Programma 3 Economie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Onze ambities voor de Capelse economie zijn opgenomen in het Programma Economie, dat in 2019 is vastgesteld. Met het Programma Economie zorgen wij voor een uitstekend en duurzaam ondernemersklimaat en een goede voorzieningenstructuur. Door de juiste randvoorwaarden te creëren en door bedrijven de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien. Ook stimuleren we samenwerking tussen bedrijven verder. Hierbij blijven we aandacht hebben voor duurzaamheid en de leefomgeving. Wij dragen zorg voor een goed werkklimaat, zodat het aantal banen in Capelle minimaal op peil blijft. 

JS22 - Functiemenging

Terug naar navigatie - JS22 - Functiemenging

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 53,0 % 53,0 % 53,0 % 53,0 % 53,0 %
Capelle aan den IJssel 53,0 % 53,1 % 52,8 % 52,4 % -
Nederland 52,9 % 53,3 % 53,2 % 53,3 % -

JS22 - Vestigingen (van bedrijven)

Terug naar navigatie - JS22 - Vestigingen (van bedrijven)

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (LISA)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 115,0 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 120,0 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 120,0 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 120,0 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 122,0 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar
Capelle aan den IJssel 114,2 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 120,8 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 129,2 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 140,9 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar -
Nederland 145,2 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 151,2 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 158,1 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar 165,1 per 1.000 inw.15 t/m 64 jaar -

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
  • Verordening logiesbelasting 2022 (RV 620673 december 2021);
  • Verordening marktgeld 2022 (RV 620673 december 2021);
  • Verordening BI-zone Capelle West 2023-2027 (BBV 740093 september 2022); of Verordening BI-zone Capelle-West 2017-2021 (BBV 842118 december 2016);
  • Structuurvisie Detailhandel 2021 (BBV 472728 juli 2021);
  • Verordening BI-zone CapelleXL 2021-2025 (BBV 336464 oktober 2020);
  • Programma Economie 2019-2022 ‘Aan de slag voor de economie van morgen’ (BBV 1078692 april 2019);
  • Verordening Winkeltijden Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 946055 november 2017);
  • Nota Buitenreclame Capelle aan den IJssel 2015 (BBV 646380 maart 2015);
  • Marktverordening Capelle aan den IJssel 2011 (Raadsvoorstel Verseon 218310 september 2011).

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N1.246 N89 N1.335 N1.058 V277
Baten V760 V28 V788 V793 V5
Saldo van baten en lasten N486 N61 N547 N265 V282
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V143 V143 N32 N175
Totaal mutaties reserves N0 V143 V143 N32 N175
Resultaat N486 V82 N404 N297 V107

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Bedrijfsinvesteringszone Capelle XL en Capelle West V181 N31 V150 N175 N25
2 Overige verschillen V96 V36 V132 V132
Totaal V277 V5 V282 N175 V107
Toelichting op de grootste verschillen
1 Bedrijfsinvesteringszone Capelle XL en Capelle West: Het budget voor het Projectplan BIZ Capelle XL is in 2022 niet besteed. We hevelen dit over naar 2023 via de Reserve eenmalige uitgaven.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
3 Programma economie (NJN22 3.1) N30
Hoofdweg vak A via reserve eenmalig (NJN21 3.2 / VJN22 0.17) V226 V226 N180
Projectplan BIZ deel via reserve eenmalig (BG21 3.1 / NJN21 3.2) V75 V75 N175 N0
MKB-deal via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V28 V28 N28 N28
Voorber.budget BIZ Capelle-West via reserve eenmalig (NJN21 3.2 / VJN22 0.17) V45 V45 N45 N45
Actieplan corona: Koop lokaal via reserve eenmalig (VJN22 0.2) V15 V15 N15 N15
Actieplan corona: Workshops via reserve eenmalig (VJN22 0.2) V10 V10 N10 N10
Totaal V399 V399 N273 N308