Programma 8 Stadsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen

Terug naar navigatie - 8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen

Leges en voorziening omgevingsvergunningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V2.776 / N3.655 in 2021, N71/ N36 in 2022, N1.873 / V1.766 in 2023 en N0 / V1.312 in 2024 en 2025
Kasstroom: N 2.849 in 2021, V504 in 2022, V3.185 in 2023, V424 in 2024 en V256 in 2025

Met de Najaarsnota 2019 (voorstel 8.4.5) is besloten om, gezien diverse omvangrijke en complexe projecten, voor de leges omgevingsvergunningen een Voorziening omgevingsvergunningen in te stellen voor de periode 2020-2023. Met de Najaarsnota 2020 (voorstel 8.3) is deze periode is aangepast naar 2021-2023 gezien de verschuiving van diverse projecten. Reden voor de Voorziening is dat de lasten voor de omvangrijke en complexe projecten zich over enkele jaren spreiden terwijl de baten zich voordoen op het moment van indienen aanvraag omgevingsvergunning.

Onderstaand treft u in tabel 1 een overzicht aan van de te verwachten leges omgevingsvergunningen in de periode 2021-2025. Het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) betreft, op basis van de huidige planning, in 2023 de nieuwbouw aan de Meeuwensingel. Het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling (MPS) betreft diverse omvangrijke projecten zoals de woningbouwontwikkeling de Blinkert, Fascinatio, de Mient en de Florabuurt. Voor de transformatie van het Rivium is nu, vooralsnog, de verwachting dat de verwachte aanvragen van 2021 deels doorschuiven naar 2022 en voornamelijk naar 2023.  Op basis van de jaarlijkse gerealiseerde leges omgevingsvergunningen van de afgelopen jaren, stellen wij voor om de baten vanuit SHO, MPS en de kleine aanvragen structureel te verhogen met jaarlijks V256 van V344 naar V600.  Voor de jaren tot en met 2025 is rekening gehouden met de werkelijk te verwachten aanvragen. In tabel 2 staan de huidige begrote en de nieuw voorgestelde dotaties aan en onttrekkingen uit de Voorziening omgevingsvergunningen opgenomen.

Gezien bovenstaande is er geen aanleiding voor de voorziening in 2021. Daarom stellen wij u voor om de Voorziening omgevingsvergunningen te betrekken op de periode 2022-2025. Als gevolg van de verschuivingen van diverse projecten en daarmee de baten leges omgevingsvergunningen, schuiven er ook diverse lasten door naar komende jaren zoals opgenomen in onderstaande voorstel Vergunningverlening en handhaving. Voor 2022 leidt dit tot een kostendekkendheid van de leges omgevingsvergunningen van 95,6% zoals opgenomen staat in onderstaande tabel 4.

Wij stellen u voor om, op basis van het totaaloverzicht van de lasten en baten in tabel 3, de lasten en baten als volgt in de begroting aan te passen: V2.766 / N3.655 in 2021, N71 / N36 in 2022, N1.873 / V1.766 in 2023, N0 / V1.312 in 2024 en 2025. In de doorkijk 2026-2029 is er sprake van een verhoging V256 van de baten leges omgevingsvergunningen van jaarlijks V344 naar V600. Dit leidt tot een structurele hogere kasstroom van V256 vanaf 2026.

Tabel 1: Leges omgevingsvergunningen 2021 2022 2023 2024 2025
1. SHO N0 N0 V92 N0 N0
2. MPS V800 V719 V809 V694 V526
3. Transformatie Rivium N0 V934 V2.554 N0 N0
4. Kleine aanvragen V74 V74 V74 V74 V74
Totaal nieuw te begroten V874 V1.727 V3.529 V768 V600
Huidige begroting V3.722 V1.223 V344 V344 V344
Saldo = mutatie leges N2.849 V504 V3.185 V424 V256
Tabel 2: Voorziening omgevingsvergunningen 2021 2022 2023 2024 2025
Begrote dotatie N2.766 N0 N0 N0 N0
Begrote onttrekking V807 V540 V1.419 N0 N0
Totaal huidige begroting voorziening 2021-2023 N1.959 V540 V1.419 N0 N0
Voorstel voorziening 2021-2023 terugdraaien V1.959 N540 N1.419 N0 N0
Nieuwe begrote dotaties N0 N71 N1.873 N0 N0
Nieuwe begrote onttrekkingen N0 N0 N0 V888 V1.056
Totaal voorstel nieuwe begroting 2021-2025 N0 N71 N1.873 V888 V1.056
Saldo V1.959 N611 N3.292 V888 V1.056
Tabel 3: Lasten / baten overzicht 2021 2022 2023 2024 2025
Baten: Te begroten leges N2.849 V504 V3.185 V424 V256
Lasten: Terugdraaien dotaties voorziening 2021-2023 V2.766 N0 N0 N0 N0
Baten: Terugdraaien onttrekkingen voorziening 2021-2023 N807 N540 N1.419 N0 N0
Lasten: Nieuwe dotaties aan voorziening 2022-2025 N0 N71 N1.873 N0 N0
Baten: Nieuwe onttrekkingen uit voorziening 2022-2025 N0 N0 N0 V888 V1.056
Totaal lasten V2.766 N71 N1.873 N0 N0
Totaal baten N3.655 N36 V1.766 V1.312 V1.312
Saldo N890 N107 N107 V1.312 V1.312
Tabel 4: Kostendekkendheid T2-H3 Omgevingvergunning 2022
Baten:
- Leges omgevingsvergunningen V1.727
- Onttrekking uit Voorziening omgevingsvergunningen -
Totaal baten V1.727
Lasten:
- Personeelskosten N449
- Overhead N271
- Automatiseringskosten N30
- BTW N90
- Toezicht en handhaving N442
- Overige lasten (Q-team+ Rivium, VRR, Technische adviezen) N454
- Dotatie aan Voorziening omgevingsvergunningen N71
Totaal lasten N1.807
Kostendekkendheid 95,6%

8.2 Vergunningverlening en handhaving

Terug naar navigatie - 8.2 Vergunningverlening en handhaving

Vergunningverlening en handhaving – Onvermijdelijk
Lasten: V1.115 in 2021, N100 in 2022, N395 in 2023, N425 in 2024 en N440 in 2025
Kasstroom: V1.115 in 2021, N100 in 2022, N395 in 2023, N425 in 2024 N440 in 2025

Gezien de hoeveelheid aan én de omvang van de nieuwbouwprojecten zijn met de NJN 2019 (8.4.5) en de VJN 2020 (8.8) extra lasten opgenomen vanwege het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, het Meerjarenprogramma Stadsontwikkeling en de transformatie van het Rivium. Gezien het aantal projecten wat we verwachten op basis van de laatste planning, vragen wij extra budget voor inhuur aan zoals in de rechterkolom van onderstaande tabel is opgenomen. Daarnaast zien we een verschuiving in de projecten en daarmee in de lasten naar komende jaren. De aanvragen voor de transformatie van het Rivium worden niet meer in 2021 ontvangen, maar komen nu, vooralsnog, naar verwachting in 2022 en in 2023. Daardoor zal ook de piek in de lasten naar verwachting pas vanaf 2023 plaatsvinden.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting voor de inhuur vergunningverlening, handhaving en technische adviezen in 2021 met V1.115 te verlagen en in 2022 te verhogen met N100, N395 in 2023, N425 in 2024 en N440 in 2025.

Mutatie lasten / nieuw 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo = nieuw
Inhuur vergunningverlening V450 N25 N200 N225 N200 N200
Inhuur handhaving V425 N25 N75 N150 N200 N25
Inhuur technische adviezen V180 V10 N120 N50 N40 N20
Q-team+ Rivium V60 N60 N0 N0 N0 N0
Totaal V1.115 N100 N395 N425 N440 N245
Begroting na bovenstaande mutatie 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal
Inhuur vergunningverlening N0 N175 N250 N225 N200 N850
Inhuur handhaving N0 N125 N125 N200 N200 N650
Inhuur technische adviezen N60 N100 N180 N110 N100 N550
Welstandstoets Q-team+ Rivium N84 N204 N0 N0 N0 N288
Totaal N60 N400 N555 N535 N500 N2.050

8.3 Meeuwensingel

Terug naar navigatie - 8.3 Meeuwensingel

Meeuwensingel – Technisch
Lasten/baten: eenmalig V 82 / N 58 in 2021, N 137 / V 109 in 2022, V 31 / N 36 in 2023 en V 24 / N 15 in 2024
Kasstroom: eenmalig V 82 / N 58 in 2021, N 137 / V 109 in 2022, V 31 / N 36 in 2023 en V 24 / N 15 in 2024

Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren. In deze Najaarsnota verwerken we de budgettair neutrale wijziging van de aangepaste fasering.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V 82 in 2021, V 31 in 2023 en V 24 in 2024 te verlagen, met N 137 in 2022 te verhogen én de baten in de begroting met N 58 in 2021, N 36 in 2023, N 15 in 2024 te verlagen en met V 109 in 2022 te verhogen.

Meeuwensingel Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Totaal
Nieuwe meerjarenbegroting N205 N221 N38 N0 N464
Huidige meerjarenbegroting N287 N84 N69 N24 N464
Begrotingswijziging lasten V82 N137 V31 V24 N0
Nieuwe meerjarenbegroting N0 V152 N0 N0 V152
Huidige meerjarenbegroting V58 V43 V36 V15 V152
Begrotingswijziging baten N58 V109 N36 N15 N0
Totale begrotingswijziging V24 N28 N5 V9 N0

8.4 Capelseweg/Bermweg

Terug naar navigatie - 8.4 Capelseweg/Bermweg

Capelseweg/Bermweg – Beleidskeuze
Lasten/baten: eenmalig N 25 in 2021 en N 33 in 2022
Kasstroom: eenmalig N 25 in 2021 en N 33 in 2022

Voor het project Capelseweg/Bermweg heeft het vaststellen van het gebiedspaspoort meer tijd in beslag genomen door een uitgebreide participatie van omwonenden en ondernemers. Met de vaststelling van het definitieve gebiedspaspoort zal met dit project een mix van woningen worden gerealiseerd, waarin tevens de eis om 30% hiervan betaalbaar te realiseren is opgenomen.

Voor de stijging van de hierbij benodigde plankosten stellen wij u voor het hiervoor in de begroting opgenomen budget (73 in 2021 en 19 in 2022) eenmalig te verhogen met N 25 in 2021 en N 33 in 2022.

8.5 Centrumring (Krediet – 1.689 in 2021 en 1.689 in 2022)

Terug naar navigatie - 8.5 Centrumring (Krediet – 1.689 in 2021 en 1.689 in 2022)

Centrumring – Beleidskeuze
Lasten/baten: V/N1.728 in 2021 en N1.728/V 1.728 in 2022 en structureel N14 vanaf 2022
Kasstroom: V3.417 in 2021 en N3.417 in 2022

In 2021 is van het 1.788 beschikbaar gestelde budget voor de Centrumring 1.728 nog onbenut gebleven doordat enkele projecten nog niet in voorbereiding zijn genomen. Dit betreft Stadsplein, Alkenlaan-Pelikaanweg fase 2, Rivierweg-Midden (Noord), de Fluiterlaan-West/Rivierweg-Noord en het Amandelpark. Daardoor heeft de start van de projecten; Duikerlaan, Fluiterlaan-Oost (Hoven II), Kerklaan-Zuid en Fietsverbinding Wiekslag nog niet plaatsgevonden. Oorzaak hiervan is dat de stakeholders (RET, Wereldhave, Havensteder en Blauwhoed) nog geen besluit hebben kunnen nemen en wij hierop onze plannen moeten vertragen/uitstellen. Voor de uitgevoerde werkzaamheden verwijzen wij u naar de bijlage Voortgang gebiedsvisie Centraal Capelle. Wij stellen voor het onbenutte budget van 1.728 over te hevelen van 2021 naar 2022 middels de reserve eenmalige uitgaven.

Wij stellen voor om van het krediet Centrumring 2020 een bedrag van 1.689 door te schuiven van 2021 naar 2022. De verwachte afronding hiervan blijft 2022 waardoor dit niet resulteert in een voordeel op de afschrijvingslasten. Daarnaast stellen wij voor om een verschuiving van 427 tussen de beschikbaar gestelde kredieten door te voeren, wat resulteert in structurele extra afschrijvingslasten van N14 vanaf 2022 door een kortere afschrijvingsduur. Dit houdt verband met het dempen van de watergang ter hoogte van de blauwe zone, het aanbrengen van een nieuwe voetbrug voor een betere aansluiting en het toepassen van andere verharding in plaats van gebakken klinker voor de rijbaan.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N1.728 in 2021 en N1.728/V1.728 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven en de afschrijvingslasten in de begroting te verhogen met structureel N14 vanaf 2022.

8.6 Herontwikkeling ING-locatie

Terug naar navigatie - 8.6 Herontwikkeling ING-locatie

Herontwikkeling ING-locatie – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 40 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 40 eenmalig in 2021

In de projectaanpak wordt een zeer participatief informeel traject voorgesteld om tot een schetsontwerp te komen. Dit intensieve traject vergt meer capaciteit van de organisatie dan gebruikelijk. Ook de ondersteuning van de initiatiefgroep gaat nog door, parallel aan het nieuwbouwtraject. De projectkosten die direct gerelateerd kunnen worden aan de realisatie van het nieuwe pand door HIG worden verhaald op de ontwikkelaar

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N 40 te verhogen.

8.7 Grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuurt

Terug naar navigatie - 8.7 Grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuurt

Actualisatie grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuurt - Beleidskeuze
Lasten / baten: V 1.460 / N 1.086 in 2021, N 1.190 / V 4.571 in 2022, N 1.648 / N 1.062 in 2023, N 7.051 / V 6.882 in 2024, N 1.513 / V 442 in 2025, N 1.683 / V 1.367 in 2026, N 413 in 2027, N 593 / V 1.628 in 2028 en N 533 in 2029
Voorziening verliesgevende complexen: -91 in 2021, 3.758 in 2022 en -3.667 in 2023
Kasstromen: N 1.333 in 2021, V 7.457 in 2022, N 7.513 in 2023, V 2.763 in 2024, N 1.513 in 2025, N 372 in 2026, N 413 in 2027, V 1.035 in 2028 en N 533 in 2029

In de geheime bijlage Actualisatie grondexploitatie Najaarsnota 2021 geven we inzicht in de financiële actualisaties van de grondexploitaties. De grondexploitaties laten op totaalniveau een verbetering van het resultaat zien van ca € 2,9 miljoen.  

Uitwerking definitieve concept-gebiedsvisie (versie november 2021) vooruitlopend op vaststelling grondexploitatie: de gebiedsvisie én het gebiedspaspoort voor het middengebied kunnen naar verwachting eind 2021 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad. De bijbehorende grondexploitatie kan dan worden verwerkt bij de Voorjaarsnota 2022. We stellen u nu vanuit voorzichtigheid voor alvast de uitkomsten van de definitieve concept-gebiedsvisie (ca een nadeel van € 3,3 miljoen versie november 2021) te verwerken, maar zullen geen uitgaven doen voordat uw raad akkoord is, behalve voor het extra benodigde voorbereidingsbudget in de periode tot de Voorjaarsnota 2022 (N 90 in 2021 en N 140 in 2022). Dit voorbereidingsbudget is een onderdeel van de gepresenteerde cijfers. 

Wij stellen u voor de begroting volgens onderstaande tabel aan te passen.

Effecten Actualisatie grondexploitaties NJN21 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Totaal
Lasten V1.121 N777 N2.529 N2.477 N1.513 N1.683 N413 N593 N533 N9.397
Mutatie voorziening verliesgevende complexen N725 N725
Balansmutaties lasten V1.064 N413 V881 N4.574 N3.042
Totaal lasten V1.460 N1.190 N1.648 N7.051 N1.513 N1.683 N413 N593 N533 N13.164
Baten N2.454 V8.235 N4.985 V5.240 V1.311 V1.628 V8.975
Mutatie winstnemingen V398 V1.940 N1.658 V1.881 V190 V24 V2.775
Mutatie voorziening verliesgevende complexen V816 N3.758 V3.667 V725
Balansmutaties baten V154 N1.846 V1.914 N239 V252 V32 V267
Totaal baten N1.086 V4.571 N1.062 V6.882 V442 V1.367 N0 V1.628 N0 V12.742
Totaal saldo baten en lasten V374 V3.381 N2.710 N169 N1.071 N316 N413 V1.035 N533 N422
Mutatie voorziening -91 3.758 -3.667 0

8.8 De Hoven fase 2

Terug naar navigatie - 8.8 De Hoven fase 2

Doorschuiven budget De Hoven – Technisch
Lasten / baten: V 1.863 / V 243 in 2021, V 51 / N 51 in 2022, N 1.811 / N 96 in 2023, N 0 / N 96 in 2024 en N 103 / N 0 in 2025
Kasstromen: V 1.863 / V 243 in 2021, V 51 / N 51 in 2022, N 1.811 / N 96 in 2023, N 0 / N 96 in 2024 en N 103 / N 0 in 2025

Er is voor dit project geen extra budget nodig: de budgetten worden herverdeeld over de komende jaren. In deze Najaarsnota verwerken we de budgettair neutrale wijziging van de aangepaste fasering.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V 1.863 in 2021 en V 51 in 2022 te verlagen, met N 1.811 in 2023 , N 96 in 2024 en N 103 in 2025 te verhogen én de baten in de begroting met V 243 in 2021 te verhogen en met N 51 in 2022, N 96 in 2023 en 2024 te verlagen.

Hoven fase 2 Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Begr. 2024 Begr. 2025 Totaal
Nieuwe meerjarenbegroting N110 N110 N1.921 N110 N308 N2.559
Huidige meerjarenbegroting N1.973 N161 N110 N110 N205 N2.559
Begrotingswijziging lasten V1.863 V51 N1.811 N0 N103 N0
Nieuwe meerjarenbegroting V294 N0 N0 N0 N0 V294
Huidige meerjarenbegroting V51 V51 V96 V96 N0 V294
Begrotingswijziging baten V243 N51 N96 N96 N0 N0
Totale begrotingswijziging V2.106 N0 N1.907 N96 N103 N0

8.9 Florabuurt

Terug naar navigatie - 8.9 Florabuurt

Gebiedsvisie Florabuurt – Technisch
Lasten / baten: N 90 / V 90 in 2021, N 50 / V 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023

Kasstromen: N 90 / V 90 in 2021, N 50 / V 50 in 2022 en N 50 / V 50 in 2023

Uitkering lokale preventieakkoorden Florabuurt (N/V 40 eenmalig in 2021) – Technisch 
Wij hebben van de Rijksoverheid in juli 2021 eenmalig 40 subsidie ontvangen om in 2022 een gezonde leefstijl in de Florabuurt te stimuleren. Deze actie maakt onderdeel uit van de Gebiedsvisie Florabuurt.

Bijdrage Van Cappellen Stichting Florabuurt (N/V 50 in 2021, 2022 en 2023) – Technisch
De Van Cappellenstichting heeft in juli 2021 eenmalig 150 toegekend (uit te keren in drie gelijke delen over 2021, 2022 en 2023) voor verschillende activiteiten in de Florabuurt. Deze activiteiten maken onderdeel uit van de gebiedsvisie Florabuurt. Ze zijn gericht op ontmoeting, gezondheid, energiebesparing en een pilot inductie koken.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met N 90 in 2021, N 50 in 2022 en 2023 te verhogen en de baten in de begroting met V 90 in 2021, V 50 in 2022 en 2023 te verhogen.

Florabuurt Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2023 Totaal
Stimuleren gezonde leefstijl N40 N40
Verschillende activiteiten N50 N50 N50 N150
Begrotingswijziging lasten N90 N50 N50 N190
Uitkering Lokale preventieakkoorden V40 V40
Bijdrage Van Capellen stichting V50 V50 V50 V150
Begrotingswijziging baten V90 V50 V50 V190
Totale begrotingswijziging N0 N0 N0 N0

8.10 Het nieuwe Rivium

Terug naar navigatie - 8.10 Het nieuwe Rivium

Het nieuwe Rivium – Technisch
Lasten/baten: V/N 680 eenmalig in 2021
Kasstroom: V/N 680 eenmalig in 2021

In deze fase van het project Het nieuwe Rivium blijven de kosten beperkt tot de plankosten, welke volledig worden verhaald op de ontwikkelaars. In de Voorjaarsnota 2021 8.2 heeft u voor 2021 een voorbereidingsbudget van N/V 2.300 beschikbaar gesteld. Een meer gedetailleerde kostenraming van de plankosten voor dit jaar kwam uit op een bedrag van N/V 1.620, waarvoor de overeenkomst met de ontwikkelaars in juli is ondertekend.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig met V/N 680 te verlagen.

8.11 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven

Terug naar navigatie - 8.11 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven

Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/ Baten: V 138 / N 138 in 2021 en N 138/ V 138 in 2022
Kasstroom: V 138 in 2021 en N 138 in 2022

In de bijlage van deze najaarsnota treft het te verwachten verloop van de bestemmingsreserve eenmalige uitgaven aan. In dit overzicht geven we een meerjarige besteding van de verschillende eenmalige posten weer. Om de eenmalige uitgaven in de begroting te verwerken volgens de bijlage, zijn onderstaande mutaties benodigd.

Wij stellen u voor om de begroting hierop aan te passen.

Reserve eenmalige uitgaven Besluit 2021 2022
Gebiedsvisie Capelseweg VJN2017 8.4.11 / VJN2020 8.4 V138 N138
Totaal V138 N138
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N138 V138

8.12 Doorschuiven kredieten programma Stadsontwikkeling (Krediet - 200 in 2021 en 200 in 2022)

Terug naar navigatie - 8.12 Doorschuiven kredieten programma Stadsontwikkeling (Krediet - 200 in 2021 en 200 in 2022)

Doorschuiven kredieten Programma 8 – Technisch
Lasten / Baten: V 10 in 2022
Kasstroom: V 200 in 2021 en N 200 in 2022

Binnen programma 8 schuiven de uitvoeringskredieten voor het nieuwe Rivium door naar volgend jaar.

Wij stellen u voor de kredieten zoals hieronder vermeld aan te passen in de begrotingsjaren 2021 en 2022 én de kapitaallasten in de begroting te verlagen met V 10 in 2022.

Naam krediet Wijziging op kredieten Wijziging afschrijvingslasten
Begr. 2021 Begr. 2022 Begr. 2022
Rivium Park -200 200 V10
Het nieuwe Rivium - uitgaven -750 750 N0
Het nieuwe Rivium - inkomsten 750 -750 N0
Totale begrotingswijziging -200 200 V10

8.13 Opstellen Programma Wonen

Terug naar navigatie - 8.13 Opstellen Programma Wonen

Opstellen Programma Wonen - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 in 2022

Het woonbeleid voor de gemeente Capelle aan den IJssel is vastgelegd in het Programma Wonen 2019-2022. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 wordt een nieuw Programma Wonen opgesteld.

Voor de ondersteuning bij het opstellen van het Programma Wonen door een extern bureau stellen wij u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 te verhogen.

8.14 Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Terug naar navigatie - 8.14 Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders

Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders – Technisch
Lasten / baten: N / V 33 eenmalig in 2021
Kasstroom: N / V 33 in 2021

Op 29 juli 2021 heeft het Ministerie van Justitie en Veiligheid besloten een specifieke uitkering “Financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders” van 33 te verlenen. Deze uitkering is bedoeld voor het realiseren van (versnelde) huisvesting, met inbegrip van begeleiding tijdens en na de huisvesting, van grote gezinnen vergunninghouders vanuit de Opvang bij het COA naar huisvesting in de gemeente. De uitvoering hiervan ligt bij de woningcorporatie Havensteder.

Wij stellen u voor de lasten en baten in de begroting 2021 eenmalig met 33 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N27.864 V9.644 N18.220 N22.271 N22.114 N14.948 N7.786
Baten V22.697 N5.113 V17.584 V20.212 V15.994 V11.599 V3.215
Saldo van baten en lasten N5.167 V4.531 N636 N2.059 N6.120 N3.349 N4.571
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V1.413 N1.866 N453 V1.866 N0 N0 N0
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N54 N0 N54 N1 N1 N1 N1
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V1.359 N1.866 N507 V1.865 N1 N1 N1
Resultaat N3.808 V2.665 N1.143 N194 N6.121 N3.350 N4.572
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
8.1 Leges en voorziening omgevingsvergunningen V2.766 N3.655 N889
8.2 Vergunningverlening en handhaving V1.115 N0 V1.115
8.3 Meeuwensingel V82 N58 V24
8.4 Capelseweg/Bermweg N25 N0 N25
8.5 Centrumring (Krediet - 1.689 in 2021 en 1.689 in 2022) V1.728 N0 V1.728
8.6 Herontwikkeling ING-locatie N40 N0 N40
8.7 Grondexploitaties en definitief concept-gebiedsvisie Florabuurt V1.460 N1.086 V374
8.8 De Hoven fase 2 V1.863 V243 V2.106
8.9 Florabuurt N90 V90 N0
8.10 Het nieuwe Rivium V680 N680 N0
8.11 Doorschuiven budget via reserve eenmalige uitgaven V138 N0 V138
8.14 Huisvesting grote gezinnen vergunninghouders N33 V33 N0
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V9.644 N5.113 V4.531
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N1.866 N0 N1.866
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Totaal mutatie in de reserves N1.866 N0 N1.866
Mutatie Resultaat V2.665