Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Landelijke indicatoren

De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s. De landelijke indicatoren van programma 0 worden alleen bij de begroting en de jaarrekening berekend. Voorheen toonden wij ook de waarde uit de begroting in de voor- en najaarsnota. Omdat er geen nieuwe informatie wordt getoond, nemen wij deze indicatoren nu in deze Najaarsnota niet op. Het betreft de volgende indicatoren:

 • Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten;
 • Bezetting;
 • Aparaatkosten; 
 • Externe inhuur;
 • Overhead.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.
De resultaten van de bewonersenquête 2021 zijn nog niet bekend. Ook het "resultaat jaarrekening" is pas met de jaarstukken bekend. De volgende indicatoren worden daarom niet getoond:

 • Resultaat jaarrekening;
 • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over het gemeentebestuur;
 • Houdt het gemeentebestuur voldoende rekening met de wensen van de bevolking?;
 • Zijn Capellenaren geïnteresseerd in onderwerpen die te maken hebben met de plaatselijke politiek?;
 • Gemiddeld rapportcijfer voor de tevredenheid over de dienstverlening.
Omschrijving Bron Jaarrekening 2019 Jaarrekening 2020 Begroting 2021 Najaarsnota 2021
Sluitende begroting Interne registratie Ja Ja Ja Ja
Goedkeurende controleverklaring getrouw beeld Externe accountant Ja Ja Ja Ja
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid Interne registratie Ja Ja Ja Ja
Kwaliteit uitvoering Wet Woz Oordeel waarderingskamer Goed Goed Goed Goed

NJN21 - Bezwaarschriften belastingen

Eenheid: aantal bezwaarschriften belastingen. 

Bron: interne registratie

NJN21 - Toegewezen bezwaarschriften belastingen

Eenheid: aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen. 

Bron: interne registratie

NJN21 - Beroepschriften belastingen

Eenheid: aantal beroepschriften belastingen.

Bron: interne registratie

NJN21 - Aantal toegewezen beroepschriften belastingen

De uitkomsten van beroepszaken komen veelal in de jaren na het lopende belastingjaar tot uiting. Eenheid: aantal toegewezen beroepschriften belastingen.

Bron: interne registratie

NJN21 - Indexering belastingtarieven

Eenheid: %.

Bron: belastingverordening

Ontwikkelingen

Wijziging systematiek WOZ-objecten
Met ingang van volgend jaar hanteren we niet langer de kubieke meter inhoud als berekeningsmethode maar de vierkante meter. Dit geheel in lijn met de instructies van de Waarderingskamer waardoor dit volgend jaar voor alle WOZ-objecten (woningen) van toepassing is. De verwachting is dat de wijziging van de systematiek kan leiden tot een toename van het aantal bezwaarschriften.

Invorderingsbeleid
Per 1 oktober 2021 heeft het Rijk de ondersteuningsmaatregelen voor ondernemers ten gevolge van Covid19 gestopt. Wij hebben ook een aantal maatregelen, zoals de huurcoulance regeling en het geven van uitstel van betaling, getroffen om gedupeerde te ondersteunen. De komende maanden zal het normale invorderingsbeleid weer worden opgepakt. Met gedupeerden zullen waar nodig passende afspraken gemaakt worden over de betaling van nog openstaande posten. In de voorziening oninbaar wordt rekening gehouden met mogelijk extra oninbare posten door Covid19.

Verzekeringen
De afgelopen tijd zien we een landelijke tendens dat burgers die de gemeente aansprakelijk hebben gesteld voor een schade na een afwijzing steeds vaker nog één of meer keer terugkomen op de zaak. Dit brengt extra werkzaamheden met zich mee en heeft invloed op de inzet van medewerkers. Daarnaast is er een tendens dat er meer lichamelijke schades worden gemeld, deze dienen altijd bij de verzekeraar ingediend te worden. Hierdoor neemt de schadelast toe. Dit kan invloed hebben op de premie bij een volgende aanbesteding. Het is nog niet mogelijk om nu een inschatting te maken van de mogelijke premie verhoging. De volgende aanbesteding staat gepland voor 2022.

Archiefinspectie
In Q2 en Q3 is er een archiefinspectie gehouden. Het inspectierapport wordt op dit moment gemaakt en hieraan wordt gelijk een plan van aanpak gekoppeld voor de verbeterpunten. Op dit moment wordt er nog grotendeels thuisgewerkt. De thuiswerkmiddelen worden teruggehaald en de kantoren worden heringericht om meer werkplekken gereed te maken binnen de kantoren.

Principeakkoord cao 
Op 4 november 2021 is er een principeakkoord gesloten over de cao van de gemeenteambtenaren. De oude cao liep af op 1 januari 2021. Het principeakkoord richt zich op een cao van 2 jaar tot en met 2022. In totaal is er sprake van een loonsverhoging van 3,9% (in 2 tranches) en gaat het minimumloon omhoog naar € 14,00 per uur. Ook is er sprake van een eenmalige uitkering. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadpleging en bekrachtiging door de verschillende vakbonden. Dat is op zijn vroegst in januari 2022. Wij zullen het financiële effect verwerken bij de Voorjaarsnota 2022.

Wijzigingsvoorstellen

De wijzigingsvoorstellen van programma 0 staan hieronder weergegeven. 

0.1 Algemene uitkering mei + september circulaire

Algemene Uitkering – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 5.023 in 2021, V 4.149 in 2022, V 2.352 in 2023, V 1.877 in 2024, V 2.048 in 2025, V 2.417 in 2026 en V 2.424 vanaf 2027
Kasstroom: V 5.023 in 2021, V 4.149 in 2022, V 2.352 in 2023, V 1.877 in 2024, V 2.048 in 2025, V 2.417 in 2026 en V 2.424 vanaf 2027

In de Septembercirculaire 2021 hebben gemeenten informatie ontvangen over de te verwachten inkomsten uit het gemeentefonds. Deze circulaire verwerken wij in deze Najaarsnota. In deze circulaire is sprake van een fors hoger accres als gevolg van hogere loon- en prijsontwikkeling dan tot nu toe aangenomen. Ook in de jaren na 2022 is het accres opwaarts bijgesteld als gevolg van uitgaven klimaatmaatregelen, compenseren gedupeerden van de kinderopvangtoeslag, zorg en de EU-afdrachten. Enkele eerder in de begroting opgenomen stelposten moeten bij verwerking van deze circulaire worden teruggedraaid.

Daarnaast verwerken wij in deze Najaarsnota de Meicirculaire 2021 voor de jaarschijf 2021. De jaren 2022 e.v. zijn reeds bij de Begroting 2022 verwerkt.

Wij stellen u voor de begroting met de onderstaande bedragen aan te passen:

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
Stand VJN 2021 / Begroting 2022 V125.321 V127.148 V127.384 V127.585 V128.807 V129.996 V129.996
Mutaties Meicirculaire 2021 V3.130
Mutaties Septembercirculaire 2021 V1.893 V4.149 V2.352 V1.877 V2.048 V2.417 V2.424
Uitkomst Algemene Uitkering V130.344 V131.297 V129.736 V129.462 V130.855 V132.413 V132.420
Algemene mutaties
Accres V2.347 V2.611 V2.666 V3.029 V3.426 V3.426
Voorschot BCF-plafond 2021 V868
Nominale ontwikkeling N216 N217 N291 N292 N292
Opschalingskorting V1.083
Overige ontwikkelingen uitkeringsfactor (oa afronding) N45 V53 N14 N203 N44 N139 N139
Hoeveelheidsverschillen V447 V406 V335 V129 N131 N64 N64
Voorschot BCF N19 N167 N304 N319 N342 N342
Taakmutaties
Nacalculatie mobiliteitshulpmiddelen Wlz N62 N55 N50 N45 N45 N45 N45
Uitvoering en implementatie Breed offensief V70
Europese richtlijn energieprestatie gebouwen V6
Bijdrage centrale voorziening Basisregistratie Personen N12
Logisch ontwerp GBA V2
Aanpak problematiek jeugdzorg: restant middelen wachttijden V231
Landelijke structuur interventieteams V11 V11 V11 V12 V12 V12
Toezicht en handhaving gastouderschap V28 V28 V28 V28 V28 V28
Rijksvaccinatieprogramma HPV mannen V10 V10 V10 V10 V10 V10
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Jeugdhulp N31
Uitvoeringskosten SVB PGB trekkingsrechten Wmo 2015 N77
Jeugdzorg V5.689
Integratie en decentralisatie uitkeringen
Suppletie-uitkering integratie sociaal domein N26 N26 N26 N26 N26 N26 N26
Gezond in de stad (DU) V68
Participatie (IU) N22 N21 N33 N45 N57 N67 N67
Corona steunpakket
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) (compensatie corona) V710
Buurt- en dorpshuizen (compensatie corona) V45
Lokale cultuur (compensatie corona) V170
Aanvullend pakket re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona) V69
Impuls re-integratie bijstandsgerechtigden (compensatie corona) V203
Gemeentelijk schuldenbeleid (compensatie corona) V107
Bijzondere bijstand (compensatie corona) V54
Stelposten
Stelpost BTW-compensatiefonds N489
Uitvoeringskosten SVB trekkingsrechten Jeugd+Wmo V107
Stelpost Jeugd V3.396 V3.107 V2.759 V1.489 V1.308
Begroting 2022
Reeds verwerkte middelen Jeugd N5.857 N3.533 N3.234 N2.877 N1.573 N1.385
Overig
Stelpost lonen en prijzen PM PM PM PM PM PM
Totaal V1.893 V4.149 V2.352 V1.877 V2.048 V2.417 V2.424

0.2 Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen

Uitbreiden kapitaalbelang Stedin N.V. met cumulatief preferente aandelen - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N / V 0 in 2021
Kasstroom: N 3.450 in 2021

In de raadsvergadering van 31 mei 2021 heeft u besloten om maximaal in te tekenen op de uitgifte van de cumulatief preferente aandelen in Stedin N.V. Dit komt neer op € 7,62 miljoen. In de Voorjaarsnota 2021 hebben wij uit voorzichtigheid gerekend met een enkele inschrijving van € 3,81 miljoen en bijbehorend dividendrendement van V 114.
Op de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van 25 juni 2021 is bekend gemaakt dat de uitkomsten van de inschrijving en allocatie voor ons resulteert in € 7,266 miljoen dat neerkomt op 15.116 cumulatief preferente aandelen (3,63% aandelenbelang). Het effect op het dividend is reeds verwerkt bij de Begroting 2022.

We stellen voor de storting van 3.450 te verwerken in de begroting in 2021. Dit is alleen een effect voor de kasstroom.

0.3 Dividend Stedin

Dividend Stedin – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 392 in 2021
Kasstroom: V 392 in 2021

In de Najaarsnota 2019 hebben wij op basis van de beschikbaar gestelde Jaarplan van Stedin voorgesorteerd op een mogelijke risico van een lager dividend. Wij hebben het dividend voor de jaren 2021 en 2022 van V 890 naar nul gebracht. In de AvA van Stedin op 25 juni 2021 is vastgesteld het onverdeeld resultaat toch uit te keren als dividend, resulterend in een dividend van V 392 in 2021.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 392 in 2021.

0.4 Dividend irado

Dividend Irado – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 119 / V 119 in 2021
Kasstroom: V 119 in 2021

In de Najaarsnota 2020 is het dividend voor 2021 afgeraamd met 25% naar V 247 op basis de toenmalige halfjaarcijfers. Echter, in de AvA van Irado op 1 juli 2021 heeft de vaststelling van de winstbestemming van 2020 plaatsgevonden. Daarin is vastgesteld dat wij V 366 ontvangen in 2021. Dit resulteert in een positief resultaat van V 119. Dit wordt gedoteerd aan de voorziening afvalstoffenheffing middelen derden voor een bedrag van N 119 in programma 7. De wijziging is cijfermatig wel verwerkt in programma 7, maar komt daar niet meer als separaat voorstel terug.

Wij stellen u voor om de baten in de begroting 2021 te verhogen met V 119 gevolgd door een evenredige dotatie aan de voorziening N 119.

0.5 Rente

Rente – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 75 in 2021, V58 in 2022, V 6 in 2023, V 36 in 2024 en N 1 in 2025
Kasstroom: V 75 in 2021, V58 in 2022, V 6 in 2023, V 36 in 2024 en N 1 in 2025

Periodiek actualiseren wij de liquiditeitsprognose, waarin alle in- en uitgaande kasstromen worden opgenomen. In de prognose is rekening gehouden met de kasstromen met betrekking tot uw voorgenomen besluiten in deze Najaarsnota. In de liquiditeitsprognose is rekening gehouden met een rentepercentage van 0,5% in 2021 en 1,0% vanaf 2022, conform uw besluit bij de Begroting 2022
Daarnaast moet, conform de notitie rente 2017 van de commissie BBV, door middel van een omslagpercentage de rente worden omgeslagen naar de taakvelden waarop de activa drukt. Het afgeronde omslagpercentage voor 2021 is 0,2%. Dit is gelijk aan de Voorjaarsnota 2021. Ook in de jaren 2022 t/m 2029 is het afgeronde omslagpercentage gelijk gebleven. Omdat de afgeronde omslagpercentages gelijk zijn gebleven, is er ook geen aanpassing op de toerekening naar de taakvelden nodig.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting aan te passen met V 75 in 2021, V58 in 2022, V 6 in 2023, V 36 in 2024 en N 1 in 2025. Het effect op de meerjarige doorkijk is N 24 in 2026, N 35 in 2027, V 11 in 2028 en V 20 in 2029.

0.6 Middelen onderzoeksopdrachten

Middelen onderzoeksopdrachten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 340 in 2022
Kasstroom: N 340 in 2022

Bij de Begroting 2022 hebben wij u in de bijlage Onderzoeksopdrachten geïnformeerd over de tien onderzoeksopdrachten die in de komende periode uitgevoerd gaan worden. De doel van het uitvoeren van deze onderzoeksopdrachten is onder andere het realiseren van kostenbeheersing, efficiency, maar ook het invullen van de restant taakstelling. Een aantal van deze onderzoeksopdrachten kan niet binnen de beschikbare capaciteit uitgevoerd worden. Het gaat hierbij om de volgende onderzoeksopdrachten:

 • Besparingsmogelijkheden onderwijshuisvesting – N25 
 • Besparingsmogelijkheden subsidies – N20 
 • Jeugdhulp – N125 
 • Extra opbrengsten Kabels & Leidingen – N20 
 • Stofkam – N25 
 • Wmo – N125 

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 340 in 2022.

0.7 Baten OZB eigenaren woningen

Baten OZB eigenaren woningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 100 in 2021
Kasstroom: V 100 in 2021

Bij de prognose voor de baten OZB eigenaren woningen is er gerekend met een, naar huidig inzicht, te laag stijgingspercentage voor woningen. Dit resulteert in een meer opbrengst ten opzichte van de begroting 2021. Hierdoor verwachten we een voordeel van V 100 in 2021.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 100 in 2021.

0.8 Baten OZB eigenaren niet-woningen

Baten OZB eigenaren niet-woningen – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: V 130 in 2021
Kasstroom: V 130 in 2021

De uiteindelijke waardeontwikkeling is hoger uitgevallen dan de oorspronkelijke berekening van het stijgingspercentage voor de niet-woningen. De waardering van een aantal grotere objecten is pas gedurende het jaar 2021 afgerond. Dit resulteert in een meeropbrengst t.o.v. de begroting 2021. De verwachting is dat na het afhandelen van de bezwaren en het verzenden van de aanslagen van een aantal grote objecten dit zal resulteren in een voordeel van V 130.

Wij stellen u voor de baten in de begroting te verhogen met V 130 in 2021.

0.9 Bedrijfsvoering

Bedrijfsvoering – Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 358 / V 131 in 2021
Kasstroom: N 358 in 2021

Bij de analyse van de ontwikkelingen binnen de bedrijfsvoering constateren we dat bij de Voorjaarsnota 2021 abusievelijk de gehele stelpost lonen 2021 is komen te vervallen. 
De stelpost lonen, bedoeld voor de loonstijging conform de (nog steeds niet overeengekomen) CAO vanaf 1 januari 2021 en de premiestijgingen, bedroeg N 803. De verhogingen van de premies zijn voor V 359 terecht verwerkt en tegelijkertijd een bedrag van V 444 niet. Wij stellen voor de stelpost lonen voor het bedrag van N 444 te herstellen, zodat we dat bedrag weer beschikbaar hebben voor de nog af te sluiten CAO vanaf 1 januari 2021. Hierdoor ontstaat wel, mede door hoge noodzakelijk inhuurkosten over 2021, een eenmalig tekort in de bedrijfsvoering. Voor het grootste deel kan dit tekort binnen de bedrijfsvoering worden opgevangen, vanuit genomen maatregelen (V 86) en het volledig inzetten van het saldo van de reserve bedrijfsvoering (V 131), tezamen V 217. Het nog benodigde bedrag bedraagt dan N 227. Wij stellen u voor om de lasten te verhogen met N 353 in 2021 en dit deels te dekken door een onttrekking aan de reserve Bedrijfsvoering van V 131 in 2021.

De wijzigingen zijn cijfermatig verwerkt op de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's:

Programma 2021
0. Bestuur en ondersteuning N423
4. Onderwijs V65
6B. Werk en inkomen (Participatiewet) N1
6C. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) N32
7. Volksgezondheid en Milieu N5
Totaal lasten N396
0. Bestuur en ondersteuning V38
Totaal baten V38
Totaal saldo lasten en baten N358
Mutatie reserve bedrijfsvoering V131
Totaal N227

0.10 Informatievoorziening Omgevingswet

Informatievoorziening Omgevingswet – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 134 vanaf 2022 structureel
Kasstroom: N 134 vanaf 2022 structureel

De geplande invoeringsdatum van de Omgevingswet is 1 juli 2022; op dat moment moet de Informatievoorziening Omgevingswet (een nieuwe complexe informatieketen) volledig operationeel zijn en geïmplementeerd in onze organisatie. Sinds begin 2019 wordt de nieuwe informatievoorziening Omgevingswet voorbereid. De voorbereiding gebeurt tot 1 januari 2022 door tijdelijke externe projectleiders in nauwe samenwerking met de GR IJsselgemeenten. In het vierde kwartaal van 2021 is (wordt) de nieuwe software geïnstalleerd en zijn (worden) we aangesloten op de landelijke voorziening. Deze nieuwe software moet functioneel beheerd worden en bij het verdere digitaliseringstraject is bovendien de kennis en expertise van een functioneel beheerder van groot belang om de uitrol van dit traject goed te begeleiden.  Daar komt nog bij dat het nieuwe Omgevingsloket op 1 juli 2022 nog niet af is. Dan start de doorontwikkeling, en in die fase moet meer gebeuren dan aanvankelijk gedacht. De inzet van de Capelse organisatie is gericht op inhoud en gebruik. De inzet van de GR IJsselgemeenten blijft uiteraard belangrijk voor technische zaken. De te werven functioneel beheer moet er samen met de key-users bij diverse afdelingen voor te zorgen dat  onze gemeente straks een kwalitatief goede, stabiele informatievoorziening kan bieden. Voor de key-users geldt dat de werkzaamheden onderdeel uitmaken van het bestaande werkpakket. De functioneel beheerder betreft een nieuwe functie, waarvoor een medewerker moet worden aangetrokken.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 134 voor personele lasten vanaf 2022. 

0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten

Bijdrage GR IJsselgemeenten - Onvermijdelijk 
Lasten: N 233 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 233 eenmalig in 2021

In de begroting van de GR IJsselgemeenten 2021 wordt ten aanzien van het Programma ICT gevraagd om een eenmalige verhoging van de uitvoeringskosten, verder is er een  aanpassing van het bedrijfsvoeringbudget ICT en Sociale Zaken nodig. 

Uitvoeringskosten: Onderdeel van de totale hogere kosten betreft meerkosten door corona.  Deze kosten van N 65 worden voornamelijk veroorzaakt door extra kosten voor inhuur financials en meerkosten online vergaderen. Verder is er sprake van een lagere investeringen in 2020, wat tot gevolg heeft dat de afschrijvingslasten in 2021 V48 zijn ten opzichte van de begroting. Het effect van deze cijfers is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. Deze aanpassingen resulteren in een verhoging van de lasten van N 17 eenmalig in 2021. 

Bedrijfsvoeringkosten: De bedrijfsvoeringkosten worden eenmalig in 2021 aangepast. Deze verhoging komt voort door personele herwaardering. Vanwege hoge werkdruk door corona en langdurige zieken is tijdelijke formatie uitbreiding geweest. De overige lasten betreft de toename van de accountantskosten vanaf 2021. Deze aanpassingen resulteren in een verhoging van de lasten van N 125. Het effect van deze cijfers voor de jaren 2022 e.v. is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. 

Sociale Zaken: Verhoging van de accountantskosten met N 16 vanaf 2021. Het effect van deze cijfers voor de jaren 2022 e.v. is verwerkt in de meerjarenbegroting 2022-2025. 

Tweede begrotingswijziging 2020 en Begroting 2021: In de tweede begrotingswijziging 2020 van de GR IJsselgemeenten, welke als wijzigingsvoorstel is opgenomen in de Najaarsnota 2020, is abusievelijk ons aandeel in de meerkosten voor onderhoud en kapitaallasten niet juist opgenomen voor het jaar 2021. Hierdoor ontstaat een N65 ten opzichte van de in onze begroting opgenomen bijdrage. Daarnaast is bij het opstellen van de Begroting 2021 een bijdrage opgenomen van 12.556 in plaats van 12.566. Hierdoor ontstaat een N10 ten opzichte van de in onze begroting opgenomen bijdrage.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig te verhogen met N 233 in 2021. 

Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug. Dit voorstel raakt de volgende programma's: 0 en 6B. 

Bijdrage Programma 2021
Uitvoeringskosten 0 N217
Bedrijfsvoering 6B N16
Totaal N233

0.12 Hogere legesinkomsten en afdrachten

Hogere leges inkomsten en afdrachten - Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 66 / V 100 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 66 / V 100 eenmalig in 2021

Het versoepelen van de maatregelen rondom corona hebben een positief effect op de aanvraag van reisdocumenten, waardoor er meer legesinkomsten zijn voor 2021 (V 20). Daarnaast is er een stijging in het aantal burgers dat Nederlander wordt, dit wordt vooral veroorzaakt doordat het aanvraagproces door de coronapandemie langere tijd heeft stilgelegen waardoor er nu een inhaalslag plaatsvindt. Ook is het door wetgeving voor mensen met een bepaalde verblijfstatus, en voor mensen die onder het het RANOV beleid (Pardonregeling van 2007/2008/2009) vallen, mogelijk gemaakt om de Nederlandse nationaliteit aan te vragen. Zowel de inhaalslag als de wijziging in de wetgeving zorgt voor hogere legesinkomsten naturalisaties (V 80). Door de hogere aanvragen van de bovengenoemde documenten zullen de legesafdrachten ook toenemen (N 66).

Wij stellen u voor de lasten / baten in de begroting eenmalig te verhogen met N 66 / V 100 in 2021

0.13 Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen (Krediet -125 in 2021 en krediet +275 in 2022)

Strategische huisvesting & vervanging beeldschermen - Onvermijdelijk/Beleidskeuze
Lasten / Baten: N 15 structureel vanaf 2023
Kasstroom: V 125 in 2021, N 275 in 2022

Vanuit het project Strategische huisvesting is het advies gegeven om geld beschikbaar te stellen om te experimenteren met werkplekinrichting in de werkomgeving en het voorzien in thuiswerkfaciliteiten. We verwachten dat de huidige werkomgeving niet altijd voldoet aan de wensen van de collega’s om het werk goed te kunnen uitvoeren. Om ervoor te zorgen dat we als organisatie een toekomstbestendige werkplekomgeving bieden willen we experimenteren met meubilair (zoals bureaus, hybride werkplekken, belplekken etc.) ter ondersteuning van het hybride werken en de bijbehorende technische faciliteiten. Dit om ervan te leren en te onderzoeken wat er in de toekomst noodzakelijk is. 

Voor de vervanging van de beeldschermen in het gemeentehuis is in de Najaarsnota 2020 een krediet beschikbaar gesteld van 125 eenmalig in 2021 en 125 eenmalig in 2022. De kapitaallasten hiervan zijn geheel begroot vanaf 2023.
Een sterk toegenomen vraag naar pc’s en gerelateerde goederen en het voor langere tijd stil liggen van allerlei productieprocessen in de coronapandemie, heeft geleid tot langere levertijden voor deze producten. Daarnaast zijn veel beeldschermen uitgeleend aan medewerkers om thuis te kunnen werken, waardoor deze niet op korte termijn kunnen worden vervangen. 

Wij stellen u voor in 2022 een krediet beschikbaar te stellen van N 150 voor de strategische huisvesting en in de begroting vanaf 2023 structureel een kapitaallast van N 15 aan te ramen. Daarnaast stellen wij u voor het krediet voor het vervangen van beeldschermen in het gemeentehuis in 2021 te verlagen met V125 en in 2022 te verhogen met N 125.

0.14 Aanpassen facilitaire budgetten

Aanpassen facilitaire budgetten – Onvermijdelijk
Lasten / Baten: N 66 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 66 eenmalig in 2021

De afgelopen jaren is een aantal facilitaire budgetten niet of niet voldoende aangepast aan de (contractuele) indexaties en de hoeveelheid en soort producten en diensten die wij inkopen. Extra budget is nodig vanwege: meer m2 fysieke archiefopslag (wettelijke plicht), indexatie van de prijzen voor de diensten van Promen in het bedrijfsrestaurant, kosten voor huur rolcontainers voor afvoer afval en deelname aan benchmarks en kennisplatforms op het gebied van facilitair management en vastgoed. Voor 2022 en verder is hiervoor budget aan geraamd in de Begroting 2022.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting eenmalig in 2021 te verhogen met N 66.

Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Facilitair Programma 2021
Rolcontainers 0 N21
Bedrijfsrestaurant 0 N14
Benchmark 0 N7
Archief & Documentbeheer 0 N5
Subtotaal programma 0 N47
Rolcontainers & benchmark 1 N2
Rolcontainers 2 N1
Benchmark 5A N7
Rolcontainers 5B N2
Benchmark 6 N6
Rolcontainers 7 N1
Totaal N66

0.15 Vaccinatie locatie COVID-19

Vaccinatie locatie COVID-19 doorbelasting personeelslasten - Onvermijdelijk
Lasten/baten: N 1.195/V 1.195 eenmalig in 2021
Kasstroom: N 1.160/V 1.195 eenmalig in 2021

In Sporthal Schenkel is een tijdelijke vaccinatie locatie ingericht. Dit heeft gemeente Capelle gedaan in samenwerking met het CJG, Sportief Capelle en de GGD. Hierbij zijn afspraken gemaakt tussen gemeente Capelle en de GGD over de projectleiding en de financiële afhandeling van de kosten van de locatie. De gemeente betaalt alle kosten voor de vaccinatie locatie en belast deze vervolgens volledig door aan de GGD.
Een deel van de baten/lasten voor dit project betreft de doorbelasting van loonkosten  van onze medewerkers voor projectleiding en financiële administratie van N 35. Het voordeel hiervan zal worden verwerkt in de reserve bedrijfsvoering. De boeking van de lasten N 1.195 en de baten V 1.195 betreft een kostenneutrale boeking. 

Wij stellen u voor de begroting 2021 eenmalig aan te passen met N 1.195 en V 1.195

Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Programma Lasten 2021 Baten 2021
Reserve bedrijfsvoering 0 N35
Gezondheidszorg 7 N1.160 V1.195
Totaal N1.195 V1.195

0.16 Voorziening onderhoud

Voorziening onderhoud – Onvermijdelijk
Lasten/baten: V/N 667 in 2021, N/V 1.358 in 2022, N/V 8 in 2023, N/V 419 in 2024
Kasstroom: V 667 in 2021, N 1.358 in 2022, N 8 in 2023 en N 419 in 2024

Elk jaar maken we de balans op van de Voorziening onderhoud. Wij kijken hierbij naar het uitgevoerde onderhoud van het afgelopen jaar, het uit te voeren onderhoud voor het lopende jaar - als onderhoud uitgesteld kan worden, doen we dat nagenoeg altijd ook -  en een doorkijk naar de komende jaren. Hierbij houden wij ook de prijsontwikkeling in de gaten. Als gevolg hiervan verschuiven de uitgaven over de verschillende jaren. Dit leidt tot een lagere uitgave in 2021 en tot hogere uitgaven in 2022, 2023 en 2024.
De Meerjarenonderhoudsplannen van het gemeentelijk vastgoed en sportvelden zijn naar verwachting eind dit jaar geactualiseerd. Wij zullen zo nodig bij de Voorjaarsnota 2022 hierop terug komen.

Wij stellen u voor om de uitgaven op de onderhoudsvoorziening te verlagen V/N 667 in 2021 en daarnaast de uitgaven te verhogen met N/V 1.358 in 2022, N/V 8 in 2023 en N/V 419 in 2024.

0.17 Overhevelen Corona-middelen

Overhevelen corona-middelen - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V/N 973 eenmalig in 2021, N/V 973 eenmalig in 2022
Kasstroom: V 973 in 2021, N 973 in 2022

In de Voorjaarsnota 2021 heeft uw raad N 1.000 gereserveerd voor het corona actieplan. Corona vraagt van de samenleving en van de gemeente een grote flexibiliteit. Er moet worden gehandeld in tijden van grote onduidelijkheid voor zowel korte als lange termijn. In het actieplan Corona is ons voorstel voor de inzet van deze middelen opgenomen. Met de nu opgenomen acties is N 27 gemoeid in 2021 en N 659 in 2022. Voor het resterende deel (N 314) stellen wij voor om deze beschikbaar te houden voor de acties uit het actieplan die nu nog niet gekwantificeerd zijn.

Wij stellen u daarom voor om het bedrag van V 973 in 2021 naar 2022 over te hevelen via de reserve eenmalig.

Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Programma Lasten 2021 Lasten 2022
0 - beschikbaar N1.000
Voorgestelde wijziging
0 V993 N28
2 N15
3 N25
4 N150
5B N131
6A N20 N286
7 N24
0 - restant N314
Subtotaal wijziging V973 N973
Reserve eenmalig N973 V973
Totaal N0 N0

0.18 HR arbeidsmarktstrategie en recruitment

HR arbeidsmarktstrategie en recruitment - Beleidskeuze
Lasten: N 163 in 2022 en N 133 vanaf 2023
Kasstroom: N 163 in 2022 en N 133 vanaf 2023

Er is grote spanning op de arbeidsmarkt, het aantal (moeilijk vervulbare) vacatures stijgt, de instroom blijft ten opzichte van andere gemeentes achter. Uit een onderzoek naar de arbeidsmarktstrategie van Capelle blijkt dat het nodig is dat Capelle in haar arbeidsmarktstrategie investeert. Enerzijds door de inzet van een gespecialiseerd bureau dat helpt bij het maken en uitvoeren van de strategie en anderzijds door de inzet van een corporate recruiter. De totaal benodigde middelen bestaan uit:

 • N 30  voor de inzet van een bureau (denk aan; werkenbij website); 
 • N 133 voor personele lasten.

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting te verhogen met N 163 in 2022 en N 133 vanaf 2023.

0.19 Uitvoering participatievisie en -verordening

Uitvoering participatievisie en -verordening - Onvermijdelijk
Lasten: N 121 structureel vanaf 2022
Kasstroom: N 121 vanaf 2022

U heeft op 8 februari 2021 de Motie vreemd 'Participatie uit de mist; helderheid gewenst' aangenomen. Hierin is benoemd dat u behoefte heeft aan een heldere en eensluidende lijn ten aanzien van de wijze waarop het college uitvoering geeft aan het betrekken van inwoners en andere belanghebbende partijen bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid. Bovendien is het voor zowel het college, de raad, en de Capellenaar van belang om een helder begrip te hebben over wat er onder participatie moet worden verstaan en op welke momenten participatie in de planvorming en het besluitvormingsproces een rol moet spelen. Hiertoe zijn de Visie Burgerparticipatie en de Verordening participatie Capelle aan den IJssel 2021 opgesteld. Op 8 november 2021 heeft u deze visie en verordening vastgesteld. Voor uitvoering van deze visie en verordening is structureel N 121 nodig: 

 • N 25  voor aanvullend gebruik van participatie-instrumenten;
 • N 96 voor capaciteit voor gebruik van participatie-instrumenten en advisering in de organisatie over toepassing van visie en verordening (personele lasten). 

Wij stellen u voor om de lasten in de begroting structureel te verhogen met N 121 vanaf 2022.

0.20 Denk en Doe Mee fonds

Denk en Doe Mee fonds verlengen - Beleidskeuze
Lasten / Baten : V/N 1.500 in 2021 en N/V 1.500 in 2022
Kasstroom: V 1.500 in 2021 en N 1.500 in 2022

Bij de begrotingsbehandeling in 2020 is in de gemeenteraad een amendement aangenomen om het Denk & Doe mee!-fonds door te laten lopen en te laten eindigen op 31 december 2021. Om verschillende redenen, waaronder de maatschappelijke ontwikkelingen en het feit dat er nog een budget resteert in de bestemmingsreserve voor het fonds, is het voorstel het Denk & Doe mee!-fonds met zes maanden te verlengen en de nieuwe gemeenteraad op basis van een evaluatie van het fonds een definitief besluit te laten nemen ten aanzien van het fonds.

Wij stellen u voor om een bedrag van V/N 1.500 in 2021 over te hevelen via de bestemmingsreserve naar 2022 en de begroting met N/V 1.500 te verhogen in 2022.

0.21 Extra Communicatie Corona

Extra Communicatie Corona overhevelen - Onvermijdelijk 
Lasten / Baten: V/N 75 eenmalig in 2021, N/V 75 eenmalig in 2022
Kasstroom: V 75 in 2021, N 75 in 2022

Van het in 2021 incidenteel beschikbaar gestelde budget "extra communicatie corona" wordt in 2021 niet het volledige bedrag uitgeven.

Reden daarvoor is dat we bij het begroten van de capaciteit om de activiteiten te realiseren onverwacht gebruik konden maken van interne tijdelijke communicatiecollega’s i.p.v. externe (en veel duurdere) capaciteit. Daarnaast hebben we gezien de positieve ontwikkelingen van corona iets minder activiteiten uitgevoerd dan oorspronkelijk gepland. Dus minder pagina’s in de lokale media en een kleinere campagne bijv. gericht op jongeren.

Vanaf januari 2022 zal het corona-actieplan actief worden. Daarvoor heeft de raad inmiddels akkoord gegeven. Ook dit proces zal vanaf 2022 door communicatie worden ondersteund om Capelle hierover te informeren.

Daarom verzoeken wij u om het niet uitgegeven bedrag van 75 over te hevelen naar 2022 om daarmee de corona-communicatie rond het corona actieplan te ondersteunen. Dit budget zal deels worden ingezet voor middelen en activiteiten en deels worden ingezet voor het inzetten van extra (externe) personele inzet.  

Wij stellen u voor om het bedrag van V 75 in 2021 naar 2022 over te hevelen naar 2022 via de reserve eenmalig.

0.22 Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl

Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl – Beleidskeuze
Lasten/baten: N25 eenmalig in 2021 en N50 in 2022
Kasstroom: N25 eenmalig in 2021 en N50 in 2022

Het Meerjaren Programma Stadsontwikkeling (MPS) en de website Capellebouwtaandestad.nl hebben zich de laatste jaren doorontwikkeld. Het MPS werd het MPS+ door toevoeging van de Stadsbeheer-projecten en inmiddels is dit vervangen door de CapelleBouwtAanDeStad-monitor (CBADS-monitor), waarbij ook aandacht wordt geschonken aan ontwikkelingen vanuit Vastgoed. Capellebouwtaandestad.nl is een grote bron van informatie die inmiddels bekend is bij veel Capellenaren. De website is in 2019 in een nieuw jasje gestoken met het doel meer interactie te creëren. Door gebruik te maken van het platform wijwillendit.nl is de mogelijkheid ontstaan voor initiatiefnemers om hun eigen initiatieven te plaatsen op de website én om reacties te plaatsen bij de Capelse projecten en initiatieven. Dat nieuwe jasje van Capellebouwtaandestad.nl zit niet helemaal lekker. Initiatiefnemers maken nauwelijks gebruik van de mogelijkheden, er blijkt weinig ruimte voor maatwerk waardoor gevraagde verbeteringen niet kunnen worden doorgevoerd en het platform straalt te weinig ‘Capelle’ uit. Bovendien blijkt de in de adresbalk zichtbare ‘wijwillendit.nl’ in plaats van ‘Capellebouwtaandestad.nl’ bij de gebruikers voor verwarring te zorgen. Nu de licentie voor gebruik van het platform ‘Wijwillendit.nl’ is verlopen, is nu het moment om te werken aan een verbeterde versie van Capellebouwtaandestad.nl. De nieuwe website zoekt nadrukkelijk de verbinding met bestaande Capelse websites, zoals de gemeentelijke website, de stadsatlas, en de buurtmonitor. Zo kan Capellebouwtaandestad.nl bijdragen aan het terugdringen van de ‘wildgroei’ aan Capelse websites én meer overzicht voor de gebruiker creëren. Het vernieuwde Capellebouwtaandestad.nl is straks dan ook DE website waar grijs, groen en blauw samenkomen. Eén website voor de Capellenaar waar alles samen komt.

Voor het invoeren en optimaliseren van deze website stellen wij u voor de lasten in de begroting 2021 eenmalig met N25 en in 2022 eenmalig met N50 te verhogen.

0.23 Datalab

Datalab – Beleidskeuze
Lasten/baten: N 50 eenmalig in 2021 en N 219 structureel vanaf 2022 
Kasstroom: N 50 in 2021 en N 219 vanaf 2022

Het Datalab voldoet aan de behoefte om data structureel goed vast te leggen, te analyseren en te presenteren. Binnen het Datalab wordt gewerkt aan producten zoals bijvoorbeeld de Capelse Stadsatlas (stadsatlas.capelle.nl) en het dashboard Wonen. Door op deze wijze onze data te analyseren kunnen we datagedreven werken. Dat wil zeggen: beleidsinhoudelijke keuzes maken op basis van alle beschikbare informatie. Zo kunnen we scherpere beleidskeuzes maken en bovendien kunnen we toetsen of beleid (nog steeds) het gewenste effect heeft. Tijdig bijsturen op doelen en middelen wordt daarmee mogelijk gemaakt. Door zelf data te verzamelen en te analyseren, kunnen we ook vaker inzichtelijke rapportages opstellen, zoals de buurtmonitor, die nu nog slechts eenmaal per twee jaar extern wordt opgesteld. Om het Datalab verder vorm te geven en te versterken is inzet van een data-analist. Om de aansturende en coördinerende taken uit te voeren die nodig zijn om ook alle interne medewerkers die betrokken zijn bij het Datalab goed te begeleiden, en om alle interne vragen en mogelijkheden bij elkaar te brengen stellen wij voor om de senior geo-informatie voor 20 uur per week vrij te stellen van de eigen werkzaamheden en in te zetten als coördinator Datalab. Voor de geo-werkzaamheden dient dan te worden geworven. 

Om u enkele voorbeelden te geven waaraan gewerkt is en wordt:

Kadaster data, specificatie vastgoed
Samen met het Kadaster is er gewerkt aan het in beeld brengen van de gebouwenvoorraad: hoe zijn de panden in Capelle verdeeld over bedrijven, instellingen, overheid, particulier woonbezit, huurwoningen corporatief en commerciële of privé verhuur.

Handelsregister
In onze datavijver zit nu een compleet overzicht van de data uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van alle in Capelle gevestigde bedrijven en instellingen. En er is voor gezorgd dat deze data continue actueel wordt gehouden. Deze data is onder andere te raadplegen via de interne GISviewer, en via dashboards in de StadsAtlas en in de Smart M.App omgeving. Voor dit alles hebben we tijdelijk extra capaciteit en kennis ingehuurd. Door de intensieve samenwerking was dit voor ons een leertraject en deze inzichten nemen we mee in andere trajecten.

Processen automatiseren
Om de diverse dashboards en themakaarten actueel te houden moeten er regelmatig nieuwere datasets worden verwerkt. De actualisatie slagen van bestaande thema’s kosten nu veel tijd die we dan niet kunnen besteden aan nieuwe analyses ed. Om dit te versnellen is er in overleg met de GR IJsselgemeenten software aangeschaft om deze processen te automatiseren. Deze hebben we samen met de GR ingericht en deze tool is breed inzetbaar bij tal van processen waarbij data uit diverse bronnen (steeds) moeten worden gecombineerd.

Samenwerking in de regio
De provincie Zuid-Holland heeft samen met de gemeenten Rotterdam en Den Haag als voorlopers vanuit de gemeenten in de regio, een programma ‘Grenzeloos Datalandschap’ opgericht. Binnen dit programma kunnen wij kennis opdoen, en kennis en instrumenten delen. Hiervoor worden we gevraagd naar rato bij te dragen in de kosten van dit programma. Dit aanvullend op de deelname aan de landelijke City Deal ‘Slimme stad’.

Al deze zaken komen de gehele gemeentelijke organisatie ten goede, o.a. toepasbaar via de diverse informatiesystemen die we beschikbaar stellen vanuit Geo en het DataLab.

Voor 2021 heeft u een voorbereidingsbudget van N 58 beschikbaar gesteld (Najaarsnota 2020 0.18). Hierop voorzien we een overschrijding van N 50 door deelname aan het landelijke programma Citydeal “een slimme stad, zo doe je dat” en het uitbesteden van specifieke werkzaamheden rond data analyse.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N50 in 2021 en N 219 voor personele lasten vanaf 2022. 

0.24 Activiteiten continueren in begroting

Activiteiten continueren in begroting - Beleidskeuze
Lasten / Baten: N36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025
Kasstroom: N36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025

In de meerjarenbegroting is vanaf 2023 een aantal activiteiten opgenomen die (nog) niet structureel in de begroting staan; dit betreffen tijdelijk verstrekte budgetten voor een twee- tot vierjarige periode. Voor deze budgetten constateren wij dat het wenselijk is om dit (vooralsnog) structureel op te nemen in de begroting. De voornaamste achterliggende redenen hiervan zijn dat wij een financieel solide begroting willen achterlaten en willen voorkomen dat het volgende college en gemeenteraad voor succesvolle en waardevolle activiteiten geen structureel budget ter beschikking zal hebben. Waar wij eerder hebben toegezegd voor de betreffende activiteiten met een evaluatie te komen, zullen wij niet eerder overgaan tot het doen van uitgaven dan nadat er een evaluatie heeft plaats gevonden en hier positief over is besloten door uw raad. Ook zullen wij bij elk P&C-document inzichtelijk maken wat de stand van zaken is van de individuele posten. In de tabel onderaan dit voorstel is opgenomen om welke activiteiten het gaat. Het voorstel raakt meerdere programma's. De wijzigingen zijn cijfermatig wel verwerkt in de betreffende programma's, maar komen daar niet meer als separate voorstellen terug.

Wij stellen u voor de lasten in de begroting te verhogen met N 36 in 2022, N 321 in 2023, N 381 in 2024 en N 810 vanaf 2025.

Omschrijving Programma 2021 2022 2023 2024 2025
NJN 2018 - Wijkbrandweerfunctionaris 1 N0 N0 N0 N0 N70
Totaal programma 1 N0 N0 N0 N0 N70
Begroting 2021 - Uitbreiding formatie Verkeer 2 N0 N0 N0 N0 N74
Totaal programma 2 N0 N0 N0 N0 N74
Begroting 2021 - Verstevigen aanpak laaggeletterdheid 4 N0 N0 N0 N60 N60
Totaal programma 4 N0 N0 N0 N60 N60
VJN 2019 - Toezicht rechtmatigheid Wmo & Jeugdhulp 6A N0 N0 N100 N100 N100
Begroting 2021 - Versterking aanpak eenzaamheid 6A N0 N0 N50 N50 N50
VJN 2021 - Uitbr.KinderLabs Schenkel & Oostgaarde 6A N0 N0 N135 N135 N135
Totaal programma 6A N0 N0 N285 N285 N285
VJN 2021 - Onderzoeks- en communicatie Werk en Inkomen 6B N0 N0 N0 N0 N25
Begroting 2022 - Structurele borging Social Return 6B N0 N24 N24 N24 N24
Totaal programma 6B N0 N24 N24 N24 N49
Begroting 2022 - Structurele borging Social Return 6C N0 N12 N12 N12 N12
Totaal programma 6C N0 N12 N12 N12 N12
Begroting 2022 - Inzet gezondheidsbeleid 7 N0 N0 N0 N0 N112
Totaal programma 7 N0 N0 N0 N0 N112
Begroting 2021 - Uitbreiding formatie Ruimtelijke Ordening 8 N0 N0 N0 N0 N82
Begroting 2021 - Uitbreiding formatie Stedenbouw 8 N0 N0 N0 N0 N66
Totaal programma 8 N0 N0 N0 N0 N148
Totaal Programma's N0 N36 N321 N381 N810

0.25 Taakstelling 2029

Taakstelling 2029 - Beleidskeuze
Lasten / Baten: V 750 vanaf 2029
Kasstroom: V 750 vanaf 2029

Bij de Begroting 2021 hebben we voor het eerst een taakstelling opgenomen voor de jaren vanaf 2024. In de commissie BVM van juni 2021 en de raadsbrede commissie van september 2021 hebben wij u een aantal voorstellen voorgelegd voor het concretiseren van deze taakstelling. Een aantal van deze voorstellen worden verder uitgewerkt in een onderzoeksopdracht, maar daarnaast is ook een aantal voorstellen verwerkt in de Begroting 2022.

Bij het vaststellen van de Begroting 2022 is een amendement aangenomen met betrekking tot het niet vormen van een kapitaallastenreserve. Met dit voorstel vulden we jaarlijks vanaf 2024 1.250 van de taakstelling in.  Voor de jaren 2024 t/m 2028 weten we het wegvallen van deze dekking binnen de begroting op te vangen. Vanaf 2029 is het nodig om de taakstelling te verhogen met V 750 tot een totale taakstelling van V 1.000.  In de jaren t/m 2028 is er geen sprake van een taakstelling in de begroting.

Wij stellen u voor de begroting aan te passen met V 750 vanaf 2029. 

Wat mag het kosten?

Omschrijving BG2021 incl. wijz. Wijz. NJN 2021 BG2021 na wijz. NJN Raming 2022 Raming 2023 Raming 2024 Raming 2025
Lasten N35.012 V2.735 N32.277 N33.165 N31.161 N31.246 N31.450
Baten V142.160 V5.902 V148.062 V153.432 V149.210 V148.429 V148.640
Saldo van baten en lasten V107.148 V8.637 V115.785 V120.267 V118.049 V117.183 V117.190
Mutaties in reserves:
Egalisatiereserve bedrijfsvoering V508 V123 V631 N45 V32 N0 N0
Reserve kapitaallasten N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Algemene reserve N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven V78 N417 N339 V417 N0 N0 N0
Reserve Doe Mee Fonds V3.000 N1.500 V1.500 V1.500 N0 N0 N0
Reserve rekenkamer N0 N0 N0 N0 N0 N0 N0
Totaal mutaties reserves V3.586 N1.794 V1.792 V1.872 V32 N0 N0
Resultaat V110.734 V6.843 V117.577 V122.139 V118.081 V117.183 V117.190
In onderstaande tabel wordt een specificatie gegeven van de wijzigingen in het jaar 2021:
Omschrijving Lasten Baten Saldo
0.1 Algemene uitkering mei + september circulaire N0 V5.023 V5.023
0.3 Dividend Stedin N0 V392 V392
0.4 Dividend irado N0 V119 V119
0.5 Rente V75 N0 V75
0.7 Baten OZB Eigenaren woningen N0 V100 V100
0.8 OZB Eigenaren Niet-woningen N0 V130 V130
0.9 Bedrijfsvoering N423 V38 N385
0.11 Bijdrage GR IJsselgemeenten N217 N0 N217
0.12 Hogere legesinkomsten en afdrachten N66 V100 V34
0.14 Aanpassen facilitaire budgetten N47 N0 N47
0.17 Overhevelen Corona-middelen V993 N0 V993
0.20 Denk en Doe Mee fonds V1.500 N0 V1.500
0.21 Extra Communicatie Corona V75 N0 V75
0.22 Organisatie brede website Capellebouwtaandestad.nl N25 N0 N25
0.23 Datalab N50 N0 N50
2.5 Toerekening kosten investeringen (Krediet 6.149) V920 N0 V920
Totaal mutatie saldo van baten en lasten V2.735 V5.902 V8.637
Mutaties reserves
Egalisatiereserve bedrijfsvoering N73 V196 V123
Reserve eenmalige uitgaven N417 N0 N417
Reserve Doe Mee Fonds N1.500 N0 N1.500
Totaal mutatie in de reserves N1.990 V196 N1.794
Mutatie Resultaat V6.843