Programma 1 Integrale veiligheid en openbare orde

Missie

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar het veilig wonen, werken en leven is. Spelregels en grenzen zijn helder. Er wordt snel en merkbaar opgetreden tegen overlast en criminaliteit. Wij stimuleren Capellenaren, bezoekers, ondernemers en veiligheidspartners om vanuit hun eigen verantwoordelijkheid bij te dragen aan de veiligheid binnen de gemeente.

Ontwikkelingen

Toename gewelddadigheid onder de jeugd
Sinds 2021 is in Capelle aan den IJssel een toename zichtbaar van ernstig geweld onder (een klein deel) van de jeugd onder invloed van drill-rap. Als onderdeel van een aanpak hierop heeft uw raad bij de Voorjaarsnota 2022 eenmalig budget gevoteerd om specifieke opgeleide jongerenwerkers in te zetten op deze doelgroep voor de jaren 2022 en 2023. In 2023 speelt het vraagstuk van continueren van de inzet van jongerenwerkers vanaf januari 2024.

Financien veiligheidsregio onderdruk door inflatie
Vanuit de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond is kort voor de jaarwisseling 2022-2023 een waarschuwing afgegeven voor hogere kosten in 2023 vanwege de inflatie. Zie verdere toelichting in de paragraaf Verbonden Partijen.

Landelijke indicatoren

Hieronder treft u de in het BBV voorgeschreven indicatoren voor dit programma aan. Bij de landelijke indicatoren van dit programma hebben wij geen streefwaarden. Wij streven geen aantallen meer na, maar monitoren deze wel (zie hoofdstuk 8 van ons Integraal Veiligheidsbeleid 5).

JS22 - Diefstal uit woning

Eenheid: aantal diefstallen uit woningen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)
Regio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capelle aan den IJssel 3,8 per 1.000 inwoners 4 per 1.000 inwoners 3,2 per 1.000 inwoners 2,8 per 1.000 inwoners 2,2 per 1.000 inwoners 2,1 per 1.000 inwoners 0,8 per 1.000 inwoners 1,1 per 1.000 inwoners
Nederland 3,8 per 1.000 inwoners 3,3 per 1.000 inwoners 2,9 per 1.000 inwoners 2,5 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners 1,3 per 1.000 inwoners 1,4 per 1.000 inwoners

Toelichting op Diefstal uit woning

Sinds 2016 is een daling in de woninginbraken zichtbaar, tijdens de corona lockdowns heeft deze daling meer doorgezet. In 2022 is het aantal woninginbraken weer iets toegenomen, mogelijk doordat er een einde kwam aan de coronamaatregelen. Het is nog niet in te schatten wat dit voor de langere termijn betekent.

JS22 - Gewelds- en seksuele misdrijven

Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Eenheid: per 1.000 inwoners.

Capelle aan den IJssel is één van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland. Daar waar mensen zich concentreren vinden gemiddeld meer geweldsmisdrijven plaats dan elders. Zo liggen de cijfers van Nederland lager door het platteland, waar gemiddeld minder incidenten plaats vinden.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Capelle aan den IJssel 4,9 per 1.000 inwoners 5,1 per 1.000 inwoners 5,3 per 1.000 inwoners 4,3 per 1.000 inwoners 4,8 per 1.000 inwoners
Nederland 4,8 per 1.000 inwoners 4,9 per 1.000 inwoners 4,6 per 1.000 inwoners 4,3 per 1.000 inwoners 4,6 per 1.000 inwoners

JS22 - Vernielingen en beschadigingen

Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven. Eenheid: per 1.000 inwoners.
Vernielingen en beschadiging betreft het totaal aantal per jaar gemelde schades. 

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Criminaliteit)
Regio 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Capelle aan den IJssel 7,1 per 1.000 inwoners 6,5 per 1.000 inwoners 5,7 per 1.000 inwoners 4,9 per 1.000 inwoners 4,7 per 1.000 inwoners 5,7 per 1.000 inwoners 5,1 per 1.000 inwoners 7,1 per 1.000 inwoners
Nederland 7,3 per 1.000 inwoners 6,8 per 1.000 inwoners 6 per 1.000 inwoners 5,4 per 1.000 inwoners 5,9 per 1.000 inwoners 6,3 per 1.000 inwoners 6 per 1.000 inwoners 6 per 1.000 inwoners

Toelichting op Vernielingen en beschadigingen

Na een daling in meldingen van vernieling vanaf 2015 is in 2022 sprake van een duidelijke toename. De toename in 2022 speelt in 's-Gravenland, Capelle West en Middelwatering west, en is toe te schrijven aan de vernielingen door de opgepakte bandenprikker.

JS22 - Winkeldiefstal

Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Diefstallen)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Capelle aan den IJssel 1,9 per 1.000 inwoners 2,5 per 1.000 inwoners 1,5 per 1.000 inwoners 1,3 per 1.000 inwoners 1,5 per 1.000 inwoners
Nederland 2,2 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners 2 per 1.000 inwoners 1,8 per 1.000 inwoners 2,3 per 1.000 inwoners

JS22 - Verwijzingen Halt

Het aantal verwijzingen Halt per 1.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie. Eenheid: per 1.000 jongeren.
Verwijzingen naar HALT vinden plaats bij jongeren onder 18 die een eerste misdaad hebben gepleegd, waarbij het moet gaan om een relatief eenvoudig misdrijf (bijvoorbeeld winkeldiefstal of vernieling). Het lagere aantal verwijzingen in onze gemeente kan gerelateerd zijn aan het lagere aantal vernielingen. Het geeft ook aan dat 18+ in onze gemeente een belangrijke dadergroep is, en recidive meer aan de orde lijkt te zijn in relatie tot de overige misdaadcijfers die niet allemaal lager liggen.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Bureau Halt)
Regio 2018 2019 2020 2021
Capelle aan den IJssel 9 per 1.000 jongeren 11 per 1.000 jongeren 9 per 1.000 jongeren 5 per 1.000 jongeren
Nederland 12 per 1.000 jongeren 13 per 1.000 jongeren 11 per 1.000 jongeren 8 per 1.000 jongeren

Toelichting op Verwijzingen Halt

De gegevens voor 2022 zijn begin maart 2023 niet beschikbaar op waarstaatjegemeente.nl.

Capelse indicatoren

Hieronder treft u de Capelse indicatoren voor dit programma aan. De Capelse indicator Woninginbraken die genoemd staat in de Begroting 2022 is gelijk aan de landelijke indicator Diefstal uit de woning en wordt daarom niet getoond. 

JS22 - Rampenoefeningen

Eenheid: aantal oefeningen. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 4 oefening(en) 12 oefening(en) 12 oefening(en) 12 oefening(en) 12 oefening(en)
Jaarrekening 11 oefening(en) 12 oefening(en) 1 oefening(en) 0 oefening(en) 5 oefening(en)

Toelichting op Rampenoefeningen

Mede door de vluchtelingencrisis begin 2022 zijn we laat in het jaar pas begonnen met de trainingen. Hierdoor zijn niet alle geplande trainingen gerealiseerd. 

JS22 - Delicten

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal delicten. 

Bron: politie regionale eenheid
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Jaarrekening 2732 delicten 2891 delicten 3016 delicten 2674 delicten 2705 delicten

Toelichting op Delicten

Vooralsnog wordt het totaal aantal delicten in 2021 en 2022 gezien als stabilisatie na een jarenlange lichte daling. De komende jaren moet blijken of er nog meer daling mogelijk is.

JS22 - Straatroven

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal straatroven.

Bron: politie regionale eenheid
Boekwerk 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jaarrekening 30 straatroven 24 straatroven 21 straatroven 23 straatroven 24 straatroven 9 straatroven 8 straatroven

Toelichting op Straatroven

Straatroven hebben, net als overvallen tijdens de coronacrisis een duidelijke daling laten zien. Er is geen andere factor als mogelijke verklaring bekend. De komende jaren moet blijken of de daling structureel is.

JS22 - Overvallen

Wij streven geen aantallen na, maar monitoren deze wel. Eenheid: aantal overvallen. 

Bron: politie regionale eenheid
Boekwerk 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Jaarrekening 13 overvallen 9 overvallen 5 overvallen 4 overvallen 2 overvallen 5 overvallen 2 overvallen

Toelichting op Overvallen

Overvallen hebben, net als straatroven, tijdens de coronacrisis een duidelijke daling laten zien. Er is geen andere factor als mogelijke verklaring bekend. De komende jaren moet blijken of de daling structureel is.

Kaderstellende beleidsnota's

 • Beleidsregel collectevergunning 2021 (BBV 429161 augustus 2021);
 • Jeugdbeleid 2021-2024 “De basis voor groei” (BBV 478824 april 2021);
 • Programma Mobiliteit 2020-2030 (Raadsvoorstel 406688 maart 2021);
 • Gemeentelijk cameratoezicht: Voortgangsrapportage 2021 en quickscan live uitkijken (BBV 425224 maart 2021);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Integraal Veiligheidsbeleid 2019-2022 (IVB5) (BBV 1080528 april 2019);
 • Prioriteitennota brandveiligheid Capelle a/d IJssel 2019-2022 (BBV 1051326 januari 2019);
 • Strategische thema's veiligheid 2019-2022 politie Rotterdam (BBV 41044595, september 2018);
 • Beleidsplan 2018-2022 (VRR) (BBV 921350 september 2017);
 • Uitvoeringskader nazorg ex-gedetineerden 2017 (BBV 908884 juli 2017);
 • Beleidsregel aanpak heling en handhavingsarrangement (BBV 815 017; maart 2017);
 • Regionaal beleidskader cameratoezicht 2014 (BBV 691433 oktober 2015);
 • Beleidsregel ex artikel 174a Gemeentewet (Sluiting van woning of lokaal) (BBV 537627 november 2013);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Beleidsregel Maatregelen bestrijding voetbalvandalisme en ernstige overlast (BBV 219558 september 2011);
 • Brandbeveiligingsverordening Capelle aan den IJssel 2010 (BBV 173332 oktober 2010).

Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR)
Maatschappelijke effecten
Bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving.

Doelstelling voor programma
Het bieden van een veilige woon-, leef- en werkomgeving en adequate hulpverlening bij incidenten, door onder alle omstandigheden te bewerkstelligen dat er een doelmatig georganiseerde en gecoördineerde uitvoering is van werkzaamheden voor het voorkomen, beperken en/of bestrijden van brand(gevaar) voor mens en dier, ongevallen bij brand en al hetgeen daarmee verband houdt, gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brand, van het bevorderen van een goede hulpverlening bij ongevallen en rampen, van het vervoer van zieken en ongevalsslachtoffers, de registratie daarvan en het bevorderen van adequate opname van zieken en ongevalsslachtoffers in ziekenhuizen of andere instelling voor intramurale zorg en van geneeskundige hulpverlening bij rampen.

Het uitvoeren en bevorderen van de voorbereiding van het dagelijkse bestuur en de gemeentelijke afdelingen op hun taken in geval van een ramp of zwaar ongeval op grond van de Wet Veiligheidsregio’s.

Overzicht kosten schadeverhaal

Voor de schadelasten is een bedrag van N 224 begroot. De lasten zijn uitgekomen op N 181. Schades laten zich niet voorspellen, op basis van historische gegevens is er een jaarlijks budget vastgesteld. Voor de verhaalde schades (baten) is een bedrag van V 150 begroot. De baten zijn V 104. Er lopen nog een aantal zaken voor verhaal, waar mogelijk nog schades uit 2022 worden vergoed. Afwikkeling van schades laten vaak langer op zich wachten en zijn ook niet altijd goed in te schatten.

Schade Begroting 2022 Rekening 2022 Verschil
Lasten N224 N181 V43
Baten V150 V104 N46
Saldo N74 N77 N3

Wat heeft het gekost?

Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N8.411 N580 N8.990 N8.522 V468
Baten V679 V199 V878 V628 N250
Saldo van baten en lasten N7.732 N381 N8.112 N7.894 V218
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V65 V65 V61 N4
Totaal mutaties reserves N0 V65 V65 V61 N4
Resultaat N7.732 N316 N8.047 N7.833 V214

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) V154 V154 V154
2 Functioneel leeftijdsontslag (FLO) V124 V124 V124
3 Trajecten Projecten Criminaliteit V274 N262 V12 V12
4 Taxatie Slotlaan V4 V4 N4 N0
5 Overige verschillen N88 V12 N76 N76
Totaal V468 N250 V218 N4 V214
Toelichting op de grootste verschillen
1 Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra): Door het uitstellen van de invoering van de WRNA voor de VRR heeft dit nog niet tot extra lasten geleid. Het in 2022 begrote bedrag kan hierdoor vrijvallen.
2 Functioneel leeftijdsontslag (FLO):Vrijval. In 2022 is een eindafrekening FLO ontvangen. Deze is lager dan in de begroting gereserveerde kosten. Vanaf 2023 zitten deze kosten in de inwonersbijdrage en worden deze niet meer separaat verrekend.
3 Trajecten Projecten Criminaliteit: In oktober 2022 is een IPTA/RIO subsidie ontvangen voor het tegengaan van ondermijnende criminaliteit. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor inhuur van personeel. Door het niet op tijd kunnen invullen van deze inhuur in 2022 zijn er geen kosten gemaakt in 2022, ook is de in 2022 ontvangen subsidie overgeheveld naar 2023 zodat deze hier nog volledig kan worden benut.
4 Taxatie Slotlaan: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves. 

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
1 Taxatie verzekering Slotlaan via reserve eenmalig (VJN21 0.5 / VJN22 0.17) V4 V4 N4
Impuls weerbaar bestuur via reserve eenmalig (NJN20 1.1) V60 V60 N60 N60
Actieplan corona; kwijtschelding leges via reserve eenmalig (VJN22 0.2) V10 V10 N10 N10
Weerbaarheidsgelden via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V56 V56 N56 N56
Wijkveiligheidsplan via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V32 V32 N32 N32
Totaal V162 V162 N158 N162