Paragraaf Wet open overheid

Wet open overheid (Woo)

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden, als opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Per die datum zijn de lopende Wob-verzoeken, inclusief de afgehandelde Wob-verzoeken waartegen bezwaar was ingediend, (zaakstechnisch) omgezet in Woo-verzoeken met de daarbij behorende gewijzigde afhandelingsprocedure (in het bijzonder de gewijzigde afhandelingstermijn en de gewijzigde toetsingsnormen). 

Doel van de Woo is een transparante overheid, die zorgdraagt voor een adequate en toegankelijke informatievoorziening aan de burger op basis van een ordentelijke informatiehuishouding. De impact van de Woo op bestuur en organisatie is groot. De Woo heeft organisatorische, juridische, financiële en digitale gevolgen. Bewustwording bij raadsleden, bestuurders en medewerkers wat open en transparant werken in de praktijk betekent, is van belang. Dat geldt ook voor het op orde brengen van de informatiehuishouding. Hierbij verbeteren we de wijze waarop we documenten vervaardigen, ordenen, bewaren, vernietigen en ontsluiten. 

Centrale thema’s van de Woo zijn: 
> Informatiehuishouding op orde; 
> Passieve openbaarmaking (openbaarmaking op een verzoek daartoe);
> Actieve openbaarmaking van minimaal de volgende informatie-categorieën:

 1. wet- en regelgeving;
 2. overige besluiten van algemene strekking;
 3. ontwerpen van besluiten van algemene strekking waarover extern advies is gevraagd;
 4. organisatiegegevens;
 5. bereikbaarheidsgegevens en wijze indiening Woo-verzoek;
 6. ter behandeling ingekomen stukken bij vertegenwoordigende organen;
 7. vergaderstukken en verslagen van vertegenwoordigende organen en hun commissies;
 8. agenda’s en besluitenlijsten dagelijkse besturen;
 9. adviezen van adviescolleges en -commissies;
 10. convenanten;
 11. jaarplannen en -verslagen;
 12. subsidieverstrekking, anders dan met een beschikking;
 13. Woo-verzoeken;
 14. onderzoeksrapporten;
 15. beschikkingen, tenzij uitgezonderd van de actieve openbaarmakingsplicht;
 16. klachten

De implementatie van de Woo hebben wij onderdeel gemaakt van het programma ‘Open en digitaal Capelle’ (ondertitel: ‘een gemeente die zijn informatie op orde, inzichtelijk, veilig, open en digitaal beschikbaar heeft’) aangestuurd door een programmamanager en een integraal programmateam (Informatie, ICT, Communicatie, Juridische Zaken, Griffie, Bureau gemeentesecretaris). Binnen dit programma wordt de Woo geïmplementeerd in samenhang met aanpalende wet- en regelgeving:

 • SDG (Single Digital Gateway);
 • Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer;
 • Besluit digitale toegankelijkheid;
 • Wet elektronische publicaties;
 • Archiefwet;
 • AVG;
 • Wet digitale overheid.

De gemeente ontvangt gemiddeld zo’n 50 Woo-verzoeken per jaar die sinds 1 mei 2022 worden afgehandeld conform de nieuwe wet (passieve openbaarmaking). Voor wat betreft de actieve openbaarmaking maken wij een aantal van de genoemde informatie-categorieën reeds actief openbaar – wet- en regelgeving; overige besluiten van algemene strekking; organisatiegegevens; bereikbaarheidsgegevens – de actieve openbaarmaking van de overige genoemde informatie- categorieën zal gefaseerd plaatsvinden tot 2028.

Het op orde brengen en houden van de informatiehuishouding heeft onze continue aandacht, in samenhang met de verplichtingen op grond van de Archiefwet.