Omvang reserves en voorzieningen

Analyse omvang reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Analyse omvang reserves en voorzieningen

In deze bijlage geven wij inzicht in de ontwikkelingen van de reserves en voorzieningen. Het uitgangspunt hiervoor is de stand van de Begroting 2022. Verder zijn de effecten van de voorstellen uit deze najaarsnota op de reserves en voorzieningen zichtbaar gemaakt. Wij hebben de reserves ook beoordeeld op de gewenste hoogte per reserve. U treft in het bijgevoegde schema drie opties:

A) juiste hoogte
B) vrijval mogelijk
C) dotatie gewenst

In de bijlagen "Algemene reserve" en "Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven" van deze voorjaarsnota worden de Algemene reserves en de Bestemmingsreserve eenmalige uitgaven verder toegelicht. 

Nr Reserves stand Begroting 2022 (incl. amendementen) Saldo begin 2021 Saldo begin 2022 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000
2 Algemene reserve 130.279 129.513 133.680 138.711 139.681 140.391
Subtotaal rubriek A: 140.279 139.513 143.680 148.711 149.681 150.391
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 142 96 141 110 110 110
2 Eenmalige uitgaven 6.159 366 366 302 0 0
3 Sociaal Noodfonds 223 223 223 223 223 223
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds 3.155 155 155 155 155 155
6 Water 2.383 2.428 2.239 1.870 1.487 1.104
7 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Subtotaal rubriek B: 32.072 23.278 23.134 22.670 21.985 21.602
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 172.351 162.791 166.814 171.381 171.666 171.993
+ is toevoeging, -/- is onttrekking
Nr Reserves mutaties NJN 2021 Mutaties 2021 Mutaties 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024 Mutaties 2025
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 0 0 0 0 0
2 Algemene reserve 9.150 8.787 -1.449 2.848 960
Subtotaal rubriek A: 9.150 8.787 -1.449 2.848 960
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering -96 53 53 53 53
2 Eenmalige uitgaven 5.218 -5.371 29 302 0
3 Sociaal Noodfonds 0 0 0 0 0
4 Reserve Rekenkamer 0 0 0 0 0
5 Denk en Doe Mee!-fonds 1.500 -1.500 0 0 0
6 Water 121 0 0 0 0
7 Bestedingen Eneco-gelden 0 0 0 0 0
Subtotaal rubriek B: 6.743 -6.818 82 355 53
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 15.893 1.969 -1.367 3.203 1.013
Nr Reserves stand NJN 2021 Saldo begin 2021 Saldo begin 2022 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Juiste hoogte?
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 A
2 Algemene reserve 130.279 138.663 151.617 155.199 159.017 160.687 B
Subtotaal rubriek A: 140.279 148.663 161.617 165.199 169.017 170.687
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering 142 46 98 120 173 226 A
2 Eenmalige uitgaven 6.159 5.584 213 178 178 178 A
3 Sociaal Noodfonds 223 223 223 223 223 223 A
4 Reserve Rekenkamer 10 10 10 10 10 10 A
5 Denk en Doe Mee!-fonds 3.155 4.655 155 155 155 155 A
6 Water 2.383 2.504 2.360 1.991 1.608 1.225 C
7 Bestedingen Eneco-gelden 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 A
Subtotaal rubriek B: 32.072 33.022 23.059 22.677 22.347 22.017
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 172.351 181.685 184.676 187.876 191.364 192.704
Nr Voorzieningen stand Begroting 2022 Saldo begin 2021 Saldo begin 2022 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025
1 Onderhoud 4.134 3.627 3.495 4.050 3.680 3.310
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 22 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen 4.772 4.772 1.014 0 0 0
4 Dubieuze debiteuren 8.021 7.977 7.933 7.889 7.845 7.801
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 8.176 8.022 7.868 7.714 7.560 7.406
6 Rioolrechten middelen derden 1.816 1.626 1.443 1.411 1.090 923
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.408 1.317 1.089 837 524 157
8 Omgevingsvergunningen 0 1.959 1.419 0 0 0
9 Gereed product 797 652 652 652 0 0
Totaal Voorzieningen 29.146 29.974 24.935 22.575 20.699 19.597
+ is toevoeging, -/- is onttrekking
Nr Mutaties voorzieningen NJN 2021 Mutaties 2021 Mutaties 2022 Mutaties 2023 Mutaties 2024 Mutaties 2025
1 Onderhoud 647 -1.370 -20 -431 -12
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 0 0 0 0 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen -91 3.758 -3.667 0 0
4 Dubieuze debiteuren 0 0 0 0 0
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 0 0 0 0 0
6 Rioolrechten middelen derden 959 65 -275 -288 -370
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 321 27 25 24 23
8 Omgevingsvergunningen -1.959 611 3.292 -888 -1.056
9 Gereed product 0 0 0 0 0
Totaal Voorzieningen -123 3.091 -645 -1.583 -1.415
Nr Voorzieningen stand NJN 2021 Saldo begin 2021 Saldo begin 2022 Saldo eind 2022 Saldo eind 2023 Saldo eind 2024 Saldo eind 2025 Juiste hoogte?
1 Onderhoud 4.134 4.781 2.772 3.307 2.506 2.124 A
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 22 22 22 0 0 A
3 Diverse (verliesgevende) complexen 4.772 4.681 4.681 0 0 0 A
4 Dubieuze debiteuren 8.021 8.021 7.933 7.889 7.845 7.801 A
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 8.176 8.176 7.868 7.714 7.560 7.406 A
6 Rioolrechten middelen derden 1.816 2.775 2.467 2.160 1.551 1.014 A
7 Afvalstoffenheffing middelen derden 1.408 1.729 1.437 1.210 921 577 A
8 Omgevingsvergunningen 0 -1.959 71 1.944 1.056 0 A
9 Gereed product 797 797 652 652 0 0 A
Totaal Voorzieningen 29.146 29.023 27.903 24.898 21.439 18.922