Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor een bestuur dat open staat voor elke Capellenaar en samen met de Capellenaar werkt aan een nog beter Capelle.
Wij zijn betrouwbaar, betrokken, transparant, verantwoordelijk, verbindend, klantgericht en omarmen de samenwerking met andere organisaties. Onze dienstverlening is van een hoog niveau en betrouwbaar. Waar dit de efficiency en dienstverlening kan verbeteren zoeken we de samenwerking met andere gemeenten en overheden. Wij spelen in op maatschappelijke ontwikkelingen en werken waar mogelijk samen met Capellenaren en onze ketenpartners aan de opgaven van onze gemeente.

We zijn een financieel gezonde en betrouwbare gemeente, waarin sprake is van transparantie, evenwichtige spreiding van middelen en van een goede verantwoordingscultuur. Onze financiën zijn structureel meerjarig op orde.

De waardebepaling van de Wet WOZ en het realiseren van belastinginkomsten voeren wij op een klantgerichte, efficiënte en effectieve manier uit. We beschikken over een volledige objecten- en belastingadministratie waarin alle belastingplichtigen staan. Bij het uitvoeren van belastingverordeningen handelen we op een eenduidige wijze die in overeenstemming is met de fiscale wetgeving. We laten de gemeentelijke lasten niet meer stijgen dan met de inflatie.

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Financiële bestaanszekerheid onder druk
De hoge inflatie, met name die van de energieprijs, heeft als gevolg dat de financiële bestaanszekerheid van veel Capellenaren, organisaties/instellingen en ondernemers onder druk staat. In nauwe samenwerking met uw raad zetten wij, in aanvulling op de compensatiemaatregelen van het Rijk, extra in om de financiële bestaanszekerheid van deze partijen te ondersteunen. Wij monitoren de extra inzet op de financiële bestaanszekerheid en de bijbehorende kosten en komen als dat nodig is in het kader van de P&C-cyclus met aanvullende voorstellen.

Landelijke indicatoren

Terug naar navigatie - Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. De landelijke indicatoren van programma 0 zijn niet afkomstig uit een landelijke database, maar moeten zelf berekend worden. Dit in tegenstelling tot landelijke indicatoren op andere programma’s.

JS22 - Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten

Terug naar navigatie - JS22 - Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten

Formatie inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten. Eenheid: FTE per 1.000 inwoners. 

Bron: eigen cijfers per 31/12
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Begroting 6,4 FTE per 1.000 inwoners 6,5 FTE per 1.000 inwoners 6,4 FTE per 1.000 inwoners 6,8 FTE per 1.000 inwoners 6,8 FTE per 1.000 inwoners
Jaarrekening 6,3 FTE per 1.000 inwoners 6,5 FTE per 1.000 inwoners 6,5 FTE per 1.000 inwoners 6,8 FTE per 1.000 inwoners 6,8 FTE per 1.000 inwoners

JS22 - Bezetting

Terug naar navigatie - JS22 - Bezetting

Eenheid: FTE per 1.000 inwoners.

Bron: eigen cijfers per 31/12
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Jaarrekening 6,23 FTE per 1.000 inwoners 6,21 FTE per 1.000 inwoners 6,19 FTE per 1.000 inwoners 6,05 FTE per 1.000 inwoners 6,37 FTE per 1.000 inwoners

JS22 - Apparaatskosten

Terug naar navigatie - JS22 - Apparaatskosten

Eenheid: kosten in € per inwoner. 

Bron: eigen cijfers
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Begroting 470 euro per inwoner 504 euro per inwoner 539 euro per inwoner 556 euro per inwoner 612 euro per inwoner
Jaarrekening 514 euro per inwoner 535 euro per inwoner 630 euro per inwoner 527 euro per inwoner 607 euro per inwoner

JS22 - Externe inhuur

Terug naar navigatie - JS22 - Externe inhuur

Eenheid: % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur.

Bron: eigen cijfers
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Jaarrekening 16 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur 15 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur 20 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur 23 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur 26 % kosten als % van totale loonsom inclusief inhuur

JS22 - Overhead

Terug naar navigatie - JS22 - Overhead

Overhead inclusief ondersteuning GR IJsselgemeenten. Eenheid: lasten taakveld overhead delen door totale lasten.

Bron: eigen cijfers
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Begroting 11 % van totale lasten 10 % van totale lasten 11 % van totale lasten 11 % van totale lasten 10 % van totale lasten
Jaarrekening 10 % van totale lasten 12 % van totale lasten 11 % van totale lasten 10 % van totale lasten 10 % van totale lasten

Capelse indicatoren

Terug naar navigatie - Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan.

Omschrijving Bron Jaarstukken 2019 Jaarstukken 2020 Jaarstukken 2021 Begroting 2022 Jaarstukken 2022
Sluitende begroting Interne registratie Ja Ja Ja Ja Ja
Goedkeurende controleverklaring getrouw beeld Externe accountant Ja Ja Ja Ja N.n.b.*
Goedkeurende controleverklaring rechtmatigheid Interne registratie Ja Ja Ja Ja N.n.b.*
Kwaliteit uitvoering Wet Woz Oordeel waarderingskamer Goed Goed Goed Goed Goed
*) De controle van de externe accountant is op het moment van vaststellen van de concept Jaarstukken 2022 door het college nog niet afgerond.

JS22 - Resultaat jaarrekening

Terug naar navigatie - JS22 - Resultaat jaarrekening

Eenheid: mln (€). 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Jaarrekening 4,40 mln. (€) 7,10 mln. (€) 86,80 mln. (€) 13,11 mln. (€) 8,49 mln. (€)

JS22 - Bezwaarschriften belastingen

Terug naar navigatie - JS22 - Bezwaarschriften belastingen

Eenheid: aantal bezwaarschriften belastingen. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 200 bezwaarschriften belastingen 200 bezwaarschriften belastingen 575 bezwaarschriften belastingen 800 bezwaarschriften belastingen 800 bezwaarschriften belastingen
Jaarrekening 301 bezwaarschriften belastingen 588 bezwaarschriften belastingen 840 bezwaarschriften belastingen 794 bezwaarschriften belastingen 778 bezwaarschriften belastingen

JS22 - Toegewezen bezwaarschriften belastingen

Terug naar navigatie - JS22 - Toegewezen bezwaarschriften belastingen

Eenheid: aantal toegewezen bezwaarschriften belastingen. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 70 toegewezen bezwaarschriften belastingen 70 toegewezen bezwaarschriften belastingen 140 toegewezen bezwaarschriften belastingen 200 toegewezen bezwaarschriften belastingen 200 toegewezen bezwaarschriften belastingen
Jaarrekening 95 toegewezen bezwaarschriften belastingen 211 toegewezen bezwaarschriften belastingen 189 toegewezen bezwaarschriften belastingen 135 toegewezen bezwaarschriften belastingen 103 toegewezen bezwaarschriften belastingen

Toelichting op Toegewezen bezwaarschriften belastingen

Terug naar navigatie - Toelichting op Toegewezen bezwaarschriften belastingen

In 2022 is het aantal toegewezen bezwaarschriften afgenomen. Dit wordt mede veroorzaakt door dat er in totaliteit ook minder bezwaarschriften zijn ontvangen in het afgelopen jaar. Voor wat de verwachtingswaarde betreft is het onder de (toenemende) druk van het aantal door de NCNP-bureaus ingezonden bezwaren uiterst moeizaam om zowel voor wat het totaal aantal te ontvangen bezwaarschiften als ook het aantal toegewezen bezwaarschriften een reële indicatie af te geven.

JS22 - Beroepschriften belastingen

Terug naar navigatie - JS22 - Beroepschriften belastingen

Eenheid: aantal beroepschriften belastingen.

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 5 beroepschriften belastingen 5 beroepschriften belastingen 10 beroepschriften belastingen 20 beroepschriften belastingen 20 beroepschriften belastingen
Jaarrekening 4 beroepschriften belastingen 10 beroepschriften belastingen 34 beroepschriften belastingen 40 beroepschriften belastingen 21 beroepschriften belastingen

JS22 - Toegewezen beroepschriften belastingen

Terug naar navigatie - JS22 - Toegewezen beroepschriften belastingen

De uitkomsten van beroepszaken komen veelal in de jaren na het lopende belastingjaar tot uiting. Eenheid: aantal toegewezen beroepschriften belastingen.

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 2 toegewezen beroepschriften belastingen 2 toegewezen beroepschriften belastingen 5 toegewezen beroepschriften belastingen 10 toegewezen beroepschriften belastingen 10 toegewezen beroepschriften belastingen
Jaarrekening 0 toegewezen beroepschriften belastingen 1 toegewezen beroepschriften belastingen 10 toegewezen beroepschriften belastingen 11 toegewezen beroepschriften belastingen 2 toegewezen beroepschriften belastingen

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Coalitieakkoord 2022 – 2026 ‘Voor vandaag en morgen’ (juni 2022);
 • Financiële Verordening 2022 (BBV 683095 februari 2022);
 • Verordening onroerendezaakbelastingen 2022 (RV 620673 december 2021);
 • Visie burgerparticipatie en de Verordening Participatie (BBV 597113 november 2021);
 • Financieringsstatuut 2020 (BBV 313229 november 2020);
 • Verordening Borgstellingen gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBB 313106 november 2020);
 • Verordening Leningverstrekking gemeente Capelle aan den IJssel 2020 (BBV 313280 november 2020);
 • Beleidsplan ambtelijke en bestuurlijke integriteit 2019 - 2022 (BBV 83576 november 2019);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Communicatiebeleidsplan 'Met elkaar en voor elkaar' incl. Uitvoeringsplan 2019 - 2022 (BBV 1097944 mei 2019);
  Nota Vaste Activa 2019 (BBV 1078509 april 2019);
 • Nota Verbonden Partijen 2019 (BBV 1078854 april 2019);
 • Nota Reserves, Voorzieningen, Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2017 (BBV 874344 mei 2017);
 • Handreiking informatievoorziening gemeenteraad Capelle aan den IJssel (BBV 39430 november 2016);
 • Communicatieplan Gemeenteraad 2016-2019 (door de raad ingebracht, april 2016); Het communicatieplan is in de vorige raadsperiode verlengd. Hierdoor is een bestendiging van de huidige lijn leidend voor de huidige raadscommunicatie. Wel is er in de laatste jaren van de vorige periode een aantal nieuwe activiteiten gestart die aanvullend op de bestaande lijn zijn toegevoegd aan de instrumenten. Het weekbericht is hiervan een voorbeeld. Eind 2022/begin 2023 zal met de nieuwe raad opnieuw gekeken worden naar de dan levende wensen. Deze zullen dan vertaald worden in een communicatieplan dat vanaf medio 2023 gaat lopen;
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stedin 
Maatschappelijke effecten
In hoofdzaak transporteren van elektriciteit en gas naar consumenten en bedrijven.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

B.V. Gemeenschappelijk Bezit Evides
Maatschappelijke effecten
Voorzien in de behoefte aan schoon drinkwater aan huishoudens en bedrijven in de regio.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend nutsbedrijven.

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Maatschappelijke effecten
BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

Doelstelling voor programma
Niet van toepassing.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Voorzien in ophalen en verwerken van afval en verrichten werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal, verkrijgen dividend.

Stichting tot Exploitatie van de Capelse Golfbaan
Maatschappelijke effecten
Het exploiteren van een golfbaan draagt bij aan de sociale leefbaarheid. 

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

Stichting IJsselland Ziekenhuis
Maatschappelijke effecten
Het ziekenhuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het ziekenhuis heeft afgesloten.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling.

Stichting Zorgbeheer De Zellingen – Verpleeghuis Rijckehove
Maatschappelijke effecten
Het verpleeghuis dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die het verpleeghuis heeft afgesloten.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling.

 

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

 

Sportief Capelle B.V. 
Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

 

Isala theater B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.

Doelstelling voor programma
Deelname in het aandelenkapitaal.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N30.900 N903 N31.802 N31.389 V413
Baten V149.284 V18.159 V167.443 V170.937 V3.494
Saldo van baten en lasten* V118.384 V17.256 V135.641 V139.548 V3.907
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N45 V293 V248 V248 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V96 V96 N95 N190
Algemene reserve N0 V170 V170 V170 N0
Reserve Doe Mee Fonds N0 V750 V750 V497 N253
Totaal mutaties reserves N45 V1.309 V1.263 V820 N443
Resultaat V118.339 V18.565 V136.904 V140.368 V3.464
* Taakveld 0.10 mutaties reserves zijn bij de tabellen per programma opgenomen. In bovenstaande tabel is het taakveld 0.10 geen onderdeel van het saldo van baten en lasten. Exclusief taakveld 0.11 resultaat van de rekening baten en lasten; de som van het resultaat van alle programma's geeft het resultaat van de rekening.

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Decembercirculaire V1.809 V1.809 V1.809
2 Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA) V176 V1.327 V1.503 V1.503
3 Energietoeslag N1.007 N1.007 N1.007
4 Decembercirculaire V601 V601 V601
5 Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - ICT N319 N319 N319
6 Vrijval Voorziening Dubieuze debiteuren privaatrechtelijk V218 V218 V218
7 Vrijval Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen V190 V190 V190
8 Leges reisdocumenten V138 V138 V138
9 Budget Onvoorziene lasten V137 V137 V137
10 Denk- en Doe Mee Fonds V253 V253 N253 N0
11 Waardegericht werken & Camerasysteem V47 V47 N47 N0
12 Digitalisering dienstverlening V34 V34 N34 N0
13 Social return N19 V48 V29 N29 N0
14 Bedrijfsvoering V309 V167 V476 N80 V396
15 Overige verschillen N205 V3 N202 N202
Totaal V413 V3.494 V3.907 N443 V3.464
Toelichting op de grootste verschillen
1 Decembercirculaire: Het kabinet heeft besloten om in 2023 nogmaals € 1.300 uit te keren aan mensen die leven van 120% van het sociaal minimum of minder. Hiervoor ontvangen gemeenten via de decembercirculaire in 2022 € 500 miljoen, zodat gemeenten de mogelijkheid hebben om hiervan al € 500 uit te keren. Voor ons is dat een bedrag van V 1.809 die we in 2023 zullen uitkeren. Via resultaatbestemming bij deze jaarrekening wordt voorgesteld dit bedrag in 2023 te bestemmen voor de energietoeslag.
2 Voorziening Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers (APPA): Als gevolg van de gestegen rekenrente vindt er een vrijval in de voorziening APPA plaats. De berekening is gemaakt o.b.v. actuariële berekeningen.
3 Energietoeslag: In de Najaarsnota (6B.7) is het tekort op de energietoeslag als nog te ontvangen algemene uitkering aangeraamd. De compensatie van het Rijk is in principe toegezegd maar is nog niet opgenomen in de algemene uitkering. Ook moet de algemene uitkering verantwoord worden in het jaar wanneer wij deze ontvangen.
4 Decembercirculaire: Via de decembercirculaire zijn diverse taakmutaties toegevoegd waarvan de lasten reeds in de begroting zijn opgenomen of niet tot extra lasten in 2022 leiden.
5 Resultaat 2022 GR IJsselgemeenten - ICT: De hogere lasten van het onderdeel ICT worden veroorzaakt doordat er minder kosten voor de aanschaf en ontwikkeling van software geactiveerd konden worden dan waar in de begroting rekening mee gehouden was. Dit zorgt voor hogere lasten in boekjaar 2022 en heeft ook gevolgen voor de begroting en bijdrage in de komende jaren.
6 Vrijval Voorziening Dubieuze debiteuren privaatrechtelijk: Jaarlijks wordt bij de jaarrekening de privaatrechtelijke vorderingen beoordeeld op oninbaarheid. Doordat het aantal openstaande vorderingen afgenomen is valt een deel van de voorziening vrij.
7 Vrijval Voorziening Dubieuze debiteuren Belastingen: Doordat in de coronaperiode de invordering van de gemeentelijke belastingen tijdelijk is stopgezet, is het openstaande saldo en daardoor ook de voorziening dubieuze debiteuren, toegenomen. Omdat nu de invordering weer is opgepakt daalt dit openstaande saldo en dus ook het bedrag wat benodigd is als dekking voor het oninbaarheidsrisico.
8 Leges reisdocumenten: Door het verminderen van de reisbeperkingen in verband met corona in 2022 zijn er meer reisdocumenten uitgegeven dan begroot. Hierdoor is de opbrengst leges incidenteel V 138 hoger.
9 Budget Onvoorziene lasten: Bij de NJN22 is het budget eenmalig met N 217 in 2022 verhoogd. In 2022 is de post onvoorzien 1 keer ingezet, namelijk voor Financiële Bestaanszekerheid 2022 (BBV 980682). Voor het restant bedrag is geen beroep gedaan op het budget voor onvoorzienbare, onvermijdbare en onuitstelbare lasten.
10 Denk- en Doe Mee Fonds: Niet aangevraagd budget in 2022 hierdoor overheveling budget naar 2023 via de reserve Denk en Doe Mee Fonds.
11,12,13 Waardegericht werken & Camerasysteem, Digitalisering dienstverlening, Social return: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.
14 Bedrijfsvoering: Het voordeel op de bedrijfsvoering is ontstaan doordat er meer uren zijn toegeschreven aan projecten. Daarnaast wordt het overige voordeel verklaard door vacatureruimte.

Overhead

Terug naar navigatie - Overhead
Lasten Begroting 2022 Rekening 2022 Verschil 2022
Personeelskosten excl. inhuur N11.848 N12.603 N755
Personeel van derden N2.374 N2.538 N163
Overige goederen en diensten N4.373 N3.422 V951
Reserveringen / Dotatie voorzieningen N510 N584 N74
Kapitaallasten N281 N274 V7
Overige inkomensoverdrachten N5.839 N6.215 N376
Doorbelasting overhead aan grondexploitaties V722 V1.046 V324
Communicatie N36 N70 N34
Totaal lasten N24.539 N24.660 N121
Baten Begroting 2022 Rekening 2022 Verschil 2022
Overige goederen en diensten V2.456 V2.671 N215
Totaal baten V2.456 V2.671 V215
Saldo Overhead N22.083 N21.989 V94

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
0 Social Return via reserve eenmalig (VJN22 0.11) V170 V170 N165
Digitalisering dienstverlening (VJN22 0.21) N100 N66
Digitalisering dienstverlening (JS22) N34
Camerasysteem/waarde-gericht werken (JS22) N47
MS365 fase 3, Opleidingsplan (VJN22 0.10) N227 N167
MS365 fase 3, Opleidingsplan (VJN22 0.10) N60
Datalab via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V27 V27
SROI via reserve eenmalig (VJN22 0.17 / JS22) V13 V13 N29
Vervanging lockers via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V23 V23
Extra communicatie Corona via reserve eenmalig (NJN21 0.21) V75 V75 N75 N33
Actieplan corona: Monitor via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V10 V10 N10 N10
Actieplan corona: Wijkvergaderingen via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V25 V25 N25 N25
Implementatie Proactis via reserve eenmalig (NJN22 0.16 / JS22) N160
Financials/Gouw/Pepperflow via reserve eenmalig (NJN22 0.16) N80
Dividend BV Sportief Capelle (NJN22 0.7) V151 V151
Denk- en Doe Mee fonds (NJN21 0.20 / NJN22 0.17) V1.500 V1.500 N750 N497
Denk- en Doe Mee fonds (NJN22 0.17 / JS22) N750 N1.003
Vrijval reserve bedrijfsvoering (VJN22 0.10) V248 V248
Totaal V2.242 V2.242 N1.937 N2.376