Programma 8 Stadsontwikkeling

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij regisseren en faciliteren de stadsontwikkeling voor een blijvend vitale stad. Wij creëren een goede woongemeente met en voor de inwoners door balans te brengen in de bevolkingsopbouw en variatie in het woningbestand op wijk- en buurtniveau. Wij spelen ondernemend en daadkrachtig in op ontwikkelingen, staan in constante dialoog met de omgeving en formuleren hierop een duidelijke strategie. We behouden de ruimtelijke kwaliteit op het grondgebied van de gemeente en bevorderen deze waar nodig. We verbinden de ambities voor een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving. Daarmee spelen we in op de Omgevingswet.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

JS22 - Demografische druk

Terug naar navigatie - JS22 - Demografische druk

Het aantal personen van 0 tot 20 jaar én 65 jaar of ouder per honderd personen van 20 tot 65 jaar. Eenheid: %.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Bevolkingsstatistiek)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 54,0 % 71,0 % 72,0 % 74,0 % 74,0 %
Capelle aan den IJssel 71,6 % 72,8 % 73,1 % 73,5 % 75,0 %
Nederland 69,6 % 69,8 % 70,0 % 70,1 % 70,3 %

JS22 - Nieuw gebouwde woningen

Terug naar navigatie - JS22 - Nieuw gebouwde woningen

Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties. Eenheid: per 1.000 woningen.
In de afgelopen jaar is de eenheid op waarstaatjegemeente meerdere keren aangepast. Het tonen van de streefwaarden van voorgaande jaren is hierdoor niet mogelijk. 

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Basisregistratie adressen en gebouwen)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Capelle aan den IJssel 2,5 per 1.000 woningen 2,9 per 1.000 woningen 5,4 per 1.000 woningen 5,9 per 1.000 woningen 0,3 per 1.000 woningen
Nederland 8,6 per 1.000 woningen 9,2 per 1.000 woningen 8,9 per 1.000 woningen 8,9 per 1.000 woningen 9,3 per 1.000 woningen

JS22 - WOZ-waarde woningen

Terug naar navigatie - JS22 - WOZ-waarde woningen

De gemiddelde WOZ waarde van woningen. Eenheid: duizend euro.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 195 duizend euro 197 duizend euro 216 duizend euro 235 duizend euro 254 duizend euro
Capelle aan den IJssel 189 duizend euro 204 duizend euro 229 duizend euro 246 duizend euro 270 duizend euro
Nederland 230 duizend euro 250 duizend euro 271 duizend euro 290 duizend euro 317 duizend euro

JS22 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - JS22 - Woonlasten éénpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een éénpersoonshuisouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 548 euro 551 euro 560 euro 569 euro 576 euro
Capelle aan den IJssel 545 euro 557 euro 567 euro 589 euro 647 euro
Nederland 651 euro 665 euro 700 euro 733 euro 823 euro

Toelichting op Woonlasten éénpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - Toelichting op Woonlasten éénpersoonshuishouden

De woonlasten voor een éénpersoonshuishoudens zijn in de afgelopen jaren in beperkte mate gestegen. Door deze beperkte toename zijn de woonlasten voor éénpersoonshuishoudens de laagste uit de regio en staan deze op de landelijke ranglijst op de 15e plaats. De woonlasten in Nederland worden door Coelo vanaf 2022 berekent over de gemiddelde WOZ-waarden van eigenaren. Tot en met 2021 werd de gemiddelde WOZ-waarde van koop- en huurwoningen gezamenlijk berekend. 

JS22 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - JS22 - Woonlasten meerpersoonshuishouden

Het gemiddelde totaalbedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Eenheid: euro.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (COELO, Groningen)
Regio 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 612 euro 587 euro 622 euro 637 euro 648 euro
Capelle aan den IJssel 610 euro 622 euro 634 euro 661 euro 720 euro
Nederland 721 euro 735 euro 773 euro 810 euro 905 euro

Toelichting op Woonlasten meerpersoonshuishouden

Terug naar navigatie - Toelichting op Woonlasten meerpersoonshuishouden

De woonlasten voor meerpersoonshuishoudens zijn in de afgelopen jaren eveneens in beperkte mate gestegen. Door deze beperkte toename zijn de woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in Capelle aan den IJssel de laagste uit de regio en behoren deze tot de 10 laagste tarieven op landelijk niveau.De woonlasten in Nederland worden door Coelo vanaf 2022 berekent over de gemiddelde WOZ-waarden van eigenaren. Tot en met 2021 werd de gemiddelde WOZ-waarde van koop- en huurwoningen gezamenlijk berekend. 

JS22 - Te realiseren grondgebonden woningen

Terug naar navigatie - JS22 - Te realiseren grondgebonden woningen

Percentage te realiseren grondgebonden woningen ten opzichte van het totaal aantal te bouwen woningen (grondgebonden en appartementen) minus sloop. Eenheid %.

Bron: woningbouwprogramma in de Capelle bouwt aan de Stad monitor
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 166 % 72 % 5 % 6 % 10 %
Jaarrekening 84 % 23 % 3 % 0 % 100 %

JS22 - Woningvoorraad

Terug naar navigatie - JS22 - Woningvoorraad

Eenheid: aantal woningen.

Bron: buurtmonitor
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 30.830 woningen 31.032 woningen 31.459 woningen 31.773 woningen 31.238 woningen
Jaarrekening 30.717 woningen 31.270 woningen 31.291 woningen 31.350 woningen 31.050 woningen

JS22 - Omvang sociale voorraad

Terug naar navigatie - JS22 - Omvang sociale voorraad

Eenheid: aantal woningen.

Bron: Monitor Regioakkoord
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 10.000 woningen 10.000 woningen 10.394 woningen 10.394 woningen 10.772 woningen
Jaarrekening 10.130 woningen 10.394 woningen 10.394 woningen 10.772 woningen 10.772 woningen

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Legesverordening 2022 (RV 620673 december 2021);
 • Grondprijzenbrief 2022 (BBV 647368 december 2021);
 • Samenwerkingsafspraken Gemeente-Havensteder-Huurdersraad Capelle (BBV 640023 december 2021);
 • Stadsvisie (BBV 557471 september 2021);
 • Zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding (BBV 402725 april 2021);
 • Verordening Woonruimtebemiddeling 2020 (Raadsbesluit 201285 mei 2020);Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Programma Wonen 2019-2022 (BBV 1080555 april 2019);
 • Nota Grondbeleid 2018 (BBV 956686 februari 2018);
 • Gebiedsvisie Landelijk Capelle (BBV 926459 november 2017);
 • Nota Beeldkwaliteit 2017 (BBV 927108 november 2017);
 • Handhavingsbeleidsplan Wabo 2016 (BBV 610851 juli 2016);
 • Plan van Aanpak huisvesting statushouders (BBV 751135 december 2013);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Structuurvisie 2030 (BBV 512605 juni 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Stichting Havensteder
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Stichting Woonzorg Nederland
Maatschappelijke effecten
De woningcorporatie dient maatschappelijke belangen. Wij staan garant voor een lening die de corporatie heeft afgesloten. Verder maken wij samenwerkingsafspraken over de ontwikkeling en kwaliteit van de sociale woningvoorraad.

Doelstelling voor programma
Het bewaken van de borgstelling en maken van afspraken.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N18.843 N8.470 N27.313 N24.790 V2.523
Baten V15.569 V2.203 V17.772 V15.271 N2.501
Saldo van baten en lasten N3.274 N6.267 N9.541 N9.519 V22
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 N973 N973 N1.198 N224
Totaal mutaties reserves N0 N973 N973 N1.198 N224
Resultaat N3.274 N7.240 N10.514 N10.717 N202

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Lagere winstnemingen grondexploitaties N370 N370 N370
2 Leges omgevingsvergunningen N232 N232 N232
3 Aangepaste fasering grondexploitaties V1.851 N2.058 N207 N207
4 Landelijk Capelle V248 V248 N224 V24
5 Rivium District N102 V102 N0 N0
6 Bedrijfsvoering V428 N2 V426 V426
7 Overige verschillen V98 V59 V157 V157
Totaal V2.523 N2.501 V22 N224 N202

Toelichting op de grootste resultaatverschillen

Toelichting op de grootste verschillen
1 Lagere winstnemingen grondexploitaties: Doordat enkele gronden niet in 2022 geleverd zijn. Deze gronden worden alsnog in 2023 geleverd, waarna (tussentijdse) winst genomen kan worden.
2 Leges omgevingsvergunningen: Lagere baten leges doordat begrote aanvraag omgevingsvergunning niet is ingediend in 2022.
3 Aangepaste fasering grondexploitaties: Binnen de grondexploitaties worden sommige kosten of opbrengsten niet gerealiseerd binnen de beoogde jaarschijf. Deze kosten en opbrengsten zijn vaak nog wel voorzien, maar schuiven dan door naar een andere jaarschijf. Ook is sprake van lagere winstnemingen door hogere kosten in de complexen waardoor de eindwaarde afneemt.
4 Landelijk Capelle: Dit heeft te maken met prioritering; andere werkzaamheden hebben voorrang gekregen in 2022. In 2023 wordt het project 'Bermweg-West aantrekkelijker en veiliger inrichten' opgepakt.
5 Rivium District: Alle gemaakte kosten voor het project worden naar verwachting verhaald bij de projectontwikkelaars. Er zijn in 2022 meer projecturen gerealiseerd dan aanvankelijk gedacht. Hierdoor zijn de lasten hoger. Tegelijkertijd is de verwachte doorbelasting aan de batenkant hoger.
6 Bedrijfsvoering: Het voordeel op de bedrijfsvoering is ontstaan doordat er meer uren zijn toegeschreven aan projecten. Daarnaast wordt het overige voordeel verklaard door vacatureruimte.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
8 Eenmalige budgetten Omgevingswet / Omgevingsvisie, deels dekking via reserve eenmalige uitgaven (VJN19 8.4.1) V41 V41 N691 N713
ING-locatie via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V35 V35 N103 N44
Capelseweg/Bermweg inclusief plandeel B6 (VJN22 8.3) V661 V666 N713 N667
Meeuwensingel (VJN21 8.3) V652 V652 N652 N652
Winstnemingen grondexploitaties (JS22) V1.625 V742
Mutatie verliesgevende complexen (VJN22 8.6) N7.455 N9.202
Actualisatie grondexploitaties (VJN22 8.6) V3.046 V1.947 N5.866 N2.991
Balansmutaties (JS22) V2.820 V4.217 N0 N815
De Hoven II fase 2 (VJN21 8.4) N70 N59
Gebiedsvisie Centraal Capelle (NJN21 8.5) N398 N307
Q-teams als onderdeel vergunningverlening N54 N37
Landelijk Capelle via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V42 V42 N321 N73
Gebiedsaanpak Capelseweg via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V69 V69 N69 N0
Budget Centrumgebied via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V1.728 V1.728 N2.200 N2.200
Transformaties (VJN22 8.4) V123 V130 N168 N106
Rivium District (VJN22 8.5) V1.730 V1.852 N1.750 N1.852
Totaal V12.572 V12.121 N20.510 N19.718