Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Missie

Het creëren van een schone, hele en veilige buitenruimte. Het kwaliteitsniveau in de buitenruimte is vastgesteld op niveau basis tot sober. Wij streven hierbij een zo optimaal mogelijk rendement na.
De ontwikkeling van de infrastructuur is gericht op een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en (verkeers)veiligheid. Alleen op die manier ontstaan duurzame oplossingen.

Ontwikkelingen

Geen.

Wat willen wij bereiken?

TV 2.1/TV 2.5 Alle modaliteiten in balans

Wat hebben wij gedaan?

TV2.1 / TV2.2 Een toekomstige stad

Wat hebben wij gedaan?

TV2.1 Duurzaam op weg

Wat hebben wij gedaan?

TV2.1 Een verkeersveilige stad

Wat hebben wij gedaan?

Landelijke indicatoren

Er zijn voor dit programma geen in het BBV voorgeschreven indicatoren.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

JS22 - Meldingen buitenruimte

Eenheid: aantal meldingen. Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 6500 meldingen 6500 meldingen 6000 meldingen 6500 meldingen 6700 meldingen
Jaarrekening 5893 meldingen - 11099 meldingen 9449 meldingen 9273 meldingen

Toelichting Meldingen buitenruimte

Door de maatregelen als gevolg van de pandemie zien wij een intensiever gebruik van de directe woonomgeving door onze inwoners. Dit resulteert in meer meldingen dan gemiddeld in die jaren. 

JS22 - Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

Eenheid: %. Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 96 % 98 % 98 % 98 % 98 %
Jaarrekening 96 % - 94 % 92 % 90 %

Toelichting Afhandeling meldingen buitenruimte binnen termijn

De maatregelen als gevolg van de pandemie, beperkten ons in het werken in de buitenruimte. Hierdoor neemt het afhandelen van meldingen meer tijd in beslag.

JS22 - Areaal buitenruimte dat voldoet aan de norm

Percentage van het areaal berekend op basis van het prestatiebestek. Eenheid: %.

Bron: beheerplannen
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 98 % 98 % 98 % 98 % 97 %
Jaarrekening 98 % 98 % 97 % 97 % 98 %

Kaderstellende nota's

  • Uitvoeringsprogramma Programma Mobiliteit 2021-2025 (BBV 492105 juli 2021);
  • Programma Mobiliteit 2020-2030 (Raadsvoorstel 406688 maart 2021);
  • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
  • Paraplubestemmingsplan “Parkeren van de gemeente Capelle aan den IJssel” (BBV 1002988 juli 2018);
  • Parkeernota en Uitvoeringsprogramma 2015 (BBV 739886 december 2015);
  • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
  • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
  • Fietsplan SLIM op de Fiets (BBV 121099 juni 2010).
  • Handboek Inrichting Openbare Ruimte (BBV 536041 januari 2014)

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
Maatschappelijke effecten
Concurrerende en bereikbare metropoolregio.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een optimale balans tussen mobiliteit, leefbaarheid en verkeersveiligheid en het bevorderen van gebruik van openbaar vervoer en fiets.

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N9.101 V417 N8.684 N8.271 V413
Baten V647 V69 V716 V1.107 V391
Saldo van baten en lasten N8.454 V486 N7.968 N7.164 V804
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N314 N314 N154 V160
Totaal mutaties reserves N0 N314 N314 N154 V160
Resultaat N8.454 V172 N8.282 N7.318 V964

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Onderhoudslasten op verhardingen V454 V454 V454
2 Kabels en leidingen V258 V258 V258
3 Vervoersknooppunt Rivium V15 V150 V165 V165
4 Openbare verlichting V114 V114 V114
5 Nieuwe Mobiliteit N59 N59 V59 N0
6 Voorbereiding MIRT N63 N63 V63 N0
7 Verkeersveiligheid N38 N38 V38 N0
8 Overige verschillen N10 N17 N27 N27
Totaal V413 V391 V804 V160 V964
Toelichting op de grootste verschillen
1 Onderhoudslasten op verhardingen: Lagere onderhoudslasten op verhardingen doordat als gevolg van niet in te vullen vacatures minimaal onderhoud is uitgevoerd.
2 Kabels en leidingen: Hogere baten door meer leges en degeneratievergoeding als gevolg van meer graafwerkzaamheden nutsbedrijven.
3 Het voordeel is ontstaan doordat kosten voor verkeersregelaars, ureninzet en aanvullende onderzoeken lager zijn uitgevallen dan begroot. Daarnaast worden diverse lasten gedekt door de investeringsgelden die reeds beschikbaar zijn gesteld voor het vervoersknooppunt. Tot slot is er een subsidie van de MRDH ontvangen welk grotendeels verleend zal worden aan derden.
4 Openbare verlichting: Doordat de openbare verlichting is vervangen door LED-verlichting, is er minder onderhoud nodig.
5,6,7 Nieuwe Mobiliteit, Voorbereiding MIRT, Verkeersveiligheid: Er is in 2022 te veel budget voor deze projecten overgeheveld naar de reserve eenmalig. Omdat de kosten voor de projecten hoger waren dan verwacht corrigeren wij het bedrag uit de reserve.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
2 Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven (VJN20 2.4 / VJN21 2.6 / NJN21 2.2) V100 V100
Vervoersknoop Rivium; deels dekking reserve eenmalige uitgaven (VJN20 2.4) V200 V200
MIRT Oververbinding regio Rotterdam (VJN21 2.8 / NJN21 2.2 / VJN22 0.17 / JS22) V136 V199 N273
Fietsbeleid via reserve eenmalig (VJN21 2.4 / NJN21 2.2) V40 V40 N40 N70
Meten is weten via reserve eenmalig (BG22 2.1 / VJN21 2.5 / NJN21 2.2) V40 V40 N87 N93
Meten is weten via reserve eenmalig (NJN22 2.1) N94 N94
Verkeerseducatie via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V43 V43 N107
KTA i-VRI's via reserve eenmalig (NJN21 2.2) V40 V40 N60
Verkeersveiligheid via reserve eenmalig (NJN21 2.2 / VJN22 0.17 / JS22) V127 V165 N90
Actieplan corona; Verkeer via reserve eenmalig (VJN22 0.2) V15 V15 N15 N15
Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalig (NJN21 2.2 / VJN22 0.17) V137 V196 N45 N104
Nieuwe mobiliteit via reserve eenmalig (JS22) N140
KTA Capelseplein via reserve eenmalig (NJN21 2.2 / VJN22 0.17) V140 V140 N215
CTW via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V38 V38
Wegcategorisering, weg en fiets via reserve eenmalig (NJN22 2.1) N70
Werkgevers- en bewonersaanpak via reserve eenmalig (NJN22 2.1) N36
Totaal V1.056 V1.216 N187 N1.367