Balans per 31 december 2022

Balans

Actiefzijde balans

Balans per 31 december 2022
ACTIVA 31-12-2022 31-12-2021
I. Vaste activa 261.497 247.146
Immateriële vaste activa 0 0
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling 0 0
Materiële vaste activa 241.536 227.445
Erfpacht 219 219
Investeringen met economisch nut 133.544 136.043
Investeringen met economisch nut heffingen, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven 45.079 40.142
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 62.695 51.041
Financiële vaste activa 19.961 19.701
Kapitaalverstrekking aan:
- Deelnemingen 19.509 19.509
Leningen aan:
- Overige verbonden partijen 452 192
II. Vlottende activa 47.693 39.762
Voorraden 4.373 4.052
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie 4.373 3.607
- Voorraad gereed product - 445
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 32.280 28.590
- Vorderingen op openbare lichamen 16.383 14.217
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar 10.752 6.249
- Overige vorderingen 5.145 8.125
Liquide middelen 269 330
- Kas 16 78
- Banken 252 251
Overlopende activa 10.771 6.790
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel
- Het Rijk 3.597 0
- Overige Nederlandse overheidslichamen 68 200
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 7.107 6.590
Totaal generaal 309.191 286.908

Passiefzijde balans

Balans per 31 december 2022
PASSIVA 31-12-2022 31-12-2021
III. Vaste passiva 277.670 252.198
Eigen vermogen 194.326 184.970
- Algemene reserve 153.223 140.279
- Overige bestemmingsreserves 32.611 31.577
Totaal reserves 185.834 171.856
-Gerealiseerd resultaat 8.492 13.114
Voorzieningen 27.718 21.510
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico’s 16.736 12.355
- Voorzieningen ter egalisering van kosten 6.440 5.375
- Voorziening middelen derden 4.543 3.779
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer 55.626 45.718
- Overige kasgeldlening van binnenlandse banken en overige financiële instellingen 51.745 41.670
- Onderhandse leningen van openbare lichamen 3.667 3.833
- Waarborgsommen 215 215
IV. Vlottende passiva 31.520 34.710
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan een jaar 13.371 21.286
- Overige kasgeldleningen 0 10.000
- Overige schulden 13.371 11.286
Overlopende passiva 18.149 13.425
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren
- Het Rijk 7.030 2.621
- Overige Nederlandse overheidslichamen 0
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, muv jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbare volume 11.062 10.220
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 57 583
Totaal generaal 309.191 286.909
Verstrekte waarborgstellingen 302.931 312.564

Vaste activa

Materiële vaste activa

Voor de gehanteerde afschrijvingsmethode van de materiële vaste activa verwijzen wij naar het overzicht afschrijvingstermijnen zoals is opgenomen in de Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
1. In erfpacht uitgegeven gronden 219 219
2a. Investeringen met een economisch nut 133.544 136.043
2b. Investeringen met economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven 45.079 40.142
3. Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut 62.695 51.041
Totaal 241.536 227.445

1. Erfpachtgronden
De boekwaarde van de erfpachtgronden is in het boekjaar niet gemuteerd.

2a. Investeringen met een economisch nut
Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:

2a. Investeringen met een economisch nut

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut weer:

Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2022
Bedrijfsgebouwen 97.110 406 - 3.019 - - 94.497
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken 11.022 1.711 - 542 - - 12.192
Gronden en terreinen 16.013 - -900 - - - 16.913
Machines, apparaten en installaties 7.713 1.118 - 874 - - 7.957
Overige materiële activa 3.793 291 - 579 - - 3.504
Vervoermiddelen 394 - - 112 - - 282
Totaal 136.043 3.526 -900 5.125 - - 135.344

2a. Belangrijkste investeringen met een economisch nut

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een economisch nut staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2022 Netto totale uitgaven
Vervanging toplagen sportvelden e.d. 5.204 1.637 1.788
Rolstoelen en scootermobielen 11.013 846 2.129
Zwembad en sporthal De Pelikaan 2.070 491 2.079
Nieuwbouw onderwijs 36.180 333 10.037

2b. Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

Het hierna opgenomen overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:

Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2022
Grond-weg- en waterbouwkundige werken 31.736 5.866 - 846 317 - 36.439
Machines, apparaten en installaties 951 - - 86 - - 865
Overige materiële vaste activa 7.455 847 - 527 - - 7.775
Vervoersmiddelen - - - - - - -
Totaal 40.142 6.713 0 1.459 317 0 45.079

2b. Belangrijkste investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van kosten een heffing kan worden geheven staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2022 Netto totale uitgaven
Riolering 2012-2019 21.290 2.093 13.392
Riolering 2022 7.274 1.495 1.495
Riolering 2020 7.385 1.196 2.564
Containisering afval 9.896 825 1.810

3. Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut

De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut had het volgende verloop:

Boekwaarde 1-1-2022 Investeringen Des- investeringen Afschrijvingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2022
Grond-weg- en waterbouwkundige werken 50.314 14.224 - 1.524 1.160 - 61.855
Gronden en terreinen 248 - - 2 - - 246
Machines, apparaten en installaties 426 159 - 43 - - 542
Overige materiële vaste activa 53 - - 1 - - 52
Totaal 51.041 14.383 0 1.570 1.160 0 62.695

3. Belangrijkste investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in het hierna opgenomen overzicht vermeld.

Totaal netto krediet Netto uitgaven 2022 Netto totale uitgaven
Verhardingen 2012-2022 43.360 5.903 13.714
Groen 2016-2022 9.230 1.729 4.261
Vervoersknooppunt Rivium 4.335 1.627 2.412
Wijkontsluiting Schollevaar 3.148 960 2.362

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven.

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
1.Kapitaalverstrekking aan:
-deelnemingen 19.509 19.509
2.Leningen aan:
-overige verbonden partijen 452 192
Totaal 19.961 19.701

Verloop van de financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Des investeringen Af lossingen Bijdragen derden Afwaardering Boekwaarde 31-12-2022
1.Kapitaalverstrekking aan:
- deelnemingen 19.509 0 0 0 0 0 19.509
2.Leningen aan:
- overige verbonden partijen 192 0 0 -260 0 0 452
Totaal 19.701 0 0 -260 0 0 19.961

1. Kapitaalverstrekkingen

Deelnemingen Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Rijksmonument Dorpsstraat 164 18 18
B.V. Sport Capelle aan den IJssel 235 235
Aandelen B.N.G. 19 19
Aandelen N.V. Waterbedrijf Evides 3.295 3.295
Aandelen N.V. Stedin 10.026 10.026
Aandelen Isala Theater B.V. 18 18
Aandelen N.V. Irado 5.897 5.897
Totaal 19.509 19.509

2. Overige langlopende leningen

Overige verbonden partijen Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Lening CVV Zwervers 0 42
Leningen ( Blijversleningen/ Startersleningen) 452 150
Totaal 452 192

Vlottende activa

Voorraden

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Onderhanden werk; waaronder bouwgronden in exploitatie 6.709 4.412
minus Voorziening verliesgevende complexen 2.336 805
Voorraad gereed product -0 1.242
minus Voorziening gereed product - 797
Totaal 4.373 4.052

Gereed Product

Gereed Product Boekwaarde 31-12-2021 Investeringen Opbrengsten Boekwaarde 31-12-2022 bruto Voorziening Gereed Product Boekwaarde 31-12-2022 Netto
Capelseweg / Bermweg 590 0 -590 0 0 0
Meeuwensingel 652 0 -652 0 0 0
Totaal 1.242 - -1.242 - - -

Bouwgronden in exploitatie

Van de bouwgronden in exploitatie kan van het verloop in 2022 het volgende overzicht worden weergegeven:

Bouwgronden in exploitatie Boek waarde 31-12-2021 Investe ringen Op brengsten Des investeringen / afwaarderingen Percentage of Completion Boek waarde 31-12-2022 bruto Voorziening verliesgevende complexen Boek waarde 31-12-2022 Netto
Oeverrijk 1.677 315 0 -1.992 0 0 0 0
Tennispark 's-Gravenweg 68 3 -602 0 391 -140 0 -140
Blinkert 667 1.121 0 0 0 1.788 0 1.788
Stadshart 805 524 -435 0 0 894 894 0
De Mient 176 31 -248 0 127 86 0 86
Amandelhof Zorg -14 27 0 0 0 13 13 0
ASVZ Floridaweg -230 39 0 0 192 0 0 0
's-Gravenweteringpark -256 58 0 0 11 -188 0 -188
Fascinatio 1.519 452 -424 0 208 1.756 0 1.756
Meeuwensingel 0 1.490 -160 0 0 1.329 259 1.070
Florabuurt 0 1.399 -229 0 0 1.170 1.170 0
Totaal 4.412 5.458 -2.097 -1.992 929 6.708 2.336 4.372

Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie

Geraamd resultaat Bouwgronden in exploitatie Boekwaarde 31-12-2022 Geraamde nog te maken kosten Geraamde nog te realiseren opbrengsten Geraamd resultaat (nominale waarde) Kostenindex en rente Geraamd resultaat (eindwaarde)
Tennispark -140 44 0 -96 0 -96
Blinkert 1.788 402 -2.475 -285 3 -282
Stadshart 894 4.393 -334 4.952 144 5.096
De Mient 86 1.138 -1.349 -125 1 -124
Amandelhof en -park 13 2.082 0 2.096 7 2.103
s Gravenweteringpark (Ijsselpark) -188 128 0 -59 3 -56
Fascinatio 1.756 1.919 -7.477 -3.802 45 -3.757
Meeuwensingel 1.329 3.313 -4.398 245 14 259
Florabuurt 1.170 11.183 -6.609 5.744 76 5.820
- 0 0 0 0 0 0
Totaal 6.709 24.602 -22.641 8.670 293 8.963

-    In het algemeen zijn aan de kostenkant veel ramingen in prijs verhoogd vanwege de marktontwikkelingen. Daardoor lopen de kosten voor de komende jaren minder sterk terug, dan alleen met het deel dat in 2022 is uitgevoerd. 
-    Aan de opbrengstenkant zijn dezelfde marktontwikkelingen zichtbaar in de residuele grondopbrengsten. Hogere bouwkosten betekenen een lager residu voor de grond. Met name in Fascinatio en Florabuurt is dit zichtbaar geworden in de opbrengstenprognoses.  
-    Voor een nadere toelichting op de financiële actualisatie van de grondexploitaties verwijzen wij naar ‘de geheime bijlage’ Actualisatie Grondexploitatie Voorjaarsnota 2023.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
1. Vorderingen op openbare lichamen 16.383 14.217
2. Uiteenzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd <1 jaar 10.752 6.249
3. Overige vorderingen 10.102 14.929
minus Voorziening dubieuze debiteuren 4.957 6.804
Totaal 32.280 28.590


1. Vorderingen op openbare lichamen
Dit betreft onder andere vorderingen op de belastingdienst. Dit betreffen met name vorderingen van 12.338 op het BTW Compensatiefonds en voor 1.581 aan BTW op de Belastingdienst.

2. Uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar
Alle decentrale overheden zijn verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Op grond van artikel 52c van het wijzigingsbesluit BBV is het verplicht om een toelichting over het schatkistbankieren op te nemen. Voor de gemeente geldt een doelmatigheidsdrempel van 2% van het begrotingstotaal met een minimum van 1.000 en een maximum van 2.500. Per balansdatum was er een uitzetting in ’s Rijks schatkist voor een bedrag van (10.752).

 

Kwartaal 1 Kwartaal 2 Kwartaal 3 Kwartaal 4
Op dagbasis buiten ’s Rijks schatkist gehouden middelen 315 107 119 218
Drempelbedrag 4.495 4.495 4.495 4.495
Ruimte onder drempelbedrag 4.180 4.389 4.376 4.277
Overschrijding van het drempelbedrag 0 0 0 0

Wij hebben het drempelbedrag niet overschreden.

Overige vorderingen
Dit betreft de nog van derden te ontvangen bedragen volgens onderstaande specificatie. In de 2e tabel wordt de voorziening voor dubieuze debiteuren in mindering gebracht op de verschillende soorten debiteuren.

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Belastingdebiteuren 1.888 2.780
Debiteuren SoZa 7.724 9.017
Overige debiteuren 490 3.132
Totaal overige vorderingen 10.102 14.929
Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Belastingdebiteuren 1.888 2.780
Minus voorziening dubieuze belastingdebiteuren 1.071 1.319
Totaal belastingdebiteuren 817 1.461
Debiteuren SoZa 7.724 9.017
Minus voorziening dubieuze debiteuren Soza 3.711 5.089
Totaal debiteuren Soza 4.012 3.928
Overige debiteuren 490 3.132
Minus voorziening dubieuze overuge debiteuren 174 396
Totaal overige debiteuren 316 2.736
Totaal 5.145 8.125

Belastingdebiteuren
Onder de post belastingdebiteuren zijn de vorderingen op belastingdebiteuren opgenomen.

Debiteuren Sociale Zaken
De vorderingen Sociale Zaken hebben betrekking op vorderingen die op cliënten bestaan bij diverse verstrekkingen.

Overige debiteuren
De vorderingen op overige debiteuren hebben betrekking op vorderingen die op privaatrechtelijke cliënten.

Voorziening dubieuze debiteuren
Voor het risico voor oninbaarheid is per balansdatum een voorziening gevormd (4.957). Het risico van oninbaarheid van belastingdebiteuren per balansdatum wordt afgedekt met een voorziening tot een bedrag van 1.071. Voor het feit dat niet alle vorderingen sociale zaken en overige debiteuren ook daadwerkelijk inbaar zijn is een voorziening getroffen voor een bedrag van 3.886. Hiervan heeft het grootste deel betrekking op de voorziening voor Sociale Zaken.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Kas Publiekszaken 16 78
Totaal Kas 16 78
N.V. Bank Nederlandse Gemeenten 215 28
ING - AD 0 0
ING - Belastingen 0 204
Simpled Card 38 19
Totaal banken 252 251
Totaal 269 330

Overlopende activa

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
De van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel. 3.664 200
Overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen 7.107 6.590
Totaal 10.771 6.790

Nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

Artikel 40a, onderdeel a, van het BBV schrijft voor dat in de toelichting op de balans per uitkering met een specifiek bestedingsdoel het verloop gedurende het jaar van de nog te ontvangen voorschotbedragen, wordt weergegeven. In 2022 is dat niet van toepassing.

Kosten die gemaakt zijn en die in het kader van faciliterend grondbeleid op basis van een overeenkomst kunnen worden verhaald op derden, zijn een vordering die opgenomen moet worden bij de balanspost 'overige nog te ontvangen' (artikel 40a lid 1 onderdeel b BBV). In de toelichting moeten deze worden gespecificeerd als zijnde 'verhaalbare kosten''. Voor nog te sluiten overeenkomsten moeten deze worden gespecificeerd als 'nog te verrekenen kosten'.

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Vooruitbetaalde bedragen 250 852
Nog te ontvangen inkomsten 9.967 5.811
Verhaalbare kosten faciliterende projecten 524 7
Nog te verrekenen kosten faciliterende projecten 31 120
Totaal 10.771 6.790

Verloopoverzicht van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

De Post van Europese overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel (art.49b BBV) heeft ultimo 2022 betrekking op 2 door Metropoolregio Rotterdam Den Haag toegekende subsidies, te weten voor de Verkeersonderneming-Parkshuttle (177) en toevoeging aan MRDH verkeerseducatie (44). De overige uitkeringen hebben betrekking op het Rijk.

Omschrijving Saldo 31-12-2021 Toevoegingen Ontvangen inkomsten Saldo 31-12-2022
Verkeeronderneming - parkshuttle 200 - 177 24
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine - 3.058 - 3.058
Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek - 287 - 287
Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw - 94 - 94
Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen - 47 - 47
Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire - 111 - 111
Ministerie J&V - Alles Kidzzz - - - -
MRDH verkeerseducatie - 44 - 44
Totaal 200 3.641 177 3.664
Omschrijving Saldo 31-12-2021 Toevoegingen Ontvangen inkomsten Saldo 31-12-2022
Het Rijk - 3.597 - 3.597
Overige Nederlandse overheidslichamen 200 44 177 68
Totaal 200 3.641 177 3.664

sub1

Vaste passiva

Eigen vermogen

Op grond van het BBV maken wij in de verdeling van de reserves een onderscheid in algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot algemene reserves; deze reserves hebben meer het karakter van een ''buffer'' (ter dekking van onverwachte tegenvallers). Een reserve is geen geld op een bankrekening; het betreft een dekkingsmiddel en geen financieringsmiddel. Hieronder volgt de hoogte van de reserves per begin en eind van het jaar.

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Algemene reserve 153.223 140.279
Bestemmingsreserves 32.611 31.577
Gerealiseerd resultaat 8.492 13.114
Totaal 194.326 184.970

Verloopoverzicht reserves

In de bijlage Reserves en Voorzieningen hebben wij een gedetailleerd overzicht per reserve opgenomen. Daar hebben wij ook de werkwijze van muteren opgenomen. De stand en het verloop van de reserves ziet er als volgt uit.

Reserve Boekwaarde per 1-1-2022 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2022
Minimum niveau 10 miljoen 10.000 0 0 0 0 10.000
Algemene reserve 130.279 0 170 13.114 0 143.223
Totaal Algemene Reserve 140.279 0 170 13.114 0 153.223
Egalisatiereserve bedrijfsvoering 248 0 248 0 0 0
Eenmalige uitgaven 6.314 8.247 6.543 0 0 8.018
Sociaal Noodfonds 222 14 31 0 0 206
Reserve rekenkamer 10 0 0 0 0 10
Denk en Doe Mee!-fonds 2.235 1.003 1.500 0 0 1.738
Water 2.548 292 201 0 0 2.639
Besteding Eneco-gelden 20.000 0 0 0 0 20.000
Totaal bestemmingsreserve 31.577 9.556 8.523 0 0 32.611
Afronding 0 0 -1 0 0 0
Totaal 171.856 9.556 8.692 13.114 0 185.834

Voorzieningen

Voorzieningen
Voorzieningen geven een schatting aan van de voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen, waarvan de omvang en/of het tijdstip van het optreden per balansdatum min of meer onzeker is. Op grond van het besluit BBV mag aan een voorziening geen rente worden toegevoegd, met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde. In de bijlage Reserves en Voorzieningen hebben wij een gedetailleerd overzicht per voorziening opgenomen.

Verloopoverzicht voorzieningen

Voorziening Boekwaarde per 1-1-2022 Toevoeging Aanwending Vrijval Boekwaarde per 31-12-2022
Diverse (verliesgevende) complexen 4.992 8.599 0 2.649 10.941
Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers 7.363 154 470 1.327 5.721
Verlofsparen 0 74 0 0 74
Voorzieningen voor verplichting, verliezen en risico's 12.355 8.827 470 3.976 16.736
Onderhoud 5.353 2.249 1.163 0 6.440
Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. 22 0 0 22 0
Egalisatievoorzieningen 5.375 2.249 1.163 22 6.440
Rioolheffing middelen derden 2.273 329 0 0 2.602
Afvalstoffenheffing middelen derden 1.506 1.595 1.161 0 1.941
Omgevingsvergunningen 0 0 0 0 0
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden 3.779 1.924 1.161 0 4.543
Afronding 1 1 -1 -1 0
Totaal 21.510 13.001 2.793 3.997 27.719

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar is als volgt:

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Onderhandse leningen: - Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 51.745 41.670
- Provincie Noord-Brabant 3.667 3.833
Waarborgsommen 215 215
Totaal 55.626 45.718

Verloop vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

Onderhandse leningen Boekwaarde 31-12-2021 Vermeerderingen Aflossingen Boekwaarde 31-12-2022
- Binnenlandse banken en overige financiële instellingen 41.670 15.000 4.925 51.745
- Provincie Noord-Brabant (art. 46b lid 4 Wet fido) 3.833 - 167 3.667
Waarborgsommen 215 - - 215
Totaal 45.718 15.000 5.092 55.627

Leningen
De “onderhandse leningen van binnenlandse banken” hebben betrekking op leningen zoals deze door de gemeente zijn aangegaan. In 2022 is er een nieuwe leningen aangegaan. Op de “onderhandse leningen van binnenlandse banken” en de "Provincie Noord-Brabant" is voor een bedrag van (5.092) regulier afgelost. De totale rentelast voor het jaar 2022 met betrekking tot de langlopende leningen bedraagt (326).

De in 2023 te betalen aflossing (het kortlopende deel van de leningen) op de onderhandse leningen blijft tot het einde van de looptijd van de lening onderdeel uit van de vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar.

Vlottende passiva

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd van korter dan één jaar

Onder de vlottende passiva zijn de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar opgenomen. De specificatie hiervan is als volgt:

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Overige kasgeldleningen - 10.000
Banksaldi - -
Overige schulden 13.371 11.286
Totaal 13.371 21.286

De post overige schulden bestaat hoofdzakelijk uit de post crediteuren. De crediteuren hebben betrekking op diverse leveringen en diensten van derden. Dit bedrag is gecorrigeerd in verband met (presentatie-) correctie van debet bedragen en voor disputen met enkele leveranciers. Bij het samenstellen van de jaarrekening is het belangrijkste deel van deze schulden voldaan. Verder bestaat de post uit de volgende verplichtingen: loonheffing, pensioenpremie, diverse verplichtingen Sociale Zaken en overige verplichtingen. Onder Crediteuren algemeen is per 31/12/2022 een crediteurenpost i.v.m. Rivium opgenomen van 2.211 wat zorgt voor een toename ten opzichte van het saldo per 31/12/2021.

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Crediteuren algemeen 11.288 8.726
Loonheffing 2.091 1.925
Pensioenpremie 457 435
Diverse verplichtingen Sociale Zaken - 2
Overig -465 198
Totaal 13.371 11.286

Overlopende passiva

Overlopende passiva hebben onder meer betrekking op in 2022 ontvangen bedragen, die betrekking hebben op een volgend boekjaar en bedragen (of inschatting daarvan) die nog betaald moeten worden.

Boekwaarde per 31-12-2022 Boekwaarde per 31-12-2021
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume 11.062 10.220
De van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren. 7.030 2.621
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen 57 583
Totaal 18.149 13.425

Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren

Uitkeringscode Omschrijving Totaal 1-1-2022 Bestedingen Ontvangsten Totaal 31-12-2022
A10 Regeling financiële impuls huisvesting grote gezinnen vergunninghouders 0 -2 0 2
A16 Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraine 0 7.326 7.326 0
B1/B2 Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek 111 398 287 0
C32 Specifieke uitkering ventilatie in scholen 0 0 1.960 1.960
C41B Regeling specifieke uitkering flexibele inzet woningbouw 0 150 150 0
C43 Regeling reductie energiegebruik woningen 378 358 0 20
C55 Aanpak energie armoede 0 169 1.262 1.093
C62 Regeling specifieke uitkering kwijtschelding gemeentelijke belastingen -35 17 51 0
D8 Specifieke uitkering Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 2.344 4.162 3.149 1.331
D14 Middelen inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen 243 309 582 516
D19 Specifieke uitkering tijdelijke onderwijshuisvesting ontheemden 0 32 90 58
E3 Subsidieregeling sanering verkeerslawaai 111 0 18 129
F9 Extern Advies Warmtetransitie 46 46 0 0
G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) -639 -347 720 428
G10 Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2022 0 170 434 264
G13 Regeling specifieke uitkering onderwijsroute 0 17 56 39
H4 Specifieke uitkering investering sport (SPUK Sport) 0 0 0 0
H8 Regeling Sportakkoord 2020–2022 20 12 75 83
H12 Regeling Lokale preventieakkoorden of preventieaanpakken 40 40 45 45
H16 Specifieke uitkering Ijsbanen en Zwembaden 0 0 0 0
H21 Specifieke uitkering cliëntondersteuning 0 0 50 50
H25 Regeling Specifieke uitkering ijsbanen en zwembaden (ronde 3) 0 87 87 0
Geen SiSa FlorabuurtVCS 0 0 200 200
Geen SiSa Subs. Speiding sociale woningbouw Fascinatio 0 0 480 480
Geen SiSa Subs. Parkshuttle 0 0 0 0
Geen SiSa Alles Kidzzz 0 25 25 0
Geen SiSa RIO/IPTA 0 0 274 274
Geen SiSa DUMAVA 0 0 69 69
Afronding/overig 0 2 13 0 -11
Totaal 2.621 12.981 17.391 7.030

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Niet uit de balans blijkende verplichtingen en rechten

Fiscaliteit (belastingen van de Belastingdienst) 
De afgelopen 15 jaar worden gemeenten steeds sterker gefiscaliseerd en nemen de risico’s op fiscaal terrein navenant toe. De kans op fouten wordt verstrekt door de toenemende complexiteit van de regelgeving en het niet goed waarborgen hiervan in de bedrijfsvoering. Doordat de Belastingdienst steeds verder geautomatiseerd worden de controle methode steeds efficiënter en worden gemeenten geconfronteerd met naheffingsaanslagen of zelfs fiscale boetes met alle financiële en bestuurlijke gevolgen. 
Vanaf 2015 wordt er meer aandacht besteed aan de fiscale positie van de gemeente, dit mede naar aanleiding van een boekenonderzoek. De aandacht is echter nog beperkt ingeregeld binnen de gemeente. De afgelopen periode lag de nadruk op interne advisering en specifieke dossiers. In 2023 wordt een Tax Control Framework (TCF) opgezet: een samenstel van processen en interne beheersingsmaatregelen dat ervoor moet zorgen dat de fiscale risico’s bekend zijn en beheerst worden.
Er lopen nog een aantal zaken waarvan de verplichtingen en ontvangsten niet zijn opgenomen. Het bevat met name afhandeling van suppleties in de btw-sfeer van de openstaande jaren. 

BUIG
De gemeente heeft in 2016 bezwaar gemaakt tegen het voorlopig vastgestelde BUIG-budget over 2017. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hierop negatief beschikt in 2020. De gemeente heeft tegen het besluit beroep ingesteld. Op 8 maart 2023 is de uitspraak in het openbaar uitgesproken. De rechtbank heeft het beroep ongegrond verklaard. De gemeente heeft hiertegen een (pro forma) hoger beroep ingesteld. Een (volledig) succesvol hoger beroep kan gevolgen hebben voor de hoogte van de vangnetuitkering. Het netto bedrag bedraagt ca. 900. 

Rechten participatie golfbaan
In 1985 is er een overeenkomst met Capelse Golfbaan gemaakt. Hierbij is voor 1 miljoen gulden aandelenbezit verkregen. Deze zijn in 1990 omgezet in participatiebewijzen. In de administratie is geen bezitting cq recht opgenomen voor het gemeentelijk belang in de Capelse Golfbaan. Herwaarderen van een actief is conform regelgeving niet toegestaan.

Garanties
Door de gemeente worden borgstellingen gegeven voor de betaling van rente en aflossing van bepaalde geldleningen. Deze betreffen leningen, aangegaan door woningbouwverenigingen, instellingen in de gezondheidszorg en overige ten behoeve van financiering van vaste activa. Per ultimo 2022 is de stand van deze gewaarborgde geldleningen 302.931.
Met betrekking tot de woningbouwverenigingen is het risico overgeheveld naar het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente heeft hierbij nog wel een achtervangfunctie. Het gaat hierbij om een “borgstellingen” voor een bedrag van 294.814. In 2022 heeft geen betaling plaats gevonden als gevolg van een ingeroepen borgstelling. Pas als het waarborgfonds niet meer aan haar verplichtingen kan voldoen worden Rijk en gemeenten als borg aangesproken. Nadat de primaire zekerheid bij de corporatie zelf ligt, kan bij het niet nakomen van de financiële verplichtingen de corporatie onder voorwaarden (sanerings)steun krijgen van de Autoriteit woningbouwcorporaties (Aw). Wanneer de saneringssteun niet toereikend is, zal het WSW worden aangesproken. Wanneer de primaire zekerheid van het WSW ontoereikend is, zal de gemeente als borg fungeren voor 50% en het Rijk voor 50% (tertiaire achtervang). We staan voor sommige leningen 50% borg. We presenteren echter het hele bedrag, omdat we niet weten voor welk bedrag we daadwerkelijk aangesproken kunnen worden. Dit komt doordat het waarborgfonds ertussen zit. 

Huur- en leaseovereenkomsten
De gemeente Capelle aan den IJssel is voor een aantal toekomstige jaren verbonden aan verschillende huur- en leasecontracten. Hieronder vindt u een overzicht van de verplichtingen groter dan 100:

Leverancier Omschrijving Looptijd contract Bedrag
Wouda Fascinatio B.V. Fascinatio boulevard 470 tm 492 Unit 5 t/m 14: 31-juli 2028 Unit 3 en 4: 31 juli 2023 284
SDLS Vastgoed Fluiterlaan 427- 429 31-10-24 224
Opportunity Vastgoed B.V. (vh Accres Real Estate N.V.) Stationsplein 20 Lange Zijde: 31-05-2026 Korte Zijde: 30-09-2026 234
Yulius Onderwijs Huurcompensatie De Fjord aan de Poortmolen 121 31-12-2023 117
Roteb lease Diverse leaseovereenkomsten auto diverse 173
Waterford Rive Oasis B.V. Rivium Boulevard 122 31-3-2023 (daarna verlenging met telkens 6 maanden) 4.916
Totaal 5.948

In lijn met de kadernota rechtmatigheid 2018 van de commissie BBV (pagina 17) maken wij hier melding van een drietal als onrechtmatig aangemerkte meerjarige-inkoopcontracten:

  • Een meerjarig-inkoopcontract over de periode 2022 t/m 2023 voor de inhuur van een communicatieadviseur. Dit meerjarig inkoopcontract is als onrechtmatig aangemerkt en de gehele contractwaarde, € 81, telt mee in het oordeel over het huidige verslagjaar 2022.
  • Een meerjarig-inkoopcontract over de periode 2022 t/m 2023 voor het exploiteren van een gronddepot. Dit meerjarig inkoopcontract is als onrechtmatig aangemerkt en de gehele contractwaarde, € 511, telt mee in het oordeel over het huidige verslagjaar 2022.
  • Een meerjarig-inkoopcontract over de periode 2022 t/m 2023 voor de inhuur van locatiemanagers. Dit meerjarig inkoopcontract is als onrechtmatig aangemerkt en de gehele contractwaarde, € 338, telt mee in het oordeel over het huidige verslagjaar 2022.
  • Een meerjarig-inkoopcontract over de periode 2022 t/m 2023 voor de inhuur van toezichthouders. Dit meerjarig inkoopcontract is als onrechtmatig aangemerkt en de gehele contractwaarde, € 425, telt mee in het oordeel over het huidige verslagjaar 2022.

Voor wat betreft de als onrechtmatig aangemerkte meerjarige-inkoopcontracten die doorwerken vanuit de GR geldt dat deze betrekking hebben op de volgende contracten:

  • Een meerjarig-inkoopcontract over de periode 2022 t/m 2023 voor de inhuur van handhavers. Dit meerjarig inkoopcontract is als onrechtmatig aangemerkt en het deel van de contractwaarde dat betrekking heeft op Capelle aan den IJssel, € 73, telt mee in het oordeel over het huidige verslagjaar 2022.
  • Een meerjarig-inkoopcontract over de periode 2022 t/m 2026 voor een raadsinformatiesysteem. Dit meerjarig inkoopcontract is als onrechtmatig aangemerkt en het deel van de contractwaarde dat betrekking heeft op Capelle aan den IJssel, € 162, telt mee in het oordeel over het huidige verslagjaar 2022.

Staat van gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen

Gewaarborgde geldleningen en andere garantieverplichtingen waarbij de gemeente borg is per 31 december 2022

Nr. WSW nr. Oorspronkelijk bedrag van de geldlening Doel van de geldlening Naam van de geldnemer Andere borgen Door de gemeente geborgd Rente % Totaal 1-1-2022 Waarvan door de gemeente gewaarborgd In de loop van het dienstjaar te waarborgen / gewaarborgde geldleningen Totaalbedrag van de gewone en buitengewone aflossing Totaal 31-12-2022 Waarvan door de gemeente gewaarborgd Herfinancierings datum
54 1.283 stichtingskosten verpleeghuis Verpleeghuis Rijckehove 100 4,60 701 701 701 0 0 2-3-2033
73/122 6.807 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 4,53 1.588 1.588 227 1.361 1.361 16-11-2028
74 9.076 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 2,71 1.815 1.815 227 1.588 1.588 1-2-2029
78 9.076 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 3,76 2.269 2.269 227 2.042 2.042 1-7-2031
79 4.538 voorfinanciering ziekenhuis St. IJsselland Ziekenhuis 100 2,99 1.248 1.248 113 1.134 1.134 14-2-2032
94 23286 77.143 WSW projecten 27899/27901/27903/27905/27907/27913 Stichting Havensteder WSW 100 5,48 30.108 30.108 3.645 26.463 26.463 1-9-2028
132 250 Restauratie Dorpsstraat 164 Rijksmonument Dorpsstraat 164 100 0,90 131 131 8 123 123 31-3-2037
133 2.250 Restauratie Dorpsstraat 164 Rijksmonument Dorpsstraat 164 100 4,70 1.894 1.894 25 1.869 1.869 1-10-2037
134 3.000 Uitbreiding project 49212/nr 130 Vestia Groep 100 4,98 3.000 3.000 0 0 0 1-10-2058
138 39462 8.768 Project woningen "Spinoza" St. Woonzorg Nederland WSW 100 4,89 8.768 8.768 8.768 8.768 13-7-2029
141 40248 25.000 Project " De Rondelen" Stichting Havensteder WSW 100 4,70 25.000 25.000 25.000 25.000 15-8-2058
142 40596 10.000 Project "De Hoven" Stichting Havensteder WSW 100 4,74 10.000 10.000 10.000 10.000 26-11-2048
143 40581 15.000 Project "Rozenburcht" Stichting Havensteder WSW 100 4,72 15.000 15.000 15.000 15.000 31-12-2048
146 12246 6.374 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 0,72 6.374 6.374 6.374 6.374 1-4-2032
147 12229 4.131 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 0,05 4.131 4.131 412 3.719 3.719 1-12-2031
148 32669 5.039 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 -0,04 5.039 5.039 505 4.534 4.534 1-8-2031
149 12233 3.548 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 0,72 3.548 3.548 3.548 3.548 1-4-2032
152 45612 2.360 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 2,79 2.360 2.360 2.360 2.360 1-2-2034
157 12247 10.071 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 1,83 6.540 6.540 542 5.998 5.998 1-10-2032
161 47474 5.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,10 5.000 5.000 5.000 5.000 30-6-2055
162 47465 25.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,34 25.000 25.000 25.000 25.000 1-5-2060
163 47481 15.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 3,91 15.000 15.000 15.000 15.000 1-4-2060
164 47468 15.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,13 15.000 15.000 15.000 15.000 1-6-2055
165 47467 20.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 4,42 20.000 20.000 20.000 20.000 1-4-2061
166 47925 10.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 2,00 10.000 10.000 10.000 10.000 1-10-2058
167 47926 9.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 2,02 9.000 9.000 9.000 9.000 2-2-2054
168 47924 10.000 Herfinanciering diverse projecten Stichting Havensteder WSW 100 2,20 10.000 10.000 10.000 10.000