Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Toelichting afval

Terug naar navigatie - Toelichting afval

De cijfers over 2015, 2016 en 2017 kunnen om technische redenen niet meer getoond worden in www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers 2018, 2019 en 2020 zijn aangeleverd  maar staan nog niet zichtbaar op  waarstaatjegemeente.nl. De cijfers voor deze jaren zijn:

Jaar kg per inwoner fijn huishoudelijk restafval
2015 315
2016 308
2017 303
2018 191
2019 186
2020 187

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. De volgende indicator met bron bewonersenquête wordt daarom niet getoond:

  • Tevredenheid over huisvuilinzameling.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen
De prijsontwikkeling en leveringszekerheid van materialen (kunststoffen en elektronica) is zeer onzeker door de coronapandemie en mondiale ontwikkelingen. Rekening moet worden gehouden met prijsstijgingen of andere ontwerp- dan wel materiaal keuzes om het (groot)onderhoud te kunnen uitvoeren. Dit kan gelijk ook nadelige consequenties hebben op de voortgang van het (groot)onderhoud.

7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren

Terug naar navigatie - 7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren

Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren– Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 50 in 2021 en N/V 50 in 2022
Kasstroom: V 50 in 2021 en N 50 in 2022

In de Begroting 2021 is een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld van N50 voor de bevordering van gezond seksueel gedrag onder Capelse jongeren. 
Vanwege de sluiting van de scholen door de corona-crisis hebben de scholen dit jaar onvoldoende mogelijkheden gehad om de plannen uit te voeren. De activiteiten zullen in 2022 worden afgerond. Het resterende bedrag van N50 is hiervoor nodig.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 50 in 2021 en N/V 50 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

7.2 Septembercirculaire - decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad

Terug naar navigatie - 7.2 Septembercirculaire - decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad

Septembercirculaire- decentralisatie-uitkering Gezond in de Stad - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 68 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 68 eenmalig in 2022

Het stimuleringsprogramma Gezond in de Stad (GIDS) wordt voortgezet in het jaar 2022. De gemeente Capelle ontvangt van het Rijk in 2022 eenmalig 68. De besteding van deze middelen is vastgelegd in de Jeugdnota 2021-2024 (BBV 478782) en het Beleidskader Maatschappelijke ondersteuning & gezondheid 2021-2024 (BBV 570178).

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2022 met N 68 te verhogen.

7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl

Terug naar navigatie - 7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl

SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl - Technisch
Lasten / Baten:  N 20 / V 90 en V/N 70  in 2021, N/V 70 in 2022
Kasstroom:  V 140 in 2021, N 70 in 2022

In de Voorjaarsnota 2021 (wijzigingsvoorstel 7.1) is eenmalig 70 beschikbaar gesteld om een gezonde leefstijl te bevorderen.  Een van de onderdelen was de inzet van een extra beweegcoach bij Sportief Capelle. De werving van de beweegcoach is echter in 2021 niet meer gelukt.  Daarom resteert aan het einde van 2021 een bedrag van 50.  Dit bedrag zetten wij in 2022 in voor de beweegcoach. 

Op 15 september 2021 hebben we van het ministerie van VWS een specifieke uitkering ontvangen van 90 voor activiteiten op het gebied van gezonde leefstijlinterventies. Het bij de Voorjaarsnota beschikbaar gestelde budget kan ten laste van deze specifieke uitkering gebracht worden. Ook de resterende 20 zal worden besteed in 2022. 

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verhogen met V 90 en de lasten met N 20 in 2021. Tevens stellen wij u voor om van het totaalbudget (N 90) een bedrag van 70 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 (V/N 70) naar 2022 (N/V 70).

7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen

Terug naar navigatie - 7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen

Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen vi reserve eenmalige uitgaven – Technisch
Lasten/Baten: V 300 /N 300 in 2021 en N 300 / V 300 in 2022
Kasstroom: V 300 in 2021 en N 300 in 2022

Wij hebben in maart 2021 van de Rijksoverheid eenmalig 600 ontvangen vanuit de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW).  In de Voorjaarsnota 2021 hebben we dit verwerkt als N 600 en V 600 in 2021. Een deel van de kosten komt echter in 2022 en daarmee komt ook een deel van de inkomsten in 2022.  Wij stellen u voor een deel van het budget (300) over te hevelen naar 2022 via de reserve eenmalige uitgaven. 

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 300 in 2021 en N/V 300 in 2022.

Reserve eenmalige uitgaven Besluit 2021 2022
Regeling reductie energiegebruik Woningen VJN2021 7.8 V300 N300
Totaal V300 N300
Mutaties in reserve eenmalige uitgaven N300 V300

7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020

Terug naar navigatie - 7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020

Restant Regeling reductie energiegebruik 2020 – Technisch
Lasten / Baten: N/V 59 eenmalig in 2021
Kasstroom: N/V 59 eenmalig in 2021

In december 2019 hebben we van de Rijksoverheid een subsidiebeschikking van 180 ontvangen om in 2020 en 2021 huiseigenaren te stimuleren kleine energiebesparende maatregelen te nemen. De middelen zijn in 2020 ontvangen, maar in 2020 nog niet volledig besteed. Het restant moet worden overgeheveld naar 2021.

Wij stellen u voor de lasten met N 59 en de baten met V 59 in de begroting te verhogen.

7.6 Budget begraafplaatsen

Terug naar navigatie - 7.6 Budget begraafplaatsen

Budget begraafplaatsen– Onvermijdelijk
Lasten: V30 in 2021
Kasstroom: V30 in 2021

Er is een voordeel ontstaat doordat er geen herdenking heeft plaatsgevonden in verband met de pandemie en er minder verzoeken tot herstel van zerken zijn ontvangen. Dit leidt tot een voordeel V30 in 2021. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen V30 in 2021.

7.7 Investering IBOR (Krediet -303)

Terug naar navigatie - 7.7 Investering IBOR (Krediet -303)

Investering IBOR – Beleidskeuze
Lasten/baten: V152/N152 in 2022,  V146/N146 in 2023, V115/N115 in 2024 en V81/N81 in 2025
Kasstroom: V4.409 in 2021, N4.055 in 2022, V2.144 in 2023, N269 in 2024 en N1.927 in 2025

Continuering van het groot onderhoud is belangrijk voor de kwaliteit van de buitenruimte. Daarom stellen wij u voor, vooruitlopend op de vaststelling van IBOR 2021-2025, alvast vier projecten op te starten. Voor het aan- en aframen en verschuiven van budgetten noemen wij de belangrijkste redenen en verwijzen u verder naar BBV 619137 van 9 november 2021 voor een uitgebreide toelichting.

Dansenbuurt-Noord fase 4
Door een aantal lekkages van de stadsverwarming moet de aannemer langer op het werk blijven dan we konden voorzien.

Ringspoor
In het project Ringspoor wordt een klein gedeelte van het Ringspoor niet meegenomen. Ten tijde van de inspectie, zes jaar geleden, was dit areaal nog in goede staat. Uit recente inspecties blijkt dat dit gedeelte inmiddels ook toe is aan groot onderhoud. Het is verstandig om dit mee te nemen, zodat we werk-met-werk kunnen maken en het gehele Ringspoor dezelfde upgrade krijgt.

Wisselspoor
In het project Wisselspoor pakken we een gedeelte van het Wisselspoor aan. Het tweede gedeelte stond in de planning voor het volgende IBOR. Het areaal is hier echter van dezelfde kwaliteit als de overige gedeelten en ook aan vervanging toe. Daarom is het wenselijk deze gedeelten nu mee te nemen in het werk. 

Wij stellen u voor het beschikbaar gestelde krediet met 303 te verlagen en de lasten in de begroting te verlagen met V152 in 2022, V146 in 2023, V115 in 2024 en V81 in 2025 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking uit de Voorziening middelen derden.  In de doorkijk 2026-2029 is er geen effect op de kasstroom en het effect op de lasten bedraagt V26/N26 vanaf 2026.

Wijziging op de kredieten Afschrijvingen
Taakveld 7.2 2021 2022 2023 2024 2025 Totaal 2021 2022 2023 2024 2025
Verschuiving in jaren -3.267 3.651 -2.402 92 1.927 - N0 V119 V105 V79 V55
Aframen/aanramen -1.142 404 258 177 - -303 N0 V33 V41 V36 V26
Totaal -4.409 4.055 -2.144 269 1.927 -303 N0 V152 V146 V115 V81
Voorziening rioolheffing middelen derden N0 N152 N146 N115 N81
Saldo N0 N0 N0 N0 N0

7.8 Tarief rioolheffing

Terug naar navigatie - 7.8 Tarief rioolheffing

Tarief rioolheffing – Beleidskeuze
Lasten/baten:  V645/N645 in 2022, V975/N975 in 2023, V942/N942 in 2024 en V975/N975 in 2025
Kasstroom: N645 in 2022, N975 in 2023, N942 in 2024 en N975 in 2025

De toerekening van kosten aan rioolinvesteringen, zie hiervoor het voorstel 'Toerekening kosten aan investeringen' in programma 2, heeft een positieve invloed op de ontwikkeling van het aanwezige saldo in de Voorziening rioolheffing middelen derden. Er is daarom geen noodzaak om het tarief rioolheffing in 2022 en 2023 met het jaarlijkse extra tientje te verhogen. Door de toerekening van kosten aan de investeringen geldt bovendien dat in 2022 de kostendekkendheid van de rioolheffing van 95,9%, zoals aan u gepresenteerd met de Begroting 2022, stijgt tot boven de 100%, wat niet is toegestaan. Daarom stellen wij voor om naast het niet doorvoeren van het jaarlijkse extra tientje stijging in 2022 en 2023, het tarief rioolheffing in 2022 met € 10 te verlagen ten opzichte van het tarief in 2021. Als gevolg van de tariefsverlaging daalt het aanwezige saldo in de voorziening waardoor er naast de indicatieve stijging van het jaarlijkse extra tientje vanaf 2024, er in 2026 een indicatieve tariefsverhoging dient plaats te vinden van € 5 en in 2027 een indicatieve tariefsverhoging van € 8. Het financieel effect van de tariefswijzigingen op de kwijtscheldingen rioolheffing is meegenomen in het voorstel 'Kwijtscheldingen hondenbelastingen, afvalstoffen- en rioolheffing' in programma 6B.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting te verlagen met N645 in 2022, N975 in 2023, N942 in 2024 en N975 in 2025 gevolgd door een evenredig lagere dotatie aan de Voorziening rioolheffing middelen derden. In de doorkijk 2026-2029 bedraagt het financiële effect op de lasten en baten V780/N780 in 2026, V520/N520 in 2027, V585/N585 in 2028 en V520/N520 in 2029. Het financiële effect op de kasstroom is gelijk aan de baten.

7.9 Budget riool

Terug naar navigatie - 7.9 Budget riool

Budget riool – Onvermijdelijk
Lasten/baten: V58 / N58 in 2021
Kasstroom: V58 in 2021

Na de afronding van het nieuwbouwproject Couwenhoekseweg hebben we nog enkele werkzaamheden moeten uitvoeren voor drainage onder de kruipruimten van de nieuwe woningen.  Dit om wateroverlast in de toekomst te voorkomen. Het hiervoor benodigde bedrag is N55.

Door een tekort aan capaciteit hebben we een aantal onderzoeken en metingen op het gebied van grondwater niet kunnen uitvoeren waardoor een voordeel V113 op de lasten ontstaat.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen V58 in 2021 gevolgd door een evenredige lagere onttrekking N58 uit de voorziening rioolheffing middelen derden.

7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing

Terug naar navigatie - 7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing

Baten Riool- en Afvalstofheffing – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N100 / V100 in 2021
Kasstroom: V100 in 2021

De rioolheffing aanslagen voor “aangifte”- bedrijven worden altijd pas gedurende het jaar, nadat de opgave van het verbruik is ontvangen, opgemaakt en verzonden. Op basis van de huidige opgaven zal er naar verwachting V50 meer baten zijn.
Voor de afvalstofheffing geldt dat er naar huidig inzicht V50 meer baten worden verwacht. 

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V100 in 2021 gevolgd door een dotatie N50 aan de Voorziening rioolheffing middelen derden en een dotatie N50 aan de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.11 Lasten en baten afval

Terug naar navigatie - 7.11 Lasten en baten afval

Lasten en baten afval – Onvermijdelijk
Lasten/Baten: N105 in 2021, V70/N70 vanaf 2023 en V70/N70 vanaf 2023
Kasstroom: N105 in 2021

Jaarlijks ontvangen we van Nedvang een vergoeding voor zwerfafval. Vanaf 2023 stopt deze vergoeding N70. Dit vanwege de reeds ingevoerde statiegeld voor de plastic flesjes en vanaf 2023 ook op blikjes frisdrank. Door de statiegeld regeling is er naar verwachting minder zwerfafval en zullen de lasten naar verwachting afnemen V70. Het mag duidelijk zijn dat zwerfafval niet alleen uit blikjes en flesjes bestaat. De praktijk zal leren of de ingevoerde statiegeld regeling inderdaad tot de verwachte reductie van zwerfafval gaat leiden. Zo niet, dan kan dit leiden tot extra lasten en zullen wij u daar over informeren. De lagere baten van N70 resulteren in een lagere dotatie V70 aan de Voorziening en de lagere lasten resulteren in een lagere onttrekking N70 uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

Als gevolg van corona is er nog steeds sprake van onder andere extra aanbod van grof vuil, inzet verkeerregelaar bij de milieu straat en extra afvaltransport milieu straat. Voor 2021 verwachten wij hierdoor extra lasten van N105. Aangezien deze lasten corona gerelateerd zijn, stellen wij voor om deze lasten niet via de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden te laten verlopen.

Wij stellen u voor om in 2021 de lasten in de begroting te verhogen met N105. Vanaf 2023 stellen wij voor om in de begroting de baten te verlagen met N70 en de lasten te verlagen met V70 gevolgd door een evenredige lagere dotatie aan en onttrekking uit de Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden.

7.12 Opstellen programma Duurzaamheid

Terug naar navigatie - 7.12 Opstellen programma Duurzaamheid

Opstellen Programma Duurzaamheid - Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 in 2022

Het huidige Programma Duurzaamheid heeft een looptijd tot en met 2022. In 2022 gaan we alvast beginnen aan een nieuw programma zodat dit naadloos doorloopt op het huidige Programma Duurzaamheid.

Voor de ondersteuning bij het opstellen van het Programma Duurzaamheid door een extern bureau stellen wij u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 te verhogen.

7.14 Actieplan Circulair Capelle

Terug naar navigatie - 7.14 Actieplan Circulair Capelle

Actieplan Circulair Capelle (N30 eenmalig in 2021) – Beleidskeuze
Lasten / baten: N 30 eenmalig in 2022
Kasstroom: N 30 in 2022

Het beleidsterrein Beheer Openbare Ruimte leent zich bij uitstek voor het verzilveren van circulaire kansen door o.a. de diversiteit aan materiaalstromen, het enorme volume aan materiaalstromen en het grote gemeentelijk inkoopvolume. Dit jaar zijn enkele succesvolle circulaire pilots gedraaid op het vlak van circulair aanbesteden, inkopen en beheren. Om de ervaring uit deze pilots op te schalen naar het brede scala aan IBOR projecten en te kunnen vertalen in de diverse beheer/uitvoeringsplannen en het programma Buitenruimte, wordt de inzet van een extern bureau voorgesteld. Hierbij wordt tevens maximaal ingezet op het benutten van de meest recente kennis en ervaring uit de markt. De uitkomsten uit deze integrale aanpak worden verwerkt in het Actieplan Circulair Capelle.
Een specialisatie binnen het beheer van de openbare ruimte, zijn de bedrijventerreinen. Hier is regionaal veel aandacht voor (Provincie Zuid Holland, MRDH, omgevingsdiensten) en ook wij zijn nauw betrokken bij de regionale aanpak.
Wat levert het op?

  • Inzicht in materiaalstromen (aantal, omvang, circulaire economische waarde);
  • Inzicht waar het zwaartepunt zit op circulariteit;
  • Concrete circulaire kansen voor het programma buitenruimte;
  • Aansluiting bij regionale aanpak Next Economy Bedrijventerreinen;
  • Bijdrage aan behalen Rijks brede circulaire doelstellingen voor 2030 en 2050.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2022 eenmalig met N 30 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N19.228 N768 N19.996 N18.226 N17.588 N18.189 N18.765
Baten V15.466 V533 V15.999 V13.804 V13.805 V14.686 V15.264
Saldo van baten en lasten N3.762 N235 N3.997 N4.422 N3.783 N3.503 N3.501
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V92 N444 N352 V444 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N49 V5 N44 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V43 N439 N396 V444 N0 N0 N0
Resultaat N3.719 N674 N4.393 N3.978 N3.783 N3.503 N3.501
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
7.1 Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren V50 N0 V50
7.3 SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl V50 V90 V140
7.4 Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen V300 N0 V300
7.5 Restant Regeling reductie energiegebruik 2020 N59 V59 N0
7.6 Budget begraafplaatsen V30 N0 V30
7.9 Budget riool V58 N58 N0
7.10 Baten riool- en afvalstoffenheffing N100 V100 N0
7.11 Vergoeding afval N105 N0 N105
0.4 Dividend irado N119 N0 N119
0.9 Bedrijfsvoering N5 N0 N5
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten N1 N0 N1
0.15 Vaccinatie locatie COVID-19 N1.160 V1.195 V35
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149) V293 N853 N560
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N768 V533 N235
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N444 N0 N444
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 V5 V5
Totaal mutatie in de reserves N444 V5 N439
Mutatie Resultaat N674