Reserves en voorzieningen

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Verloopoverzicht reserves en voorzieningen
Nr Naam Reserve Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2022 Toevoeging Onttrekking Resultaatbestemming vorig boekjaar Vermindering ter dekking van afschrijvingen Boekwaarde per 31-12-2022
A: Algemene reserves
1 Minimum niveau 10 miljoen Van Woudenberg Fin. 10.000 0 0 0 0 10.000
2 Algemene reserve Van Woudenberg Fin. 130.279 0 170 13.114 0 143.223
Subtotaal rubriek A: 140.279 0 170 13.114 0 153.223
B: Bestemmingsreserves
1 Egalisatiereserve bedrijfsvoering Van Woudenberg College 248 0 248 0 0 0
2 Eenmalige uitgaven Van Woudenberg Fin. 6.314 8.247 6.543 0 0 8.018
3 Sociaal Noodfonds Westerdijk SL 222 14 31 0 0 206
4 Reserve rekenkamer Van Woudenberg Griffie 10 0 0 0 0 10
5 Denk en Doe Mee!-fonds Hartnagel BCO 2.235 1.003 1.500 0 0 1.738
6 Water Wilson SB 2.548 292 201 0 0 2.639
7 Besteding Eneco-gelden Van Woudenberg Fin. 20.000 0 0 0 0 20.000
Subtotaal rubriek B: 31.577 9.556 8.523 0 0 32.611
Afronding 0 0 -1 0 0 0
Totaal Reserves (Rubriek A+B) 171.856 9.556 8.692 13.114 0 185.834
Nr Naam Voorziening Portefeuillehouder Budgethouder Boekwaarde per 1-1-2022 Toevoeging Aanwending Vrijval Boekwaarde per 31-12-2022
1 Onderhoud Van Woudenberg, Hartnagel, Faassen, Wilson SL/ FD/ SB 5.353 2.249 1.163 0 6.440
2 Nog uit te voeren werken bouwgr.expl. Van Woudenberg SB 22 0 0 22 0
3 Diverse (verliesgevende) complexen Van Woudenberg SO 5.797 10.129 0 2.649 13.276
4 Dubieuze debiteuren Van Woudenberg Fin. 6.804 131 0 1.979 4.957
5 Alg.pensioenwet politieke ambtsdragers Burgemeester BCO 7.363 154 470 1.327 5.721
6 Rioolheffing middelen derden Van Woudenberg SB 2.273 329 0 0 2.602
7 Afvalstoffenheffing middelen derden Van Woudenberg SB 1.506 1.595 1.161 0 1.941
8 Omgevingsvergunningen Van Woudenberg SB 0 0 0 0 0
9 Gereed product Van Woudenberg SO 797 0 797 0 0
10 Verlofsparen Faassen BCO 0 74 0 0 74
Afronding 1 1 -1 -1 0
Totaal Voorzieningen 29.916 14.662 3.590 5.976 35.011

Toelichting op de reserves en voorzieningen

Terug naar navigatie - Toelichting op de reserves en voorzieningen

Op grond van het besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in de onderverdeling van de reserves onderscheid gemaakt tussen algemene reserves en bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve kan alleen aangewend worden voor het doel dat aan de reserve gekoppeld is. Dit in tegenstelling tot een algemene reserve; deze reserves hebben meer het karakter van een "buffer" (ter dekking van onverwachte tegenvallers).

Verplichtingen en verliezen, of te verwachten verplichtingen en verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten dienen op een voorziening verantwoord te worden. Op grond van het besluit BBV mag aan voorzieningen geen rente worden toegevoegd (met uitzondering van de voorzieningen die zijn gebaseerd op een contante waarde).

In het hiernavolgende overzicht wordt derhalve opgenomen:

  • Algemene reserves (Rubriek A);
  • Bestemmingsreserves (Rubriek B);
  • Voorzieningen (Rubriek V).

Hieronder vindt een nadere toelichting per reserve en voorziening. 

 

Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)

Terug naar navigatie - Algemene reserve minimum niveau 10 miljoen (A1)
A1. Algemene reserve Minimum niveau 10 miljoen
Budgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve is bedoeld als algemene buffer voor risico’s. Het minimum niveau is bepaald op € 150 per inwoner (afgerond € 10 miljoen). In dit saldo is tevens begrepen € 1 miljoen als vaste minimumbuffer voor risico’s grondexploitaties.
Voeding Geen.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2022 10.000
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2022 10.000

Algemene reserve (A2)

Terug naar navigatie - Algemene reserve (A2)
A2. Algemene reserve
Budgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel De reserve heeft geen specifieke bestemming en is vooral bedoeld als algemene buffer voor het opvangen van risico’s.
Voeding Er is geen structurele voeding. Wel wordt een overschot op de jaarrekening in principe in deze reserve gestort.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2022 130.279
Bij: - Saldo Jaarexploitatie 2021 13.114
13.114
Af: - Social Return (VJN 2022 0.11) 170
170
Stand per 31-12-2022 143.223

Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)

Terug naar navigatie - Egalisatiereserve bedrijfsvoering (B1)
B1.  Egalisatiereserve bedrijfsvoering
Budgethouder College
Doel Bij de Voorjaarsnota 2000 heeft de raad besloten tot het instellen van een egalisatiereserve voor de bedrijfsvoering. De reserve is bedoeld om schommelingen in de kosten van de bedrijfsvoering over meerdere jaren te verrekenen en zo knelpunten in de bedrijfsvoering op te lossen. Het college is gemandateerd tot het nemen van een besluit over de dotatie en onttrekking aan deze reserve (de mandatering is geregeld in artikel 11 lid 6. Financiële verordening 2020). In de raadsvergadering van 7 maart 2022 heeft de raad de nieuwe Financiële Verordening 2022 vastgesteld. daarbij is tevens besloten om bij de Voorjaarsnota 2022 de reserve bedrijfsvoering op te heffen.
Voeding De egalisatiereserve is met ingang van 31/12/2022 opgeheven.
Analyse Omvang Niet van toepassing.
Stand per 01-01-2022 248
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Vrijval reserve bedrijfsvoering (VJN 2022 0.10) 248
248
Stand per 31-12-2022 0

Reserve eenmalige uitgaven (B2)

Terug naar navigatie - Reserve eenmalige uitgaven (B2)
B2. Reserve eenmalige uitgaven
Budgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel Bij de Najaarsnota 1999 is besloten tot het instellen van deze reserve om eenmalige reserveringen en bestedingen af te wikkelen (procedureel geregeld in artikel 10 Financiële verordening 2022). De reserve heeft een administratief karakter en is bedoeld om eenmalig budget dat in enig jaar niet is besteed in een volgend jaar beschikbaar te houden. Hiervoor hoeft niet opnieuw budget door de raad beschikbaar te worden gesteld. Besteding moet binnen drie jaar plaatsvinden, anders valt dit vrij ten gunste van de algemene middelen. Wanneer verlenging van de termijn noodzakelijk is, wordt daarvoor een voorstel gedaan bij voor- of najaarsnota of Jaarrekening.
Voeding Dotaties op grond van door de raad te nemen besluiten.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2022 6.314
Bij:
- Diverse mutaties volgens onderstaande specificatie 8.247
Af:
- Diverse mutaties volgens onderstaande specificatie 6.543
Stand per 31-12-2022 8.018
Mutatie JR 2022 Omschrijving Besluit votering Einde termijn 2022
Bedrag Nieuw of door-schuiven Stand 1-1 Dotatie Onttrekking Stand 31-12
Programma 0
Datalab NJN 2020 0.18 / NJN2021 0.23 2022 27 0 27 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 342 0 342 0
Extra Communicatie Corona VJN 2021 0.17 2023 75 0 75 0
29 D SROI Jaarrekening 2021 2023 13 29 13 29
Vervanging Lockers VJN 2021 0.15 2024 23 0 23 0
Opleidingsplan burgerzaken VJN 2022 0.10 2024 0 60 0 60
Social Return Jaarrekening 2021 2023 0 165 0 165
Implementatie Proactis VJN22 0.21 2024 0 80 0 80
Financials/Gouw/Pepperflow VJN22 0.21 2024 0 80 0 80
80 N Overhevelen middelen Proactis + Rapportages VJN22 0.21 2024 0 80 0 80
47 N Camerasysteem + Waardegericht werken NJN22 0.16 2024 0 47 0 47
34 N Digitalisering VJN22 0.21 2024 0 34 0 34
190 Totaal Programma 0 480 575 480 575
Programma 1
Weerbaarheid bestuur NJN 2020 1.1 2022 60 0 60 0
4 D Taxatie voor verzekering Slotlaan VJN 2021 0.5 2023 4 4 4 4
Weerbaarheidsgelden NJN 2020 1.1 / NJN 2021 1.1 2023 56 55 56 55
Wijkveiligheidsplan Jaarrekening 2018 / NJN 2020 1.1 2022 32 32 32 32
4 Totaal Programma 1 152 91 152 91
Programma 2
-59 D Nieuwe mobilieit Wijz.voorstel Begr.2020 / NJN2021 2.2 2023 137 140 196 81
Fietsbeleid VJN2021 2.4 2023 40 70 40 70
Vervoersknoop Rivium VJN2020 2.4 / VJN2021 2.6 2023 100 0 100 0
-63 D Voorbereidingsbudget MIRT VJN2021 2.8 2023 136 273 199 210
Verkeerseducatie Wijz.voorstel Begr.2021 2.1 2023 43 107 43 107
-38 D Verkeersveiligheid Wijz.voorstel Begr.2021 2.2 2023 127 90 165 52
KTA Capelseplein VJN2021 2.3 2023 140 215 140 215
KTA -i-VRI's VJN2021 2.3 2023 40 60 40 60
Verkeersbeleid - Meten is weten VJN2021 2.5 2023 40 94 40 94
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 15 0 15 0
CTW NJN 2019 2.4.3 / VJN 2020 2.3 2022 38 0 38 0
Wegcategorisering, weg en fiets Begr. 2022 2.1 2024 0 70 0 70
Werkgevers- en bewonersaanpak Begr. 2021 2.1 2023 0 36 0 36
Actieplan corona VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 0 15 0 15
-160 Totaal Programma 2 856 1.170 1.016 1.010
Programma 3
Hoofdweg Vak A Middellange termijn NJN2013 2.6.1 / VJN2015 2.17.7 / NJN2016 5.4.2 / NJN 2018 3.4.1. / Jaarrekening. 2020 2022 226 180 226 180
175 Projectplan BIZ Capelle XL Wijzigingsvoorstel begroting 2021 3.1 2023 75 175 75 175
BIZ Capelle-West quick wins VJN2017 3.4.4 2022 20 20 20 20
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 25 0 25 0
MKB-deal NJN21 3.1 2023 28 0 28 0
Voorbereidingsbudget Gebiedsinrichtingsplan BIZ Capelle-West VJN21 3.2 2023 25 25 25 25
Programma Economie NJN2021 3.4 2023 0 30 0 30
175 Totaal Programma 3 399 430 399 430
Programma 4
Verhuiskosten Strategisch Huisvestingsplan Onderwijs Jaarrekening 2019 2022 349 0 171 178
Budget aanpak laaggeletterheid Begroting 2021 2023 39 0 39 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 150 0 150 0
12 D Taxatie Berliozstraat etc VJN 2021 0.5 2023 12 12 12 12
Onderzoeksopdracht onderwijs NJN21 0.6/NJN 22 4.1 2023 0 25 0 25
Ventilatie scholen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 0 350 0 350
Capelle Stagestad VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 0 40 0 40
309 N Ventilatie MFC VJN 2022 4.3 2024 0 309 0 309
321 Totaal Programma 4 550 736 372 914
Programma 5A
Onderzoek sporthal Schenkel BG 2021 5A.2 2023 26 0 26 0
Evenementen NJN 2020 5A.1 / NJN 2021 5A.4 2023 147 0 0 147
6 D Taxatie verzekering Lijstersingel 20 VJN 2021 0.5 2023 6 6 6 6
6 Totaal Programma 5A 179 6 32 153
Programma 5B
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 131 84 131 84
0 Totaal Programma 5B 131 84 131 84
Programma 6A
Huiskamer van de Wijk Purmerhoek NJN2020 6A.4 2022 75 0 75 0
50 D Toezichthouder rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet NJN2020 6A.5 / Jaarrekening. 2020/22 2025 140 50 140 50
Budget coronaplan jongeren VJN 2021 2023 122 0 122 0
St.Welzijn Capelle overschot 2020 NJN 2021 6A.5 2023 30 0 30 0
Budget Alles Kidzz NJN 2021 6A.6 2023 43 0 43 0
Budget Veilige scholen NJN 2021 6A.7 2023 35 0 0 35
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 286 0 286 0
Coronabudget SWC NJN 2020 0.12 / VJN 2021 6A.6 2023 53 0 53 0
99 D WOP's Jaarrekening 2021 2023 132 99 132 99
Coulance regeling welzijnsaccommodaties VJN 2021 0.4 2023 66 0 66 0
Aanpak eenzaamheid NJN 2022 6A.4 2024 0 40 0 40
Ontmoetingsactiviteiten VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 0 67 0 67
0 N Opvang Asielzoekers NJN 2022 6A.2 2025 0 97 97 0
251 N POK middelen VJN22 6A.1 2026 0 251 0 251
400 Totaal Programma 6A 982 604 1.044 542
Programma 6B
Overheveling budget pilot saneringskrediet (schuldenaanpak) BG 2020 2022 37 0 37 0
Budget Wet inburgering BG 2021 6B.2, 6B.7, 6B.8 en 6B.9 2023 27 0 27 0
Jeugdfonds Sport & Cultuur: Sportactiviteiten kwetsbare kinderen NJN 2021 6B.10 2023 75 100 75 100
Eénmalige rijksgelden schulden-problematiek SWC VJN 2021 6B.6 2023 36 84 36 84
15 N Stichting Capelle Werkt (afwikkeling liquidatie SCW) NJN2021, 6B.5 2023 0 15 0 15
413 N Actieplan Energiearmoede NJN21 NJN22 2024 0 413 0 413
428 Totaal Programma 6B 175 612 175 612
Programma 6C 0 0 0 0
Onderzoeksopdracht WMO NJN 2021 0.6 2023 0 85 0 85
0 Totaal Programma 6C 0 85 0 85
Programma 6D
Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) NJN 2021 6D.2 2023 205 0 205 0
Decentralisatie uitkering vrouwenopvang (DUVO) NJN 2022 6D.1 2024 0 39 0 39
110 N Onderzoeksopdracht Jeugd Jaarrekening 2022 2023 0 110 0 110
110 Totaal Programma 6D 205 149 205 149
Programma 7
Overheveling budget seksuele gezondheid jongeren BG 2021 7.6 2023 50 50 50 50
Doorschuiven budget Regeling reductie energiegebruik Woningen VJN 2021 7.8 2023 0 300 300 0
SPUK sportakkoord onderdeel leefstijl VJN 2021 7.1 2023 70 0 70 0
Overhevelen Corona-middelen VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 24 0 24 0
Ongedierte bestrijding VJN 2021 7.7 2023 25 50 25 50
4 D Taxatie verzekering Spoorlaan 18 VJN 2021 0.5 2023 4 4 4 4
Subsidie groene daken / transitievisie VJN 2020 amendement 2022 25 0 25 0
Actieplan geluid BG21 7.3 2023 25 0 25 0
-26 D Bodemkwaliteitsplan VJN 2022 7.7 2024 0 45 26 19
Beweging buiten stimuleren VJN 2021 0.19 / NJN 2021 0.17 2023 0 24 0 24
16 N AED's VJN 2022 7.3 2024 0 16 0 16
30 N Actieplan Circulair Capelle NJN21 7.14 2023 0 30 0 30
24 Totaal Programma 7 223 519 549 193
Programma 8
Gebiedsaanpak Capelseweg VJN 2017 8.4.11 / VJN 2020 8.4 2022 138 69 138 69
Budget Centrumgebied 2020 Jaarrekening 2020 2022 1.728 2.200 1.728 2.200
Omgevingswet BG21 8.1 2023 41 0 41 0
224 D Landelijk Capelle VJN 2021 8.10 2023 42 224 42 224
ING-Locatie VJN 2021 8.11 / NJN 2021 8.6 2023 35 0 35 0
Q-team Rivium NJN 2020 8.4 2022 0 150 0 150
De Hoven fase 2 VJN 2018 8.4.5 - NJN2018 8.4.2 - VJN2019 8.4.9 - VJN2020 0.4 - VJN2021 8.4 - NJN2021 8.8 2023 0 40 0 40
Transitiekosten Omgevingswet NJN 2022 8.4 2024 0 428 0 428
Wet Kwaliteitsborging bouw (Wkb) NJN 2022 8.4 2024 0 70 0 70
224 Totaal Programma 8 1.984 3.181 1.984 3.181
Afronding -2 5 4 -1
1.722 Totaal 6.314 8.247 6.543 8.018

Reserve Sociaal Noodfonds (B3)

Terug naar navigatie - Reserve Sociaal Noodfonds (B3)
B3. Reserve Sociaal Noodfonds
Budgethouder Afdelingshoofd Samenleving
Doel De reserve is ingesteld ten behoeve van Capellenaren die in schulden (dreigen te) raken.
Voeding De reserve is gevormd door particuliere giften. In 2007 heeft de Van Cappellen Stichting een extra kapitaal beschikbaar gesteld van 100. In overleg met de Van Cappellen Stichting was de ondergrens van het Noodfonds Capelle destijds bepaald op het bedrag van 213. Het budget mag worden ingezet na toestemming van de Van Cappellen Stichting. Conform collegevoorstel 472093 d.d. 29 april 2021 is de ondergrens van de reserve met ingang van 2021 bepaald op 100 (inclusief dotatie Van Cappellen Stichting), dit naar aanleiding van een (globale) prognose waaruit bleek dat naar verwachting in 2022 de afgesproken oorspronkelijke ondergrens van het fonds bereikt zou worden. De Van Cappellen Stichting heeft vervolgens op 9 april 2021 laten weten akkoord te zijn met het verlagen van de ondergrens tot een bedrag van 100 onder voorwaarde van een zorgvuldige besteding van de middelen conform de Beleidsregels Noodhulp Capelle.
Analyse omvang Juiste hoogte. De reserve is voor komende jaren toereikend om de geplande uitgaven te kunnen doen.
Stand per 01-01-2022 222
Bij: - Dotatie (“rente” toerekening) 14
14
Af: - Onttrekking reserve uitgaven noodfonds 31
31
Afronding 1
Stand per 31-12-2022 206

Reserve Rekenkamer (B4)

Terug naar navigatie - Reserve Rekenkamer (B4)
B4. Reserve Rekenkamer
Budgethouder Griffier
Doel Door verschillen in omvang en diepgang, maar ook omdat onderzoeken anders verlopen dan gepland, zal de realisatie vrijwel altijd afwijken van de begroting en zal er budget overblijven of tekort zijn. Om die reden heeft de raad een besluit genomen om de rekenkamer over een egalisatiereserve te laten beschikken.
Voeding De raad heeft op 31 mei 2016 een besluit genomen het budget van de rekenkamer te verhogen naar € 67 (1 euro per inwoner) en een egalisatiereserve te vormen van maximaal 40% van het jaarlijkse budget. De raad heeft op 9 juli 2018 via de Voorjaarsnota 2018 een besluit genomen het budget te verhogen naar € 100 (1,50 euro per inwoner). Dit betekent dat ieder jaar maximaal 40 meegenomen kan worden naar het volgend jaar. Is dit maximum bereikt, dan vloeit het resultaat terug naar de algemene middelen.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2022 10
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2022 10

Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)

Terug naar navigatie - Reserve Denk en Doe Mee!-fonds (B5)
B5. Reserve Denk en Doe Mee!-fonds
Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur- en Concernondersteuning
Doel Bij de begroting 2018 is besloten tot het instellen van deze reserve, om zo een deel van het voordelig financieel resultaat 2016 terug te laten vloeien naar de Capellenaar.
Voeding De voeding bestaat uit een eenmalige dotatie van 5 mln. ten laste van de Algemene reserve vrij besteedbaar. In juni 2022 heeft de gemeenteraad besloten om het Denk & Doe mee!-fonds tot en met 31 december 2023 voort te zetten. Hiervoor wordt het resterende subsidiebedrag binnen de reserve Denk & Doe Mee!-fonds beschikbaar gehouden tot en met 31 december 2023. Het fonds in de huidige opzet eindigt op 31 december 2023 of zoveel eerder als het huidige subsidieplafond is bereikt. De kosten voor de uitvoering van het fonds komen tot en met 31 december 2023 zoals gebruikelijk ten laste van het budget van het Denk & Doe Mee!-fonds. De raad heeft het college verzocht om in een voorstel de mogelijkheden uit te werken om het Denk & Doe mee!-fonds conform de uitkomst van de evaluatie per 1 januari 2024 structureel in te bedden in de gemeentelijke organisatie. Het college doet de raad hiervoor volgens de huidige planning in het voorjaar van 2023 een voorstel.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2022 2.235
Bij: - Verlengen Denk en Doe Mee fonds (NJN22 0.17) 750
- Resultaat jaarrekening 2022 253
1.003
Af: - Begrote onttrekking 1.500
1.500
Stand per 31-12-2022 1.738

Reserve Water (B6)

Terug naar navigatie - Reserve Water (B6)
B6. Reserve Water
Budgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel De reserve Water heeft voornamelijk als doel de jaarlijks sterk wisselende lasten van de baggerwerkzaamheden op te vangen.
Voeding De voeding bestaat, indien noodzakelijk, uit dotaties ten laste van de begroting. Gezien het aanwezige saldo en de huidige begrote dotaties en onttrekkingen, is de reserve toereikend voor de periode tot en met 2029. HHSK heeft het nieuwe baggerplan eind 2022 afgerond. Volgens hun planning vindt de aanbesteding plaats in het derde kwartaal en de start van de baggerwerkzaamheden in het vierde kwartaal 2023. Naar verwachting bedragen de kosten voor de komende baggercyclus 800 voor de komende jaren. Hiervoor volgt een voorstel in de Voorjaarsnota 2023.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2022 2.548
Bij: - Begrote dotatie 12
- Dotatie (NJN 2022 5B.3) 280
292
Af: - Begrote onttrekking 201
201
Stand per 31-12-2022 2.639

Reserve Besteding Eneco-gelden (B7)

Terug naar navigatie - Reserve Besteding Eneco-gelden (B7)
B7. Reserve Besteding Eneco-gelden
Budgethouder Afdelingshoofd Financien
Doel Bij de Voorjaarsnota 2021 hebben wij een deel van de verkoopopbrengst van de aandelen van Eneco gedoteerd aan deze reserve. De algemeen dragende lijn van de bestedingen van de reserve bestedingen Eneco-gelden is dat de inzet van deze middelen echt iets goeds voor de stad doen of een maatschappelijk belang dienen. De kaders hiervoor zijn vastgesteld in de gemeenteraad en betreffen de volgende: Permanente kaders: 1. De gevormde reserve uit de verkoopopbrengst wordt niet gebruikt voor het oplossen van begrotingsknelpunten; 2. De bestedingen worden altijd in het grotere geheel van het cyclisch stuk afgewogen, gezien de effecten op de ratio’s en de exploitatie (rentenadeel). 3. De verkoopopbrengst wordt niet gebruikt voor het vormen van een dekkingsreserve voor investeringen waardoor er op termijn een “kamelenneus” ontstaat (een verplichting die niet geheel in de begroting staat). Facultatieve kaders: 4. Investeringen te doen waardoor de gemeente extra besparingen of extra inkomsten realiseert, tenzij er sprake is van een investering met een hoog maatschappelijk rendement (stap zetten voor onze stad). De (eventueel) hieruit voortvloeiende lasten moeten worden opgenomen in de exploitatie; 5. Bijdragen aan investering derden in de stad waaraan de andere partij gezamenlijk voor minimaal 50% financieel bijdraagt en welke ook wenselijk is vanuit de gemeente.
Voeding Eenmalige voeding van 20.000 uit verkoopopbrengst Eneco.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2022 20.000
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2022 20.000

Voorziening Onderhoud (V1)

Terug naar navigatie - Voorziening Onderhoud (V1)
V1. Voorziening Onderhoud
Budgethouder Afdelingshoofden Samenleving, Facilitaire Diensten en Stadsbeheer
Doel De voorziening heeft de volgende doelen: a. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke schoolgebouwen. * b. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de gemeentelijke welzijnsaccommodaties. c. (groot) onderhoud van het gemeentehuis aan de Rivierweg en de gemeentewerf aan de Groenedijk. d. Egalisatie van de kosten van onderhoud van beeldbepalende kunstwerken in de gemeente. e. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan de brandweerkazerne. f. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan het Isala theater. g. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan binnen- en buitensportaccommodaties. h. Egalisatie van de kosten van onderhoud aan bezittingen actief grondbeleid. *) In december 2017 is het Strategisch huisvestingsplan onderwijs (SHO) vastgesteld (raadsbesluit 949628).
Analyse omvang Juiste hoogte. In 2022 is 3.321 minder onttrokken dan begroot. De belangrijkste verschillen zijn het uitstellen van de eigendomsoverdracht van MFC Educatusstraat Fascinatio, het doorschuiven van onderhoud brandweerkazerne en Isala en het vrijvallen van de voorziening onderhoud onderwijs SL. In de VJN 2023 zal een wijzigingsvoorstel opgenomen worden voor onttrekkingen die doorgeschoven zijn naar 2023.
Stand per 01-01-2022 5.353
Bij: - Dotatie begroot 2.249
2.249
Af: - Onttrekking begroot 4.484
- Lagere onttrekking (JR 2022) -3.321
1.163
Stand per 31-12-2022 6.440

Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)

Terug naar navigatie - Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties (V2)
V2. Voorziening Nog uit te voeren werken bouwgrondexploitaties
Budgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is ingesteld om de kosten van nog in uitvoering zijnde en nog uit te voeren werken van afgesloten exploitatieopzetten te dekken.
Voeding Eenmalig voor de geraamde kosten van bovengenoemde werken, welke in de afgesloten exploitaties reeds waren voorzien. P.C. Boutenssingel: Bij de Jaarrekening 2016 is er 30 aan de voorziening toegevoegd voor de afronding van de werkzaamheden voor de P.C. Boutenssingel waarvan in 2017 reeds 8 is aangewend. Het resterende bedrag van 22 is niet meer benodigd en kan vrijvallen ten gunste van de exploitatie.
Analyse omvang Niet van toepassing
Stand per 01-01-2022 22
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Vrijval restant voorziening P.C. Boutenssingel ten gunste van de exploitatie 22
22
Stand per 31-12-2022 0

Voorziening Verliesgevende complexen (V3)

Terug naar navigatie - Voorziening Verliesgevende complexen (V3)
V3. Voorziening Verliesgevende complexen
Budgethouder Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Doel Deze voorziening is ingesteld in verband met het verwachte tekort op bouwgrondexploitaties.
Voeding Afhankelijk van berekeningen bouwgrondexploitaties.
Analyse omvang Juiste hoogte.
Stand per 01-01-2022 5.797
Bij: - Mutatie voorziening verlies GREX Amandelhof (NJN2022 8.7) 219
- Mutatie voorziening verlies GREX Stadshart (NJN2022 8.7) 463
- Mutatie voorziening verlies GREX Meeuwensingel (NJN2022 8.7) 219
- Mutatie voorziening verlies GREX Florabuurt (NJN2022 8.7) 895
- Mutatie voorziening verlies GREX Florabuurt (VJN2022 8.6) 5.452
- Mutatie voorziening verlies GREX Oeverrijk (VJN2022 8.6) 2.003
- Mutatie voorziening verlies GREX Meeuwensingel (JRR2022) 40
- Mutatie voorziening verlies GREX Stadshart (JRR2022) 838
10.129
Af: - Vrijval voorziening verlies GREX Florabuurt (JRR2022) 527
- Vrijval voorziening verlies GREX Oeverrijk (JRR2022) 2.003
- Vrijval voorziening verlies GREX Amandelhof (JRR2022) 119
2.649
Afronding -1
Stand per 31-12-2022 13.276
Passiefzijde van de balans (onder Voorzieningen) 10.941
Actiefzijde van de balans (in mindering op Voorraden/Bouwgronden in exploitatie) 2.335
Stand per 31-12-2022 13.276

Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)

Terug naar navigatie - Voorziening Dubieuze debiteuren (V4)
V4. Voorziening Dubieuze debiteuren
Budgethouder Afdelingshoofd Financiën
Doel Door middel van deze voorziening worden de verliezen als gevolg van het oninbaar worden van vorderingen gedekt. De voorziening geldt voor private- en publieke vorderingen van de gemeente, inclusief vorderingen op verstrekte uitkeringen uitgevoerd door de GR IJsselgemeenten.
Voeding De voeding is afhankelijk van inschatting bij jaarrekening, waarbij het de vraag is in welke mate er zich mogelijk dubieuze vorderingen voor zullen doen.
Analyse Omvang Juiste hoogte. De voorziening is de komende jaren toereikend om oninbare vorderingen uit te dekken.
Stand per 01-01-2022 6.804
Bij: - Jaarlijkse dotatie dubieuze debiteuren rioolheffing 29
- Jaarlijkse dotatie dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing 50
- Jaarlijkse dotatie dubieuze debiteuren overige belastingen 52
131
Af: - Vrijval dubieuze debiteuren privaatrechtelijk oninbaar (JR 2022) 222
- Vrijval dubieuze debiteuren belastingen (JR 2022) 190
- Vrijval dubieuze debiteuren rioolheffing (JR 2022) 58
- Vrijval dubieuze debiteuren afvalstoffenheffing (JR 2022) 131
- Vrijval dubieuze debiteuren sociale zaken (JR 2022) 1.378
1.979
1
Stand per 31-12-2022 4.957
Het eindsaldo per 31-12-2022 van de voorziening bestaat uit de volgende onderdelen:
- Sociale zaken 3.711
- Belastingen (inclusief afvalstoffenheffing en rioolheffing) 1.072
- Overige debiteuren 174
Actiefzijde van de balans (in mindering op Vorderingen) 4.957

Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)

Terug naar navigatie - Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa) (V5)
V5. Voorziening Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers (Appa)
Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur- en Concernondersteuning
Doel In 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet Aanpassing Appa (Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers).De voorbereidingen voor het nieuwe stelsel vinden plaats vanaf 1 januari 2023, het doel is om het nieuwe pensioenstelsel uiterlijk 1 januari 2027 in te voeren. De gemeenten dienen als gevolg van de nieuwe wet verplicht deel te nemen aan een nog op te richten pensioenfonds voor wethouders bij het ABP. De gemeenten dienen de verplichtingen dan voor alle (gewezen) wethouders af te dragen aan het ABP.
Voeding De omvang van de voorziening wordt jaarlijks bij de jaarrekening aangepast op basis van actuariële waardeberekeningen voor de mogelijke toekomstige waardeoverdrachten van voormalig bestuurders. Op basis van de actuariële berekeningen van Visma Idella per 31-12-2022, is 1.327 ten laste van de voorziening vrijgevallen. Dit is het gevolg van een stijging van de rekenrente. In de actuariële waardeberekeningen is rekening gehouden met de indexatie van 11,96% per 1-1-2023.
Analyse omvang Juiste hoogte. Bij deelname aan een nog op te richten pensioenfonds voor wethouders bij het ABP, bedraagt de verplichting per 31 december 2022: 5.721. Specificatie: Voor gepensioneerde oud-wethouders of hun nabestaanden 2.955, de zogenaamde slapers 1.516, oud-wethouders met wachtgelduitkering 742 en zittende wethouders 508.
Stand per 01-01-2022 7.363
Bij: - Reguliere structurele dotatie 154
154
Af: - Vrijval op basis van actuariële waardeberekeningen per 31-12-2022 1.327
- Uitkeringen voormalig B&W 470
1.797
Afronding 1
Stand per 31-12-2022 5.721

Voorziening Rioolheffing middelen derden (V6)

Terug naar navigatie - Voorziening Rioolheffing middelen derden (V6)
V6. Voorziening Rioolheffing middelen derden
Budgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve rioolrechten vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Riolering is een gesloten systeem, de inkomsten uit rioolheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van riolering met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven ten behoeve van de rioolretributie. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking.
Voeding Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Analyse omvang Juiste hoogte Na verwerking van het resultaat over 2022, bedraagt de stand van de voorziening ultimo 2022 V 2.602. We houden aandacht voor het verloop van de voorziening, de ontwikkeling van de kosten en het tarief rioolheffing.
Stand per 01-01-2022 2.273
Bij: - Begrote dotatie (NJN 2022) 229
- Resultaat jaarrekening 2022 100
329
Af: - Geen mutatie 0
0
Stand per 31-12-2022 2.602

Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)

Terug naar navigatie - Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden (V7)
V7. Voorziening Afvalstoffenheffing middelen derden
Budgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Deze voorziening is gevormd uit de egalisatiereserve afvalstoffenheffing vanwege een verandering in het wettelijk kader (BBV). Het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval is een wettelijke taak en is een gesloten systeem, de inkomsten uit de afvalstoffenheffing mogen daarom niet voor andere doeleinden gebruikt worden. In de praktijk betekent dit dat afwijkingen in de lasten en baten van het ophalen en verwerken van huishoudelijk afval met deze voorziening worden verrekend. Het saldo van de voorziening wordt betrokken bij het vaststellen van de tarieven voor de afvalstoffenheffing. De tarieven worden daarbij vastgesteld volgens het principe van maximaal 100% kostendekking.
Voeding Afhankelijk van uitkomst exploitatie.
Analyse omvang Juiste hoogte Na verwerking van het resultaat over 2022, bedraagt de stand van de voorziening ultimo 2022 V 1.941. We houden aandacht voor het verloop van de voorziening, de ontwikkeling van de kosten en het tarief afvalstoffenheffing.
Stand per 01-01-2022 1.506
Bij: - Begrote dotatie (NJN 2022) 1.092
- Resultaat jaarrekening 2022 503
1.595
Af: - Begrote onttrekking (NJN 2022) 1.161
1.161
1
Stand per 31-12-2022 1.941

Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)

Terug naar navigatie - Voorziening Omgevingsvergunningen (V8)
V8. Voorziening Omgevingsvergunningen
Budgethouder Afdelingshoofd Stadsbeheer
Doel Egaliseren baten leges omgevingsvergunningen via voorziening. Bij de NJN 2019 is besloten tot het instellen van de Voorziening omgevingsvergunningen voor, in eerste instantie, de periode 2020-2023. Reden voor de voorziening is dat de lasten voor omvangrijke en complexe bouwprojecten zich over enkele jaren spreiden terwijl de baten zich voordoen op het moment van indienen aanvraag omgevingsvergunning. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de transformatie van het Rivium en de woningbouwontwikkeling in Fascinatio en de Florabuurt. Bij opvolgende P&C documenten is de periode verschoven naar later, gezien de verschuiving van diverse projecten en het uitblijven van de grotere complexe aanvragen. Bij de VJN 2022 heeft een laatste verschuiving plaatsgevonden naar de periode 2024-2027.
Voeding De voeding is afhankelijk van de aanvragen omgevingsvergunningen. Bij de Begroting 2023 zijn de dotaties begroot op N 954 in 2024 en N 679 in 2025 en de onttrekkingen zijn begroot op V 626 in 2026 en V 1.007 in 2027.
Analyse omvang Juiste hoogte
Stand per 01-01-2022 0
Bij: - Begrote dotatie (VJN 2022 8.1) 0
0
Af: - Begrote onttrekking (VJN 2022 8.1) 0
0
Stand per 31-12-2022 0

Voorziening Gereed product (V9)

Terug naar navigatie - Voorziening Gereed product (V9)
V9. Voorziening Gereed product
Budgethouder Afdelingshoofd Stadsontwikkeling
Doel Deze voorziening is ingesteld in verband met het verwachte tekort op faciliterende projecten (voormalige bouwgrondexploitaties).
Voeding Afhankelijk van berekeningen faciliterende projecten (voormalige bouwgrondexploitaties). In de Najaarsnota 2020 is besloten 2 projecten van een grondexploitatie over te hevelen naar een faciliterend project, omdat de projecten niet langer aan de voorwaarde van de geldende regels rondom grondexploitaties van het BBV voldoen.
Analyse omvang Juiste hoogte
Stand per 01-01-2022 797
Bij: - Geen mutaties 0
0
Af: - Faciliterend project Capelseweg/Bermweg (VJN 2022 8.3) 145
- Faciliterend project Meeuwensingel (VJN 2022 8.6) 652
797
Stand per 31-12-2022 0

Voorziening Verlofsparen (V10)

Terug naar navigatie - Voorziening Verlofsparen (V10)
V10. Voorziening Verlofsparen
Budgethouder Afdelingshoofd Bestuur- en Concernondersteuning
Doel De voorziening is ingesteld voor bovenwettelijke vakantie-uren die zijn omgezet in verlofsparen. Vanaf 1 januari 2022 kunnen medewerkers hun bovenwettelijke vakantie-uren omzetten in verlofsparen. Deze vakantie-uren verjaren niet. De commissie Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) heeft uitgesproken dat er vanaf de Jaarrekening 2022 een voorziening ingesteld moet worden voor bovenwettelijk vakantie-uren die zijn omgezet in verlofsparen.
Voeding Bij de NJN 2022 is besloten tot instellen van deze voorziening. Bij de Jaarrekening 2022 doteren wij de waarde van de werkelijk gespaarde uren per 31 december 2022.
Analyse omvang Juiste hoogte
Stand per 01-01-2022 0
Bij: - Verlofsparen 2022 (JRR2022) 74
74
Af: - Geen mutaties 0
0
Stand per 31-12-2022 74