Inleiding en leeswijzer

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2021 aan. In de Najaarsnota 2021 zijn zowel de financiële en beleidsontwikkelingen verwerkt met betrekking tot 2021 als meerjarig. Het startpunt hierbij is de stand bij de Voorjaarsnota 2021 en de Programmabegroting 2022. De rapportage op de doelenboom en stand van zaken van de indicatoren is opgenomen per programma. Hier staan ook de financiële wijzigingsvoorstellen. Na aanvaarding van onze voorstellen ontstaat onderstaand financieel totaaloverzicht.

Begroting en meerjarenbegroting Doorkijk
Financiële eindstand (bedragen in € 1.000) 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Eindstand Begroting 2022/ VJN 2021 N766 V4.167 V5.031 V2.375 V2.115 V2.623 V1.069 V486 V66
Besluitvorming Begroting 2022:
- Amendement Kapitaallastenreserve N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250 N1.250
- Amendement Capelle werkt (ook in de toekomst) actief mee aan duurzaamheid N155 N155 N155 N155 N155 N155
Beginstand Najaarsnota 2021 N766 V4.167 V5.031 V970 V710 V1.218 N336 N919 N1.339
Totaal wijzigingsvoorstellen in de Najaarsnota V9.150 V8.787 N1.449 V2.848 V960 V722 V640 V2.286 V1.448
Eindstand Najaarsnota 2021 V8.384 V12.954 V3.582 V3.818 V1.670 V1.940 V304 V1.367 V109
Taakstelling N1.000
Activiteiten continueren in begroting N36 N321 N381 N810 N810 N810 N810 N810

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De Voorjaarsnota is evenals de programmabegroting samengesteld uit de volgende 9 programma's:

Het autorisatieniveau van de gemeenteraad voor de budgetten bevindt zich op de niveaus van de programma’s, behalve binnen programma’s 5 en 6. Hier bevindt het niveau zich op de deelprogramma’s. Er zijn met andere woorden 13 autorisatieniveaus.

Elk programma en de deelprogramma's bestaan uit:

  • Onder Wat willen we bereiken (doelstellingen) en Wat gaan we daarvoor doen (prestaties/activiteiten) melden we de voortgang van de prestaties tot en met het 3e kwartaal 2021. Met voortgangsindicatoren in de kleuren grijs, groen, oranje en rood  geven we weer wat de status is van de verschillende prestaties die horen bij de beoogde doelstellingen. 

Grijs / geen kleur = loopt volgens planning of is doorlopend
Groen = gerealiseerd
Oranje = wordt niet in 2021 gerealiseerd 
Rood =  wordt niet gerealiseerd

  • De landelijke indicatoren zijn vanuit het BBV voorgeschreven indicatoren over de verschillende beleidsterreinen. Alle landelijke indicatoren, behalve die in programma 0, zijn afkomstig uit landelijke databases via waarstaatjegemeente. Wij zijn afhankelijk van de actualiteit van deze cijfers en hebben hier geen invloed op. De gegevens van eind oktober 2021 zijn opgenomen. Op de site www.waarstaatjegemeente.nl is een vergelijking met andere gemeenten mogelijk. We geven de cijfers in een grafiek weer. Wij geven ook de vergelijking met een andere gemeente of regio weer als hier meerwaarde voor is;
  • De Capelse beleidsindicatoren geven, net als de landelijke indicatoren, een beeld van de reeds gerealiseerde en na te streven prestaties en effecten op de beleidsvelden. Dit zijn echter ‘Capelse’ indicatoren, omdat ze niet landelijk voorgeschreven zijn. De indicatoren geven de stand van zaken van eind 3e kwartaal 2021 weer. De indicatoren met als bron 'bewonersenquête' geven wij niet weer, omdat de resultaten van 2021 nog niet bekend zijn;
  • In de ontwikkelingen wordt een korte beschrijving gegeven van de context, de achtergronden en de actuele ontwikkelingen die binnen het programma spelen; 
  • Per programma treft u de wijzigingsvoorstellen aan. Hierbij maken we onderscheid in onvermijdelijke voorstellen, technische voorstellen en beleidskeuzes. Als een wijzigingsvoorstel meerdere programma's raakt, is het wijzigingsvoorstel opgenomen in het eerste programma en zijn de wijzigingen cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug;
  • Wat mag het kosten? Per (deel)programma geven wij de prognose voor het gehele jaar 2021, zowel voor wat betreft het resultaat voor bestemming, de mutaties reserves als het resultaat na bestemming. Wij hanteren daarvoor dezelfde vorm als in de programmabegroting. Indien de prognoses leiden tot afwijkingen, dan leveren we daar een wijzigingsvoorstel voor aan.

Financieel overzicht programma's. In dit overzicht staan per programma en deelprogramma de lasten, baten en saldi voor wijziging, van wijziging en na wijziging.

Financieel perspectief te voeren beleid. In dit hoofdstuk is de eindstand inclusief doorkijk naar 2029,  Debt Service Coverage Ratio (DSCR), EMU-saldo, schuldquote, solvabiliteit en een reflectie op het advies van de raadswerkgroep SIR opgenomen.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing. In dit hoofdstuk geven wij de laatste stand van zaken over de risico's die wij lopen en bereken wij de weerstandsratio.

Deze Najaarsnota bevat de volgende bijlagen:

Raadsbesluit. Het (concept) raadsbesluit is opgenomen. 

Tot slot

  • Alle bedragen zijn x € 1.000, tenzij anders aangegeven;
  • Waar in de tekst geschreven staat ‘u’ of ‘uw‘ mag u ervan uitgaan dat de gemeenteraad wordt bedoeld;
  • In de tabellen kunnen afrondingsverschillen ontstaan;
  • Voor Capellenaren en overige belangstellenden is de Najaarsnota 2021 te vinden op de site capelleaandenijssel.begrotingsapp.nl.