Programma 6 Sociaal domein

Deelprogramma's en taakvelden

Terug naar navigatie - Deelprogramma's en taakvelden

Vanwege de omvang van dit programma is het Sociaal Domein onderverdeeld in 4 deelprogramma's:

 • Programma 6A: Sociale infrastructuur (taakveld 6.1 en 6.2);
 • Programma 6B: Werk en inkomen (Participatiewet)(taakveld 6.3, 6.4 en 6.5);
 • Programma 6C: Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)(taakveld 6.6, 6.71 en 6.81);
 • Programma 6D: Jeugdhulp (taakveld 6.72 en 6.82).

Deelprogramma 6A Sociale infrastructuur

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Toeslagenaffaire
Wij hebben het meldpunt Kinderopvangtoeslag opgericht om (mogelijk) gedupeerden van de toeslagenaffaire hulp te bieden. In Capelle aan den IJssel zijn er 798 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 07-10-2021). Dit zijn zelfmelders en hun toeslagpartners. Zelfmelders zijn de personen die zich hebben gemeld bij de Belastingdienst als (mogelijk) gedupeerden. Het meldpunt Kinderopvangtoeslag heeft persoonlijk contact gehad met 234 (mogelijk) gedupeerden (peildatum 12-10-2021). Het meldpunt heeft de andere zelfmelders minstens één brief met een hulpaanbod gestuurd. In december 2020 hebben alle gemeenten een specifieke uitkering (SPUK) ontvangen om de (mogelijk) gedupeerden te ondersteunen. Het Rijk heeft een tweede SPUK aangekondigd, maar de hoogte hiervan is nog niet bekend.

6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek

Terug naar navigatie - 6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek

Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek- Technisch
Lasten / Baten: V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022
Kasstroom: V 75 in 2021 en N 75 in 2022

Bij de VJN 2020 is een bedrag van N 75 aangeraamd voor de realisatie van de Huiskamer van de Wijk in de plint van de Purmerhoek. De realisatie van de plint heeft vertraging opgelopen omdat de renovatie van de flats langer heeft geduurd dan gepland en de coronacrisis. De plint wordt nu naar verwachting in het eerste half jaar van 2022 opgeleverd. 

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’

Terug naar navigatie - 6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’

Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke diensttijd’ – Technisch
Lasten / Baten: N 29/ V29 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 29/ V29 eenmalig in 2021

Begin 2021 hebben wij 38 subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met Maatschappelijke diensttijd’ ontvangen van ZonMw. Wij hebben deze subsidie ingezet voor het project Walhallab, waarmee wij perspectief hebben geboden aan jongeren in coronatijd. Het project is inmiddels afgerond en de financiële afrekening heeft plaatsgevonden. Wij hebben  29 van de subsidie besteed aan het project. Het restant (9) storten wij terug aan ZonMw.

Wij stellen u voor om de lasten en de baten in de begroting 2021 met N 29 / V29 te verhogen.

6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren

Terug naar navigatie - 6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren

Overheveling budget coronaplan jongeren – Technisch
Lasten / Baten: V/N 122 in 2021 en N/V 122 in 2022
Kasstroom: V 122 in 2021 en N 122 in 2022

Bij de Voorjaarsnota 2021 heeft u een eenmalig bedrag van N 154 beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het 'Plan ter bestrijding van de effecten van de coronamaatregelen op jongeren''. De uitvoering van dit plan is gestart in de zomervakantie 2021 met diverse activiteiten van Sportief Capelle en Welzijn Capelle. De kosten hiervoor bedroegen N 32. Eind 2021/begin 2022 wordt een aantal activiteiten opgestart in het kader van voorlichting en depressiepreventie. Deze activiteiten worden in 2022 afgerond. Het resterende bedrag van N 122 is hiervoor nodig.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 122 in 2021 en N/V 122 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp

Terug naar navigatie - 6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp

Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 140 in 2021 en N/V 140 in 2022
Kasstroom: V 140 in 2021 en N 140 in 2022

Bij de Voorjaarsnota 2019 heeft u voor de pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp een bedrag beschikbaar gesteld 100 in 2020 en 100 in 2021. Het budget 2020 is via de reserve eenmalig voor 95 overgeheveld naar 2021 waardoor het totaalbudget uitkomt op 195. Eind 2021 is daar naar verwachting nog 140 van over.
Wij hebben besloten de pilot met één jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december 2022 omdat de periode te kort is gebleken om alle doelstellingen van de pilot te behalen en daarmee het toezicht definitief in te bedden in de organisatie (BBV 570789). Daarnaast kan de toezichthouder, in de verlengde periode, nagaan op welke wijze een toezichthouder invulling kan geven aan (een deel van) de bezuinigingsopdracht voor de Wmo en Jeugdhulp. In deze Najaarsnota is een voorstel opgenomen om de lasten voor de toezichthouder structureel aan te ramen.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 140 in 2021 en N/V 140 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.5 Continuering Meldpunt Woningontruimingen

Terug naar navigatie - 6A.5 Continuering Meldpunt Woningontruimingen

Continuering Meldpunt Woningontruimingen - Beleidskeuze
Lasten/ baten: V/N 30 in 2021 en N/V 30 in 2022
Kasstroom: V 30 in 2021 en N 30 in 2022

Voorgaande jaren is ten behoeve van het meldpunt Woningontruiming een bedrag van N30 in de gemeentelijke bijdrage aan Stichting Welzijn Capelle (SWC) opgenomen. In het Actieplan  'Schulden aanpakken in Capelle' is voorgesteld om het Meldpunt Woningontruimingen om te vormen tot een breed Meldpunt Vroegsignalering. Door de inzet op vroegsignalering zal op termijn het aantal (dreigende) woningontruimingen naar verwachting afnemen. Door de Coronacrisis is onvoldoende duidelijk hoe het aantal (dreigende) woningontruimingen zich  in 2022 ontwikkelt. Om te kunnen borgen dat er voldoende inzet is om woningontruimingen te voorkomen, is voorgesteld om de bijdrage t.b.v. het Meldpunt Woningontruimingen (30) eenmalig in 2022 te continueren. In verband met het overschrijden van de maximaal toegestane reserve (ter hoogte van 150) in 2020  is een vordering  van V30 op SWC ontstaan. Het voorstel is de benodigde middelen t.b.v. de continuering van het Meldpunt Woningontruiming (30) in 2022 te dekken uit het overschot 2020.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 30 in 2021 en N/V 30 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz

Terug naar navigatie - 6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz

Overheveling budget Alles Kidzz – Technisch
Lasten / Baten: V/N 43 in 2021 en N/V 43 in 2022
Kasstroom: V 43 in 2021 en N 43 in 2022

Voor het project ‘Alles Kidzz’ (versterking jeugdaanpak) hebben wij een bijdrage van 57 ontvangen van het Rijk. In 2021 resteert 43. Het project wordt uitgevoerd door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en heeft een looptijd van 2 jaar. 

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 43 in 2021 en N/V 43 in 2022 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.7 Overheveling budget Veilige scholen

Terug naar navigatie - 6A.7 Overheveling budget Veilige scholen

Overheveling budget Veilige Scholen – Technisch
Lasten / Baten: V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2023
Kasstroom: V 35 in 2021 en N 35 in 2023

Voor de inzet van jongerenwerk op de scholen voor voortgezet onderwijs (VO-scholen) heeft u in de Begroting 2021 een bedrag van 120 in 2021 en 120 in 2022 beschikbaar gesteld. In verband met de sluiting van de scholen vanwege de corona-crisis is de inzet pas in het tweede kwartaal gestart en wordt een bedrag van 35 niet besteed in 2021. Wij vinden het belangrijk dat de inzet de volledige twee jaar beslaat en dus kan doorlopen in 2023.

Wij stellen u voor om de begroting aan te passen met V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2023 en dit budget over te hevelen middels de reserve eenmalige uitgaven.

6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden

Terug naar navigatie - 6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden

Gratis OV voor AOW-gerechtigden - Beleidskeuze
Lasten / baten: V 188 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 188 eenmalig in 2021

Door corona zijn de aantallen AOW-gerechtigden die gebruik maken van het gratis openbaar vervoer vanaf 2020 fors teruggelopen. In verband hiermee heeft de RET besloten in 2021 een eenmalige coronakorting van 34% over de vervoerskosten te verlenen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met V 188 te verlagen.

6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg

Terug naar navigatie - 6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg

Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) - Beleidskeuze
Lasten/Baten: eenmalig V 45 in 2021
Kasstroom: eenmalig V 45 in 2021

Door de corona-periode was het nog lastiger om de groep zorgmijders te benaderen. De uitgaven op toeleiding GGZ zijn naar verwachting V 30 lager dan begroot. Ook de uitgaven op schoonmaakkosten zijn naar verwachting V 15 lager dan begroot.

Wij stellen u voor het budget voor collectieve preventie GGZ in 2021 eenmalig te verlagen met V 45.

6A.10 Actieplan Lokale Inclusieve Agenda

Terug naar navigatie - 6A.10 Actieplan Lokale Inclusieve Agenda

Actieplan Lokale Inclusieve Agenda - Onvermijdelijk 
Lasten/Baten: eenmalig N 50 in 2022
Kasstroom: eenmalig N 50 in 2022

In juli 2016 heeft Nederland het VN-Verdrag rechten voor mensen met een handicap geratificeerd. Met de ratificatie van dit VN-Verdrag is aan de Jeugdwet, Wmo en Participatiewet de verplichting toegevoegd een plan te hebben hoe de gemeenteraad uitvoering geeft aan het verdrag. Voor gemeenten betekent dit dat zij passende maatregelen moeten nemen zodat personen met een handicap zo zelfstandig en onafhankelijk mogelijk kunnen leven.

Dit betekent dat ook Capelle een actieplan moet maken waarin zij aangeeft hoe zij gaat werken aan de geleidelijke verwezenlijking van de algemene toegankelijkheid: een inclusieve samenleving. Een dergelijke actieplan wordt een Lokale Inclusieve Agenda genoemd.
Omdat de ambtelijke capaciteit hiervoor ontbreekt willen wij een extern bureau inhuren. De verwachte kosten zijn 50.

Wij stellen u daarom voor de lasten in 2022 eenmalig te verhogen met N 50.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N13.680 V623 N13.057 N13.688 N12.772 N12.906 N12.729
Baten V1.279 V29 V1.308 V1.209 V1.217 V1.217 V1.217
Saldo van baten en lasten N12.401 V652 N11.749 N12.479 N11.555 N11.689 N11.512
Mutaties in reserves:
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N94 N0 N94 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V309 N731 N422 V696 V35 N0 N0
Totaal mutaties reserves V215 N731 N516 V696 V35 N0 N0
Resultaat N12.186 N79 N12.265 N11.783 N11.520 N11.689 N11.512
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
6A.1 Overheveling budget Huiskamer van de Wijk Purmerhoek V75 N0 V75
6A.2 Subsidie ‘Perspectief voor de jeugd met MDT’ N29 V29 N0
6A.3 Overheveling budget coronaplan jongeren V122 N0 V122
6A.4 Verlengen pilot Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdhulp V140 N0 V140
6A.5 Overheveling st. Welzijn Capelle overschot 2020 V30 N0 V30
6A.6 Overheveling budget Alles Kidzz V43 N0 V43
6A.7 Overheveling budget Veilige scholen V35 N0 V35
6A.8 Gratis OV voor AOW-gerechtigden V188 N0 V188
6A.9 Vrijval budget Collectieve preventie Geestelijke Gezondheidszorg V45 N0 V45
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten N6 N0 N6
0.17 Overhevelen Corona-middelen N20 N0 N20
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V623 V29 V652
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N731 N0 N731
Totaal mutatie in de reserves N731 N0 N731
Mutatie Resultaat N79

Deelprogramma 6B Werk en Inkomen (Participatiewet)

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator "Afwijzing aanvragen uitkering door aanscherping poortwachterfunctie" heeft geen verwachtingswaarde. Wij monitoren deze indicator wel. 
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend en het klanttevredenheidsonderzoek Sociale Zaken is nog niet uitgevoerd in 2021. De " terugvordering en besparing op uitkeringslasten" is pas met de jaarstukken bekend. De volgende indicatoren worden daarom niet getoond:

 • Rapportcijfer tevredenheid van klanten van de GR IJsselgemeenten onderdeel Sociale Zaken;
 • Tevredenheid van klanten over het aanvragen en verkrijgen van een bijstandsuitkering;
 • Terugvordering en besparing op uitkeringslasten in miljoen euro's.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Onzekere impact aflopen rijksteunmaatregelen
De belangrijkste steunmaatregelen  van de overheid voor ondernemers eindigen na het derde kwartaal van 2021. Mogelijk leidt dit alsnog tot bedrijven die failliet gaan waardoor Capellenaren hun inkomen of baan verliezen. 

6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)

Terug naar navigatie - 6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak)

Overheveling budget borgstelling saneringskrediet – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V/N 37 in 2021 en N/V 37 in 2022
Kasstroom: N 37 in 2021 en V 37 in 2022

Dit jaar is de gemeente met de GR IJsselgemeenten Sociale Zaken en Kredietbank Nederland een vierjarige pilot Saneringskrediet gestart. Bij een schuldsanering (saneringskrediet) heeft de schuldenaar nog maar één schuldeiser: de kredietverlener. De gemeente Capelle aan den IJssel is risicodragend bij het verstrekken van een saneringskrediet aan een inwoner van de gemeente. In de Begroting 2020 is met ingang van 2021 een bedrag van 37 structureel beschikbaar als borgstelling voor de verstrekte saneringskredieten (BBV 87438). Dit bedrag is gebaseerd op 20% van het totaal aan te verstrekken kredieten (maximaal 85), waarvan de verwachting is dat deze wellicht niet worden terugbetaald.
Een saneringskrediet heeft een looptijd van drie jaar waarin de inwoner het krediet afbetaalt. Dit betekent dat het bedrag voor de borgstelling gedurende de looptijd van het saneringskrediet beschikbaar moet blijven. Het totaal beschikbare bedrag aan borgstelling voor de saneringskredieten in de gemeentelijke begroting kan nooit meer bedragen dan 148 . Dit is de som van vier jaar borgstelling á 37. Hierbij is rekening gehouden met de looptijd van een saneringskrediet van drie jaar, plus een jaar overloop omdat saneringskredieten gedurende het jaar worden afgesloten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting aan te passen met V/N 37 in 2021 en N/V 37 in 2022 en dit budget over te hevelen van 2021 naar 2022 middels de reserve eenmalige uitgaven.

6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)

Terug naar navigatie - 6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG)

Inkomensdeel Participatiewet – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 1.689 / N 617 in 2021, V 4.521 / N 610 in 2022, V 3.678 / N 440 in 2023, V 2.820 / N 294 in 2024, V 2.390 / N 193 in 2025 en V 1.966 / N 157 in 2026 en verder.
Kasstroom: V 1.689 / N 617 in 2021, V 4.521 / N 610 in 2022, V 3.678 / N 440 in 2023, V 2.820 / N 294 in 2024, V 2.390 / N 193 in 2025 en V 1.966 / N 157 in 2026 en verder.

Definitief BUIG budget 2021
Het definitieve BUIG-budget voor Capelle is in 2021 vastgesteld op 33.088. Dit budget is lager dan het voorlopig budget 2021 van 33.705 dat het Ministerie van SZW in oktober 2020 heeft vastgesteld (zie tabel 1). Van deze budgetten gaat een bedrag van N 76 af in verband met het in 2016 en 2017 vooruit ontvangen budget voor de extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het voorschot wordt in 9 gelijke delen gedurende de jaren 2018 – 2026 verrekend.
Het gecorrigeerd budget 2021 is respectievelijk 33.012 (33.088 minus 76) en 33.629 (33.705 minus 76). 
De daling van het definitieve budget heeft te maken met lagere vaststelling van het definitieve rijksmacrobudget voor 2021. Reden hiervoor is, naast een aantal “technische factoren” zoals volume en loon- en prijsbijstelling, dat de economie zich beter heeft ontwikkeld dan was voorspeld en de verwachting dat meer mensen zouden instromen in de bijstand meeviel. 

Ontwikkelingen uitgaven BUIG/Bijstand 2021
Bij de Najaarsnota 2020 was de inschatting dat er in 2021 een gemiddeld cliëntenaantal over 2021 van 1.932 zou zijn. Nu, een jaar verder, is deze inschatting gedaald naar 1.828 (zie tabel 2). Het aantal cliënten is de eerste negen maanden van dit jaar met 3,6% gedaald. Of de schatting uitkomt eind 2021 blijft natuurlijk onzeker. We verwachten deze daling door het afschaffen van de coronamaatregelen en de aantrekkende economie. Tegelijkertijd weten we niet hoe de economie zich verder gaat ontwikkelen en wat de impact van corona gaat zijn, nu het aantal besmettingen weer oploopt.

2022 en verder.
Capelle zal op basis van de ontvangen voorlopige beschikking 2022 een budget ontvangen van 33.431, inclusief de loonkosten subsidie van 1.009. Dit is daarmee ruim V342 hoger (1,03%) dan het definitieve budget 2021. Evenals voor 2021 gaat van dit voorlopige budget 2022 en de budgetten tot en met 2026 nog een bedrag van N 76 af in verband met extra kosten vanwege de verhoogde asielinstroom. Het gecorrigeerd rijksbudget komt daarmee voor 2022 uit op 33.355 (33.431 minus 76).

Verder wordt er per 1 januari 2022 een andere financieringssytematiek gebruikt voor de verdeling van de loonkostensubsidie over gemeenten. Namelijk niet meer op basis van de gebruikelijke verdeelsleutel voor de BUIG maar op basis van de werkelijke realisatie garantiebanen en beschut werk van het jaar ervoor. Voor 2022 betekent dit voor Capelle een daling van het budget omdat Capelle altijd meer loonkostensubsidie ontving dan Capelle nodig heeft voor het aantal Capellenaren dat een garantiebaan nodig heeft. 
In 2022 verwacht de GR IJsselgemeenten een verdere daling van het aantal bijstandsuitkeringen.  Vanaf 2023 wordt een stijging verwacht. Naar verwachting blijft de gemeente Capelle binnen het beschikbare BUIG-budget. 

Wij stellen u voor om de budgettair effecten voor de jaren 2021 tot en met 2026 en verder te verwerken door:

 • een verlaging van het Rijksbudget voor respectievelijk N 617, N 610, N 440, N 294 , N 193 en N 157;
 • een verlaging van de uitgaven voor V 1.689, V 4.521, V 3.678, V 2.820, V 2.390 en V 1.966.
Tabel 1: Ontwikkeling definitief budget 2020 t.o.v. het definitief budget voor 2021 Capelle aan den IJssel
Definitief budget 2020 33.462
Voorlopig budget 2021 33.705
Nader Voorlopig budget 2021 33.417
Definitief budget 2021 33.088
Tabel 2: 2021 NJN 2020 Huidige prognose Verschil In %
Rijksbudget 33.629 33.012 N617 1,8%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.828 in 2021) 29.971 28.282 V1.689 -5,6%
Resultaat 2021 V3.658 V4.730 V1.072 29,3%
Tabel 3: 2022 NJN 2020 Huidige prognose Verschil In %
Rijksbudget 33.965 32.346 N1.619 4,8%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.784 in 2022) 32.223 26.693 V5.530 -17,2%
Saldo Uitkeringen V1.742 V5.653 V3.911 224,5%
Loonkostensubsidie 0 1.009 V1.009 100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 89) 0 1.009 N1.009 100,0%
Saldo Loonkostensubsidie N0 N0 N0 100,0%
Resultaat 2022 V1.742 V5.653 V3.911 224,5%
Tabel 4: 2023 NJN 2020 Huidige prognose Verschil In %
Rijksbudget 33.910 32.771 N1.139 3,4%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.819 in 2023) 32.304 27.927 V4.377 -13,5%
Saldo Uitkeringen V1.606 V4.844 V3.238 201,7%
Loonkostensubsidie 0 1.399 V1.399 100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 124) 0 1.399 N1.399 100,0%
Saldo Loonkostensubsidie N0 N0 N0 100,0%
Resultaat 2023 V1.606 V4.844 V3.238 201,7%
Tabel 5: 2024 NJN 2020 Huidige prognose Verschil In %
Rijksbudget 33.848 32.653 N1.195 3,5%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.867 in 2024) 32.381 28.660 V3.721 -11,5%
Saldo Uitkeringen V1.467 V3.993 V2.526 172,2%
Loonkostensubsidie 0 1.601 V1.601 100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 142) 0 1.601 N1.601 100,0%
Saldo Loonkostensubsidie N0 N0 N0 100,0%
Resultaat 2024 V1.467 V3.993 V2.526 172,2%
Tabel 6: 2025 NJN 2020 Huidige prognose Verschil In %
Rijksbudget 33.787 32.491 N1.296 3,8%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.898 in 2025) 32.632 29.139 V3.493 -10,7%
Saldo Uitkeringen V1.156 V3.352 V2.196 190,1%
Loonkostensubsidie 0 1.803 V1.803 100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 160) 0 1.803 N1.803 100,0%
Saldo Loonkostensubsidie N0 N0 N0 100,0%
Resultaat 2025 V1.156 V3.352 V2.196 190,1%
Tabel 7: 2026 en verder NJN 2020 Huidige prognose Verschil In %
Rijksbudget 33.787 32.418 N1.369 4,1%
Prognose uitgaven (op basis van gemiddeld aantal cliënten: 1.918 in 2026) 32.632 29.454 V3.178 -9,7%
Saldo Uitkeringen V1.156 V2.965 V1.809 156,6%
Loonkostensubsidie 0 1.912 V1.912 100,0%
Prognose uitgaven Loonkostensubsidie (garantiebanen/beschut werk: 169) 0 1.912 N1.912 100,0%
Saldo Loonkostensubsidie N0 N0 N0 100,0%
Resultaat 2026 en verder V1.156 V2.965 V1.809 -156,6%
Opmerking: Het bedrag onder Rijksbudget is gecorrigeerd voor N76 in verband met het vooruit ontvangen budget vanwege de verhoogde asielinstroom.

6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet

Terug naar navigatie - 6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet

Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 170 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 170 eenmalig in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2018 is een meerjarig budget ter beschikking gesteld voor de uitvoering van het Samenwerkingsproject “Van Bijstand naar Werk” in de periode 2018-2021. Bij de Najaarsnota 2020 werd geconstateerd dat het plaatsen van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt, waarvoor Capelle dit project specifiek inzette, lastiger bleek dan vooraf gedacht. In het eerste half jaar van 2021 is actief gekeken naar verbetering. Dit leidde niet tot gewenst resultaat voor plaatsingen, waardoor is besloten het MKB Werkoffensief te beëindigen per 1 juli 2021.

Belangrijk succes van deze samenwerking is de ontwikkeling van de mede via het MKB Werkoffensief ingezette matchingstool Hallo Werk en de versteviging van de regionale samenwerking tussen werkgevers en gemeenten in de regio. De goede relaties en het netwerk is van groot belang voor het adequaat kunnen reageren op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarom is besloten om deze succesvolle opbrengsten van het MKB werkoffensief te borgen in de samenwerking binnen het regionaal Werkbedrijf in de arbeidsmarktregio.

Van de beschikbare middelen in 2021 is 30 ingezet voor de administratieve projectorganisatie van het MKB Werkoffensief. Daarmee blijft een bedrag over van 170 dat niet ingezet wordt in 2021.

Wij stellen u voor om de lasten in 2021 eenmalig met V 170 af te ramen.

6B.4 Budget Wet inburgering

Terug naar navigatie - 6B.4 Budget Wet inburgering

Budget inburgering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 317/N 215 in 2021 en V/N 27 in 2021 en N/V 27 in 2022
Kasstroom: V 317/N 215 in 2021 en V 27 in 2021, N 27 in 2022

In de Begroting 2021 is voor de gemeentelijke taken in de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering een aantal budgetten opgenomen (voorstellen 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9). Het uitstel van de Wet tot 1 januari 2022 leidt tot een aantal wijzigingen ten opzichte van deze budgetten.

Door het uitstel van de Wet is er voor 2021 geen sprake van inkoop van inburgeringsvoorzieningen. De begrote rijksbijdrage voor de inkoop van inburgeringsvoorzieningen wordt niet uitgekeerd. Zowel de lasten en baten kunnen hierbij worden afgeraamd, resp. V 215 en N 215.
We verwachten lagere uitvoeringskosten voor onze gemeente waardoor we het budget met V 102 aframen.
Het budget voor de implementatie van de Wet, 66 in 2021, wordt niet geheel besteed. Dit heeft twee redenen. Vanwege de coronapandemie is de inburgeringstermijn met acht maanden verlengd. Hierdoor verwachten we pas in de loop van volgend jaar een grotere groep inburgeraars die door corona een taalachterstand heeft opgelopen én het einde van hun lening bij Duo heeft bereikt. Deze groep heeft extra begeleiding en ondersteuning nodig om alsnog het inburgeringsexamen te kunnen halen. Ook is pas laat in het jaar 2021 meer bekend geworden over de uitvoering van de Wet. Daardoor zal een deel van de voorbereidingen in het begin van 2022 plaatsvinden, zoals trainingen voor uitvoerende professionals en het betrekken van de doelgroep bij de uitvoering. Voorgesteld wordt hiervoor een bedrag van 27 eenmalig over te hevelen naar 2022.

We stellen u voor om:

 • de lasten in 2021 met V 317 af te ramen en de baten in 2021 met N 215 af te ramen,
 • een bedrag van 27 eenmalig via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt

Terug naar navigatie - 6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt

CapelleWerkt compensatie meerkosten Corona / eindafrekening liquidatie CapelleWerkt – Onvermijdelijk / Technisch
Lasten/ Baten:  N 53 eenmalig in 2021 en N 8 in 2021, V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en V 85 structureel met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022.
Kasstroom: N 53 eenmalig in 2021 en N 8 in 2021, V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en V 85 structureel met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022.

CapelleWerkt heeft in het eerste kwartaal 2021 een bedrag van N 53 aan meerkosten Corona gehad. Wij ontvangen voor verschillende doeleinden compensatie van het Rijk vanwege de coronacrisis (gemeentefonds). De baten zijn verwerkt in programma 0.
Ook hebben wij, samen met CapelleWerkt, gezorgd voor de financiële afwikkeling van de liquidatie van de stichting. Hierover bent u reeds geïnformeerd middels een collegebrief.

Financiële gevolgen van de liquidatie van de stichting:

 1. Een structurele overheveling van 26 van programma 6B naar programma  6A met ingang van 2022 ten behoeve van de exploitatie Huis van de Wijk Schollevaar/Picasso. Deze technische wijziging is cijfermatig verwerkt op programma 6A, maar komt daar niet als separaat voorstel terug.
 2.  Een bijdrage aan Het Goed Rijnmond B.V. voor de inzameling en hergebruik van product/herbruikbaar grof huishoudelijk afval van 73 in 2021 (met ingang van april) en 97 structureel met ingang van 2022.
 3. Transitievergoedingen voor de begeleiding van overgekomen medewerkers, totaal tot en met 2025: 60.
 4. Huurverplichtingen pand Burgemeester Schalijlaan 38-42. Voor 2021: 41 en in 2022: 5.
 5. Eenmalig kosten in 2021 wegens bouwkundige aanpassingen om het pand aan de Burgemeester Schalijlaan in oorspronkelijke staat op te leveren: 17
 6. Nadelig saldo 2021 bij de liquidatie van CapelleWerkt per 30 september 2021: 51

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 53 in 2021 als een bijdrage in de omzetderving over het 1e kwartaal van 2021 wegens corona.
Daarnaast stellen we u voor om de lasten eenmalig met N 8 te verhogen in 2021, de lasten te verlagen voor V 65 in 2022, V 70 in 2023 en 2024, V 78 in 2025 en structureel V 85 met ingang van 2026 en N/V 26 met ingang van 2022.

Stichting CapelleWerkt (SCW) Programma 2021 2022 2023 2024 2025 2026 en verder
Budgetten:
Budget Stichting CapelleWerkt 6B 303 208 208 208 208 208
Coronabudget, omzetderving KW1 2021 6B 53 0 0 0 0 0
AF: besteed budget -175 n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t. n.v.t.
Restantbudget 6B 181 208 208 208 208 208
AF: bestemming budgetten
Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar 6B 0 -26 -26 -26 -26 -26
Bijdrage Het Goed Kringloopwinkel 6B -73 -97 -97 -97 -97 -97
Transitievergoedingen 6B -7 -15 -15 -15 -7 0
Huur burgemeester Schalijlaan 38-42 6B -41 -5 0 0 0 0
Bouwkundige aanpassingen Schalijlaan 38-42 6B -17 0 0 0 0 0
Liquidatiesaldo Stichting CapelleWerkt 6B -51 0 0 0 0 0
Totaal bestemmen 6B -189 -143 -138 -138 -130 -123
Totaal aframen (V) aanramen (N) 6B N8 V65 V70 V70 V78 V85
Overheveling budget (lasten) - Technisch Programma 2021 2022 2023 2024 2025 2026 en verder
Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar 6A 0 N26 N26 N26 N26 N26
Stichting Welzijn Capelle Huis van de Wijk Schollevaar 6B 0 V26 V26 V26 V26 V26
Totaal N0 N0 N0 N0 N0 N0

6B.6 Ondernemingsplan 2022 Promen

Terug naar navigatie - 6B.6 Ondernemingsplan 2022 Promen

Ondernemingsplan 2022 Promen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 97 in 2022 , N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025
Kasstroom: V 97 in 2022 , N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025

Uitgangspunt van de gemeente is om met de gemeentelijke meerjarenbegroting aan te sluiten bij de meerjarenbegroting van Promen.

Wij stellen u voor om ten aanzien van het Ondernemingsplan Promen 2022 de lasten in de begroting aan te passen voor het verschil in de door Promen gevraagde bijdrage en het voor de Wsw beschikbare budget in de gemeentelijke begroting, zijnde V 97 in 2022, N 30 in 2023, N 149 in 2024 en N 325 met ingang van 2025. In de risicoparagraaf is een risico opgenomen met betrekking tot de periode na 2025.

Bijdrage Wsw (Promen) 2021 2022 2023 2024 2025
Beschikbaar in gemeentelijke begroting 5.981 5.763 5.428 5.150 4.834
OP Promen 2022 5.981 5.666 5.458 5.299 5.159
Totaal N0 V97 N30 N149 N325

6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden

Terug naar navigatie - 6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden

BTW teruggave re-integratie gelden - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 37 eenmalig 2021
Kasstroom:  V 37 eenmalig in 2021

Bij de Voorjaarsnota 2021, voorstel 6B.8, hebben wij de budgetten in begroting aangepast in verband met de bij de Belastingdienst in te dienen suppleties voor de jaren 2016 tot en met 2020. Dit betreft de BTW op bepaalde re-integratievoorzieningen.
Op basis van een definitieve opgave van de GR IJsselgemeenten blijkt dat deze afwijkt van hetgeen wij bij de Voorjaarsnota 2021 opgenomen hebben.  De opgave van de GR IJsselgemeenten is 987, het bedrag uit de Voorjaarsnota was 950. Wij willen de baten voor het verschil met V 37 verhogen.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 37 eenmalig in 2021.  

6B.8 Voorkomen instroom

Terug naar navigatie - 6B.8 Voorkomen instroom

Vrijval budget versterking regionale samenwerking ten behoeve van het voorkomen instroom uitkering – Beleidskeuze
Lasten/ baten: V 158 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 158 eenmalig in 2021

Bij de Najaarsnota 2020 is besloten een bedrag van 158 aan te ramen voor extra inzet op het voorkomen dat mensen instromen in een uitkering als gevolg van de coronacrisis. Met dit budget anticipeerden we op de verwachting dat er komende jaren een grotere instroom van Capellenaren in de bijstand zou plaatsvinden als gevolg van de coronacrisis.

De verwachte instroom in 2021 bleek minder dan verwacht. De inzet in de regio om te zorgen dat mensen van werk-naar-werk kunnen overstapen, eventueel via een aanvullende opleiding, is vormgegeven via de regionale mobiliteitsteams. De middelen die het Rijk heeft toebedeeld heeft aan de arbeidsmarktregio Rijnmond zijn voldoende gebleken, waardoor de extra inzet vanuit gemeentelijke middelen niet nodig was.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig met V 158 in 2021 af te ramen.

6B.9 TONK

Terug naar navigatie - 6B.9 TONK

Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) – Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 80 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 80 eenmalig in 2021

Met wijzigingsvoorstel 6B.4 (Voorjaarsnota 2021), Coronacrisis: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten, hebben we een eenmalig budget opgenomen van 238 voor 2021. Dit bedrag was gebaseerd op de eerste tranche die via de Maartbrief 2021 aan gemeenten beschikbaar is gesteld. Van deze regeling hebben diverse huishoudens gebruik gemaakt. Uit de tweede kwartaalrapportage van de GR IJsselgemeenten bleek dat de uitgaven 105 waren (89 toegekende aanvragen). Uit de meest recente opgave tot en met september 2021 blijkt dat de uitgaven 208 zijn (144 toegewezen aanvragen). Op basis hiervan willen we deze regeling verlengen en stellen voor om het bestaande budget te verhogen naar 318. Hiermee verwachten we tot en met eind 2021 over voldoende budget te kunnen beschikken om aan alle nieuwe toegekende aanvragen te kunnen voldoen.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 80.

6B.10 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen

Terug naar navigatie - 6B.10 Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen

Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 97 eenmalig in 2021 en V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022
Kasstroom: V 97 eenmalig in 2021 en V 75 in 2021 en N 75 in 2022

In onze Begroting is een structureel budget beschikbaar van 335 voor de uitvoering van het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Het fonds verstrekt bijdragen voor kinderen van 4 tot en met 17 jaar uit laaginkomenhuishoudens voor onder andere het lidmaatschap van een sportclub of voor dans, muziek- of toneelles. Vanwege de coronacrisis is het aantal aanvragen (net als in 2020) voor een bijdrage lager dan gebruikelijk. Naar verwachting zal daarom voor 2021 een bedrag van 110 resteren.

Als aanvulling op het structurele budget van 335 heeft u bij de Najaarsnota 2020 besloten (6B.1) om een budget van 70 via de reserve eenmalige uitgaven incidenteel over te hevelen van 2020 naar 2021 voor de dekking van de voorbereidingskosten van een (eventuele) lokale, zelfstandige sport- en cultuurregeling. Op 2 maart 2021 (BBV 427925) hebben wij besloten niet met een dergelijke regeling te starten, maar in plaats daarvan in samenwerking met Jeugdfonds Sport & Cultuur Nederland een pilot te doen met een lokale coördinator Jeugdfonds Sport & Cultuur om via deze weg het bereik van de regeling verder te verhogen. De kosten voor 2021 bedragen 8. Dit betekent dat van de eenmalige 70 een bedrag van 62 resteert.

Bij elkaar resteert (afgerond) een eenmalig bedrag van 172. Een deel van dit bedrag willen wij voor 2022 inzetten voor twee activiteiten van het Actieplan corona Samen Sterker, voor sportactiviteiten. voor kwetsbare kinderen:

 1. Zomervakantieprogramma sport en cultuur in de wijken voor 8-16 jaar, met name in wijken met gezinnen met sociaal economische achterstanden: 45;
 2. Sporten en bewegen in de buurt voor kwetsbare kinderen: 30.

De totale geraamde kosten bedragen 75.

Wij stellen u voor om:

 • de lasten in 2021 eenmalig met V 97 af te ramen,
 • een budget van V/N 75 in 2021 en N/V 75 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing

Terug naar navigatie - 6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing

Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V155 / N150 in 2021, V23/N23 in 2022 en V33/N33 in 2023 t/m 2025
Kasstroom: V155 in 2021, V23 in 2022 en V33 vanaf 2023

De verwachting dat door de coronacrisis er een toename zou ontstaan in het aantal faillissementen en ontslagen is tot op heden niet uitgekomen. Er is zelfs sprake van een lichte daling in de totale groep van kwijtschelders. De verwachting is dat we V155 minder lasten ramen in 2021. Vanaf 2022 is er een voordeel op de kwijtscheldingen rioolheffing als gevolg van de voorgestelde tariefsverlaging in programma 7.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verlagen met V 155 in 2021, V23 in 2022 en V33 in 2023 t/m 2025 gevolgd in 2021 door een lagere onttrekking N125 uit de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden en een lagere onttrekking uit de voorziening rioolheffing middelen derden van N25 in 2021, N23 in 2022 en N33 in 2023 t/m 2025. In de doorkijk 2026-2029 bedraagt het financiële effect op de lasten en de kasstroom V28 in 2026, V18 in 2027, V20 in 2028 en V18 in 2029. In de onderstaande tabel staan de mutaties per programma weergegeven. De cijfers zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Kwijtscheldingen 2021 2022 2023 2024 2025
Programma 6B: Afvalstoffenheffing V125 N0 N0 N0 N0
Programma 6B: Rioolheffing V25 V23 V33 V33 V33
Programma 6B: Hondenbelasting V5 N0 N0 N0 N0
Totaal V155 V23 V33 V33 V33
Progr.7: Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N125 N0 N0 N0 N0
Progr.7: Voorziening rioolheffing middelen derden N25 N23 N33 N33 N33
Totaal mutatie voorzieningen N150 N23 N33 N33 N33
Saldo V5 N0 N0 N0 N0

6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning

Terug naar navigatie - 6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning

Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning - Onvermijdelijk
Lasten/ Baten: V 50 eenmalig in 2021
Kasstroom: V 50 eenmalig in 2021

Bij de Najaarsnota 2020 (voorstel 6B.4) heeft u via de reserve eenmalige uitgaven een budget van 50 overgeheveld voor een laagdrempeliger toegang tot inkomensondersteunende regelingen voor minimahuishoudens. 
In plaats van gebruik te maken van inhuur, hebben wede afgelopen periode zelf de mogelijkheden bekeken en op praktische wijze inhoud aan dit actiepunt gegeven, door aanpassing van de informatievoorziening over de regelingen (o.a. duidelijke taal), eenvoudiger aanvraagformulieren en extra voorlichting over het aanbod. Daarnaast hebben als vervolg op de uitkomsten van het rapport van de Kinderombudsman Rotterdam naar de toegankelijkheid van de lokale kindregelingen (eindrapport januari 2021) zelf aanvullend een vergelijking gemaakt van de kindpakketten van zeven gemeenten, om de mogelijke verbeteringen voor de toegang tot het aanbod van de Capelse kindregelingen te bepalen. Eind vierde kwartaal 2021 verwachten wij hierover een besluit te nemen. Hierbij zullen ook de bevindingen van het Regiocongres kinderarmoede op 1 november 2021 worden betrokken. De kosten voor de aanpassingen van het Kindpakket in 2022 kunnen gedekt worden uit het reguliere armoedebudget 2022. Hierdoor kan het overgehevelde eenmalig budget van 50 vrijvallen.

Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verlagen met V 50 in 2021.

6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand

Terug naar navigatie - 6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand

Aanpassing budget Bijzondere Bijstand - Onvermijdelijk
Lasten: N 76 eenmalig  in 2021
Kasstroom: N 76 eenmalig in 2021

Met het voorstel 6B.5 uit de Voorjaarsnota 2021 hebben wij, op basis van werkelijke uitgaven over 2019 en 2020, het budget voor de Bijzondere Bijstand met 70 structureel afgeraamd.
Uit de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2021 blijkt thans dat er een overschrijding verwacht wordt per einde van het jaar 2021 voor een bedrag van 76. De eerdere aframing is gebaseerd op historische gegevens. Voor nu kunnen wij niet inschatten of dit een structureel effect geeft en beschouwen we 2021 als incident. 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting voor de Bijzondere Bijstand eenmalig te verhogen met N 76.

6B.14 Onderbesteding participatiebudget

Terug naar navigatie - 6B.14 Onderbesteding participatiebudget

Onderbesteding participatiebudget - Onvermijdelijk
Lasten: V 363 eenmalig  in 2021
Kasstroom: V 363 eenmalig in 2021

Op het bestedingsplan 2021 en de 1e Begrotingswijziging van de GR IJsselgemeenten was binnen het participatiebudget een onderbesteding ten opzichte van het beschikbare budget van V 152. Op basis van de huidige prognose in de Bestuursrapportage Sociale Zaken 3e kwartaal 2021 blijkt dat de uitgaven re-integratie en participatie ruim binnen het bestedingsplan 2021 blijven.
De onderbesteding van V 211 wordt veroorzaakt doordat er in 2021 minder klanten vanwege coronabeperkingen in de gelegenheid waren om een opleiding te volgen of te starten in een traject bij bijvoorbeeld Promen of Het Goed.
Voor de doelgroep arbeidsbeperkten (nieuwe doelgroep) zijn voor Capelle in 2021 minder Capellenaren die een garantiebaan nodig hebben dan waarvoor rijksbudget was verstrekt.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 met eenmalig V 363 af te ramen.

6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede

Terug naar navigatie - 6B.15 Uitvoering Actieplan energiearmoede

Uitvoering Actieplan energiearmoede - Beleidskeuze
Lasten/baten: N 100 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 100 structureel vanaf 2022

In Capelle werken wij toe naar een duurzame stad in 2050. Wij zorgen ervoor dat alle Capellenaren mee kunnen doen aan en profiteren van de energietransitie. Daarom is in het Programma Duurzaamheid opgenomen dat wij ons inzetten om energiearmoede aan te pakken. Dat is samen met onze partners uitgewerkt in een actieplan energiearmoede. Het actieplan beschrijft 15 activiteiten waarmee gemeente en partners de komende jaren (2022-2025) energiearmoede in Capelle willen aanpakken. Daarnaast willen we een grootschalige actie opzetten om hen door middel van voorlichting en praktische steun het belang van isolatie van de woning te kunnen benadrukken.

Voor het uitvoeren hiervan stellen wij u voor de lasten in de begroting structureel  vanaf 2022 met N 100 te verhogen.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N56.578 V2.904 N53.674 N51.365 N52.048 N52.817 N53.367
Baten V38.498 N945 V37.553 V35.066 V35.300 V35.416 V35.456
Saldo van baten en lasten N18.080 V1.959 N16.121 N16.299 N16.748 N17.401 N17.911
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven V593 N139 V454 V139 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V185 V1 V186 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V778 N138 V640 V139 N0 N0 N0
Resultaat N17.302 V1.821 N15.481 N16.160 N16.748 N17.401 N17.911
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
6B.1 Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) V37 N0 V37
6B.2 Inkomensdeel Participatiewet (BUIG) V1.689 N617 V1.072
6B.3 Vrijval budget MKB werkoffensief- regionale inzet V170 N0 V170
6B.4 Budget Wet inburgering V344 N215 V129
6B.5 CapelleWerkt meerkosten corona N61 N0 N61
6B.7 BTW teruggave re-integratie gelden N0 V37 V37
6B.8 Voorkomen instroom V158 N0 V158
6B.9 TONK N80 N0 N80
6B.10 Overheveling budget jeugdfonds sport en cultuur V172 N0 V172
6B.11 Kwijtscheldingen Hondenbelasting, Afvalstoffen – en Rioolheffing V155 N150 V5
6B.12 Vrijval budget verbeteren toegang inkomensondersteuning V50 N0 V50
6B.13 Aanpassing budget Bijzondere Bijstand N76 N0 N76
6B.14 Onderbesteding participatiebudget V363 N0 V363
0.9 Bedrijfsvoering N1 N0 N1
0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten N16 N0 N16
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V2.904 N945 V1.959
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N139 N0 N139
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 V1 V1
Totaal mutatie in de reserves N139 V1 N138
Mutatie Resultaat V1.821

Deelprogramma 6C Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Werkvoorraad Wmo-loket
Het aantal meldingen bij het Wmo-loket is in de afgelopen jaren sterk toegenomen. De invoering van het abonnementstarief, dubbele vergrijzing, langer zelfstandig thuis blijven wonen, zijn zaken die de werkvoorraad aan Wmo-meldingen steeds meer laten toenemen.
De werkvoorraad aan Wmo-meldingen is momenteel ondanks een inhaalslag dusdanig van omvang dat de wettelijke afhandelingstermijn (maximaal 8 weken) niet wordt gehaald. Er is een vertraging van 2 tot 4 weken. Landelijk is deze ontwikkeling bij nagenoeg alle gemeenten te zien. Het Wmo-loket heeft voor beheersing van de werkvoorraad en het terugdringen van de afhandeltermijnen diverse maatregelen toegepast waaronder het aanpassen van werkprocessen, de doorontwikkeling van het ICT-gebruikerssysteem, inzet op digitalisering van processen alsook extra inzet van bestaande en externe Wmo-consulenten. De arbeidsmarkt is momenteel dusdanig dat het vinden van geschikt Wmo-personeel niet tot nauwelijks mogelijk is. Het Wmo-loket zal dan ook overgaan tot werving van een trainee Wmo-consulent die zal worden opgeleid tot het noodzakelijke kwaliteitsniveau.
Tevens zijn er werkafspraken gemaakt met aanbieders om de continuïteit van de Wmo-ondersteuning voor de Capellenaar te waarborgen. Met de gemaakte werkafspraken is het risico dat Capellenaren zonder ondersteuning komen te zitten minimaal. Tevens worden meldingen met een spoedkarakter zoals voorheen met voorrang voorzien van een passende indicatie.

6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022)

Terug naar navigatie - 6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022)

Stijging lasten maatwerk-voorzieningen - Onvermijdelijk
Lasten: N 61 in 2021, N 86 in 2022, N 131 in 2023, N 177 in 2024 en N 222 in 2025
Kasstroom: N 606 in 2021 en N 317 vanaf 2022

Door het faillissement van onze voormalige hulpmiddelenleverancier Hulpmiddelcentrum (HMC) hebben we de lopende overeenkomst per 1 april 2020 moet beëindigen, en moet er een nieuw aanbestedingstraject opgestart worden. De voorbereidingen zijn in volle gang. In eerste instantie was het doel om per 1 januari 2021 nieuwe raamovereenkomsten met meerdere partijen afgesloten te hebben, dit is echter niet gelukt. Deze vertraging is ontstaan door de landelijke vertraagde afwikkeling van het faillissement van HMC, de overname van hulpmiddelen die eigendom zijn van HMC en diens opvolger. In afwachting van het de definitieve afwikkeling van het faillissement is binnen Capelle besloten dat er geen nieuwe overeenkomsten aangegaan worden. In 2020 is de keuze gemaakt om de Capellenaren te behoeden voor onacceptabel lange levertijden van hulpmiddelen, en de benodigde ondersteuning te blijven continueren zoals gebruikers gewend waren. Er is contact gezocht met 2 andere hulpmiddelenleveranciers, Welzorg en Medipoint, om de dienstverlening ter overbrugging tot een nieuwe raamovereenkomst over te nemen. Deze situatie is ongewijzigd. Mede als gevolg van het faillissement zijn de verwachte uitgaven voor de aanschaf van de nieuwe rolstoelen en scootmobielen fors hoger dan begroot (krediet). De tarieven van Welzorg en Medipoint zijn een stuk hoger dan die van HMC. De verzwaring in lasten daarnaast ingegeven door de toename aan Wmo- meldingen met als gevolg toename van verstrekkingen van hulpmiddelen. Voorts komt de verzwaring in de lasten ook doordat de hulpvraag van de Capellenaar in complexiteit toeneemt als gevolg van langer thuis blijven wonen. In tegenstelling tot het verleden moeten meer en duurdere/complexe hulpmiddelen worden verstrekt. Doordat er sprake is van een ongewijzigde situatie ten opzichte van 2020, en er nog geen nieuwe raamovereenkomsten zijn, vallen ook de aanschafkosten voor 2021 fors hoger uit.

Het gevraagde aanvullende krediet bedraagt 606 voor aanschaf nieuwe rolstoelen en scootmobielen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 • Door het faillissement van het Hulpmiddelencentrum zijn de zeer gunstige prijsafspraken komen te vervallen. Landelijk liggen de marktconforme prijzen gemiddeld 40% tot 60% hoger mede als gevolg van de toename van de prijzen van grondstoffen en het vervoer;
 • Het huidige rolstoel- en scootmobielpark is sterk verouderd, het gevolg is dat deze technisch afgekeurd wordt en het aanschaffen van nieuwe scootmobielen onvermijdelijk is.

In afwachting van de nieuwe raamovereenkomsten is vanaf 2021 bij de najaarsnota 2020 structureel een aanvullend krediet beschikbaar gesteld van 138 (40% van het huidige krediet) waardoor het totale krediet vanaf 2021 structureel op 483 komt. Doordat er nog geen nieuwe raamovereenkomsten zijn afgesloten en er (op dit moment) meer Capellenaren gebruik maken van de voorziening, zullen de kosten voor 2021 ook nog fors hoger uitkomen dan de beschikbaar gestelde 483. Tevens zijn de investeringen in 2020 hoger uitgevallen dan begroot, dit resulteert in een hogere kapitaallast van N 61 in 2021, de meerjarige mutaties zijn reeds verwerkt in de actualisatie bij de begroting 2022.

De uitkomst van de nieuwe raamovereenkomst is nu nog niet bekend. Wel kan de voorzichtige conclusie getrokken worden dat op basis van de bestedingen in 2020 en 2021 het in de Najaarsnota 2020 verhoogde krediet mogelijk niet toereikend gaat zijn. Vanuit voorzichtigheid stellen wij dan ook voor het beschikbare krediet vanaf 2022 te verhogen met 317 structureel naar 800. Hiermee spelen we alvast in op een waarschijnlijke verdere kostenstijging. Indien de uitkomsten van de aanbesteding aanleiding geven om het meerjarig krediet aan te passen, zullen wij hiervoor een wijzigingsvoorstel opnemen in de P&C-cyclus.

Wij stellen u voor om de kapitaallasten in 2021 incidenteel te verhogen met N 61, tevens het krediet in de begroting in 2021 met N606 incidenteel te verhogen en de hieruit voorkomende afschrijvingslasten structureel te verhogen met N86 vanaf 2022 tot en met 2028. Daarnaast stellen wij u voor om het jaarlijkse krediet met ingang van 2022 te verhogen met N 317 en de afschrijvingslasten te verhogen met N 45 in 2023, N 91 in 2024 en N 136 in 2025. In de meerjarige doorkijk zijn de effecten N 181 in 2026, N 226 in 2027, N 272 in 2028 en N 317 vanaf 2029.

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N16.889 N136 N17.025 N18.303 N18.887 N19.338 N19.734
Baten V598 N97 V501 V512 V523 V534 V549
Saldo van baten en lasten N16.291 N233 N16.524 N17.791 N18.364 N18.804 N19.185
Mutaties in reserves:
Reserve eenmalige uitgaven N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N92 V32 N60 N0 N0 N0 N0
Sociaal Noodfonds N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves N92 V32 N60 N0 N0 N0 N0
Resultaat N16.383 N201 N16.584 N17.791 N18.364 N18.804 N19.185
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
6C.1 Stijging lasten maatwerk-voorzieningen (Wmo) (Krediet 606 in 2021 en 317 vanaf 2022) N61 N0 N61
0.9 Bedrijfsvoering N32 N0 N32
4.1 Aanbesteding leerlingenvervoer en Wmo-Vervoer N43 N97 N140
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N136 N97 N233
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 V32 V32
Totaal mutatie in de reserves N0 V32 V32
Mutatie Resultaat N201

Deelprogramma 6D Jeugdhulp

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

6D.1 GRJR

Terug naar navigatie - 6D.1 GRJR

Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 1.345 eenmalig in 2021 en N 903 structureel met ingang van 2022 
Kasstroom: eenmalig N 1.345 in 2021 en N 903 structureel met ingang van 2022

Lagere inleg 2020 GRJR op basis van definitieve Jaarstukken 2020 (AB 12 juli 2021)
Naar aanleiding van de concept Jaarrekening 2020 van GR Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) hebben wij in onze Jaarrekening 2020 rekening gehouden met een extra inleg van 441.
Bij de definitieve Jaarrekening 2020 van de GRJR bleek dat de extra inleg 349 moest zijn waardoor in wij in het boekjaar 2021 een incidenteel voordeel kunnen opnemen van V 92.

Hogere inleg conform de 1e Begrotingswijziging 2021 GRJR
De begrotingswijziging was wenselijk om de extra middelen van het Rijk in te zetten voor de aanpak van wachttijden bij regionale ingekochte jeugdhulp. Daarnaast zijn enkele budgetten (pleegzorg, adolescentenrecht) verhoogd omdat uit inhoudelijke analyse van de realisatiecijfers bleek dat anders een tekort onvermijdelijk is. Voor andere budgetten is het risicoprofiel aangescherpt. De 1e begrotingswijziging betreft een totaalbedrag van bijna € 14,5 miljoen. Onze inleg wordt hierop aangepast met N 534 tot 11.842.

Hogere inleg naar aanleiding van de Tweede Bestuursrapportage 2021 GRJR 
Ten opzichte van de begroting na de 1e begrotingswijziging is er sprake van een overschrijding van € 16,8 miljoen (prognose). 
•    Percelen A/E
De totale zorgkosten voor de percelen A t/m E en I worden naar verwachting, op basis van gegevens over door gemeenten toegewezen zorg, € 13,1 miljoen hoger dan actueel begroot (ontwerp begrotingswijziging 2021). Deze prognose is voornamelijk gebaseerd op gegevens van gemeenten over toegewezen hulp. 
•    LTA, buitenregionale plaatsingen
De overige zorgkosten komen op basis van productieopgaven naar verwachting in totaal € 3,8 miljoen hoger uit dan begroot, waaronder € 1,4 miljoen voor zorg door LTA-aanbieders en € 0,8 miljoen voor Buitenregionale plaatsingen. Eventuele nagekomen kosten LTA en balanscorrecties voorgaande jaren zijn nog niet bekend. Naar verwachting zal daar bij een eerstvolgende rapportage van de GRJR meer inzicht in zijn.  Onze inleg wordt hierop aangepast met N 903 tot 12.745.

Taakstelling, € 2,7 miljoen
Er zou een overschot moeten zijn op de percelen A t/m E. De realisatie van de al ingeboekte taakstelling is niet te verwachten. Een nulmeting over de effectiviteit van de onderliggende maatregelen van de taakstelling vindt plaats in het kader van de regio-agenda. 

Sturing
In 2022 vindt een experimentele verschuiving plaats van onderdelen jeugdhulp van de GRJR naar het CJG Capelle aan den IJssel. Evaluatie van dit experiment moet inzicht geven of lokale organisatie van jeugdhulp leidt tot een betere sturing op de kosten.
Het uitvoeren van een onderzoek moet leiden tot meer inzicht in het behouden van de kwaliteit van jeugdhulp en een antwoord geven op de vraag hoe uitgaven gestabiliseerd dan wel gereduceerd kunnen worden.

Inleg Capelle
Inclusief de 1e begrotingswijziging 2021 zou dit, vooralsnog, leiden tot een extra inleg van N 1.437 in 2021 en vanwege de Tweede Bestuursrapportage structureel N 903 met ingang van 2022.

Wij stellen u voor om de lasten in totaal voor 2021 eenmalig te verhogen met N 1.345 en de lasten structureel te verhogen met N 903 met ingang van 2022.

Voorstel GRJR 2021 2022 en verder
Lagere inleg 2020 V92
Effect 1e Begrotingswijziging N534
Effect Tweede bestuursrapportage N903 N903
Totaal N1.345 N903

6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Terug naar navigatie - 6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) - Onvermijdelijk/Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 1.339 eenmalig 2021, N 50 eenmalig in 2022, N 165 structureel vanaf 2023  en V/N 205 in 2021 en N/V 205 in 2022 
Kasstroom: N 1.339 eenmalig in 2021, N 50 eenmalig in 2022, N 165  structureel vanaf 2023 en V 205 in 2021 en N 205 in 2022

Extra wachtlijstmiddelen - Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel verleent zelf jeugdhulp en constateert recentelijk dat daarvoor de wachtlijsten sinds het 2e kwartaal 2021 zijn toegenomen. Binnen 6 weken tijd was de wachtlijst van de maand mei, 150 wachtende jeugdigen, opgelopen naar bijna 250 wachtende jeugdigen. Het CJG gaat er vanuit dat de huidige wachtlijst en de hoge caseload voornamelijk te relateren is aan COVID-19 ( ontstaan van nieuwe vragen en zorgen in gezinnen, gezinnen kunnen tijdelijk niet aan doelen werken door thuisonderwijs of ziekte/besmettingen en outreachend werken is lastiger).  Het incidentele bedrag van 340 wordt gedekt uit de beschikbare middelen vanuit de meicirculaire 2021 voor de aanpak problematiek jeugdzorg: wachttijden specialistische zorg. Deze middelen willen we over 2021 en 2022 aan het CJG beschikbaar stellen, voor beide jaren 170.
We stellen u voor om:

 • de lasten in 2021 eenmalig met N 340 aan te ramen,
 • een budget van V/N 170 in 2021 en N/V 170 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022.

Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) - Onvermijdelijk 
Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan, dat de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) in 2021 met 375 hoger uitvallen dan begroot. Hierbij gaan we uit van een bandbreedte van te verwachten kosten tussen de € 3,1 en € 3,6 miljoen waarbij de verzilveringsgraad in het laagste scenario 57% is en de verzilveringsgraad 65% is in het hoogste scenario. Het aantal jeugdigen met een beschikking voor lokaal ingekochte jeugdhulp is iets hoger dan in 2020. Daarnaast zet het CJG Capelle aan den IJssel als gevolg van wachtlijsten bij jeugdhulpaanbieders bij de GRJR en lokale jeugdhulpaanbieders, als alternatief aanvullend maatwerktrajecten in.  De totale waarde van de beschikkingen zijn, op basis van de halfjaarcijfers, iets lager dan 2020 maar hoger dan in 2019. De stijging van het gebruik van de lokale jeugdhulp past in het beleid om passende zorg zoveel mogelijk door lokaal gecontracteerde aanbieders te laten verzorgen. 
Wij stellen u voor om de lasten voor 2021 incidenteel te verhogen met N 375.

Jeugdhulp PGB Jeugdwet – Onvermijdelijk
Het CJG Capelle aan den IJssel  geeft in de prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan dat het budget voor de kosten van de lokale jeugdhulp in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) zal worden overschreden. De gemiddelde waarde van een PGB per jeugdige stijgt ten opzichte van voorgaande jaren. Een van de redenen hiervan is dat voor een toenemend aantal jeugdigen een woonvoorziening en/of hoog specialistische zorg toegekend is door middel van een PGB. Deze vormen van zorg zijn enkele van de duurste vormen van zorg, maar was voor deze jeugdigen noodzakelijk en niet beschikbaar via zorg in natura vanwege wachtlijsten en wachttijden. 
Voor de prognose gaat het CJG Capelle aan den IJssel uit van een verzilveringsgraad van 80% (op basis van 2020) en een verstrekkingswaarde tussen de € 1,5 en € 1,7 miljoen. Dit resulteert in verwachte kosten tussen de € 1,2 en € 1,4 miljoen. In de laatst bekende prognose (eind september 2021) van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) wordt uitgegaan van lasten tot een bedrag van bijna € 1,6 miljoen. Over voorgaande jaren zijn in 2021 bovendien nog declaraties ontvangen.
Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 519 in 2021.

POH-er Jeugd – Beleidskeuze
De wens is om jeugdhulp en huisartsen nog beter met elkaar te verbinden, verbreding van het aanbod van de huisartsenpraktijk te realiseren en gebruik te maken van wederzijdse expertise van huisarts en CJG Capelle aan den IJssel door het inzetten van spreekuren door een praktijkondersteuner jeugd (POH-er Jeugd) in de huisartsenpraktijk. We kiezen voor een geleidelijke aanpak waarbij gestart kan worden met een of twee praktijken die hierin voorop willen lopen. Op basis van leerervaringen willen we de werkwijze - waar nodig in aangepaste vorm - uitrollen naar andere praktijken waar ruimte en behoefte is. In Capelle zijn totaal 11 locaties (2 gezondheidscentra en 9 huisartsenpraktijken) waar de POH-er Jeugd geïmplementeerd kan worden. Het CJG schat de kosten voor een POH-er Jeugd per locatie op 15,5. In de meicirculaire 2021 zijn hiervoor vanuit het rijk middelen beschikbaar gesteld. Voor Capelle gaat dit om 44.
Voor de start van de inzet POH-er Jeugd is in 2022 incidenteel 35 nodig en vanaf 2023  165 structureel.   
Wij stellen u voor om de lasten voor 2021 eenmalig te verhogen met N 35, het budget V/N 35 in 2021 en N/V 35 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022 en structureel N 165 met ingang van 2023.

Compensatie meerkosten Corona – Onvermijdelijk 
Het CJG Capelle aan den IJssel geeft in haar prognose in de halfjaarrapportage 2021 aan dat de meerkosten Corona einde van het jaar gaan oplopen naar 70. De gerealiseerde meerkosten van Corona over het eerste halfjaar bedragen 60. Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 70 in 2021.

MKBA en evaluatie lokale jeugdhulp  – Beleidskeuze
Bestuurlijk is de wens uitgesproken tot het uitvoeren van een Maatschappelijke kosten-baten analyse (MKBA) van het CJG om de beleidskeuzes met betrekking tot het CJG te kunnen evalueren. De kosten hiervan zijn geraamd op 50; het betreft hier eenmalige kosten die te maken hebben met een evaluatieonderzoek binnen het Sociaal Domein. 
Wij stellen u voor om de lasten eenmalig te verhogen met N 50 in 2022.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 1.339, de lasten in 2022 eenmalig met N 50 te verhogen, de lasten structureel met N 165 met ingang van 2023 te verhogen en om V/N 205 in 2021 en N/V 205 in 2022 via de reserve eenmalige uitgaven over te hevelen van 2021 naar 2022. 

Voorstel CJG 2021 2022 2023 en verder
Extra wachtlijstmiddelen N340
Jeugdhulp lokaal Zorg in Natura (ZIN) N375
Jeugdhulp PGB Jeugdwet N519
Praktijkondersteuner Huisarts (POH-er) N35 N165
Compensatie meerkosten Corona N70
MKBA en evaluatie lokale jeugdhulp CJG N50
Lasten aanramen (N) N1.339 N50 N165
Overheveling extra wachtlijstmiddelen V170 N170
Overheveling budget Praktijkondersteuner Huisarts (POH-er) - meicirculaire 2021 V35 N35
Lasten overhevelen (V/N) V205 N205 N0
Totaal lasten N1.134 N255 N165

6D.3 Lokale Jeugdhulp

Terug naar navigatie - 6D.3 Lokale Jeugdhulp

Lokale Jeugdhulp - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 800 structureel vanaf 2022 
Kasstroom: N 800 structureel vanaf 2022

De afgelopen jaren blijkt dat de uitgaven voor lokale jeugdhulp in de vorm van Zorg in Natura (ZIN) en in de vorm van Persoonsgebonden Budget (PGB Jeugdwet) hoger uitvallen dan begroot. Het is mogelijk dat deze ontwikkeling (gedeeltelijk) structureel is. Wij willen hierop anticiperen. Omdat er meerdere oorzaken zijn, analyseren we samen met het CJG welke oorzaken aan deze hogere uitgaven ten grondslag liggen en welke kostenverlagende maatregelen mogelijk zijn. 

Wij stellen u voor om de lasten structureel te verhogen met N 800 met ingang van 2022. 

Wat mag het kosten?

Terug naar navigatie - Wat mag het kosten?
Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N21.941 N2.479 N24.420 N24.399 N23.909 N23.650 N23.292
Baten V222 N0 V222 V222 V222 V222 V222
Saldo van baten en lasten N21.719 N2.479 N24.198 N24.177 N23.687 N23.428 N23.070
Mutaties in reserves:
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V215 N205 V10 V205 N0 N0 N0
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N19 N0 N19 N0 N0 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V196 N205 N9 V205 N0 N0 N0
Resultaat N21.523 N2.684 N24.207 N23.972 N23.687 N23.428 N23.070
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
6D.1 GRJR N1.345 N0 N1.345
6D.2 Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) N1.134 N0 N1.134
Totaal mutatie saldo van baten en lasten N2.479 N0 N2.479
Mutaties reserves
Reserve eenmalige uitgaven N205 N0 N205
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N0 N0 N0
Totaal mutatie in de reserves N205 N0 N205
Mutatie Resultaat N2.684