Sitemap

Najaarsnota 2021 Blz. 1
Najaarsnota 2021 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Aanbiedingsbrief Blz. 4
Aanbiedingsbrief Blz. 5
Inleiding en leeswijzer Blz. 6
Inleiding Blz. 7
Leeswijzer Blz. 8
Programma 0 Bestuur en ondersteuning Blz. 9
Wat willen we bereiken? Blz. 10
TV0.1 Versterking lokale democratie Blz. 11
Leertraject Lokale democratie Blz. 12
Uitvoeren van Bewonersenquête 2021 Blz. 13
Inzetten/toepassen/promoten van instrumenten uit de Toolkit Burgerparticipatie Blz. 14
TV0.4 Vormgeven van Datagedreven werken Blz. 15
Big data Blz. 16
Landelijke indicatoren Blz. 17
Capelse indicatoren Blz. 18
Ontwikkelingen Blz. 19
Wijzigingsvoorstellen Blz. 20
0.1 Algemene uitkering mei + september circulaire Blz. 21
0.2 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen Blz. 22
0.3 Dividend Stedin Blz. 23
0.4 Dividend irado Blz. 24
0.5 Rente Blz. 25
0.6 Middelen onderzoeksopdrachten Blz. 26
0.7 Baten OZB eigenaren woningen Blz. 27
0.8 Baten OZB eigenaren niet-woningen Blz. 28
0.9 Bedrijfsvoering Blz. 29
0.10 Informatievoorziening Omgevingswet Blz. 30
0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten Blz. 31
0.12 Hogere legesinkomsten en afdrachten Blz. 32
0.13 Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (Krediet -125 in 2021 en krediet +275 in 2022) Blz. 33
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten Blz. 34
0.15 Vaccinatie locatie COVID-19 Blz. 35
0.16 Voorziening onderhoud Blz. 36
0.17 Overhevelen Corona-middelen Blz. 37
0.18 HR arbeidsmarktstrategie en recruitment Blz. 38
0.19 Uitvoering participatievisie en -verordening Blz. 39
0.20 Denk en Doe Mee fonds Blz. 40
0.21 Extra Communicatie Corona Blz. 41
0.22 Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl Blz. 42
0.23 Datalab Blz. 43
0.24 Activiteiten continueren in begroting Blz. 44
0.25 Taakstelling 2029 Blz. 45
Wat mag het kosten? Blz. 46
Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde Blz. 47
Wat willen we bereiken? Blz. 48
TV1.1 Versterken van brandpreventie Blz. 49
Wijkbrandweerfunctionaris Blz. 50
TV1.2 Het terugdringen van het aantal High Impact Crimes (HIC) Blz. 51
Preventieve interventies Blz. 52
Aandacht voor inbraakpreventie Blz. 53
Bevorderen weerbaarheid van kwetsbare groepen Blz. 54
TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit Blz. 55
Verder versterken van de gemeentelijke informatiepositie Blz. 56
Opwerpen van barrières om ondermijning te voorkomen en te verstoren Blz. 57
Uitvoeren van een awareness- en weerbaarheidsprogramma Blz. 58
Regionaal controleteam en Webvoyager Blz. 59
Drugspanden en onvergunde prostitutie en mensenhandel Blz. 60
TV1.2 Het voorkomen dat Capellenaren (opnieuw) een strafbaar feit plegen of ernstige overlast veroorzaken Blz. 61
Nazorg Capelse ex-gedetineerden Blz. 62
Uitvoering van persoonsgerichte aanpakken en opstellen van werkdocument Blz. 63
Uitvoeren van de HIT-aanpak en deelname aan het casusoverleg en ZSM-aanpak Blz. 64
Aanpak problematische groepen en groepsgedrag Blz. 65
TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein Blz. 66
Bestrijden en voorkomen van woonoverlast Blz. 67
Inzet repressieve interventies en andere bestuurlijke bevoegdheden Blz. 68
Inzet van voorzieningen waaronder inbewaringstelling (IBS) Blz. 69
Ondersteuning en advies bij huiselijk geweld en kindermishandeling Blz. 70
SAVE overleg Blz. 71
TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken Blz. 72
Uitvoeren van de genoemde maatregelen in wijkveiligheidsplannen Blz. 73
Continueren en onderhouden cameraprojecten (Stadsplein, Stationsplein, Capelse Brug en de Maria Danneelserf) Blz. 74
Inzet van stadsmariniers Blz. 75
Verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid van winkelcentra en bedrijventerreinen Blz. 76
Zelfredzaamheid en meldingsbereidheid van de Capellenaren vergroten Blz. 77
Landelijke indicatoren Blz. 78
Capelse indicatoren Blz. 79
Ontwikkelingen Blz. 80
Wijzigingsvoorstellen Blz. 81
1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur Blz. 82
1.2 Aanpak woonoverlast Blz. 83
1.3 Schades Blz. 84
1.4 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -1.664 in 2021 en 1.664 in 2022) Blz. 85
1.5 Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening Blz. 86
Wat mag het kosten? Blz. 87
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Blz. 88
Wat willen we bereiken? Blz. 89
TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid Blz. 90
Verbeteren doorstroming Algeracorridor Blz. 91
Aanbrengen i-VRI's Blz. 92
Opschaling Parkshuttle Blz. 93
Mogelijk maken van personenvervoer over water in de vorm van een waterbus Blz. 94
Uitwerken van deelbeleid uit het Programma Mobiliteit Blz. 95
TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar Blz. 96
Realiseren van verkeersmaatregelen Blz. 97
TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken Blz. 98
Uitbreiden route buurtbus Blz. 99
Landelijke indicatoren Blz. 100
Capelse indicatoren Blz. 101
Ontwikkelingen Blz. 102
Wijzigingsvoorstellen Blz. 103
2.1 Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150) Blz. 104
2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit Blz. 105
2.3 Investering IBOR (Krediet -2.347) Blz. 106
2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI Blz. 107
2.5 Toerekening kosten aan investeringen (Krediet 6.419) Blz. 108
2.6 Doorschuiven kredieten programma 2 (Krediet -1.896 in 2021 en 1.896 in 2022) Blz. 109
2.7 Opstellen Programma Buitenruimte Blz. 110
Wat mag het kosten? Blz. 111
Programma 3 Economie Blz. 112
Wat willen we bereiken? Blz. 113
TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 114
KVO Capelle-West Blz. 115
TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Blz. 116
Creative Tech Campus op Rivium Blz. 117
TV3.1 Het voortzetten van de goede relatie met ondernemers Blz. 118
Ondernemersprijs Blz. 119
TV3.2 Het versterken van de fysieke bedrijfsinfrastructuur Blz. 120
Stadsdistributie Hoofdweg Blz. 121
Landelijke indicatoren Blz. 122
Capelse indicatoren Blz. 123
Ontwikkelingen Blz. 124
Wijzigingsvoorstellen Blz. 125
3.1 Digitaliseringsvouchers MKB-deal Blz. 126
3.2 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven Blz. 127
3.3 Doorschuiven krediet Hoofdweg vak A (Krediet - 895 in 2021 en 895 in 2022) Blz. 128
3.4 Opstellen Programma Economie Blz. 129
Wat mag het kosten? Blz. 130
Programma 4 Onderwijs Blz. 131
Wat willen we bereiken? Blz. 132
TV4.3 Het voorkomen en bestrijden van educatieve achterstanden en sociaal-emotionele problemen bij (jonge) kinderen Blz. 133
Onderwijskansenbeleid Blz. 134
TV4.3 Het stimuleren van schooldeelname (leerplicht en voorkomen voortijdig schoolverlaten) Blz. 135
Behalen startkwalificatie en het verminderen van voortijdig schoolverlaten Blz. 136
Landelijke indicatoren Blz. 137
Capelse indicatoren Blz. 138
Ontwikkelingen Blz. 139
Wijzigingsvoorstellen Blz. 140
4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer Blz. 141
4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs Blz. 142
4.3 Onderwijskansen 2021 Blz. 143
4.4 Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs Blz. 144
4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid Blz. 145
4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid Blz. 146
Wat mag het kosten? Blz. 147
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Blz. 148
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 149
Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur) Blz. 150
Wat willen we bereiken? Blz. 151
TV5.1 Het verbeteren van gezondheid en welzijn Capellenaar met sport en bewegen Blz. 152
Uitvoeren Prestatieafspraken 2021 Sportief Capelle Blz. 153
Uitvoering Lokaal Sportakkoord Blz. 154
TV5.3 Het bevorderen van talentontwikkeling bij kinderen en jongeren Blz. 155
Cultuureducatie op scholen Blz. 156
Subsidiëren van muziek- en theateronderwijs Blz. 157
TV5.5 Het vergroten van de waardering van het erfgoed van 1950-1960 Blz. 158
Waardering sociale woningbouw Blz. 159
Landelijke indicatoren Blz. 160
Capelse indicatoren Blz. 161
Ontwikkelingen Blz. 162
Wijzigingsvoorstellen Blz. 163
5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden Blz. 164
5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater Blz. 165
5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed Blz. 166
5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur Blz. 167
Wat mag het kosten? Blz. 168
Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie Blz. 169
Wat willen we bereiken? Blz. 170
TV5.7 Zorg dragen voor natuurbescherming Blz. 171
Kwaliteitsimpuls buitenruimte Blz. 172
Programma buitenruimte Blz. 173
TV5.7 Het versterken van de recreatieve functie van de IJssel Blz. 174
Uitbreiding Zandrakpark Blz. 175
Rivier als getijdenpark Blz. 176
Landelijke indicatoren Blz. 177
Capelse indicatoren Blz. 178
Ontwikkelingen Blz. 179
Wijzigingsvoorstellen Blz. 180
5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij Blz. 181
5B.2 Investering IBOR (Krediet -1.040) Blz. 182
5B.3 Budget Groen en Water Blz. 183
Wat mag het kosten? Blz. 184
Programma 6 Sociaal domein Blz. 185
Deelprogramma's en taakvelden Blz. 186
Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur Blz. 187
Wat willen we bereiken? Blz. 188
TV6.1 Capellenaren en Capelse organisaties participeren en werken samen in de Capelse samenleving Blz. 189
Mantelzorgers Blz. 190
Sociale basisinfrastructuur Blz. 191
TV6.1 Kinderen groeien in Capelle kansrijk, veilig en gezond op Blz. 192
Veilige en stimulerende opgroei- en opvoedomgeving Blz. 193
Landelijke indicatoren Blz. 194
Capelse indicatoren Blz. 195
Ontwikkelingen Blz. 196
Wijzigingsvoorstellen Blz. 197
6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek Blz. 198
6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’ Blz. 199
6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren Blz. 200
6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp Blz. 201
6A.5 Continuering Meldpunt Woningontruimingen Blz. 202
6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz Blz. 203
6A.7 Overheveling budget Veilige scholen Blz. 204
6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden Blz. 205
6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg Blz. 206
6A.10 Actieplan Lokale Inclusieve Agenda Blz. 207
Wat mag het kosten? Blz. 208
Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet) Blz. 209
Wat willen we bereiken? Blz. 210
TV6.3 Het voorzien in middelen van bestaan voor Capellenaren die daar tijdelijk niet in kunnen voorzien (inkomens- en bijstandsvoorzieningen) Blz. 211
Rechtmatig verstrekken van uitkeringen Blz. 212
Continueren aanpak Hoogwaardig Handhaven Blz. 213
TV6.3 Inzetten op het bestrijden van armoede, waarbij de focus ligt op ouderen en kwetsbare gezinnen met kinderen Blz. 214
Verhogen bereik inkomensondersteunende regelingen en preventiegerichte voorzieningen Blz. 215
TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 216
Bredere inzet van budgetbeheer Blz. 217
Terugdringen van beroep op bewindvoeringstrajecten Blz. 218
Inzet schuldsanering Blz. 219
Intensivering nazorg Blz. 220
TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Blz. 221
Voorbereiding en uitvoering nieuwe Wet inburgering Blz. 222
Landelijke indicatoren Blz. 223
Capelse indicatoren Blz. 224
Ontwikkelingen Blz. 225
Wijzigingsvoorstellen Blz. 226
6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) Blz. 227
6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) Blz. 228
6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet Blz. 229
6B.4 Budget Wet inburgering Blz. 230
6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt Blz. 231
6B.6 Ondernemingsplan 2022 Promen Blz. 232
6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden Blz. 233
6B.8 Voorkomen instroom Blz. 234
6B.9 TONK Blz. 235
6B.10 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen Blz. 236
6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing Blz. 237
6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning Blz. 238
6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand Blz. 239
6B.14 Onderbesteding participatiebudget Blz. 240
6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede Blz. 241
Wat mag het kosten? Blz. 242
Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 243
Landelijke indicatoren Blz. 244
Capelse indicatoren Blz. 245
Ontwikkelingen Blz. 246
Wijzigingsvoorstellen Blz. 247
6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022) Blz. 248
Wat mag het kosten? Blz. 249
Deelprogramma 6D Jeugdhulp Blz. 250
Wat willen we bereiken? Blz. 251
TV6.72 Vroegtijdig inzetten van jeugdhulp in de eigen omgeving van jeugdigen en diens ouders Blz. 252
Organiseren van jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp Blz. 253
TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling Blz. 254
Stimuleren van samenwerking tussen lokale en regionale partners Blz. 255
Landelijke indicatoren Blz. 256
Capelse indicatoren Blz. 257
Ontwikkelingen Blz. 258
Wijzigingsvoorstellen Blz. 259
6D.1 GRJR Blz. 260
6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Blz. 261
6D.3 Lokale Jeugdhulp Blz. 262
Wat mag het kosten? Blz. 263
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Blz. 264
Wat willen we bereiken? Blz. 265
TV7.1 Bevorderen en beschermen van de gezondheid van Capellenaren Blz. 266
Nota gezondheidsbeleid Blz. 267
Dekkend netwerk aan AED's Blz. 268
TV7.4 Minder energie gebruiken Blz. 269
Inzetten op energiebesparing Blz. 270
TV7.4 Meer zonne-energie opwekken Blz. 271
Stimuleren zonnepanelen Blz. 272
Zonnepanelen op gemeentelijke panden Blz. 273
TV7.4 De warmtetransitie opstarten Blz. 274
Opstellen van een Transitievisie Warmte Blz. 275
Onderzoeken haalbaarheid collectieve warmtevoorzieningen met inachtname van woonlastenneutraliteit Blz. 276
TV7.4 De impact van de klimaatverandering opvangen Blz. 277
Stimuleren groene daken Blz. 278
TV7.4 De jaarlijkse hoeveelheid restafval per inwoner verminderen en meer afval hergebruiken Blz. 279
Verminderen restafval Blz. 280
TV7.4 De kansen van de circulaire economie in kaart brengen en benutten Blz. 281
Vaststellen Actieplan Circulair Capelle Blz. 282
Onderzoek afvalbrengstation Blz. 283
TV7.4 Schone leefomgeving Blz. 284
Gevelmaatregelen saneringswoningen Blz. 285
Opstellen Actieplan Omgevingslawaai 2023 Blz. 286
Landelijke indicatoren Blz. 287
Toelichting afval Blz. 288
Capelse indicatoren Blz. 289
Ontwikkelingen Blz. 290
Wijzigingsvoorstellen Blz. 291
7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren Blz. 292
7.2 Septembercirculaire - decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad Blz. 293
7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl Blz. 294
7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen Blz. 295
7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020 Blz. 296
7.6 Budget begraafplaatsen Blz. 297
7.7 Investering IBOR (Krediet -303) Blz. 298
7.8 Tarief rioolheffing Blz. 299
7.9 Budget riool Blz. 300
7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing Blz. 301
7.11 Lasten en baten afval Blz. 302
7.12 Opstellen programma Duurzaamheid Blz. 303
7.13 Uitvoering Actieplan energiearmoede - VERPLAATST Blz. 304
7.14 Actieplan Circulair Capelle Blz. 305
Wat mag het kosten? Blz. 306
Programma 8 Stadsontwikkeling Blz. 307
Wat willen we bereiken? Blz. 308
TV8.1 Voorbereid zijn op de invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 Blz. 309
Inrichten digitale Omgevingsloket Blz. 310
Inrichten processen omgevingswetproof Blz. 311
Uitvoeren Pilot Omgevingsplan Blz. 312
Opstellen Plan van aanpak Omgevingswet transitieperiode Blz. 313
TV8.3 Consolideren, spreiden en vernieuwing van de sociale woningcorporatie huurwoningen voorraad Blz. 314
Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder Blz. 315
Consolideren sociale huurwoningenvoorraad Blz. 316
Landelijke indicatoren Blz. 317
Capelse indicatoren Blz. 318
Ontwikkelingen Blz. 319
Wijzigingsvoorstellen Blz. 320
8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen Blz. 321
8.2 Vergunningverlening en handhaving Blz. 322
8.3 Meeuwensingel Blz. 323
8.4 Capelseweg/Bermweg Blz. 324
8.5 Centrumring (Krediet – 1.689 in 2021 en 1.689 in 2022) Blz. 325
8.6 Herontwikkeling ING-locatie Blz. 326
8.7 Grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuurt Blz. 327
8.8 De Hoven fase 2 Blz. 328
8.9 Florabuurt Blz. 329
8.10 Het nieuwe Rivium Blz. 330
8.11 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven Blz. 331
8.12 Doorschuiven kredieten programma Stadsontwikkeling (Krediet - 200 in 2021 en 200 in 2022) Blz. 332
8.13 Opstellen Programma Wonen Blz. 333
8.14 Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders Blz. 334
Wat mag het kosten? Blz. 335
Financieel overzicht programma's Blz. 336
Overzicht voor wijziging Blz. 337
Overzicht van wijziging Blz. 338
Overzicht na wijziging Blz. 339
Financieel perspectief te voeren beleid Blz. 340
Eindstand inclusief doorkijk naar 2029 Blz. 341
Wijzigingen die niet zijn meegenomen Blz. 342
Financiële ratio's Blz. 343
Netto schuldquote (gecorrigeerd voor doorverstrekte leningen) Blz. 344
Solvabiliteit Blz. 345
EMU-saldo Blz. 346
Debt Service Coverage Ratio (DSCR) Blz. 347
Afschrijvingsratio Blz. 348
Algemene uitkering Blz. 349
Advies raadswerkgroep SIR Blz. 350
Conclusie Blz. 351
Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 352
Weerstandsvermogen en weerstandscapaciteit Blz. 353
Definitie weerstandsvermogen Blz. 354
Beleid voor weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 355
Berekening benodigde weerstandscapaciteit (=risico's) Blz. 356
Bepaling beschikbare weerstandscapaciteit en weerstandsratio Blz. 357
Algemene risico's Blz. 358
Algemene uitkering Gemeentefonds Blz. 359
Fiscaliteiten Blz. 360
Dividenden Blz. 361
Verleende borgstellingen voor instellingen Blz. 362
Oplopende rentelasten Blz. 363
Niet of onvoldoende geraamde vervangingsinvesteringen Blz. 364
Positie waarborgfonds sociale woningbouw (WSW) Blz. 365
Risico's sociaal domein Blz. 366
Participatiewet Blz. 367
Jeugdhulp Blz. 368
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Blz. 369
Openeinderegelingen voor inkomensondersteunende regelingen Blz. 370
Risico impact corona Bijzondere Bijstand, BUIG en Participatiebudget Blz. 371
Overige risico's Blz. 372
Onderwijshuisvesting voortgezet bijzonder onderwijs Blz. 373
Daling en stijging leerlingen onderwijshuisvesting Blz. 374
Nieuwbouw voortvloeiende uit Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Blz. 375
Overschrijding budget door hogere aanneemsom Blz. 376
Grondexploitaties Blz. 377
Ontwikkelagenda Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond Blz. 378
Impact nieuwe omgevingswet op leges omgevingsvergunningen Blz. 379
Vervangingsinvesteringen duikers en beschoeiingen en hogere baggerkosten Blz. 380
Overschrijding facilitaire budgetten door relatief hoge indexeringspercentages Blz. 381
Aanvullende investering Kindcentrum Florabuurt Blz. 382
Raadsbesluit Blz. 383
Raadsbesluit Blz. 384
Amendementen en moties Blz. 385
Amendementen Blz. 386
Moties Blz. 387
Bijlagen Blz. 388
Post onvoorzien Blz. 389
Verloop van de post onvoorzien Blz. 390
Omvang reserves en voorzieningen Blz. 391
Analyse omvang reserves en voorzieningen Blz. 392
Algemene reserve Blz. 393
Verloop algemene reserve Blz. 394
Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 395
Verloop bestemmingsreserve eenmalige uitgaven Blz. 396
Inkomende subsidies Blz. 397
Overzicht inkomende subsidies Blz. 398
Kredietenoverzicht Blz. 399
Kredieten en het verloop van investeringen Blz. 400
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 401
Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle Blz. 402
Planning gebiedsvisie grafisch weergegeven Blz. 403
Prognose per jaarschijf Blz. 404
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021 Blz. 405
Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021 Blz. 406
Onderzoeksopdrachten Blz. 407
Voortgang Blz. 408
Niet gewijzigde prestaties doelenboom t.o.v. Voorjaarsnota 2021 Blz. 409
Inleiding Blz. 410
Wat willen we bereiken? Blz. 411
Programma 3 - TV3.1 Het versterken en verbeteren van kantoor-, bedrijfs- en winkellocaties Blz. 412
Onderzoek t.b.v. de Koperwiek Blz. 413
Onderzoek woon-werkunits Blz. 414
Glasvezel bedrijventerreinen Blz. 415
Programma 3 - TV3.1 Het versterken van de economische positie van Capelle aan den IJssel, door in te zetten op groei van de economie en van de werkgelegenheid Blz. 416
Ondersteunen startende ondernemers Blz. 417
Programma 4 - TV4.2 Het binnen het kader van de wettelijke regelingen voorzien in de huisvesting van scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs Blz. 418
Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Blz. 419
Programma 6B - TV6.3 Het terugdringen van problematische schulden onder Capellenaren Blz. 420
Vesterking van vroegsignalering Blz. 421
Verbetering van toegang Blz. 422
Programma 6B - TV6.5 Snelle inburgering van statushouders Blz. 423
Voortzetting Pilot inburgering nieuwe stijl Blz. 424
Programma 6D - TV6.72 Bestrijden huiselijk geweld, ouderen- en kindermishandeling Blz. 425
Lokale kwaliteitsslag in de aanpak Blz. 426
Programma 7 - TV7.4 Minder energie gebruiken Blz. 427
Uitbreiden laadpalen Blz. 428
Programma 8 - TV8.3 Via woonruimtebemiddeling bijdragen van verbetering leefbaarheid Blz. 429
Woonexperimenten Blz. 430
Programma 8 - TV8.3 Een gevarieerde en evenwichtige woningvoorraad Blz. 431
Opstellen monitor woningbouwontwikkeling Blz. 432
Activiteiten
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap