Inkomende subsidies

Overzicht inkomende subsidies

Terug naar navigatie - Overzicht inkomende subsidies

Hieronder treft u een overzicht aan van alle subsidies voor projecten op dit moment. De subsidies zijn afkomstig van externe partijen. In de collegebrief van week 15 in 2017 hebben wij aangegeven om dit overzicht een vaste plek in de P&C-cyclus te willen geven. Dit doen wij in de voorjaarsnota, najaarsnota en jaarrekening. Het overzicht bevat zowel aangevraagde, beschikte/lopende als afgewezen subsidies.

Enkele subsidies zijn aangevraagd vooruitlopend op besluitvorming van het College en de Raad, dit is omdat veel regelingen binnen korte tijd moeten worden aangevraagd en het onwenselijk is inkomsten te missen. Subsidieaanvragen liggen altijd in de lijn van de beleidswensen. Dit betreft een mandaat voor de directie en gebeurt altijd onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad of het College. Als de raad of het College onverwijld besluit niet in te stemmen met het beleidsvoornemen, zal de subsidieaanvraag worden ingetrokken. De Rijkssubsidie voor verkeersveiligheid in de wijk Schollevaar en de subsidie voor een onderzoek naar de uitbreiding van Parkshuttle, met platoonen en veiligheid middels automatische camerabewaking zijn aangevraagd vooruitlopend op de besluitvorming door de gemeenteraad. Mocht het college en/of de raad anders besluiten, dan zal de subsidieaanvraag komen te vervallen.

Aanvragen worden financieel verwerkt als te verwachten baten als een beschikking is afgegeven.

Naam Project Afdeling organisatie Subsidie-verstrekker Subsidie Status
Arbeidsmarktcommunicatie, werkenbij Capelle site A en O BCO V5 aangevraagd 22-7-2021, afgewezen
Ex gedetineerden 2021 BCO Ministerie van justitie V16 ingediend
Alkenlaan 91/ nieuwbouw Eben Haezer 2021-2036 FD SDE++ V59 Beschikt
Zonnepanelen gemeentewerf, Groenedijk 10 FD SDE+ V4 Lopend
SDE2021773 Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 22 "De Bouwsteen" FD SDE++ V35 Lopend
Zonnepanelen Sporthal Lijstersingel 20 FD SDE+ V15 Lopend
SDE1910739 Zonnepanelen Eben heazer, Lijstersingel 22A (tijdelijke school) FD SDE+ V75 Beschikt
Zonnepanelen Spoorlaan 18, rioolgemaal FD SDE+ V12 Lopend
Zonnepanelen op de Capelseweg 37, Eurostars FD SDE+ V18 Lopend
Zonnepanelen op de Capelseweg 39A, KorfbalClubCapelle. FD SDE+ V73 Lopend
Zonnepanelen op de Capelseweg 33 FD SDE+ V28 Lopend
Zonnepanelen op de PC Boutensingel 1 FD SDE+ V35 Lopend
Zonnepanelen op de Couwenhoekseweg 1 CVV "De Zwervers FD SDE+ V26 Lopend
SDE1917185- Zonnepanelen Zwembad, Alkenlaan 85/ 83 / Pelikaanweg 4. FD SDE+ V291 Lopend
Zonnepanelen Educatusstraat 10, 2909PK Capelle aan den Ijssel. SDE1631326 FD SDE+ N4 Lopend
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde Burgemeester Van Dijklaan SB MRDH- kleine projecten V549 Aanmelding
2020 Veiligheid Schollevaar- fietsoversteken Kapellekensbaan SB MRDH- kleine projecten Ingetrokken
Rotonde Burg. Van Beresteinlaan-Operalaan SB MRDH- kleine projecten V221 Aanmelding
Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2021 verlengd tot 2022 SB Ministerie van VWS+ MRDH V223 Beschikt
Rijkssubsidie Verkeersveiligheid 2022-2025 SB Ministerie van VWS + MRDH V755 Beschikt
2019- MRDH - Schoolomgeving brug scholen Reigerlaan/Pelikaanweg, Capelle aan den Ijssel SB MRDH- VV infra V125 Lopend
Icoonsoorten SB Provincie V42 Lopend
Interreg Star2C's SB 2MERS V246 Lopend
2020 Veiligheid Schollevaar- fietspad Burgemeester Schalijlaan SB MRDH Ingetrokken
MRDH- Groot aanvullend onderhoud baan, meerkosten. SB/ Rivium MRDH V40 Afgewezen
Vervangen I-VRI's (niet Rivium) SB/SO MRDH V120 Aanmelding
Alles KIDDZ SL Min JenV V57 Lopend
Walhallab, kansen voor de jeugd, MDT SL ZonMW V38 afrondend
Handhaving Werkplein, slaag en faalfactoren SL/ GR A en O V48 beschikt en lopend
ZonMw - Personen met Verward gedrag, uitbreiding expertise. Voor project 6380140481 (actieonderzoek Capelle aan den IJssel). SL ZonMw V20 afgerond
ZonMw - Personen met Verward gedrag- vroegsignalering- SL ZonMw V210 afgerond
Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 2e tranche SL Provincie Zuid-Holland V56 afgewezen
Provincie, subsidie noodsteun culturerele sector 1e tranche SL Provincie Zuid-Holland V75 afgerond
ESF RRRIA2 Rotterdam Rijnmond, uitgevoerd door GR Ijsselgemeenten SL Agentschap SZW V744 afgerond
Pilot ontzorgen ism GR, Krimpen, ST welzijn Capelle en Zuidplas SL Min SZW V149 Lopend
Verkeerseducatie 2021 Capelle aan den Ijssel SO MRDH/ Verkeer V12 Aanmelding voor 2021
Upgrade Parkshuttle SO Verkeers-onderneming V4.250 Lopend
MRDH- Rivium gebiedspaspoort 2.0, nadere onderleggers bij het transformatiegebied. SO MRDH- economie V122 Afgerond
Snelfietsroute Algerabrug-Capelsebrug SO KTA- Rijk en MRDH V1.850 Aanmelding via programma KTA Move
Herindeling Capelseplein autodeel SO KTA- Rijk en MRDH V1.022 Aanmelding via programma KTA Move
Herindeling Capelseplein fietsdeel SO KTA- Rijk en MRDH V381 Aanmelding via programma KTA Move
Snelfietsroute Algerabrug-Rotterdam via Ijsseldijk(zuidelijke route) SO KTA- Rijk en MRDH V664 Aanmelding via programma KTA Move(Groot deel Rotterdam)
Haalbaarheidstudies 3 onderzoeken MRDH? SO MRDH-AVLM V44 Lopend
Uitvoeringskosten geluidssanering verkeerslawaai SO BSV V185 Lopend
Parkshuttle Rivium P+R met DRIS Systeem bij Waterbus en Waterbushalte SO MRDH V1.100 MRDH, programma OV infra, positief ambtelijk advies. Aanmelding
MRDH- Buurtbus maatwerkvoorziening Capelle 2019-2020 SO MRDH V47 Afrondend
MRDH-maatwerkvoorzieningen- Buurtbus vervolg 2021 SO MRDH V135 Ingediend
Wijkontsluiting Schollevaar - rotonde SO MRDH V179 Lopend
2020- RRE- regeling reductie energiegebruik SO RVO V180 Goedgekeurd 13 december 2019
2021- RRE- regeling reductie energiegebruik SO RVO V500 Indienen per 16 november 2020
EAW Extern Advies Warmtetransitie 2020, EAW-20-00198780 SO RVO V21 juni 2020 ingediend en akkoord bevonden
Optimaliseren gebruik Waterbushalte voor toerisme. Bijv. Toerisme Kinderdijk, dijk aantrekkelijkere vormgeving. SO PZH V80 afgewezen
2021 Kruispunt Wisselspoor SO MRDH Ingetrokken
2021- Fietsoversteek Vlinderrbaan- Operalaan SO MRDH Ingetrokken
HOTTECH, restwarmte AWZI SO UIA V4.943 afgewezen
Florabuurt- Van Capellen Stichting SO Van Capellen Stichting V153 3 juni 2021 ingediend
MRDH- Schoolomgevingen 2020-2021-2022 SO/ Verkeer MRDH V165 Beschikt en lopend
Parkshuttle IVRI's 2021 SO/SB MRDH V17 MRDH Kleine projecten
Centrum fietspad ov knooppunt Lijstersingel SB MRDH ipva 2022 V327 aangemeld 31-7-2021
Kruising boulevard promenade SO MRDH ipva 2022 V149 aangemeld 31-7-2021
Verbreden fietspad duikerlaan veiligheid SB MRDH ipva 2022 V332 aangemeld 31-7-2021
Fietspad Slotlaan SO MRDH IPVA 2022 V330 aangemeld 31-7-2021
Aanvullende subsidie Snelfietsroute Gouda- Rotterdam SB MRDH IPVA 2022 V289 aangemeld 31-7-2021
Bushalte Duikerlaan SB MRDH ipva 2022 V35 aangemeld 31-7-2021