Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Terug naar navigatie - TV1.2 Het tegengaan van ondermijning en georganiseerde criminaliteit

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein

Terug naar navigatie - TV1.2 Het verbeteren van de lokale en regionale samenwerking tussen het zorgdomein en veiligheidsdomein

Wat gaan we daarvoor doen?

TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken

Terug naar navigatie - TV1.2 Het vergroten van de veiligheid in buurten en wijken

Wat gaan we daarvoor doen?

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. Alleen de indicator "Aantal rampenoefeningen" voorzien wij van een streefwaarde. De overige Capelse indicatoren van dit programma hebben geen streefwaarde. Wij monitoren deze indicatoren wel. 
De politiecijfers zijn over de maanden januari tot en met juni 2021. De actuele cijfers zijn ook te raadplegen via het dataportaal van de politie via https://data.politie.nl/#/Politie/nl/navigatieScherm/thema.

De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

  • Capellenaren die zich wel eens onveilig voelen in eigen buurt.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Openbare orde en veiligheid
In 2022 zal naar verwachting de coronacrisis zijn beëindigd (geen lockdown meer), en gaan wij als maatschappij weer over tot de orde van de dag.
Voor veiligheid betekent dit (opnieuw) het inzetten op voorkomen van criminaliteit in de fysieke samenleving (High Impact Crimes). Daar komt na corona bij: de weerbaarheid tegen digitale fraude (cybercrime), welke in de coronaperiode is toegenomen. Regionaal is sprake van toename van geweld onder de jeugd; dit vraagt ook voor Capelle om een aanpak. Tot slot heeft de lockdown-periode geleid tot een toename van meldingen woonoverlast.

In 2022 staat de actualisatie van het integraal veiligheidsbeleid op de agenda.

1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur

Terug naar navigatie - 1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur

Overheveling budget Impulsgelden Weerbaar bestuur – Technisch
Lasten / Baten: V/N 60 in 2021, N/V 60 in 2022
Kasstroom: V 60 in 2021, N 60 in 2022

Onze gemeente doet mee aan de pilot Weerbaar Bestuur van het ministerie van BZK. In dat kader hebben wij in 2020 een eenmalig budget ontvangen van 110. Het project van de gemeente Capelle aan den IJssel richt zich op de preventief-bestuurlijke aanpak van ondermijning en het versterken van maatschappelijke weerbaarheid. Onder andere door een samenwerking tussen het sociale- en het veiligheidsdomein. En door samen te werken met professionals in de frontlinie, bewoners en ondernemers. De aanpak is gericht een nieuwe maatschappelijke norm uit te dragen waarin de samenleving geen ruimte biedt voor criminele activiteiten.
Diverse acties uit ons plan, zoals de trainingen op scholen, training met omgang polarisatie, en het educatief programma weerbaar bestuur, zijn vanwege de coronacrisis uitgesteld. En daarmee ook de kosten. Het ministerie heeft aangegeven de projecten vanaf zomer 2021 graag alsnog te willen laten uitvoeren, met een eerste evaluatie eind 2021. Medio 2021 zijn in onze gemeente diverse projecten weer opgepakt.  

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 60 in 2021 en N/V 60 in 2022 en dit over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

1.2 Aanpak woonoverlast

Terug naar navigatie - 1.2 Aanpak woonoverlast

Versterking project persoonsgerichte aanpak (PGA) en  aanpak woonoverlast - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 90 in 2022
Kasstroom : N 90 in 2022

Projectleiding persoonsgerichte aanpak
In het Integraal Veiligheidsbeleid heeft de persoonsgerichte aanpak een hoge prioriteit. Vanwege landelijke wetgeving en veranderde werkprocessen bij de Zorg- en Veiligheidshuizen en de Capelse aanpak nauw bij deze ontwikkelingen aansluit vragen deze ontwikkelingen om een doorontwikkeling van ons eigen beleid, de werkprocessen.
De komst van een regionaal convenant PGA eind 2021 zal in Capelle zorgdragen voor een betere aansluiting tussen het lokale zorg- en veiligheidsdomein rondom overlastgevende/criminele jeugd en HITTers/pré-HITTERS onder regie van de gemeente. Ook deze regiefunctie vraagt een verbeterd werkproces en verbeterde registratie.
Tenslotte vraagt de toenemende complexiteit rondom jeugdproblematiek om beter in te zetten op passende bestuurlijke maatregelen, vernieuwd beleid en nauwe samenwerking met handhaving en politie op proces- als operationeel niveau.
De doorontwikkeling PGA vraagt om een stevige organisatorische inbedding van werkprocessen, nauwe afstemming met Unit Frontlijn, Handhaving en Woonoverlast en de daarbij horende registratie. De vernieuwde werkwijze rondom PGA vraagt straks om een goede communicatiestrategie richting externe partners.

Om deze doelstellingen uit te werken, is menskracht nodig in de vorm van een (tijdelijke) projectleider voor 0,5 fte die gedurende een half jaar het beleid en de werkprocessen beschrijft, registraties mogelijk maakt en draagvlak creëert bij alle betrokken afdelingen en kijkt wat daar voor nodig is.

Projectaanpak Woonoverlast
Woonoverlast hoort als het gaat om leefbaarheid, woongenot en veiligheid in de top 3 van factoren die door burgers als zeer belangrijk- en inbreuk makend wordt beoordeeld. Begin 2020 is het Regionale convenant aanpak woonoverlast ondertekend wat de gemeente nadrukkelijk regisseur en coördinator van woonoverlast maakt. Het convenant vraagt van de gemeente een uitvoeringsplan om recht te doen aan de toebedeelde regie- en coördinerende taak. Daarnaast vraagt nieuwe landelijke wetgeving om meer en beter in te zetten op passende bestuurlijke maatregelen toegespitst met beleid, gericht op verschillende doelgroepen (bv. GGZ/verwarde personen, arbeidsmigranten, burenruzies, onderhuur en criminaliteit achter de voordeur).

Sinds 2020 is er een grote stijging te zien van het aantal complexe en eenvoudige woonoverlast zaken. In 2021 is er de eerste helft zelfs sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2020. Inwoners van Capelle weten het meldpunt beter te vinden, de stadsmarinier is laagdrempelig bereikbaar en betrokken. Daarnaast worden dossiers steeds complexer en zijn daardoor vaak langlopend en ernstig qua impact voor betrokkenen en omwonenden.

Aangezien de huidige organisatie van de aanpak nog onvoldoende is ingericht om deze complexiteit, aantallen en de effectiviteit te waarborgen, is het gewenst om in te zetten op (projectmatige) doorontwikkeling en versteviging van het beleid voor complexe woonoverlast. Het is noodzakelijk het beleid rondom complexe woonoverlast, de daarbij behorende werkprocessen en de registratie van woonoverlast (samen met interne en externe partners) te verbeteren en te beschrijven. Om deze doelstellingen uit te werken, is menskracht nodig in de vorm van een (tijdelijke) projectleider voor 0,5 fte die gedurende een half jaar het beleid en de werkprocessen beschrijft, draagvlak creëert bij alle betrokken afdelingen en kijkt wat daar voor nodig is.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022  te verhogen met N 90 voor het inhuren van een projectleider, die op het gebied van de persoonsgerichte aanpak en woonoverlast bovenstaande taken op zich kan nemen.

1.3 Schades

Terug naar navigatie - 1.3 Schades

Schades – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 / N 100 in 2021
Kasstroom: V 100 / N 100 in 2021

Voor de schadelasten is een bedrag van N 299 begroot. De lasten zijn op dit moment N 100. Schades laten zich niet voorspellen maar op basis van historische gegevens, stellen wij voor om de lasten incidenteel af te ramen met 100.

Voor de verhaalde schades (baten) is een bedrag van 225 V begroot. De baten zijn op dit moment 25 V. Er lopen nog een aantal zaken voor verhaal. Schades laten zicht niet voorspellen maar op basis van historische gegevens stellen wij voor de baten af te ramen met 100.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verlagen met  N 100 en de lasten te verlagen met V 100 in 2021.

1.4 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -1.664 in 2021 en 1.664 in 2022)

Terug naar navigatie - 1.4 Kredieten gemeentelijk vastgoed (Krediet -1.664 in 2021 en 1.664 in 2022)

Kredieten gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: kapitaallast V 159 eenmalig in 2022
Kasstroom: V 1.664 in 2021, N 1.664 in 2022

Wij stellen u voor om de volgende investeringskredieten aan te passen:

  1. voor het uitstellen van de dakisolatie en warmteterugwinning van de brandweerkazerne in verband met afspraken huurder, Slotlaan 121, het krediet te verlagen met 325 in 2021 en te verhogen met 325 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 13;
  2. voor het uitstellen van de vervanging toplaag van de kunstgrasvelden 3 en 4 VV Capelle, P.C. Boutenssingel 1, in verband met de afwezigheid van technische noodzaak, het krediet te verlagen met 720 in 2021 en te verhogen met 720 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 72;
  3. voor het uitstellen van de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden cvv Zwervers, Couwenhoekseweg 1, in verband met de afwezigheid van technische noodzaak, het krediet te verlagen met 360 in 2021 en te verhogen met 360 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 36;
  4. voor het gedeeltelijk uitstellen van de vervanging van de toplaag van de tennisbanen TC Capelle, Capelseweg 35, in verband met de afwezigheid van technische noodzaak, het krediet te  verlagen met 259 in 2021 en te verhogen met 259 in 2022. Daarnaast de lasten in 2022 te verlagen met V 38.

Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Naam krediet Programma Krediet Uitgaven 2021 Doorschuiven 2022 Lasten 2022
Verduurzaming Slotlaan 1 325 -325 325 V13
Subtotaal programma 1 325 -325 325 V13
Toplagen Voetbalveld 3 Slot (v.v. Capelle) 5A 360 -360 360 V36
Toplagen Voetbalveld 4 Slot (v.v. Capelle) 5A 360 -360 360 V36
Toplagen Voetbalveld 2 Couwenhoek (Zwervers) 5A 360 -360 360 V36
Toplagen Tennisbaan 1-14 Schenkel (TC Capelle) 5A 380 -259 259 V38
Subtotaal programma 5A 1.460 -1.339 1.339 V146
Totaal 1.785 -1.664 1.664 V159

1.5 Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening

Terug naar navigatie - 1.5 Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening

Meicirculaire - Versterking gemeentelijke anti-discriminatievoorziening - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: structureel N 27 vanaf 2022
Kasstroom: structureel N 27 vanaf 2022

Sinds 2009 geldt de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening (Wga). Het doel van deze wet is een landelijk dekkend stelsel van meldpunten voor onafhankelijke bijstand aan slachtoffers van discriminatie en de registratie van klachten over discriminatie. Alle gemeenten zijn verplicht te voorzien in een ADV (antidiscriminatievoorziening). In onze meerjarenbegroting is een bedrag van N 39 opgenomen voor de antidiscriminatievoorziening. Stichting Radar verzorgt voor onze gemeente de meldingen van discriminatie en de registratie hiervan volgens de Wga.
Uit onderzoeken blijkt dat de huidige financiering voor de uitvoering van de Wga-taken al enige jaren tot knelpunten leidt. De meeste ADV’s zijn op dit moment zeer krap bemeten en bij het grotere publiek relatief onbekend. Via de Meicirculaire 2021 zijn middelen aan de algemene uitkering toegevoegd voor de uitvoering van de Wga. Deze ruimere budgetten zijn nodig om de door uitvoeringsorganisaties doorverwezen melders te kunnen bijstaan, de bekendheid van de ADV’s te vergroten en vrijwilligers en professionals te trainen op dit onderwerp. Het gaat om een bedrag van jaarlijks € 6,9 miljoen landelijk. Voor de gemeente Capelle gaat het om jaarlijks N 27.

Wij stellen u voor om met ingang van 2022 de begroting structureel N 27 aan te ramen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N8.781 V158 N8.623 N8.564 N8.385 N8.460 N8.478
Baten V674 N100 V574 V679 V692 V692 V692
Saldo van baten en lasten N8.107 V58 N8.049 N7.885 N7.693 N7.768 N7.786
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V170 N60 V110 V60 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V30 N0 V30 N11 N11 N11 N11
Totaal mutaties reserves V200 N60 V140 V49 N11 N11 N11
Resultaat N7.907 N2 N7.909 N7.836 N7.704 N7.779 N7.797
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
1.1 Impulsgelden weerbaar bestuur V60 N0 V60
1.3 Schades V100 N100 N0
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten N2 N0 N2
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V158 N100 V58
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N60 N0 N60
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Totaal mutatie in de reserves N60 N0 N60
Mutatie Resultaat N2