Jaarstukken in hoofdlijnen

Inleiding

Dit hoofdstuk geeft een samenvatting van belangrijke beleidsresultaten en financiële resultaten in relatie tot de Begroting 2022 en de Najaarsnota 2022 weer.

Beleidsinhoudelijke verantwoording 2022

In de bijlage 'Niet gewijzigde prestaties doelenboom (groen en rood) t.o.v. Voorjaars- en Najaarsnota 2022' staan de prestaties die in de Voorjaars- en Najaarsnota 2022 al op groen (gerealiseerd) of rood (niet gerealiseerd en worden niet gerealiseerd) zijn gezet. In de onderstaande tabel staan de overige prestaties uit deze Jaarstukken 2022 afgezet tegen de Najaarsnota 2022. Voor een verdere inhoudelijke toelichting van deze en de andere prestaties verwijzen wij naar de desbetreffende programma’s. 

In 2022 zijn 18 prestaties (activiteiten/maatregelen/wat hebben wij gedaan) voltooid (groen) en zijn 14 prestaties going concern (grijs). Er zijn 29 prestaties oranje gelabeld wat betekent dat wij deze prestaties niet in 2022 hebben afgerond, maar afronden in 2023 of later. Eén prestatie hebben wij niet uitgevoerd en gaan wij ook niet meer uitvoeren (rood).

Prog Wat hebben we gedaan? VJN22 NJN22 JS22
0 Uitvoeren visie burgerparticipatie
2 Verbeteren doorstroming Algeracorridor
2 Investeringen langzaam verkeer (fiets en voetgangers)
2 Aanbrengen I-VRI’s
2 Opschalen ParkShuttle
2 Mogelijk maken personenvervoer in de vorm van een waterbus
2 Uitwerken parkeerbeleid
2 Actualiseren wegencategoriseringsplan
2 Opstellen programma Buitenruimte
2 Uitwerking beleid voor deelmobiliteit
2 Uitwerking verkeersveiligheidsaanpak
3 KVO Capelle West
3 Gebiedsinrichtingsplan Capelle West
4 Onderwijshuisvesting
4 Lokale Educatieve Agenda (LEA)
4 Onderwijskansenbeleid
4 Aanpak laaggeletterdheid
5A Uitvoeren Lokaal Sportakkoord
5A Waardering sociale woningbouw
5B Kwaliteitsimpuls buitenruimte
5B Rivier als getijdenpark
6A Sociale basisinfrastructuur
6A Investeren in de sociale en emotionele vaardigheden van kinderen en jongeren
6A Kansrijke Start (Gezondheid in de eerste 1000 dagen)
6A Versterken gezond seksueel gedrag en gezonde leefstijl
6B Verstevigen integrale aanpak
6B Voorlichting, educatie, vroegsignalering en ondersteuning
6B Extra inzet van de FIP-methode (Frequent Intensief enPersoonlijk) en op opleidingen en/ of beheersing van de Nederlandsetaal
6C Langer thuis en Wonen op Maat
6D Organiseren jeugdhulp binnen Capelle en waar nodig regionale inkoop van specialistische hulp
7 Inzetten op leefstijl en het verkleinen van gezondheidsverschillen
7 Laadpalen
7 Stimuleren zonnepanelen
7 Zonnepanelen op gemeentelijke panden
7 Verkenning warmtenet Florabuurt en omgeving
7 Verkenning warmtenet Rivium
7 Verminderen restafval
7 Actieplan Circulair Capelle
7 Programma duurzaamheid
7 Geluidsisolerende gevelmaatregelen
7 Actieplan Omgevingslawaai 2023
8 Inrichten van het nieuwe digitale Omgevingsloket (DSO)
8 Omgevingswetproof
8 Opstellen ROADMAP Capelle Omgevingswetproof 2022-2029
8 Vaststellen verordening fysieke leefomgeving Capelle
8 Opstellen ruimtelijk kader verdichtingszones
8 Opstellen ruimtelijk kader hoogbouw
8 Opstellen toolboxen
8 Opstellen ruimtelijke onderlegger omgevingskwaliteit
8 Revitaliseren van de kwetsbare woningvoorraad met Havensteder
Bijlage Niet gewijzigde prestaties doelenboom (groen en rood) tov VJN22 en NJN22
Prog Wat hebben we gedaan? VJN22 NJN22 JS22
2 Uitbreiden route buurtbus
2 Meten = Weten
3 Next Economy Bedrijventerreinen
3 Ondernemersprijs
3 Kennissessie circulaire economie
3 Green Businessclubs
6A Ontwikkeling KinderLab in Oostgaarde
6A Preventie jeugdcriminaliteit en probleemgedrag
6B Uitvoeren Wet inburgering 2021
7 Inzetten op energiebesparing
8 Opstellen plan van aanpak Omgevingsplan Capelle
8 Consolideren sociale huurwoningenvoorraad

JS22 - Doelenboom kleuren

Bron: Pepperflow

Financiële verantwoording jaarstukken 2022

Financieel resultaat
In de jaarrekening 2022 presenteren wij u een voordelig gerealiseerd resultaat van 8.492 ten opzichte van een verwacht voordelig resultaat van 6.270 bij de Najaarsnota 2022. Wij stellen u voor dit gerealiseerd resultaat toe te voegen aan de algemene reserve. Tevens wordt voorgesteld hiervan 1.809 te bestemmen voor de uitbetaling van de energietoeslag in 2023 te verwerken bij de Voorjaarsnota 2023. Het structurele resultaat, het gerealiseerde resultaat na correctie Incidentele baten en lasten, is 19.157 voordelig. De staat van incidentele baten en lasten vindt u in het hoofdstuk Overzicht van baten en lasten.

Afwijkingen ten opzichte van de begroting
Op elk programma zijn er afwijkingen in positieve of negatieve zin ten opzichte van de begroting. Deze zijn verder toegelicht in het jaarverslag. De afwijkingen groter dan 250 zijn:

 • Decembercirculaire (V 2.410)
 • Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) (V 1.503) 
 • Energietoeslag (N 900)
 • Afschrijvingskosten (N 731)
 • BUIG (N 537)
 • Dienstverlening Prowork (N 481)
 • Onderhoudslasten op verhardingen (V 454)
 • Loonkostensubsidie (N 438)
 • Verwerkingskosten op reiniging (V 410)
 • CJG (N 399)
 • Lagere winstnemingen grondexploitaties (N 370)
 • Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - ICT (N 319)
 • WIW Dienstbetrekkingen (V 274)
 • Kabels en Leidingen (V 258)

Risico’s
Op basis van de geïnventariseerde risico's en de kwantificering hiervan komt de weerstandscapaciteit uit op 11,8 wat ruim boven de norm van 1,0 is. Ten opzichte van de Begroting 2022 is dit een forse stijging (7,9). Dit komt doordat alle risico's in de Begroting 2022 als structureel zijn aangemerkt. In deze Jaarstukken zijn meerdere risico's als incidenteel beschouwd, waardoor deze voor de weerstandscapaciteit maar 1 keer meetellen i.p.v. 5 keer. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing staan alle risico's vermeld, met bijbehorende kwantificering en aard (incidenteel of structureel).

Financiële kengetallen en EMU-saldo

Het exploitatieresultaat hetgeen hierboven is toegelicht, is niet het enige middel om de financiële gezondheid van gemeenten te beoordelen. Er zijn bijvoorbeeld ook posten die niet meegenomen worden in dit saldo, maar wel tot feitelijke kosten leiden, zoals uitgaven in voorzieningen of investeringskredieten. Sinds een aantal jaar is het daarom voor gemeenten verplicht om financiële kengetallen te berekenen. Ook berekenen wij het EMU-saldo, dat een weergave is van de reguliere kasstromen. 
De netto schuldquote is in 2022 verder afgenomen door meer eigen middelen  en minder investeringen, waardoor er minder geleend is.

Financiële kengetallen

In het algemeen beschouwd, staan we er als Capelle aan den IJssel financieel solide voor. Met een relatief hoog eigen vermogen, een schuldpositie die niet in de risicozone zit en een beperkte omvang van de grondexploitaties, kunnen wij veel tegenvallers opvangen. De structurele exploitatieruimte is positief en de lokale lastendruk is laag. Het meerjarenbeeld met sterk dalende inkomsten van het Rijk en toenemende lasten vanwege investeringen en rentekosten geeft een beeld waarin dat kan omslaan. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing geven wij hier verder toelichting op.

Financiële ratio's Rekening 2021 Begroting 2022 Voorjaarsnota 2022 Najaarsnota 2022 Rekening 2022
1a netto schuldquote 19,1% 51,0% 17,0%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen 19,0% 51,0% 34,1% 25,5% 16,8%
2 solvabiliteit 64,5% 51,0% 56,8% 61,2% 62,8%
3 grondexploitatie 1,7% 1,0% 1,7%
4 structurele exploitatieruimte 7,0% 3,0% 7,4%
5 belastingcapaciteit 76,3% 78,0% 79,9%
6 debt service coverage ratio 1,3 1,7 3,3
7 afschrijvingsratio 3,1% 4,0% 3,3%
Signaleringswaarden provincie Zuid Holland voor ratio's Categorie A minst risicovol Categorie B neutraal Categorie C meest risicovol
1a netto schuldquote <90% 90-130% >130%
1b netto schuldquote gecorrigeerd voor verstrekte leningen <90% 90-130% >130%
2 solvabiliteit >50% 20-50% <20-50%
3 grondexploitatie <20% 20-35% >35%
4 structurele exploitatieruimte >0% 0% <0%
5 belastingcapaciteit <95% 95-105% >105%

In de paragraaf Weerstandvermogen en Risicobeheersing wordt een nadere duiding van de verschillende financiële kengetallen gegeven. Bij de Jaarstukken 2022 vallen alle kengetallen in "Categorie A minst risicovol" bij het hanteren van de signaleringswaarden van de provincie Zuid-Holland voor de kengetallen. 

EMU-saldo
Het EMU-saldo heeft zich gedurende de begrotingsperiode 2022 als volgt ontwikkelt:

EMU-saldo Begroting 2022 Voorjaarsnota 2022 Najaarsnota 2022 Jaarrekening 2022
Jaar 2022 -25.256 -40.099 -21.277 1.150

Het EMU-saldo geeft een indicatie van de feitelijke geldstromen van de gemeente. Volgens de Septembercirculaire 2022 zou deze niet nadeliger moeten zijn dan N 8.887, oftewel ons Capelse aandeel in het totale begrotingstekort van Nederland. Dit is echter geen harde norm, maar een indicatie. Uit de tabel blijkt dat wij hier aan hebben voldaan in 2022. Bij de Najaarsnota 2022 was de verwachting dat we hier niet aan zouden voldoen. Het verschil wordt verklaard door het hogere resultaat dan begroot bij de Najaarsnota 2022 (+/+ € 4,3 mln.). Dit resultaat is verder toegelicht in de verschillende programma's. Daarnaast is er sprake van een toename in de voorzieningen met name voor verliesgevende complexen van +/+ € 2,0 mln.  Ook is er sprake van een lager investeringsniveau dan in 2022 was begroot  (+/+ € 13,6 mln.).  Capelle investeert o.a. in wegen, verlichting en riolering en bijv.  Rivium. Tot slot is de stand voorraad grexen  +/+ € 2,5 mln. lager dan verwacht bij de Najaarsnota. Dit alles telt op tot het verschil tussen de Najaarsnota 2022 en de jaarrekening 2022 van  +/+ € 22,4 mln. 

Debt Service Coverage Ratio
De Debt Service Coverage Ratio heeft zich gedurende de begrotingsperiode 2022 als volgt ontwikkelt:

Debt Service Coverage Ratio Begroting 2022 Voorjaarsnota 2022 Najaarsnota 2022 Jaarrekening 2022
Jaar 2022 1,7 0,4 2,3 3,3

De Debt Service Coverage Ratio (DSCR) geeft een beeld van de plek die rente en aflossingen innemen in de begroting. De DSCR wordt als volgt berekend: (resultaat + afschrijving en rente) / (rente + aflossingen). Wanneer rente of aflossingen een relatief groot deel van de kasstromen uit maken, daalt deze waarde onder 1. Bij voorkeur is deze ratio boven de 1. Doordat het resultaat in 2022 hoger is dan verwacht bij de Najaarsnota 2022, is ook de DSCR hoger dan verwacht. Deze is over 2022 3,3.

Verschillenverklaring Najaarsnota 2022 - Jaarstukken 2022

Onderstaand treft u per programma de verschillen tussen de Begroting 2022 inclusief Najaarsnota 2022 en de Jaarrekening 2022 vóór en ná mutaties in de reserves aan. Voor een uitgebreidere toelichting verwijzen wij u naar de desbetreffende programma's. De overschrijdingen op programmaniveau maken afzonderlijk deel uit van de besluitvorming over de Jaarstukken 2022. De toelichtingen zijn opgenomen indien het een verschil betreft van groter dan V/N 100.

Programma Begroting 2022 incl. NJN2022 Gerealiseerd saldo van baten en lasten Verschil vóór mutatie reserve Mutatie reserve Gerealiseerd resultaat (na mutatie reserve) Verschil inclusief mutatie reserve Toelichting verschil tussen rekening en Najaarsnota (na reservemutatie)
0. Bestuur V136.736 V138.684 V1.948 V1.516 V140.200 V3.464 Decembercirculaire 2022 V 1.809, Vrijval van de voorziening APPA V 1.503, Energietoeslag N1.007, Decemberciculaire V 601, Vrijval voorziening dubieuze debiteuren privaatrechtelijk V 218, vrijval voorziening dubieuze debiteuren belastingen V 190, Leges reisdocumenten V 138, Budget onvoorziene lasten V 137.
1. Veiligheid N8.112 N7.894 V218 N4 N7.898 V214 Wet normalisering rechtspositie ambenaren (Wnra) V 154, Funtioneel leeftijdsontslag (FLO) V 124.
2. Verkeer, vervoer en waterstaat N7.968 N7.164 V804 V160 N7.004 V964 Onderhoudslasten verhardingen V 454, Kabels en leidingen V 258, Vervoersknooppunt Rivium V 165, Openbare verlichting V 114.
3. Economie N547 N265 V282 N175 N440 V107
4. Onderwijs N4.839 N5.536 N697 N321 N5.857 N1.018 Afschrijvingslasten N 731, Verhuizing scholen V 104
5A. Vrijetijdsbesteding N9.442 N9.044 V398 N6 N9.050 V392 Onderhoudslasten sportaccommodaties V 195
5B. Openbaar Groen en (openlucht) recreatie N5.761 N6.009 N248 N0 N6.009 N248 Gemeentelijke grond N 183
6A. Sociale infrastructuur N13.058 N12.159 V899 N400 N12.559 V499 Opvang ontheemden Oekraine N 1.379 / V 1.379, Openbaar vervoer V 113
6B. Werk en Inkomen (Participatiewet) N23.263 N23.824 N561 N428 N24.252 N989 BUIG N 537, Dienstverlening aan Prowork N 481, Loonkostensubsidie N 438, WiW dienstbetrekkingen V 274, Nog te ontvangen subsidie G10 N 264, Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - SoZa V 233, Actieplan energiearmoede N 231, Inburgering statushouders V 219, Klanten met een functiebeperking N 211, Teruggave BTW reintegratiegelden V 160, Energietoeslag minima V 146, TOZO V 128
6C. Wet Maatschappelijke Ondersteuning N17.126 N17.309 N183 V16 N17.293 N167 Vergoeding meerkosten Corona N 186, Vervoersdiensten V 140
6D. Jeugdzorg N26.065 N26.529 N464 N110 N26.639 N574 CJG N 399, GRJR N 103
7. Volksgezondheid en milieu N4.743 N4.937 N194 N24 N4.961 N218 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N 603, Verwerkingskosten op reiniging V 410, Voorziening dubieuze debiteuren mbt riool en afval V 188, Programma Duurzaamheid N 177, Exploitatielasten zuiveringstechnische werken V 130, Voorziening riolering middelen derden N 117, Nascheiding afval N 100
8. Stadsontwikkeling N9.541 N9.519 V22 N224 N9.743 N202 Lagere winstnemingen grondexploitaties N 370, Leges omgevingsvergunningen N 232, Aangepaste fasering grondexploitaties N 207
Afronding N1 N3 N2 N3 N2
Totaal V6.270 V8.492 V2.222 V0 V8.492 V2.222

Rechtmatigheid

Wij hebben, via de eigen (verbijzonderde) interne controle, zeven onrechtmatigheden geconstateerd. De zeven geconstateerde onrechtmatigheden raken allen aan het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels. Naast de onrechtmatigheden m.b.t. de Europese aanbestedingsregels zijn begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd op vijf programma’s en twee kredieten. Het College stelt de Raad voor deze begrotingsonrechtmatigheden goed te keuren. De omvang van de onrechtmatigheden bedraagt, na goedkeuring door de Raad,  voor 2022 1.488. De voor 2022 geconstateerde onrechtmatigheden werken voor 342 door naar 2023. Voor verbonden partijen die in mandaat werken voor de gemeente moeten de geconstateerde onrechtmatigheden pro-rata worden gemeld bij de gemeente. Bij de verbonden partij GR IJsselgemeenten zijn 3 onrechtmatigheden geconstateerd welke zien op het niet naleven van de Europese aanbestedingsregels. De omvang hiervan bedraagt voor de gemeente van 281 voor 2022. Deze onrechtmatigheden werken voor de gemeente door voor een bedrag van 235 door in 2023. De onrechtmatigheden die doorwerken naar 2023 kunnen in 2022 worden meegenomen als de gemeente dit besluit. Het totaal van de onrechtmatigheden over 2022 is 1.769. Als 2023 wordt meegenomen in de onrechtmatigheden voor 2022 is het totaalbedrag van de onrechtmatigheden 2.346. De gemeente wil de onrechtmatigheden voor 2022 en 2023 direct nemen in 2022. De in 2022 genomen onrechtmatigheden die betrekking hebben op 2023 werken dan niet mee in de rechtmatigheidsverantwoording van 2023. 
 
Tot en met 2022 doet de accountant een uitspraak over de rechtmatigheid. Met ingang van 2023 verschuift deze verantwoordelijkheid naar het College en beoordeelt de accountant de rechtmatigheidsverantwoording op getrouwheid. Intern is het boekjaar 2022 gebruikt om te “proefdraaien” om zo te komen tot een met de accountant afgestemde en uitgeteste werkwijze voor 2023. 
 
De onrechtmatigheden zijn door de gemeente zelf geconstateerd en door de accountant bevestigd tijdens de controle van de jaarstukken 2022. De accountant is op dit moment nog bezig met de afronding van de controle. De verwachting is dat de accountant een goedkeurende verklaring zal afgeven bij het opnemen van de onrechtmatigheden voor 2022 en de doorwerking van deze onrechtmatigheden naar 2023. De onrechtmatigheden blijven binnen de 1%  goedkeuringsmarge.