. Blz. 242 Wat mag het kosten?
    4. Blz. 243 Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     1. Blz. 244 Landelijke indicatoren
     2. Blz. 245 Capelse indicatoren
     3. Blz. 246 Ontwikkelingen
     4. Blz. 247 Wijzigingsvoorstellen
     5. Blz. 248 6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022)
     6. Blz. 249 Wat mag het kosten?
    5. Blz. 250 Deelprogramma 6D Jeugdhulp
     1. Blz. 251 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 252 TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders
       1. Blz. 253 Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
      2. Blz. 254 TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling
       1. Blz. 255 Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners
     2. Blz. 256 Landelijke indicatoren
     3. Blz. 257 Capelse indicatoren
     4. Blz. 258 Ontwikkelingen
     5. Blz. 259 Wijzigingsvoorstellen
     6. Blz. 260 6D.1 GRJR
     7. Blz. 261 6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)
     8. Blz. 262 6D.3 Lokale Jeugdhulp
     9. Blz. 263 Wat mag het kosten?
   10. Blz. 264 Programma 7 Volksgezondheid en milieu
    1. Blz. 265 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 266 TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren
      1. Blz. 267 Nota gezondheidsbeleid
      2. Blz. 268 Dekkend netwerk aan AED's
     2. Blz. 269 TV7.4 Minder energie gebruiken
      1. Blz. 270 Inzetten op energiebesparing
     3. Blz. 271 TV7.4 Meer zonne-energie opwekken
      1. Blz. 272 Stimuleren zonnepanelen
      2. Blz. 273 Zonnepanelen op gemeentelijke panden
     4. Blz. 274 TV7.4 De warmtetransitie opstarten
      1. Blz. 275 Opstellen van een Transitievisie Warmte
      2. Blz. 276 Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit
     5. Blz. 277 TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen
      1. Blz. 278 Stimuleren groene daken
     6. Blz. 279 TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken
      1. Blz. 280 Verminderen restafval
     7. Blz. 281 TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten
      1. Blz. 282 Vaststellen Actieplan Circulair Capelle
      2. Blz. 283 Onderzoek afvalbrengstation
     8. Blz. 284 TV7.4 Schone leefomgeving
      1. Blz. 285 Gevelmaatregelen saneringswoningen
      2. Blz. 286 Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023
    2. Blz. 287 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 288 Toelichting afval
    4. Blz. 289 Capelse indicatoren
    5. Blz. 290 Ontwikkelingen
    6. Blz. 291 Wijzigingsvoorstellen
    7. Blz. 292 7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren
    8. Blz. 293 7.2 Septembercirculaire - decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad
    9. Blz. 294 7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl
    10. Blz. 295 7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen
    11. Blz. 296 7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020
    12. Blz. 297 7.6 Budget begraafplaatsen
    13. Blz. 298 7.7 Investering IBOR (Krediet -303)
    14. Blz. 299 7.8 Tarief rioolheffing
    15. Blz. 300 7.9 Budget riool
    16. Blz. 301 7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing
    17. Blz. 302 7.11 Lasten en baten afval
    18. Blz. 303 7.12 Opstellen programma Duurzaamheid
    19. Blz. 304 7.13 Uitvoering Actieplan energiearmoede - VERPLAATST
    20. Blz. 305 7.14 Actieplan Circulair Capelle
    21. Blz. 306 Wat mag het kosten?
   11. Blz. 307 Programma 8 Stadsontwikkeling
    1. Blz. 308 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 309 TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022
      1. Blz. 310 Inrichten digitale Omgevingsloket
      2. Blz. 311 Inrichten processen omgevingswetproof
      3. Blz. 312 Uitvoeren Pilot Omgevingsplan
      4. Blz. 313 Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode
     2. Blz. 314 TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad
      1. Blz. 315 Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder
      2. Blz. 316 Consolideren sociale huurwoningenvoorraad
    2. Blz. 317 Landelijke indicatoren
    3. Blz. 318 Capelse indicatoren
    4. Blz. 319 Ontwikkelingen
    5. Blz. 320 Wijzigingsvoorstellen
    6. Blz. 321 8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen
    7. Blz. 322 8.2 Vergunningverlening en handhaving
    8. Blz. 323 8.3 Meeuwensingel
    9. Blz. 324 8.4 Capelseweg/Bermweg
    10. Blz. 325 8.5 Centrumring (Krediet – 1.689 in 2021 en 1.689 in 2022)
    11. Blz. 326 8.6 Herontwikkeling ING-locatie
    12. Blz. 327 8.7 Grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuurt
    13. Blz. 328 8.8 De Hoven fase 2
    14. Blz. 329 8.9 Florabuurt
    15. Blz. 330 8.10 Het nieuwe Rivium
    16. Blz. 331 8.11 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven
    17. Blz. 332 8.12 Doorschuiven kredieten programma Stadsontwikkeling (Krediet - 200 in 2021 en 200 in 2022)
    18. Blz. 333 8.13 Opstellen Programma Wonen
    19. Blz. 334 8.14 Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders
    20. Blz. 335 Wat mag het kosten?
   12. Blz. 336 Financieel overzicht programma's
    1. Blz. 337 Overzicht voor wijziging
    2. Blz. 338 Overzicht van wijziging
    3. Blz. 339 Overzicht na wijziging
   13. Blz. 340 Financieel perspectief te voeren beleid
    1. Blz. 341 Eindstand inclusief doorkijk naar 2029
    2. Blz. 342 Wijzigingen die niet zijn meegenomen
    3. Blz. 343 Financiële ratio's
    4. Blz. 344 Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen)
    5. Blz. 345 Solvabiliteit
    6. Blz. 346 EMU-saldo
    7. Blz. 347 Debt Service Coverage Ratio (DSCR)
    8. Blz. 348 Afschrijvingsratio
    9. Blz. 349 Algemene uitkering
    10. Blz. 350 Advies raadswerkgroep SIR
    11. Blz. 351 Conclusie
   14. Blz. 352 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
    1. Blz. 353 Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit
     1. Blz. 354 Definitie weerstandsvermogen
     2. Blz. 355 Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing
     3. Blz. 356 Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's)
     4. Blz. 357 Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio
    2. Blz. 358 Algemene risico's
     1. Blz. 359 Algemene uitkering Gemeentefonds
     2. Blz. 360 Fiscaliteiten
     3. Blz. 361 Dividenden
     4. Blz. 362 Verleende borgstellingen voor instellingen
     5. Blz. 363 Oplopende rentelasten
     6. Blz. 364 Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen
     7. Blz. 365 Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW)
    3. Blz. 366 Risico's sociaal domein
     1. Blz. 367 Participatiewet
     2. Blz. 368 Jeugdhulp
     3. Blz. 369 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
     4. Blz. 370 Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen
     5. Blz. 371 Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget
    4. Blz. 372 Overige risico's
     1. Blz. 373 Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs
     2. Blz. 374 Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting
     3. Blz. 375 Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs
     4. Blz. 376 Overschrijding budget door hogere aanneemsom
     5. Blz. 377 Grondexploitaties
     6. Blz. 378 Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
     7. Blz. 379 Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen
     8. Blz. 380 Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen en hogere baggerkosten
     9. Blz. 381 Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages
     10. Blz. 382 Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt
   15. Blz. 383 Raadsbesluit
    1. Blz. 384 Raadsbesluit
   16. Blz. 385 Amendementen en moties
    1. Blz. 386 Amendementen
    2. Blz. 387 Moties
  3. Blz. 388 Bijlagen
   1. Blz. 389 Post onvoorzien
    1. Blz. 390 Verloop van de post onvoorzien
   2. Blz. 391 Omvang reserves en voorzieningen
    1. Blz. 392 Analyse omvang reserves en voorzieningen
   3. Blz. 393 Algemene reserve
    1. Blz. 394 Verloop algemene reserve
   4. Blz. 395 Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven
    1. Blz. 396 Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven
   5. Blz. 397 Inkomende subsidies
    1. Blz. 398 Overzicht inkomende subsidies
   6. Blz. 399 Kredietenoverzicht
    1. Blz. 400 Kredieten en het verloop van investeringen
   7. Blz. 401 Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle
    1. Blz. 402 Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle
    2. Blz. 403 Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven
    3. Blz. 404 Prognose per jaarschijf
   8. Blz. 405 Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021
    1. Blz. 406 Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021
   9. Blz. 407 Onderzoeksopdrachten
    1. Blz. 408 Voortgang
   10. Blz. 409 Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2021
    1. Blz. 410 Inleiding
    2. Blz. 411 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 412 Programma 3 - TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties
      1. Blz. 413 Onderzoek t.b.v. de Koperwiek
      2. Blz. 414 Onderzoek woon-werkunits
      3. Blz. 415 Glasvezel bedrijventerreinen
     2. Blz. 416 Programma 3 - TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid
      1. Blz. 417 Ondersteunen startende ondernemers
     3. Blz. 418 Programma 4 - TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs
      1. Blz. 419 Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs
     4. Blz. 420 Programma 6B - TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren
      1. Blz. 421 Vesterking van vroegsignalering
      2. Blz. 422 Verbetering van toegang
     5. Blz. 423 Programma 6B - TV6.5 Snelle inburgering van statushouders
      1. Blz. 424 Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl
     6. Blz. 425 Programma 6D - TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling
      1. Blz. 426 Lokale kwaliteitsslag in de aanpak
     7. Blz. 427 Programma 7 - TV7.4 Minder energie gebruiken
      1. Blz. 428 Uitbreiden laadpalen
     8. Blz. 429 Programma 8 - TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid
      1. Blz. 430 Woonexperimenten
     9. Blz. 431 Programma 8 - TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad
      1. Blz. 432 Opstellen monitor woningbouwontwikkeling
  4. Activiteiten
  5. Zoeken
  6. Publicatie bijlagen
  7. Contact
  8. PrivacyStatement
  9. Sitemap