Programma 4 Onderwijs

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij scheppen voorwaarden zodat kinderen en jongeren in Capelle aan den IJssel kunnen opgroeien en zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandige burgers. Wij doen dit bijvoorbeeld door te zorgen voor educatieve voorzieningen in de voorschoolse periode, het voorkomen en bestrijden van onderwijs- en ontwikkelingsproblemen, het bieden van een naschools divers activiteitenaanbod binnen het Brede School Netwerk (BSN) waarbij kinderen hun ontwikkelkansen en talenten vergroten, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en door te zorgen voor voldoende voorzieningen voor onderwijshuisvesting en gymonderwijs. Ook zorgen wij dat wij de wettelijke taken voor onderwijshuisvesting, leerplicht en leerlingenvervoer goed uitvoeren. Daarnaast geven wij Capellenaren, jong en oud, handvatten om hun basisvaardigheden te verbeteren. 

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Voortzetting uitvoeringsprogramma
Programma talentontwikkeling is afgerond. In 2023 zetten wij de volgende onderdelen uit het uitvoeringsprogramma 2021-2022 'Ieder kind dezelfde basis en meer' voort, te weten de inzet van de bibliotheek in kinderopvang en school, de inzet van SWC op huiswerkbegeleiding en taalstimuleringsactiviteiten in de kinderlabs. 

BLICK
Het schoolbestuur heeft gemeld dat er diverse ontwikkelingen zijn bij het EYE-college. Wij hebben RvT / schoolbestuur verzocht om formele melding en toelichting te doen. Zodra we deze ontvangen hebben, starten we het proces richting uw raad.

Effectmeting
Resultaten effectmeting voor- en vroegschoolse educatie komen beschikbaar medio 2023.

Herijking beleid onderwijshuisvesting 
In 2022 is geconstateerd dat er een aantal ontwikkelingen met betrekking tot onderwijshuisvesting gaande zijn die impact hebben op het beleid en de uitvoering. Dit leidt ertoe dat een herijking nodig is bij de volgende actualisatie van het Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs, welke in 2024 gepland staat. 

Een van deze ontwikkelingen is de realisatie van Integrale Kindcentra (IKC's). Het uitgangspunt is dat er IKC's worden gerealiseerd. Een IKC voorziet naast onderwijs o.a. ook in kinderopvang. In de praktijk is gebleken dat realisatie vaak niet haalbaar is. Dit heeft te maken met het gegeven dat het onderwijs een andere visie op de ontwikkeling van kinderen heeft dan bij de IKC's wordt beoogd. Scholen werken wel samen met kinderopvangorganisaties. Iedere school heeft zijn eigen opvang geregeld, terwijl onze doelstelling van een IKC is dat er samengewerkt wordt met 1 kinderopvangorganisatie. Hierdoor is er geen sprake van voldoende integraliteit. Wij zullen met het onderwijs gesprekken gaan voeren over de opzet van een IKC.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De gegevens voor 2022 van de drie indicatoren zijn begin maart 2023 niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl.

JS22 - Absoluut verzuim

Terug naar navigatie - JS22 - Absoluut verzuim

Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

 

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 4,0 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 4,0 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,9 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 3,0 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 4,2 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl)
Capelle aan den IJssel 3,1 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 4,2 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,1 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 5,0 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) -
Nederland 2,1 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,4 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,7 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) 2,7 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl) -

JS22 - Relatief verzuim

Terug naar navigatie - JS22 - Relatief verzuim

Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2021' staat voor schooljaar '2020/2021'. Eenheid: per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatieplicht).

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 37 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 37 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 33 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 35 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 43 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.)
Capelle aan den IJssel 36 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 43 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 12 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 40 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) -
Nederland 25 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 25 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 20 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) 20 per 1.000 leerlingen (leerplicht+kwalificatiepl.) -

JS22 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Terug naar navigatie - JS22 - Voortijdige schoolverlaters totaal (VO + MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2021" staat voor schooljaar "2020/2021". Eenheid: %.

Onze cijfers zijn beter te vergelijken met Rotterdam i.p.v. Nederland. Dit komt doordat de problematiek van Capelse jongeren te vergelijken is met Rotterdamse jongeren. RMC Rijnmond is de grootste RMC regio van Nederland met z'n eigen zware grootstedelijke problematiek, nog meer dan regio Amsterdam, Utrecht als Haaglanden.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (DUO/Ingrado)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 1,7 % 2,2 % 2,6 % 2,8 % 2,6 %
Capelle aan den IJssel 2,5 % 2,7 % 2,3 % 2,5 % -
Nederland 1,9 % 2,0 % 1,7 % 1,9 % -
Rotterdam 3,1 % 3,1 % 2,5 % 2,7 % -

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs 2022 (SHO) (RV 692968 maart 2022);
 • Uitvoeringsplan gemeentelijke gelden Nationaal Programma Onderwijs (BBV 654785 december 2021);
 • Beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang 2021 (BBV 409859 juni 2021);
 • Uitvoeringsplan '(Digi)taal begint lokaal 2021 – 2023’ (BBV 533480 juni 2021);
 • Verordening bekostiging leerlingenvervoer Capelle aan den IJssel 2021 (BBV 499895 juni 2021);
 • Jeugdbeleid 2021-2024 De basis voor groei! (RV 478825 mei 2021);
 • Uitvoeringsprogramma Elk kind verdient dezelfde basis en meer 2021-2022 (BBV 409859 april 2021);
 • Verordening Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Capelle aan den IJssel 2021 (RV 442872 april 2021);
 • Aanpak laaggeletterdheid: (Digi)taal begint lokaal’ (310102 november 2020);
 • Kansen voor ieder kind, onderwijskansenbeleid Capelle aan den IJssel 2020 e.v. (BBV 143405 februari 2020);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Beleidsplan Jeugdhulp 2019-2022 (BBV 1047204 februari 2019);
 • Notitie Brede school netwerken 2015 e.v. (BBV 610133 december 2014);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N8.621 N3.916 N12.537 N11.412 V1.125
Baten V4.123 V3.575 V7.698 V5.876 N1.822
Saldo van baten en lasten N4.498 N341 N4.839 N5.536 N697
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N43 N43 N364 N321
Totaal mutaties reserves N0 N43 N43 N364 N321
Resultaat N4.498 N384 N4.882 N5.900 N1.018

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Afschrijvingskosten N731 N731 N731
2 Verhuizing scholen V104 V104 V104
3 OZB N80 N80 N80
4 Tijdelijke huisvesting basisschool Pieter Bas N47 N47 N47
5 Specifieke uitkering ventilatie in scholen V2.018 N2.018 N0 N0
6 MFC Ventilatie V309 V309 N309 N0
7 Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB) N104 V104 N0 N0
8 Regionale Meld- en Coördinatiepunten (RMC) N50 V50 N0 N0
9 Taxatie Berliozstraat V12 V12 N12 N0
10 Overige verschillen N306 V42 N264 N264
Totaal V1.125 N1.822 N697 N321 N1.018
Toelichting op de grootste verschillen
1 Afschrijvingskosten: Extra afschrijvingskosten na toepassing afschrijvingstermijnen cf. financiële verordening n.a.v. interim controle accountant (collegebrief 2023/055).
2 Verhuizing scholen: De verhuizingen hebben plaatsgevonden. Alle kosten zijn in beeld en is goedkoper uitgevallen.
3 OZB: Aanslag gemeentelijke belastingen vallen hoger uit door stijgende WOZ-waarden.
4 Tijdelijke huisvesting basisschool Pieter Bas: Met de verandering van het aantal leerlingen heeft het schoolbestuur RVKO een aanvraag ingediend voor vergoeding van de tijdelijke huisvesting van basisschool Pieter Bas. De RVKO huurt hiervoor tijdelijke units vanaf eind 2021 voor een periode van vijf jaar.
5 Specifieke uitkering ventilatie in scholen: Om investeringen in het binnenklimaat te stimuleren heeft de Rijksoverheid de ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’ (SUVIS regeling) in het leven geroepen. Hiermee dekt de Rijksoverheid, onder voorwaarden, tot 30 % van de investering in de ventilatie van scholen. Uitvoering van de regeling vindt plaats in 2023.
6 MFC Ventilatie: Aan de Educatusstraat zijn twee scholen gevestigd. De schoolbesturen van deze scholen hebben aangegeven dat het binnenklimaat van het onderwijsgedeelte onvoldoende is en dat de klimaatinstallatie aangepast moet worden. Het gaat vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten (VJN 2022 4.2). Echter het is nog niet gelukt om dit te realiseren. Het budget wordt overgeheveld naar 2023, via reserve eenmalig.
7 OAB: Hogere uitgaven OAB worden gedekt door doorgeschoven rijksinkomsten uit 2021.
8 RMC: Hogere kosten RMC, hier staan ook hogere ontvangen middelen VSV/RMC tegenover.
9 Taxatie Berliozstraat: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
4 Extra afschrijvingskosten na aanpassing levensduur activa op basis van de financiële verorderning n.a.v. interimcontrole accountant N32 N712
Strategische Huisvestingsplan Onderwijs, verhuiskosten en eenmalige investering; dekking reserve eenmalig (VJN18 4.2 / NJN21 4.2) V171 V171 N171 N107
Aanpak laaggeletterdheid (NJN21 4.5) V39 V39
Actieplan corona; aanvullende middelen ventilatie scholen via reserve eenmalig (NJN21 0.17/VJN22 0.2) V350 V350 N350
Actieplan corona; aanvullende middelen ventilatie scholen via reserve eenmalig (NJN22 0.1) N350
Taxatie Berliozstraat via reserve eenmalig (VJN22 0.17, JS22) V12 V12 N12
SPUK ventilatie in scholen (VJN22 4.1) V1.833 N1.833
Ventilatie onderwijsgedeelte MFC Fascinatio (VJN 4.3 en JS22) V185 N494 N309
SPUK NPO Nationaal Programma Onderwijs (NJN21 4.4, NJN 22 4.3) V290 V309 N290 N309
Actieplan corona; Capelle stagestad via reserve eenmalig (VJN22 0.2) V40 V40 N40
Actieplan corona; Capelle stagestad via reserve eenmalig (NJN22 0.1) N40
Onderzoeksopdracht onderwijs (NJN22 4.1) N25
Totaal V2.920 V921 N3.210 N1.864