Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken?

TV2.1 Het verbeteren van mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid

Wat gaan we daarvoor doen?

TV2.1 Het verbeteren van de verkeersveiligheid in Schollevaar

Wat gaan we daarvoor doen?

TV2.5 Optimale verbinding tussen de wijken

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

  • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het onderhoud van de bestrating;
  • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering voor het schoonmaken van de bestrating.

De indicatoren 'aantal verkeersdoden' en 'aantal letselongevallen' tonen wij niet meer. 

NJN21 - Meldingen buitenruimte

Vanwege de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij in 2020 en 2021 een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. Eenheid: aantal meldingen.

Bron: interne registratie

NJN21 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. Eenheid: %.

De maatregelen als gevolgd van de pandemie, beperken ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag. 

Bron: interne registratie

NJN21 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.

Bron: beheerplannen

Ontwikkelingen

Geen.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 2 staan hieronder weergegeven. 

2.1 Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150)

Fietscorridor Algerabrug (krediet 2.150 in 2022) – Beleidskeuze
Lasten/baten:  N 108 structureel vanaf 2023
Kasstroom: 2.150 in 2022

Op basis van de Standaardsystematiek voor Kostenramingen is het voorlopige ontwerp Fietscorridor Algerabrug – Capelsebrug geraamd op 2.150. Het project komt in aanmerking voor een subsidie van 1.850, welke inmiddels is aangemeld en opgenomen in het investeringsprogramma Vervoersautoriteit. Het definitieve krediet plus de verwerking van de subsidie zal op basis van het definitieve ontwerp en de nog te ontvangen beschikking worden verwerkt in een voorstel voor de Voorjaarsnota 2022.

Wij stellen u voor een krediet van 2.150 beschikbaar te stellen en de lasten in de begroting met N 108 vanaf 2023 te verhogen.

2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit

Doorschuiven budgetten via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 663 / N 663 in 2021 en N 663 / V 663 in 2022
Kasstroom: V 663 in 2021 en N 663 in 2022

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

Reserve eenmalige uitgaven Besluit 2021 2022
Fietsbeleid VJN2021 2.4 V40 N40
Nieuwe mobiliteit Wijzigingsvoorstel begroting 2020 2.4 V100 N100
Vervoersknoop Rivium VJN 2020 2.4 / VJN 2021 2.6 V100 N100
Voorbereidingsbudget MIRT VJN2021 2.8 V100 N100
Verkeerseducatie Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1 V87 N87
Verkeerseducatie Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.1 N44 V44
Verkeersveiligheid Wijzigingsvoorstel begroting 2021 2.2 V100 N100
KTA Capelseplein VJN2021 2.3 V100 N100
KTA i-VRI’s VJN2021 2.3 V40 N40
Verkeersbeleid – Meten is weten VJN2021 2.5 V40 N40
Totaal V663 N663
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N663 V663

2.3 Investering IBOR (Krediet -2.347)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten/baten: V376/N3 in 2022,  V398/N3 in 2023, V389/N3 in 2024 en V315/N3 in 2025
Kasstroom: V9.640 in 2021, N6.466 in 2022, V2.290 in 2023, V325 in 2024 en N3.443 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Wisselspoor
In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk. 

Riviaduct
Het goed regelen van het verkeer is essentieel voor de veiligheid op de weg. Naast beheersing van de verkeersdrukte en het tegemoetkomen aan de duurzaamheidsdoelstellingen is de doorstroming belangrijk. De huidige verkeersregelinstallatie is toe aan vervanging. Liever wachten we hiermee tot na de transformatie van Rivium naar woonwijk.  Maar gezien de huidige situatie achten we het noodzakelijk om de vri installatie nu te vervangen voor een nieuwe, slimme verkeersregelinstallatie, ook wel I-vri genoemd. Hiermee bereiken we een betere doorstroming en een veiligere situatie voor de wijken.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 2.347 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V376 in 2022, V398 in 2023, V389 in 2024 en V315 in 2025 en de baten, als gevolg van een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing N2 en afvalstoffenheffing middelen derden N1, te verlagen met N3 vanaf 2022.  Aan de reserve bedrijfsvoering wordt een bedrag van jaarlijks N53 gedoteerd als gevolg van het voordeel wat ontstaat op Tractie. In de doorkijk 2026-2029 is het financieel effect op de kasstroom V3.530 in 2026, V788 in 2027, V183 in 2028 en V247 in 2029 en op de lasten/baten V2/N3 in 2026, V55/N0 in 2027,  V275/N0 in 2028 en V225/N0 in 2029.  In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Programma 2 (TV 2.1) 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 2022 2023 2024 2025
Verschuiving in jaren -8.026 6.644 -2.951 -735 5.069 - N0 V311 V333 V283 V270
Aframen/aanramen -1.614 -178 661 410 -1.626 -2.347 N0 V62 V63 V103 V43
Totaal -9.640 6.466 -2.290 -325 3.443 -2.347 N0 V373 V395 V386 V312
P1: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering N0 V11/N11 V11/N11 V11/N11 V11/N11
P2: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering N0 V15/N15 V15/N15 V15/N15 V15/N15
P5B: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering N0 V26/N26 V26/N26 V26/N26 V26/N26
P7: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering N0 V3/N0 V3/N0 V3/N0 V3/N0
P8: V doorbelasting Tractie / N dotatie aan reserve bedrijfsvoering N0 V1/N1 V1/N1 V1/N1 V1/N1
Saldo lasten N0 V376 V398 V389 V315
P7: Lagere onttrekking uit Voorziening rioolheffing middelen derden N0 N2 N2 N2 N2
P7: Lagere onttrekking uit Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N0 N1 N1 N1 N1
Saldo baten N0 N3 N3 N3 N3
Saldo N0 V373 V395 V386 V312

2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI

Budget VERH, CTW, OV en VRI – Onvermijdelijk
Lasten: V711 in 2021, N488 in 2022 en structureel N25 vanaf 2023
Kasstroom: V711 in 2021, N488 in 2022 en structureel N25 vanaf 2023

Verharding
Door een calamiteit aan een duiker aan de B. van Dijklaan heeft het onderhoud aan de verharding nog niet kunnen plaatsvinden. Wij zijn voornemens dit in 2022 op te pakken. Dit resulteert in een voordeel op de lasten V263 in 2021 en een nadeel N263 in 2022.

Civieltechnische werken
Het noodzakelijke onderhoud van bruggen in de afgelopen jaren is gebundeld en wordt uitgevoerd in het jaar 2021. Extra budget N70 is nodig voor het voorbereiden en toezichthouden op de werkzaamheden.  De onderhoudswerkzaamheden voor 2021 verplaatsen we daarom door naar 2022. Dit leidt tot een voordeel op de lasten V200 in 2021 en een nadeel N200 in 2022.

Openbare verlichting
De kosten voor de stabiliteitsmeting van lichtmasten vallen dit jaar voordeliger uit. Daarnaast zijn er minder klachten en storingen dan vooraf ingeschat. Dit resulteert in 2021 tot een voordeel op de lasten van totaal V45.

Verkeersregelinstallaties
Voor enkele verkeersregelinstallaties voeren we het onderhoud gezamenlijk met Rotterdam uit. De afrekening van dit onderhoudscontract leidt tot een eenmalig voordeel V298. Het nieuwe onderhoudscontract is echter, onder andere door gestegen energieprijzen, jaarlijks N25 duurder.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V711 in 2021 en te verhogen met N488 in 2022 en N25 vanaf 2023.

Programma 2 2021 2022 2023 2024 2025
Verharding V263 N263 N0 N0 N0
Civieltechnische werken V130 N200 N0 N0 N0
Openbare verlichting V45 N0 N0 N0 N0
Verkeersregelinstallaties V273 N25 N25 N25 N25
Totaal V711 N488 N25 N25 N25

2.5 Toerekening kosten aan investeringen (Krediet 6.419)

Toerekening kosten aan investeringen – Beleidskeuze
Lasten/baten: V1.790/N853 in 2021, V1.193/N559 in 2022, V1.157/N543 in 2023, V1.121/N527 in 2024 en V1.084/N511 in 2025
Kasstroom: n.v.t.

De Commissie BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) stelt in de Notitie Materiële vaste activa dat alle vaste activa voor het bedrag van de investering worden geactiveerd en dat:

  • de salariskosten die direct aan een actief zijn toe te rekenen moeten worden geactiveerd, en
  • de indirecte salariskosten die behoren tot de toe te rekenen overhead kunnen worden geactiveerd en worden meegenomen in de vervaardigingsprijs.

Het toerekenen van kosten aan investeringen geeft een integraler beeld van de totale kosten van het (realiseren van de) investeringen en rekent deze integrale kosten toe aan de jaren waarin het uitgevoerde werk nut toevoegt aan de openbare ruimte. In de afgelopen periode is, in afstemming met de externe accountant, onderzoek verricht naar de volledige en juiste naleving van bovenstaande uitspraken van de Commissie BBV. Dit mede in het kader van de invulling taakstelling en zoals opgenomen in onze - met uw raad laatstelijk op 7 september geconsulteerde - notitie van 8 juni 2021, hetgeen ook geleid heeft tot het voorstel in de Begroting 2022. In de Begroting 2022 is tevens aangegeven dat wij verwachtten op korte termijn een aanvullend voorstel, waarin eveneens de opslag voor overhead verwerkt is, aan u te kunnen voorleggen. Dit voorstel treft u hierbij aan.

In onderstaande tabel worden de aan kredieten toe te rekenen directe- en indirecte kosten nader verdeeld over de diverse disciplines in de openbare ruimte en bijbehorende programma’s. Met de Begroting 2022 is reeds vanaf 2022 structureel invulling gegeven aan 250 toerekening van lasten aan groen in programma 5B. Met dit voorstel vindt hiervan nog een kleine bijstelling van 3 naar boven plaats vanaf 2022. In de Begroting 2022 is hierbij in eerste instantie rekening gehouden met een afschrijftermijn van 20 jaar dat in dit voorstel in aangepast naar 25 jaar. Dat verklaart het teruglopende nadeel in de afschrijvingslasten ten opzichte van de andere disciplines waar het nadeel oploopt.
Bij de Voorjaarsnota 2020 zijn de kredieten van IBOR geïndexeerd. Hierbij zijn ook de kredieten voor de toe te rekenen salarislasten voor de projectleiders en werkvoorbereiders geïndexeerd. De doorbelasting vanuit de programma's (2 en 7) is hierbij niet meegenomen en wordt in dit voorstel gecorrigeerd.

Zoals uit bovenstaand voorstel blijkt, worden ook kosten toegerekend aan kredieten riolering en afval, wat een lagere toerekening van personele lasten binnen de gesloten systemen van riolering en afval met zich meebrengt. Mede gelet op het uitgangspunt, rekening houdend met de voorziening middelen derden, van maximaal 100% kostendekkende tarieven betekent dit dat de eerder in de Voorjaarsnota 2019 (voorstel 7.4.6) aangegeven noodzakelijke verhoging van de rioolheffing niet met ingang van 2022 hoeft te worden doorgevoerd in 2022 en 2023. Voor 2022 geldt bovendien dat naast het schrappen van het jaarlijkse tientje verhoging, een verlaging van €10 wordt doorgevoerd op het tarief rioolheffing om een kostendekkendheid van boven de 100% te voorkomen. Het financiële effect van de tariefsverlaging rioolheffing en het voordeel wat als gevolg daarvan ontstaat op de kwijtscheldingen is als voorstel meegenomen in programma 7 en 6B.

Conform de toezegging 21/075 uit de raadsbrede commissie van 7 september 2021 maken we ook het effect op de solvabiliteit en de schuldquote inzichtelijk voor dit voorstel.  Aangezien met dit voorstel geen invulling van de eerder opgenomen taakstelling hoeft te worden gegeven, is het effect op de solvabiliteit en de schuldquote nihil. Dit voorstel heeft immers geen effect op de kasstromen. Uitzondering hierop betreft de hierboven vermelde eerder in de begroting 2022 verwerkte extra verhoging van de rioolheffing in 2022. Nu die extra verhoging niet noodzakelijk blijkt te zijn, vervalt die eerder begrote extra opbrengst (en kasinstroom) rioolheffing. Dit voorstel is opgenomen in Programma 7 in deze Najaarsnota.

Wij stellen u voor kredieten beschikbaar te stellen van in totaal 6.419 en de jaarlijkse lasten/baten, volgens onderstaande tabel, in de begroting  te verlagen met V1.790/N853 in 2021, V1.193/N559 in 2022, V1.157/N543 in 2023, V1.121/N527 in 2024 en V1.084/N511 in 2025. Het financieel effect op de lasten/baten in de doorkijk 2026-2029 bedraagt V1.048/N495 in 2026, V1.012/N479 in 2027, V975/N464 in 2028 en V939/N448 in 2029.

Wijziging op de kredieten in programma's
Toerekening lasten 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
P2: Verharding 403 395 395 395 395 1.981
P2: Openbare verlichting 86 85 85 85 85 424
P2: Civieltechnische kunstwerken 86 85 85 85 85 424
5B: Groen 259 3 3 3 3 269
5B: Water 37 36 36 36 36 181
5B: Speelplaatsen 37 36 36 36 36 181
P7: Riool 781 511 511 511 511 2.825
P7: Afval 27 27 27 27 27 135
Krediet 1.715 1.176 1.176 1.176 1.176 6.419
Afschrijvingen
Toerekening lasten 2021 2022 2023 2024 2025
P2: Verharding N0 N16 N32 N48 N63
P2: Openbare verlichting N0 N2 N4 N6 N8
P2: Civieltechnische kunstwerken N0 N2 N3 N5 N7
5B: Groen N0 N10 N8 N6 N3
5B: Water N0 N1 N2 N3 N4
5B: Speelplaatsen N0 N2 N5 N7 N10
P7: Riool N0 N22 N37 N52 N66
P7: Afval N0 N1 N3 N4 N5
Totaal N0 N57 N94 N130 N166
Nadeel afschrijvingslasten op nieuwe kredieten N0 N57 N94 N130 N166
Voordeel toerekening lasten aan kredietinvesteringen V1.715 V1.176 V1.176 V1.176 V1.176
P2: Voordeel doorbelasting lasten aan kredietinvesteringen (nav VJN 2020) V30 V30 V30 V30 V30
P7: Voordeel doorbelasting lasten aan kredietinvesteringen (nav VJN 2020) V45 V45 V45 V45 V45
Saldo lasten V1.790 V1.193 V1.157 V1.121 V1.084
Specificatie voordeel per programma
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan investeringen P2 V228 V212 V212 V213 V212
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan investeringen P5B V132 V122 V122 V122 V122
Programma 0; lagere overhead door toerekening kosten aan P7 V560 V287 V287 V287 V287
Totaal programma 0 (betreft overhead) V920 V621 V621 V622 V621
Programma 2 V377 V361 V342 V322 V303
Programma 5B V200 N61 N62 N63 N64
Programma 7 V293 V272 V256 V240 V224
Saldo lasten V1.790 V1.193 V1.157 V1.121 V1.084
P7: Hogere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toename afschrijvingen N0 V22 V37 V52 V66
P7: Lagere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toerekening lasten aan rioolinvesteringen N781 N511 N511 N511 N511
P7: Lagere onttrekking Voorz.rioolheffing ivm toerekening lasten aan rioolinvesteringen N45 N45 N45 N45 N45
P7: Totaal onttrekking Voorziening rioolheffing middelen derden N826 N533 N519 N504 N489
P7: Hogere onttrekking Voorz.afvalstoffenheffing ivm toename afschrijvingen N0 V1 V3 V4 V5
P7: Lagere onttrekking Voorz.afvalstoffenheffing ivm toerekening lasten aan afvalinv. N27 N27 N27 N27 N27
P7: Totaal onttrekking Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N27 N26 N24 N23 N22
Saldo baten N853 N559 N543 N527 N511
Saldo lasten/baten V937 V635 V614 V594 V573

2.6 Doorschuiven kredieten programma 2 (Krediet -1.896 in 2021 en 1.896 in 2022)

Doorschuiven kredieten programma 2 - Technisch
Lasten / baten: V 147 in 2022
Kasstromen: V 1.896 in 2021 en N 1.896 in 2022

Binnen het programma 2 schuift een aantal kredieten door naar volgende jaar. Het overleg met de gemeente Rotterdam over de nadere uitwerking is wat vertraagd, waardoor de kredieten m.b.t. de vervoersknoop naar volgend jaar doorschuiven. Voor wat betreft de kredieten voor het parkeerbeleid en verkeersveiligheid geldt dat hoewel dit jaar een aantal werkzaamheden zijn uitgevoerd, het merendeel hiervan nog in voorbereiding is en volgend jaar tot uitvoering komt.  De verschuiving van het krediet Rivium Waterbus leidt niet tot een verlaging van de kapitaallasten in 2022, omdat het krediet al doorliep in 2022.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 en de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 147 in 2022.

Naam krediet Wijziging op kredieten Wijziging afschrijvingslasten
Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2022
Rivium Waterbus -126 126 N0
Rivium P&R -806 806 V42
Vervoersknoop Rivium -280 280 V71
Parkeerbeleid -184 184 V8
Verkeersveiligheid -500 500 V26
Totale begrotingswijziging -1.896 1.896 V147

2.7 Opstellen Programma Buitenruimte

Opstellen Programma Buitenruimte - Beleidskeuze
Lasten: N120 in 2021 en N120 in 2022
Kasstroom:  N120 in 2021 en N 120 in 2022

Het opstellen van het Programma Buitenruimte is een interactief proces waarin gewerkt wordt aan het opbouwen van een breed en integraal samenwerkingsplatform voor de Capelse Buitenruimte, en van een gezamenlijk perspectief voor de werkwijze, de koers en de uitvoering. De uitvoering zal na 2022, samen met de stad, plaatsvinden aan de hand van de werkwijze, benoemd in het dan vastgelegde Programma Buitenruimte (koersdocument en uitvoeringsparagraaf). Voor het ontwikkelen van het Programma Buitenruimte is N120 benodigd. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N120 te verhogen in zowel 2021 als in 2022. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N9.949 V1.630 N8.319 N9.491 N7.871 N8.636 N9.109
Baten V652 N0 V652 V647 V636 V601 V601
Saldo van baten en lasten N9.297 V1.630 N7.667 N8.844 N7.235 N8.035 N8.508
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V1.681 N678 V1.003 V678 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N158 N0 N158 N16 N16 N16 N16
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V1.523 N678 V845 V662 N16 N16 N16
Resultaat N7.774 V952 N6.822 N8.182 N7.251 N8.051 N8.524
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
2.2 Doorschuiven budgetten Mobiliteit V 663 N 0 V 663
2.4 Budget VERH, CTW, OV en VRI V 711 N 0 V 711
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149) V 377 N 0 V 377
2.7 Opstellen Programma Buitenruimte N 120 N 0 N 120
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten N 1 N 0 N 1
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V 1.630 N 0 V 1.630
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N678 N0 N 678
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N 0
Totaal mutatie in de reserves N 678 N 0 N 678
Mutatie Resultaat V 952