Aanbiedingsbrief

Logo gemeente Capelle aan den IJssel briefhoofd

 

 

Aan: De leden van de raad van de gemeente CAPELLE AAN DEN IJSSEL

Datum: 26 mei 2023

Betreft: Aanbiedingsbrief Jaarstukken 2022

Geachte dames en heren,

Hierbij bieden wij u ter vaststelling de Jaarstukken 2022 aan. De verantwoording van het college over het afgelopen jaar waarin wij u de belangrijkste beleidsresultaten en financiële resultaten presenteren bij de plannen van de Begroting 2022.

Het afgelopen jaar was intensief en ingewikkeld. 2022 is in vele opzichten niet het jaar geworden waar het vorige gemeentebestuur bij het opstellen van de begroting op gehoopt had. Dat is in deze verantwoording terug te zien. Na twee jaar leven met het coronavirus leek er ruimte voor herstel en een terugkeer naar het ‘oude normaal’. Maar de inval van Rusland in Oekraïne had grote gevolgen voor miljoenen mensen in Europa, Nederland en ook Capelle.

De vluchtelingenstroom stelde ook onze gemeente voor grote vraagstukken toen in korte tijd en onder grote druk vanuit de Rijksoverheid en de Veiligheidsregio een flink aantal opvangplekken moest worden gerealiseerd. Het is mooi te constateren dat Capelle weer klaar stond. Bij gastgezinnen, waar inmiddels al meer dan een jaar lang zo’n honderd Oekraïners worden opgevangen, maar ook in het Rivium, waar met man en macht is gewerkt om een bestaand kantoorgebouw om te bouwen tot tijdelijke woonruimte. Nu het laatste gedeelte van de verbouwing is afgerond, groeit het aantal ‘bewoners’ de komende tijd naar 250. Dat verdient een compliment aan alle mensen en organisaties die hierbij betrokken zijn. Welzijn Capelle, Sportief Capelle, de basisscholen, de Veiligheidsregio, de kerken, ambtenaren en zeker ook talloze vrijwilligers.

De Russische inval zorgde ook voor nog sterker stijgende energiekosten en hoge inflatie. Hierdoor is de financiële bestaanszekerheid van veel Capellenaren onder druk komen staan. Iets wat in 2022 onze volle aandacht heeft gehad. Op allerlei manieren: van warme kamers waar mensen een kopje koffie of thee konden drinken, tot voedselkasten, van een soepkar tot hulp bij financiële vragen.

Na de zomer is het nieuwe stadbestuur aangetreden, dat deze jaarstukken aan u presenteert. Een brede coalitie met wethouders van Leefbaar Capelle, D66, VVD en PvdA. We benoemden het al in ons Coalitieakkoord ‘Voor vandaag en morgen’: in deze onzekere periode voelen wij ons nog meer verplicht om een bestuur te zijn van alle Capellenaren. Een college dat luistert naar zorgen, de tweedeling in de samenleving niet groter, maar juist kleiner wil maken en een bestuur dat vertrouwen geeft en Capellenaren (weer) overtuigt dat meedenken, inspreken en stemmen ertoe doet.

Hierbij worden wij als college ondersteund door een organisatie die in ontwikkeling is, maar ook onder druk staat. De krapte op de arbeidsmarkt zorgde ervoor dat het, ondanks dat we in 2022 125 nieuwe medewerkers hebben aangetrokken, lastig was om alle vacatures te vervullen. Deze krapte is ook zichtbaar in deze jaarrekening, waarin wij constateren dat een deel van de doelen niet in 2022 gerealiseerd kon worden. In het Jaaroverzicht laten wij in vogelvlucht zien wat er ondanks al deze uitdagingen allemaal in 2022 is bereikt in Capelle. En in de Financiële verantwoording presenteren we het financiële resultaat van afgelopen jaar.

Controleverklaring
De accountant is de controle van de jaarstukken aan het afronden. Zij heeft aangegeven het accountantsrapport in principe voor de auditcommissie van 6 juni aan te kunnen bieden en daar toe te lichten.

Vervolgprocedure
U behandelt de Jaarstukken 2022 op 14 en 15 juni 2023 in de commissies en op 3 en 4 juli 2023 in de raad. De raad autoriseert de verantwoording op programmaniveau. De Jaarstukken 2022 sturen wij na vaststelling in de gemeenteraad naar onze toezichthouder de provincie Zuid-Holland. 

Informatie en vragen
U kunt beleidsinhoudelijke en financieel-technische vragen stellen bij de afdeling Financiën via p&c@capelleaandenijssel.nl.


Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.


Hoogachtend,


Het college van burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel,

 

De secretaris                                  De burgemeester

 

w.g.                                                 w.g.

 

A.L. Duijmaer van Twist                 mr. P. Oskam