Programma 7 Volksgezondheid, duurzaamheid en milieu

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij staan voor het beschermen en bevorderen van de gezondheidssituatie van de Capelse bevolking. Hierbij staat centraal dat we de Wet publieke gezondheid (Wpg) uitvoeren.
Capelle aan den IJssel is in 2050 een duurzame, groene, gezonde en schone stad. We bevorderen de gezondheidssituatie van de Capellenaren. De uitstoot van CO2 door energiegebruik, verkeer en bedrijvigheid is in 2050 bijna nul. Capellenaren wekken individueel of collectief duurzame energie op en verbruiken minder energie dan nu. Capelse bedrijven doen goede zaken in de circulaire economie. We maken bijna alleen nog gebruik van hernieuwbare grondstoffen. Capelle is als groene parkstad voorbereid op een veranderend klimaat: bestand tegen extremere buien, droogte en hitte. De lucht-, bodem-, geluid- en waterkwaliteit voldoen aan de wettelijk eisen.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

JS22 - Fijn huishoudelijk restafval
Landelijk en in de branche wordt met restafval, fijn restafval bedoeld. Dit omdat op grof restafval, voortkomend uit verhuizingen en verbouwingen, nauwelijks invloed kan worden uitgeoefend. Landelijk is naar voren gekomen dat de cijfers van waarstaatjegemeente niet overeenkomen met de cijfers van de gemeenten. Gelet hierop gaan wij uit van de cijfers van onze eigen gemeente. Deze lichten wij ook toe in de rapportages die wij ieder kwartaal met u delen. De cijfers van waarstaatjegemeente tonen wij daarom niet. 

JS22 - Hernieuwbare elektriciteit

Terug naar navigatie - JS22 - Hernieuwbare elektriciteit

In het Koersdocument Duurzaam Capelle en vervolgens het Programma Duurzaamheid 2019-2022 zijn de doelstellingen voor energiebesparing en het opwekken van duurzame energie vastgelegd. Er is geen streefwaarde in de Begroting 2019, 2020 en 2021 geformuleerd voor het percentage hernieuwbare elektriciteit, maar alleen een ambitie voor hernieuwbare energie. De streefwaarde voor eind 2022 bedraagt 17%.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Rijkswaterstaat - Klimaatmonitor)
Regio 2018 2019 2020
Capelle aan den IJssel 7,9 % 10,0 % 12,1 %
Nederland 17,5 % 20,0 % 26,8 %

JS22 - Afvalscheiding

Terug naar navigatie - JS22 - Afvalscheiding

Eenheid: %.

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 54,0 % 55,0 % 58,0 % 60,0 % 62,0 %
Jaarrekening 57,0 % 58,0 % 58,0 % 58,0 % 62,0 %

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Vaststelling geluidbelastingkaarten peiljaar 2021 (BBV 835431 juni 2022);
 • Capelse Transitievisie Warmte (BBV 656022 maart 2022);
 • Weerkrachtig Capelle (BBV 671940 maart 2022);
 • Verordening Afvalstoffenheffing 2022 (RV 620673 december 2021);
 • Verordening Rioolheffing 2022 (RV 620673 december 2021);
 • Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2021-2024 (BBV 570182 september 2021);
 • Afvalactieplan 2020-2022 (BBV 228335 mei 2020);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Programma Duurzaamheid 2019-2022 (BBV 1080702 april 2019);
 • Actieplan omgevingslawaai (BBV 999039 april 2018);
 • Koersdocument Duurzaam Capelle (BBV 933022, februari 2018);
 • Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2016-2020 (VGRP) (BBV 661559 juli 2015);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders ‘’Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 september 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond (DCMR)
Maatschappelijke effecten
Belangen behartigen van de deelnemende gemeenten op het gebied van vergunningverlening en handhaving in het kader van de Wet milieubeheer.

Doelstelling voor programma
Het waarborgen van een gezond leef-, woon- en werkklimaat door het verrichten van gemeentelijke taken ter bescherming van het milieu.

Gemeentelijke gezondheidsdienst Rotterdam-Rijnmond (GGD)
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van de volksgezondheid.

Doelstelling voor programma
Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan de volksgezondheid en een gezond leefklimaat.

Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel (CJG)
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van jeugdgezondheidszorg.

Doelstelling voor programma
Het nemen van maatregelen ter bevordering van de gezondheid van de bevolking als geheel en waar nodig van specifieke risicogroepen (jeugdgezondheidszorg).

Stichting Begraafplaats, Crematorium en Uitvaartcentrum Schollevaar
Maatschappelijke effecten
De Stichting is de erfpachter voor de begraafplaats, het crematorium en het uitvaartcentrum in Schollevaar, waar de lijkbezorging uitgevoerd wordt.

Doelstelling voor programma
Het uitvoeren van de lijkbezorging en het uitvoeren van de erfpachtovereenkomst.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N18.727 N1.074 N19.801 N20.704 N903
Baten V15.162 N105 V15.058 V15.767 V709
Saldo van baten en lasten N3.565 N1.179 N4.743 N4.937 N194
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V54 V54 V31 N24
Totaal mutaties reserves N0 V54 V54 V31 N24
Resultaat N3.565 N1.125 N4.689 N4.906 N218

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden N612 V9 N603 N603
2 Verwerkingskosten op reiniging V410 V410 V410
3 Voorziening dubieuze debiteuren mbt riool en afval V188 V188 V188
4 Programma Duurzaamheid N177 N177 N177
5 Exploitatielasten zuiveringstechnische werken V130 V130 V130
6 Voorziening Riolering middelen derden N482 V365 N117 N117
7 Nascheiding afval N100 N100 N100
8 Actieplan Circulair Capelle V30 V30 N30 N0
9 Bodemkwaliteitplan N26 N26 V26 N0
10 AED's V16 V16 N16 N0
11 Taxatie Spoorlaan V4 V4 N4 N0
12 Overige verschillen N92 V143 V51 V51
Totaal N903 V709 N194 N24 N218
Toelichting op de grootste verschillen
1 Voorziening afvalstoffenheffing middelen derden: Er vint een dotatie plaats aan de Voorziening wat voornamelijk is ontstaan door de lagere verwerkingskosten op reiniging.
2 Verwerkingskosten op reiniging: Lagere verwerkingskosten van restafval, grof vuil en grondstoffen van de milieustraat door minder aangeboden hoeveelheden. Lagere baten nascheiding afval doordat als gevolg van hogere energieprijzen tijdelijk geen drankenkartons worden gerecycled.
3 Voorziening debieuze debiteuren: voor zowel riool als afval hoeft er minder in de voorziening dubieuze debiteuren aangehouden te worden.
4 Programma Duurzaamheid: Wij hebben extern personeel ingeschakeld om de uitval van vaste medewerkers op te kunnen vangen. Gelet op de hoge energieprijzen en de ambities van het Capels Akkoord vonden wij het niet wenselijk activiteiten stil te leggen.
5 Exploitatielasten zuiveringstechnische werken: Hogere bijdrage van de gemeente Rotterdam en HHSK ontvangen in verband met de afrekening van de exploitatielasten van de zuiveringstechnische werken.
6 Voorziening Riolering middelen derden: Door het voordeel bij riolering, vindt er een dotatie plaats aan de Voorziening. Dit voordeel is voornamelijk ontstaan door de hogere bijdrage die we hebben ontvangen van de gemeente Rotterdam en HHSK.
7 Nascheiding afval: Lagere baten nascheiding afval doordat als gevolg van hogere energieprijzen tijdelijk geen drankenkartons worden gerecycled.
8,9,10,11 Actieplan Circulair Capelle, Bodemkwaliteitsplan, AED's, Taxatie Spoorlaan: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
7 Actieplan corona; Bewegen stimuleren via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V24 V24 N24 N24
Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren (VJN22 0.17) V50 V50 N50
SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl (VJN21 7.1) V70 V70 N70 N70
Vaccinatie/test locatie COVID-19 (VJN22 7.6) V550 V568 N550 N562
AED'S (VJN22 7.3) N30 N14
AED'S (JS22) N16
Taxatie Spoorlaan 18 via reserve eenmalig (VJN22 0.17 / JS22) V4 V4
Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) 9 (baten) via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V300 V300 N378 N96
Regeling reductie energiegebruik woningen (RREW) 9 via reserve eenmalig (VJN22 0.17) N300
Ongediertebestrijding via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V25 V25 N50
Subsidie groene/aardgasvrij via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V25 V25 N25 N25
Actieplan geluid via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V25 V25 N25 N17
Onderzoek aardgasvrij Florabuurt (VJN22 7.4) V47 V47 N240 N243
Bodemkwaliteitsplan (JS22) V45 V19 V26
Actieplan Circulair Capelle (NJN21 7.14) N30 N0
Actieplan Circulair Capelle (JS22) N30
Totaal V1.165 V1.157 N1.372 N1.471