Programma 4 Onderwijs

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Kinderopvang
Vanuit de kinderopvang zijn er signalen over personeelstekorten, dit tekort speelt landelijk en ook in onze regio. Mogelijk heeft dit ook effect op het aantal opvangplekken en ontstaan er wachtlijsten. Indien nodig zoeken wij samen met kinderopvangaanbieders naar mogelijke oplossingen. Wij denken mee in de zoektocht naar (tijdelijke) locaties voor de organisaties met de hoogste nood en ook wordt met hen besproken of kinderen (tijdelijk) geplaatst kunnen worden op een alternatieve locatie in de buurt waar geen sprake is van een wachtlijst. 

4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer

Terug naar navigatie - 4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer

Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 97 / N 97 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 97/ N 97 in 2021

In 2021 heeft de gunning van de aanbesteding Wmo- en leerlingenvervoer plaatsgevonden, en is per 1 augustus 2021 de nieuwe overeenkomst met Trevvel B.V. ingegaan. Door de nieuwe overeenkomst moet er een herverdeling van de budgetten tussen “taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken” en “taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+” doorgevoerd worden. Door de aanbesteding is het tarief voor leerlingenvervoer lager geworden, en het zonetarief voor het Wmo collectief en dagbesteding vervoer is hoger geworden. Per saldo budgettair neutraal. In de begroting 2022 is deze budgettair neutrale mutatie structureel meegenomen.

Wij stellen u voor de lasten, conform de nieuwe overeenkomst, in de begroting in programma 4 incidenteel te verlagen met V 140 in 2021, en in programma 6C de baten incidenteel te verlagen met N 97 en de lasten incidenteel te verhogen met N 43. De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt in de betreffende programma’s, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma Lasten 2021 Baten 2021
4 Onderwijs V140
6C Wet maatschappelijke ondersteuning N43 N97
Totaal V97 N97

4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs

Terug naar navigatie - 4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs

Verhuiskosten SHO - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N/V 17 in 2021, N/V 171 in 2022, V/N 64 in 2023, V/n 302 in 2024, N/V 178 in 2026
Kasstroom: N 17 in 2021, N 171 in 2022, V 64 in 2023, V 302 in 2024, N 178 in 2026

De gemeente investeert fors in goede huisvesting van scholen, dit in vervolg op de vaststelling van Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs (SHO) door uw raad.  Hieruit vloeit voort dat diverse scholen zullen verhuizen en de lasten voor deze verhuizingen  worden door de gemeente gedragen.  In vervolg op de vaststelling van het SHO is hierover eerder door u besloten. De totale begrote lasten van 452 blijven gelijk, maar met dit voorstel vinden de begrote verhuislasten aansluiting op de meest recente planningen van de projecten. De verhuiskosten voor De Olijfboom van 103 vallen volledig in 2021. In 2022 zal verhuisd worden door het speciaal basisonderwijs en ook zal in 2022 de verhuizing van de scholen van de Meeuwensingel naar de hoogwaardige tijdelijke huisvesting aan de Lijstersingel plaats gaan vinden. De totale te verwachten verhuiskosten in 2022 bedragen hierdoor 171. In aansluiting met de gewijzigde planning voor de Florabuurt en Meeuwensingel zijn de overige verhuiskosten van 178 te verwachten in 2026.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen middels de reserve eenmalige uitgaven conform onderstaande tabel, waarbij we éénmalig afwijken van de 3-jaarstermijn bij het doorschuiven van budgetten.

Verhuiskosten SHO 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
begroting N86 N0 N64 N302 N0 N0 N0 N0 N0
werkelijk N103 N171 N0 N0 N0 N178 N0 N0 N0
Totaal N17 N171 V64 V302 N0 N178 N0 N0 N0

4.3 Onderwijskansen 2021

Terug naar navigatie - 4.3 Onderwijskansen 2021

Efficiëntie Brede School Netwerk/Onderwijskansen – Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 30 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 30 eenmalig in 2021

In de Begroting 2022 is het voorstel opgenomen om de activiteiten uit het Brede School Netwerk deels te bekostigen uit het onderwijskansenbudget (OAB) (voorstel 4.1). Dit levert een structureel financieel voordeel op (V 30 in 2021 en 2022 en N 140 met ingang van 2023). Het voordeel voor het jaar 2021 verwerken we in deze Najaarsnota.

Wij stellen u voor het budget voor BSN in 2021 eenmalig te verlagen met V 30.

4.4 Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs

Terug naar navigatie - 4.4 Specifieke uitkering Nationaal Programma Onderwijs

Nationaal Programma Onderwijs - Beleidskeuze
Lasten/baten N/V 826 in 2022 en N/V 339 in 2023
Kasstroom V 243 in 2021, V 583 N 826 in 2022, V/N 339 in 2023

Gemeenten krijgen de komende twee schooljaren (2021-2022 en 2022-2023) via een specifieke uitkering € 300 miljoen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het inhalen van corona-gerelateerde onderwijsvertragingen bij kinderen en jongeren. Voor Capelle aan den IJssel gaat het om een bedrag van 1.165 (2021 243, 2022 583, 2023 339).

Op dit moment stellen wij een uitvoeringsplan gemeentelijke NPO-gelden op in afstemming met schoolbesturen, scholen en jeugdpartners. Het voorstel is de ontvangen gelden in 2021 (243) over te hevelen naar 2022. Binnen de kaders van de beschikking van het NPO wordt de uitkering uitgegeven aan sociaal-emotionele ontwikkeling, de mentale en fysieke gezondheid van jongeren en extra inzet op cultuur en sport.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting aan te passen met  N/V 826 in 2022 en N/V 339 in 2023. 

4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid

Terug naar navigatie - 4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid

Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid - Technisch
Lasten / Baten: V/N 39 in 2021 en N/V 39 in 2022
Kasstroom: V 39 in 2021 en N39 in 2022

Bij de begroting 2021 zijn bedragen van N 60 (2021), N 55 (2022) en N 46 (2023) aangeraamd voor het verstevigen van de aanpak van laaggeletterdheid. Het uitvoeringsplan dat bij deze aanpak hoort is in juli 2021 vastgesteld (collegevoorstel 533481). Dit is later dan wij hadden verwacht. Na de zomervakantie zijn wij gestart met het uitvoeren van de acties uit het uitvoeringsplan, zoals het inzetten van de coördinator Digi-Taalhuis en het realiseren van Digi-Taalpunten in de wijk. Door deze latere start is een deel van het budget (39) in 2021 nog niet benut.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 39 in 2021 en N/V 39 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid

Terug naar navigatie - 4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid

Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid - Technisch
Lasten/Baten: V/N 2.400 in 2021 en N/V 2.400 in 2022
Kasstroom: V 2.400 in 2021, N 2.400 in 2022

Wij ontvangen middelen van het Rijk voor de bestrijding van onderwijsachterstanden (specifieke
uitkering gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid). Het betreft hier een specifieke uitkering met een looptijd over de periode 2019-2022. In 2021 hebben wij een bijdrage van 2.800 ontvangen. Daarnaast hebben wij bij de Najaarsnota 2020 de middelen uit 2019 en 2020, ter hoogte van 2.200, overgeheveld (voorstel 4.2). Het beschikbare budget bedraagt daarmee 5.000.

Met het uitvoeringsprogramma ‘’Elk kind verdient dezelfde basis en meer, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2021-2022” (BBV 409859, april 2021) hebben wij een plan gemaakt voor de besteding van het budget, door in 2021 en 2022 te investeren in goed onderwijs en het reduceren van leer- en sociaal-emotionele achterstanden bij kinderen in de basisschoolleeftijd. Een deel van de interventies uit het uitvoeringsplan heeft echter niet kunnen starten in 2021 vanwege corona. Andere interventies zijn om die reden pas in de tweede helft van het schooljaar gestart. Ook de subsidieregeling Onderwijskansen wordt naar verwachting niet geheel benut.
Wij verwachten in 2021 2.600 te besteden. De overige 2.400 van het beschikbare budget is voor een deel reeds bestemd in het uitvoeringsprogramma in 2022.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 2.400 in 2021 en N/V 2.400 in 2022.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N11.044 V2.657 N8.387 N12.207 N9.003 N8.602 N8.595
Baten V6.338 N2.400 V3.938 V7.349 V4.472 V4.133 V4.133
Saldo van baten en lasten N4.706 V257 N4.449 N4.858 N4.531 N4.469 N4.462
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V86 N172 N86 V360 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N37 N65 N102 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V49 N237 N188 V360 N0 N0 N0
Resultaat N4.657 V20 N4.637 N4.498 N4.531 N4.469 N4.462
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer V140 N0 V140
4.2 Verhuiskosten Strategisch Huisvestingplan Onderwijs N17 N0 N17
4.3 Onderwijskansen 2021 V30 N0 V30
4.5 Overheveling budget aanpak laaggeletterdheid V39 N0 V39
4.6 Overheveling Rijksmiddelen Onderwijsachterstandenbeleid V2.400 N2.400 N0
0.9 Bedrijfsvoering V65 N0 V65
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V2.657 N2.400 V257
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N189 V17 N172
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N65 N0 N65
Totaal mutatie in de reserves N254 V17 N237
Mutatie Resultaat V20