Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Deelprogramma's en taakvelden

Terug naar navigatie - Deelprogramma's en taakvelden

Het programma Sport, cultuur en recreatie is onderverdeeld in 2 deelprogramma's :

  • Programma 5A: Vrije tijdsbesteding (Sport en Cultuur)(taakveld 5.1 t/m 5.6);
  • Programma 5B: Openbaar groen en (openlucht) recreatie (taakveld 5.7).

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

  • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van sporthallen/sportvelden;
  • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het theater;
  • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van de openbare bibliotheek

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Culturele sector en evenementen
Het Isala Theater is weer volledig geopend, maar toegang kan alleen na controle van de corona check app. De aanvragen voor zaalhuur nemen toe, daarentegen blijven de bezoekerscijfers bij de professionele voorstellingen achter bij voorgaande jaren.  Zo hebben veel bezoekers al entreebewijzen in huis van het voorgaande seizoen en is er toch nog een zekere voorzichtigheid om de anderhalve meter los te laten. De afrekening van de NOW-regelingen dient nog plaats te vinden en het is nog onduidelijk of het theater de ontvangen gelden volledig mag behouden. Evenementen zijn onder voorwaarden weer mogelijk, een aantal evenementen heeft plaatsgevonden.

Rijksmonument Dorpsstraat 164
In de Voorjaarsnota 2021 hebt u besloten tot de aankoop van (de resterende) 54% van de gewone aandelen in Rijksmonument Dorpsstraat 164 te Capelle aan den IJssel B.V.  De akte van aandelenoverdracht passeert deze maand en de besprekingen over de huurverlenging door Maximum Alliances worden voor het einde van het jaar afgerond. 
Eerder bent u geïnformeerd over de zeer omvangrijke aangetrokken leningen en de daaruit voortvloeiende rentelasten, die sterk op het exploitatieresultaat van de B.V. drukken. De Van Cappellen Stichting heeft haar bereidheid uitgesproken om, na verwerving door de gemeente van de aandelen, met de gemeente verder te praten over het nemen van een financieel aandeel in het duurzaam exploitabel houden van het Van Cappellenhuis. Dit vanuit haar belang om dit culturele erfgoed voor de komende generaties te behouden. 
In dat kader onderzoeken we, samen met de Van Cappellen Stichting, het mogelijk herstructureren (lees: het geheel of gedeeltelijk vervroegd aflossen) van de leningen. De jaarlijkse exploitatie kan hierdoor duurzaam verbeteren. Daarvoor is wel een eenmalig bedrag benodigd, dat in lijn met de Stadsvisie (pagina 7 “Daarnaast heeft Capelle meerdere monumentale panden, waaronder het Van Cappellenhuis. Het is van belang om deze waardevolle elementen te behouden, te beschermen en waar mogelijk ook te integreren met recreatieve functies.”) en passend binnen de kaders van de bestemmingsreserve “Besteding verkoop Eneco-aandelen” uit deze reserve gedekt zou kunnen worden. Wij verwachten u een concreet voorstel in het voorjaar van 2022 te kunnen voorleggen.

5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden

Terug naar navigatie - 5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden

Specifieke uitkering IJsbanen en Zwembaden– Technisch
Lasten / Baten: N/V 44 in 2021
Kasstroom: V/N 44 in 2021

Het Rijk heeft voor het dekken van de exploitatietekorten die in 2020 zijn geleden door de ijsbanen en zwembaden in Nederland een specifieke regeling opengesteld. Op basis van de aanvraag die wij hebben gedaan voor zwembad Aquapelle hebben wij een uitkering van het Rijk ontvangen van V 95. De B.V. Sport heeft in haar totale exploitatie in 2020 een resultaat behaald van N 44. Dit bedrag wordt vanuit de Rijksuitkering verstrekt aan de B.V. Sport. Het restant van 51 zal worden terugbetaald aan het Ministerie.

Wij stellen u voor om de begroting 2021 de lasten en de baten te verhogen met 44.

5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater

Terug naar navigatie - 5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater

Vrijval naheffing BTW Isala theater – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 90 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 90 eenmalig in 2021

In de Najaarsnota 2020 is een budget van N 180 opgenomen voor de verwachte naheffingsaanslag BTW van het Isala theater. In onze jaarrekening 2020 is dit budget als nog te betalen post verwerkt. De naheffingsaanslag was het gevolg van een onderzoek van de belastingdienst waaruit naar voren kwam dat de BTW-regels per abuis niet correct waren toegepast. Voor het deel (90) wat betrekking heeft op ten onrechte in aftrek gebrachte btw op onderhoud loopt nog een bezwaarschrift. Voor het andere deel (90) wat betrekking heeft op het theater heeft het Isala theater de naheffingsaanslag binnen de eigen exploitatie in de jaarrekening 2020 kunnen vrijvallen zodat het een deel van het gereserveerde budget kan vrijvallen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 90 eenmalig in 2021.

5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Terug naar navigatie - 5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed

Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 63/V 178 eenmalig in 2021, V9/V 61 structureel vanaf 2022
Kasstroom: V 95 in 2021, V 57 vanaf 2022

Gymnastieklokaal Beemsterhoek
Gymnastieklokaal Beemsterhoek is op 2 augustus 2021 verkocht. De verkoopopbrengst bedraagt circa V 180. Daartegenover staan lasten ter hoogte van N 144 in het kader van de afboeking van de grondwaarde, direct met de verkoop samenhangende kosten en eveneens enkele aanpassingen aan de sporthal Oostgaarde. De lasten en baten in de begroting vervallen. Dit leidt tot een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud van V 4 in 2021 en V 12 vanaf 2022.

Gymnastieklokaal Pelikaanweg 2
Gymnastieklokaal Pelikaanweg 2 is in 2020 gesloopt. De lasten en baten in de begroting vervallen. Dit leidt tot een lagere dotatie aan de voorziening onderhoud  van V 16 vanaf 2021. 

Gymnastieklokaal Duikerlaan 404 
Met ingang van 15 november 2021 wordt het nieuwe gymnastieklokaal aan de Duikerlaan 404 opgeleverd en verhuurd aan Sportief Capelle. Dit leidt tot een hogere dotatie aan de voorziening onderhoud van N 16 vanaf 2022.

Met ingang van het jaar 2021 resulteren bovenstaande mutaties in N 63/V 178 eenmalig in 2021 en structureel V 9/V 61 vanaf 2022.

Wij stellen u voor de genoemde mutaties (conform onderstaande tabel) in de begroting te verwerken. 
 

Vastgoed Programma Lasten 2021 Baten 2021 Lasten 2022 str. Baten 2022 str.
Beemsterhoek 338 5A N144 V187 V48
Beemsterhoek 338 5A V17 N17
Dotatie voorz.onderh 5A V4 V12
Pelikaanweg 2 5A V52 V52
Dotatie voorz.onderh 5A V16 V16
Duikerlaan 404 5A N8 V8 N103 V61
Dotatie voorz.onderh 5A N16
Totaal N63 V178 V9 V61

5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur

Terug naar navigatie - 5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur

Vrijval subsidieregeling cultuur - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 55 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 55 eenmalig in 2021

In de begroting is voor de subsidieregeling cultuur een budget opgenomen van N 203. Vanwege de coronacrisis zal van dit budget in 2021 148 uitgegeven worden. Het restant van 55 kan incidenteel vrijvallen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 55 eenmalig in 2021.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N13.593 V31 N13.562 N12.897 N13.047 N13.073 N13.068
Baten V3.728 V222 V3.950 V4.099 V4.110 V4.110 V4.110
Saldo van baten en lasten N9.865 V253 N9.612 N8.798 N8.937 N8.963 N8.958
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V179 N0 V179 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N38 N0 N38 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V141 N0 V141 N0 N0 N0 N0
Resultaat N9.724 V253 N9.471 N8.798 N8.937 N8.963 N8.958
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5A.1 SPUK ijsbanen en zwembaden N44 V44 N0
5A.2 Vrijval naheffing BTW Isala theater V90 N0 V90
5A.3 Mutaties exploitatie gemeentelijk vastgoed N63 V178 V115
5A.4 Vrijval subsidieregeling cultuur V55 N0 V55
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten N7 N0 N7
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V31 V222 V253
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Totaal mutatie in de reserves N0 N0 N0
Mutatie Resultaat V253

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. 
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicatoren met bron bewonersenquête worden daarom niet getoond:

  • Tevreden over de hoeveelheid openbaar groen;
  • Tevreden over de inrichting openbaar groen;
  • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van het onderhoud openbaar groen;
  • Gemiddeld rapportcijfer voor waardering van bewoners voor de woonomgeving.

5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij

Terug naar navigatie - 5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij

Verhoging subsidiebudget kinderboerderij – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 26 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 26 eenmalig in 2021

In de Begroting 2022 is het voorstel opgenomen om het subsidiebudget voor de kinderboerderij structureel te verhogen met N 26 (voorstel 5B.1) vanwege stijgende kosten. De verhoging voor het jaar 2021 regelen wij via deze Najaarsnota zoals wij u in de Begroting 2022 gemeld hebben.

Wij stellen u voor om het budget voor de subsidie voor de kinderboerderij in 2021 eenmalig te verhogen met N 26.

5B.2 Investering IBOR (Krediet -1.040)

Terug naar navigatie - 5B.2 Investering IBOR (Krediet -1.040)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten: V120 in 2022,  V176 in 2023, V129 in 2024 en V106 in 2025
Kasstroom: V4.604 in 2021, N481 in 2022, N1.775 in 2023, N828 in 2024 en N480 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Wisselspoor
In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk. 

Upgrade speeltoestellen inzetten voor voetbalveldjes
In de begroting 2018, besluit 5.10, is budget beschikbaar gesteld voor een upgrade van de speeltoestellen. In de wijken Oostgaarde, Fascinatio en Schollevaar hebben we uitdagendere en interactieve toestellen geplaatst. Het resterende bedrag willen we benutten voor de renovatie en aanpassing van de trapbalvelden bij De Hoeken en in ’s Gravenland. In samenwerking met de buurt en andere belanghebbenden willen we kiezen voor renovatie en een upgrade.

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 1.040 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V120 in 2022, V176 in 2023, V129 in 2024 en V106 in 2025.  In de doorkijk 2026-2029 is het effect op de kasstroom V85 in 2026 en het effect op de lasten V39 in 2026, en V67 vanaf 2027.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 5.7 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 2022 2023 2024 2025
Verschuiving in jaren -2.632 548 1.254 354 476 0 N0 V58 V99 V66 V68
Aframen/aanramen -1.972 -66 521 474 4 -1.040 N0 V61 V77 V63 V39
Totaal -4.604 481 1.775 828 480 -1.040 N0 V120 V176 V129 V106

5B.3 Budget Groen en Water

Terug naar navigatie - 5B.3 Budget Groen en Water

Budget Groen en Water – Onvermijdelijk
Lasten: V220 in 2021 en N160 in 2022
Kasstroom: V341 in 2021 en N160 in 2022

Groen
In 2021 hebben we hard gewerkt aan de afronding van de kwaliteitsimpuls. Nu dit project zijn einde nadert constateren we dat de werkelijke uitgaven V60 lager uitkomen dan de begrote uitgaven door voordeligere inkoop.  Voor de afronding in 2022 is N60 benodigd omdat het plantseizoen pas start in november en doorloopt tot maart, hierdoor ontstaat een voordeel V60 in 2021. Door ontstane vertraging in het beheer- en actieplan, onder andere door de pandemie, is er een voordeel ontstaan V100 in 2021 dat leidt tot een nadeel N100 in 2022. 

Water
Lagere lasten op het onderdeel water doordat er geen baggerwerkzaamheden en onderhoud aan beschoeiingen hebben plaatsgevonden in 2021 in afwachting van het nieuwe beheerplan dat in samenspraak met het hoogheemraadschap wordt opgesteld. Dit leidt tot een voordeel V121 waarbij wij voorstellen dit te doteren aan  de Reserve Water N121 in afwachting van het nieuwe beheerplan.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting met V341 te verlagen in 2021 en te verhogen met N160 in 2022 gevolgd door een dotatie aan de Reserve Water N121 in 2021.

Programma 5B 2021 2022 2023 2024 2025
Groen V220 N160 N0 N0 N0
Water V121 N0 N0 N0 N0
Totaal V341 N160 N0 N0 N0
Reserve Water N121 N0 N0 N0 N0
Saldo V220 N160 N0 N0 N0

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N7.372 V513 N6.859 N6.684 N6.637 N6.789 N6.891
Baten V897 N0 V897 V893 V893 V893 V893
Saldo van baten en lasten N6.475 V513 N5.962 N5.791 N5.744 N5.896 N5.998
Mutaties in reserves:
Reserve Water N44 N121 N165 V189 V369 V383 V383
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V671 N131 V540 V131 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N77 N0 N77 N25 N25 N25 N25
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V550 N252 V298 V295 V344 V358 V358
Resultaat N5.925 V261 N5.664 N5.496 N5.400 N5.538 N5.640
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
5B.1 Verhoging subsidiebudget kinderboerderij N26 N0 N26
5B.3 Budget Groen en Water V341 N0 V341
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten N2 N0 N2
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149) V200 N0 V200
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V513 N0 V513
Mutaties reserves
Reserve Water N121 N0 N121
Reserve eenmalige uitgaven N131 N0 N131
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Totaal mutatie in de reserves N252 N0 N252
Mutatie Resultaat V261