Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Missie

Terug naar navigatie - Missie

Wij realiseren een zo optimaal mogelijk aanbod van voorzieningen en activiteiten op het gebied van sport, cultuur en recreatie. Wij willen stimuleren dat iedere Capellenaar de gelegenheid heeft om mee te doen op deze terreinen en vinden het belangrijk om op een zo laagdrempelig mogelijke manier toegang te bieden. Verder creëren wij een schone, hele en veilige buitenruimte. Het Capelse groen is belangrijk voor het wonen en werken in de Capelse wijken. Binnen de financiële mogelijkheden streven we naar het verhogen van het onderhoudsniveau. We behouden het cultureel erfgoed en stimuleren de beleving daarvan.

Deelprogramma 5A Vrijetijdsbesteding (Sport en cultuur)

Ontwikkelingen

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen

Verduurzamen van de monumenten
Door de toenemende druk op de energierekening is ook voor monumenteigenaren het verduurzamen van monumenten inmiddels noodzakelijk. Bij panden met een bescherming komen daar extra uitdagingen bij kijken. Zowel bouwkundig als in uitstraling. Daarop is beleid en stimulering nodig zodat ook de monumenten een goede duurzame toekomst krijgen. Dit bevordert de instandhouding op termijn en sluit aan op ambities van het Programma Duurzaamheid.

Cultuur 
In juni 2022 is de tweejaarlijkse cultuurconferentie gehouden, waar zo’n 50 partners in gesprek gingen over cultuur en de daar bijhorende kansen en ambities in Capelle. Deze opbrengsten worden – samen met de resultaten van het burgerpanel uit mei 2022 - meegenomen in de nieuwe cultuurvisie. 
Het festival SMAACK heeft in september voor de vijfde keer plaatsgevonden. De XL-versie van het theater- en foodfestival is goed bezocht met voor verschillende doelgroepen een mooi aanbod.
Door covid is het performerschap van de 'spoken word' artiest Sewsingh een jaar extra verlengd. Stadsperforming is vast onderdeel van de Capelse culturele infrastructuur.

Bibliotheekwerk
De bibliotheek zet zich in op meerdere thema’s waaronder digitaal meedoen en financiële zelfredzaamheid. Zij ontwikkelt samen met de Rabobank het succesvolle project Digimaatje. Capellenaren leren werken met computer, tablet of smartphone en worden ondersteund door een vrijwilliger met internetbankieren, geldzaken en rekenen. Ook biedt de bibliotheek het informatiepunt digitale overheid (IDO), waar mogelijk, wijkgericht aan.
Leesplezier en – motivatie onder jeugd en jongeren is ook een belangrijk thema .Voor jongeren richt de bibliotheek in 2022 een eigen boekencollectie in op actuele thema’s zoals vloggen, social media, me too en mangastrips.

Sporthal Schenkel
Voor de toekomst van sporthal Schenkel is een aantal scenario's ontwikkeld, waarover begin 2023 besluitvorming heeft plaatsgevonden.

Wat willen wij bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen wij bereiken?

JS22 - % Niet-sporters

Terug naar navigatie - JS22 - % Niet-sporters

Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet. Dit onderzoek vindt om de vier jaar plaats. In 2024 volgt nieuwe waarde. 

Sinds 2017 geldt er landelijk een nieuwe beweegrichtlijn. De huidige voorgeschreven indicator is niet voldoende om te meten of de Capellenaren voldoende bewegen aangezien deze indicator niets zegt over de nieuwe beweegrichtlijn. Op grond van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten moet deze indicator vermeld worden.
Om te voldoen aan de nieuwe richtlijn moeten volwassenen namelijk minimaal 150 minuten matig intensief bewegen per week, zoals wandelen en fietsen, verspreid over diverse dagen. Verder moeten volwassenen minstens tweemaal per week spier- en botversterkende activiteiten doen, voor ouderen gecombineerd met balansoefeningen. In de bewonersenquête 2021 zijn resultaten opgenomen over de nieuwe beweegrichtlijn. Deze data is terug te vinden op de Capelse buurtmonitor onder Bewonersenquête/Data/Algemene voorzieningen/Sport.

Bron: waarstaatjegemeente.nl (Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM)
Regio 2012 2016 2020
Verwachtingswaarde - - 45,0 %
Capelle aan den IJssel 47,3 % 49,2 % 49,7 %
Nederland 46,7 % 48,7 % 49,3 %

Toelichting op Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

Terug naar navigatie - Toelichting op Een goede staat van onderhoud van gemeentelijke monumenten

De bouwkundige opnames bij de monumenten zijn, in coronatijd, enige tijd uitgebleven, waardoor het actuele beeld ontbrak. In 2022 is daarom voor bijna alle monumenten een nieuw opnamerapport verschenen. Voor een aantal panden is de onderhoudsstaat van "goed" naar "redelijk" teruggevallen. Hierover zullen we gesprekken voeren met de eigenaren. In één geval is sprake van de opname van een nieuw aangemeld pand, waarbij een slechte onderhoudsstaat is geconstateerd.

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Dienstverleningsovereenkomst Sportief Capelle 2022-2026 (BBV 654610 21 december 2021);
 • Een epiloog de nadere uitwerking van "Het volgende hoofdstuk'' (BBV 211554 oktober 2020);
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Erfgoednota 2018 (BBV 972063 oktober 2018);
 • Nota cultuur- en evenementenbeleid “Verrassend divers” 2018 e.v. (BBV 927795 december 2017);
 • Nota Visie op Sport ‘’Sport doet meer’’ (BBV 861129 maart 2017);
 • Visie op bibliotheekwerk 2017-2022 “Het volgende hoofdstuk” (BBV 772306 december 2016);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Isala Theater B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden van een culturele voorziening en het verlevendigen van het stadshart.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren, bevorderen en faciliteren van het kunst- en cultuuraanbod in de gemeente op het gebied van beeldende kunst, muziek, dans en toneel.

Rijksmonument Dorpsstraat 164 B.V.
Maatschappelijke effecten
In stand houden cultuur voor de gemeenschap door het verkrijgen, behouden en duurzaam exploiteren van het rijksmonument Dorpsstraat 164. Het creëren en behouden van de toegankelijkheid van het pand voor de gemeenschap ten behoeve van de activiteiten op het gebied van kunst en cultuur en al wat voor het vorenstaande in de meest ruime zin bevorderlijk kan zijn.

Doelstelling voor programma
Het behouden, stimuleren, bevorderen en faciliteren van cultuur.

Sportief Capelle B.V.
Maatschappelijke effecten
Exploitatie, beheer en onderhoud sportaccommodaties, ondersteuning van sportverenigingen en sportstimulering burgers.

Doelstelling voor programma
Het stimuleren van sport en bewegen én het gelegenheid geven tot sportbeoefening door het beschikbaar stellen van accommodaties voor sportbeoefening.

Stichting Bibliotheek aan den IJssel
Maatschappelijke effecten
De bibliotheek is een voorziening waar mensen informatie kunnen vinden en elkaar kunnen ontmoeten. De bibliotheek heeft onder andere een uitleenfunctie en educatiefunctie. De bibliotheek richt zich binnen ‘een leven lang ontwikkelen’ specifiek op twee geprioriteerde groepen:

 • Jeugd tot 18 jaar- taal als basis
 • Kwetsbare volwassen (met een achterstand in de (digitale) basisvaardigheden) – meedoen in de samenleving.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de bibliotheekfunctie.

Stichting Kunstzinnige Vorming Rotterdam (SKVR)
Maatschappelijke effecten
De SKVR geeft muziekonderwijs of -cursussen en organiseert muziekactiviteiten. De SKVR ontvangt subsidie om met deze activiteiten een basis te creëren voor actieve en passieve muziekbeleving voor de Capelse jeugd.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van een muziekschool.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N13.052 N653 N13.703 N13.371 V332
Baten V4.038 V223 V4.261 V4.327 V66
Saldo van baten en lasten N9.014 N430 N9.442 N9.044 V398
Mutaties reserves:
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V32 V32 V26 N6
Totaal mutaties reserves N0 V32 V32 V26 N6
Resultaat N9.014 N399 N9.411 N9.019 V392

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Onderhoudslasten sportaccommodatie V195 V195 V195
2 Sportaccommodaties V96 V96 V96
3 Taxatie Lijstersingel V6 V6 N6 N0
4 Overige verschillen V131 N30 V101 V101
Totaal V332 V66 V398 N6 V392
Toelichting op de grootste verschillen
1 Onderhoudslasten sportaccommodatie: In de NJN22 is extra budget aangevraagd voor onderhoud gemeentelijk vastgoed (inclusief sportaccommodaties) op basis van het MJOP 2022. In de onderbouwing van dit extra budget is het deel voor Sportief Capelle ook meegenomen. Naderhand is gebleken dat dit niet nodig was. Dit leidt tot een voordeel van V 195.
2 Sportaccommodaties: In de begroting 2022 zijn de huurinkomsten begroot op basis van de gerealiseerde huurinkomsten 2021. De huur is in 2022 geindexeerd, wat leidt tot een voordeel van V 96 in 2022. Vanaf de begroting 2023 worden de huren begroot o.b.v. de huurinkomsten 2022 vermeerderd met een index.
3 Taxatie Lijstersingel: Deze activiteiten voeren wij in 2023 e.v. uit waardoor budgetten zijn overgeheveld via de reserve eenmalige uitgaven.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
5A Onderzoek sporthal Schenkel via reserve eenmalig (VJN22 0.17) V26 V26 N26 N6
SPUK IJZ III (NJN22 5A.2) V87 V87 N87 N87
Taxatie Lijstersingel 20 via reserve eenmalig (VJN22 0.17, JS22) V6 V6 N6
Actieplan corona; Smaack XL via reserve eenmalig (VJN22 0.2) V60 V60 N60 N60
Totaal V179 V179 N173 N159

Deelprogramma 5B Openbaar groen en (openlucht) recreatie

JS22 - m2 groen

Terug naar navigatie - JS22 - m2 groen

Eenheid: m2. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 2.890.000 m2 2.890.000 m2 2.860.000 m2 2.860.000 m2 2.900.000 m2
Jaarrekening 2.860.000 m2 2.860.000 m2 2.900.000 m2 2.880.000 m2 2.900.000 m2
Terug naar navigatie - JS22 - Bomen

JS22 - Bomen
De waarde van 2022 is niet bekend. Zoals in de Jaarrekening 2021 aangegeven, is gestart met het actualiseren van de boomregistratie. Deze actualisatie wordt gelijktijdig uitgevoerd met de overzetting naar een ander beheersysteem en het koppelen met de Basiskaart Grootschalige Topografie (BGT). Deze omzetting kost meer tijd dan vooraf ingeschat. De actualisatie wordt gecontinueerd in 2023.

JS22 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Terug naar navigatie - JS22 - Onderhoudscontracten met burgers, VVE's, bedrijfsterreinen en adoptierotondes

Eenheid: aantal contracten. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 124 onderhoudscontracten 124 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten
Jaarrekening 122 onderhoudscontracten 124 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten 122 onderhoudscontracten

JS22 - Stadslandbouwprojecten

Terug naar navigatie - JS22 - Stadslandbouwprojecten

Eenheid: aantal stadslandbouwprojecten.

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Streefwaarde 2 project(en) 1 project(en) 1 project(en) 1 project(en) 1 project(en)
Jaarrekening 1 project(en) 1 project(en) 1 project(en) 1 project(en) 1 project(en)

JS22 - Meldingen buitenruimte

Terug naar navigatie - JS22 - Meldingen buitenruimte

Eenheid: aantal meldingen. Door de overstap naar een nieuw systeem zijn de cijfers voor 2019 niet te realiseren. 

Bron: interne registratie
Boekwerk 2018 2019 2020 2021 2022
Verwachtingswaarde 6.500 meldingen 6.500 meldingen 6.000 meldingen 6.500 meldingen 6.700 meldingen
Jaarrekening 5.893 meldingen - 11.099 meldingen 9.449 meldingen 9.273 meldingen

Kaderstellende beleidsnota's

Terug naar navigatie - Kaderstellende beleidsnota's
 • Visie Schollebos 2020 (BBV 235733 juli 2020); 
 • Meerjaren Perspectief Vastgoed 2019 (BBV 1031427 juni 2019);
 • Natuurkansenkaart 2016 (BBV 822566 november 2016);
 • Bomenbeleidsplan 2013 (BBV 766219 maart 2016);
 • Beleidsnota “Vastgoed in beweging 2013” (BBV 518742 juli 2013);
 • Nota Beleidskaders “Optimalisatie gemeentelijk vastgoed 2012” (BBV 464890 oktober 2012);
 • Toekomstvisie Hitland 2012 (BBV 436666 maart 2012);
 • Groenvisie 2011 (BBV 200378 april 2011);
 • Stedelijk Waterplan 2010 (BBV 176249 november 2010).

Verbonden partijen

Terug naar navigatie - Verbonden partijen

Zie voor een totaaloverzicht van de partijen waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft de paragraaf Verbonden partijen.

Recreatieschap Hitland
Maatschappelijke effecten
Behartigen belangen deelnemende gemeenten op het gebied van openluchtrecreatie.

Doelstelling voor programma
Het zorg dragen voor natuurbescherming en recreatievoorzieningen.

Irado N.V.
Maatschappelijke effecten
Uitvoeren van wettelijke taken voor het ophalen en verwerken van afval en verrichten van werkzaamheden in de groenvoorziening.

Doelstelling voor programma
Het bijdragen aan het onderhoud in de groenvoorziening.

Stichting Beheer en Exploitatie Kinderboerderij Klaverweide
Maatschappelijke effecten
De kinderboerderij is een recreatieve en educatieve voorziening voor de Capelse jeugd, waar zij in contact kan komen met dieren. De kinderboerderij ontvangt subsidie hiervoor.

Doelstelling voor programma
Het in stand houden van de kinderboerderij.

Wat heeft het gekost?

Terug naar navigatie - Wat heeft het gekost?
Omschrijving Begroting 2022 Wijziging Totaal Rekening 2022 Verschil 2022
Begroting 2022 Begroting 2022
Lasten N6.478 N175 N6.654 N6.837 N183
Baten V893 N0 V893 V828 N65
Saldo van baten en lasten N5.585 N175 N5.761 N6.009 N248
Mutaties reserves:
Reserve Water V189 N280 N91 N91 N0
Reserve bedrijfsvoering N0 N0 N0 N0 N0
Reserve eenmalige uitgaven N0 V47 V47 V47 N0
Totaal mutaties reserves V189 N233 N44 N44 N0
Resultaat N5.396 N408 N5.805 N6.053 N248

Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022

Terug naar navigatie - Analyse verschil Begroting 2022 naar Rekening 2022
Omschrijving Lasten Baten Saldo Mutatie Reserves Resultaat
1 Gemeentelijke grond N93 N90 N183 N183
2 Overige verschillen N90 V25 N65 N65
Totaal N183 N65 N248 N0 N248
Toelichting op de grootste verschillen
1 Gemeentelijke grond: Wij hebben extern personeel ingeschakeld om de uitval van vaste medewerkers op te kunnen vangen. I.v.m. onderhandelen is het verkoop van grond vertraging opgelopen.

Incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - Incidentele baten en lasten

De grijze cellen zijn mutaties in de reserves.

Programma Omschrijving Incidentele baten Incidentele lasten
begroting 2022 realisatie 2022 begroting 2022 realisatie 2022
5B Lagere lasten ontwatering wat gedoteerd is aan reserve water (NJN22 5B.3) V201 V201 N12 N292
Actieplan corona; Buiten herdenken, buiten ontmoeten, groenbeleving, educatie via reserve eenmalig (NJN21 0.17) V131 V131 N131 N47
Actieplan corona; Buiten herdenken via reserve eenmalig (NJN22 0.1) N84
Totaal V332 V332 N143 N423